Anayasa Hukuku-Hukuka Giriş (soru&cevap)


Sponsorlu Bağlantılar


 1. Anayasa Hukuku-Hukuka Giriş (50 soru&cevap)

  Sponsorlu Bağlantılar


  Anayasa Hukuku-Hukuka Giriş (50 soru&cevap)

  Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
  Ahlak Kuralları

  Hukuk kuralları ile benzerliklerin en yoğun olduğu sosyal hayat kuralları nedir?
  Ahlak Kuralları

  Yalan söyleyen bir kimse sosyal hayatı düzenleyen kurallardan hangisinin müeyyidesi ile karşılaşır?
  Ahlak Kuralları

  Hukukun Müeyyidelerinden birini söyleyiniz?
  Ceza

  Başkalarının malına göz dikmemeyi emreden ahlak kuralı nedir?
  Objektif Ahlak Kuralı

  Neyin müeyyidesi günahkar olma ve ahirette cezalandırmadır?
  Din Kuralları

  Kanun koyarken toplumun hangi nitelikleri gözden uzak tutulamaz?
  Ahlaki Görüşleri

  Sosyal hayatı düzenleyen ahlak kuralları genel olarak nasıl gruplandırılır?
  Objektif-Subjektif olarak


  Sosyal hayatı düzenleyen kurallardan maddi müeyyideli olana örnek veriniz?
  Hukuk Kuralları


  Hastalanan arkadaşını ziyaret etmeyen kişi hangi sosyal hayat kuralına aykırı davranmış olur?
  Görgü Kurallarına


  Görgü Kurallarının müeyyidesi nedir?
  Alay edilme

  Sosyal Hayatı düzenleyen kurallar?
  Objektif Ahlak Kuralları
  Subjektif Ahlak Kuralları
  Din Kuralları
  Hukuk Kuralları


  Görgü Kurallarının yaptırımı nedir?
  Alay Edilme

  Subjektif Ahlak kurallarına aykırı bir duruma örnek veriniz?
  Yalan Söylemek


  Karaborsacılık yapan bir tüccar mesleğini yürütmekten 3 ay süreyle yasaklanmış ise, ne tür bir müeyyide ile karşılaşmıştır?
  Ceza

  Hükümsüzlük Türleri nelerdir?
  Yokluk
  Butlan
  Tek taraflı bağlamazlık

  Ayşe’ye ait evin Devlet tarafından yol veya çocuk bahçesi yapmak amacıyla takdir edilen bedeli ödenmek suretiyle elinden alınmasına ne denir?
  Kamulaştırma (İstimlak)

  Mümeyyiz küçüğün yapmış olduğu borçlandırıcı bir hukuki muamele, kanuni temsilcisi tarafından onaylanmazsa işlemin sonucu ne olur?
  Tek taraflı bağlamazlık


  Hukuk kurallarının müeyyideleri?
  Ceza
  Cebri icra
  İptal
  Tazminat
  Hükümsüzlük


  Hukuk kurallarına aykırı biçimde yapılmış olan idari işlemler yargı organlarınca hangi müeyyideye tabi tutulur?
  İptal

  Alacaklının icra dairesi vasıtasıyla bir kişinin mallarını haczetmesine ne denir?
  Cebri İcra

  Hukukun tasnifi olarak yapılan ayrım nedir?
  Kamu Hukuku
  Özel Hukuk

  Kanunun suç saydığı eylem ve davrananlara uygulanacak yaptırıma hukukta ne denir?
  Ceza

  Disiplin Cezaları?
  Uyarma
  Kınama
  Kusur Bildirme
  Meslekten Çıkarma

  İdarenin yargı dışı denetimine örnek?
  Sayıştayın mali alandaki kontrolü

  Türk Yargı sisteminin benimsediği Yargı Türleri?
  Anayasa Yargısı
  İdari Yargı
  Askeri Yargı
  Adli Yargı

  Servet üzerinden alınan vergiler?
  Emlak Vergisi
  Motorlu Taşıtlar vergisi
  Veraset ve intikal vergisi
  Taşıt alım vergisi

  1982 Anayasasına göre seçilmenin ilkeleri?
  Gizli Olması
  Tek dereceli olması
  Oyların dökümünün açık olması
  Serbest Olması

  Yürürlükte olan T.C. Anayasası hangi yılda yürürlüğe girmiştir?
  1982

  Devlet Denetleme Kurulunun Görev Alanları?
  Genel idare merkez teşkilatı
  Üniversiteler
  Genel İdare taşra teşkilatı
  Belediyeler

  Vergi, Resim, harç ve benzeri yükümlerin ancak kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasına vergi hukukunda ne denir?
  Kanunilik İlkesi

  Cumhurbaşkanı Seçilmek için gerekli koşullar?
  40 Yaşını doldurmuş olmak
  Kanunun aradığı şartlara sahip olmak
  Üniversite bitirmiş olmak
  Türk vatandaşı olmak

  Vatandaşlar arasında herhangi bir fark yapılmaksızın herkesin vergi ödemekle yükümlü olduğu ilke nedir?
  Genellik

  1982 Anayasasında yürütme organının başı kimdir?
  Cumhurbaşkanı

  “Hangi eylemin suç teşkil edeceğinin ve buna ne ceza verileceğinin kanunla belirtilmesi” şeklinde ifade edilebilecek ilkeye Ceza Hukukunda ne denir?
  Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi

  1982 Anayasası kim tarafından hazırlanmıştır?
  Danışma Meclisi

  T.C. Laik bir devlet olduğu hükmü nerde yer alır?
  Anayasada

  Bir mahkemenin yargı çevresinin değiştirilmesi konusundaki kararı nedir?
  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

  Taşradaki kademelerin hangisinde bir bakanlığın temsilcisi olarak birer müdür bulunur?
  İl

  Şahısların temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Anayasa Hukuku

  1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanını kim seçer?
  TBMM

  İdare hukukunun merkez teşkilatında kim bulunur?
  Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kurulu

  “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi, Ceza Hukukunun hangi unsurunu açıklar?
  Kanunilik

  Vali ve Kaymakam idare hukukunun idare teşkilatın hangi kolunda yer alır?
  Taşra Teşkilatı

  TBMM kaç milletvekilinden oluşur?
  550

  Türk Hukukuna göre milletvekili seçme ve seçilme yaşı kaçtır?
  18-30

  Kişilerin doğumdan ölüme kadar önem arz eden bütün ilişkilerini düzenleyen hukuk dalı nedir?
  Medeni Hukuk

  Kıymetli Evraklar Nelerdir?
  Bono
  Poliçe
  Makbuz senedi
  Çek

  Bir Alman ile bir türkün evlenmesine ilişkin sorunlar hangi hukuk dalıyla ilgilidir?
  Kanunlar İhtilafı

  Çekişmesiz Yargıda ne yoktur?
  Menfaatleri zıt iki tara

  Google+

  YouTubeAnayasa Hukuku-Hukuka Giriş (soru&cevap) Yer İstanbul , 34, TR incelenme 3914 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015