Sponsorlu Bağlantılar


AÖF İnfaz Hukuku Soruları ve Cevapları

1- Aşağıdakilerden hangisi, ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine ilişkin esasları gösteren bağımsız bir hukuk dalıdır?

A) Ceza Hukuku

B) Ceza Muhakemeleri Hukuku

C) İnfaz Hukuku

D) Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku

E) İnfaz Usul HukukuDoğru Cevap:C

Açıklama : İnfaz hukuku, ceza ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kesinleşmiş kararların yerine getirilmesine ilişkin esasları gösteren bağımsız bir hukuk dalıdır.--------------------------------------------------------------------------------

2- Aşağıdakilerden hangisi, John Howard'un 1777'de yazdığı İngiltere ve İskoçya'da Hükümlülerin Durumu adlı eserinde sunduğu reform planının ana hatlarından biri değildir?

A) Sosyal etkileşimlerin sağlanması amacıyla hükümlüler cezaevlerinde gece ve gündüz bir arada bulundurulmalıdırlar.

B) Kurumlar hijyenik hale getirilmelidir.

C) Karşılığında beli bir ücretin ödendiği zorunlu çalışma getirilmelidir.

D) İnfazdan sonraki zaman için ücretin bir kısmının kesilmesi yükümlülüğü getirilmelidir.

E) Gelişme ve geliştirilmeye açık bir sistem inşa edilmelidir.Doğru Cevap:A

Açıklama : İngiliz John Howard 1777'de yazdığı İngiltere ve İskoçya'da "Hükümlülerin Durumu" adlı eseriyle bir reform planı sundu. Söz konusu planın ana hatlarından biriside; birbirlerinden etkilenmenin önlenmesi amacıyla hükümlüler cezaevinde gece ve gündüz kesin olarak ayrılmalı, izole edilmelidir. Dolayısı ile bir arada olmalarını önermez.--------------------------------------------------------------------------------

3- Osmanlı döneminde ceza ve tutukevlerindeki olumsuz koşulların düzeltilmesine ilişkin ilk hükümlere aşağıdakilerden hangisinde rastlanmaktadır?

A) Teşkilat-ı Esasi

B) Islahat Fermanı

C) Tanzimat Fermanı

D) Sened-i İttifak

E) Gülhane Hattı HümayunuDoğru Cevap:B

Açıklama : Osmanlı Devleti'nde özgürlüğü bağlayıcı cezalar tanzimatın kabulüyle yürürlüğe giren 1840, 1851 ve 1858 tarihli ceza kanunları ile birlikte kabul edilmiştir. Islahat fermanında ceza ve tutukevlerindeki olumsuz koşulların düzeltilmesine ilişkin ilk hükümlere rastlanılmaktadır.--------------------------------------------------------------------------------

4- Aşağıdakilerden hangisi, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen amaçlarından biri değildir?

A) Genel ve özel önlemeyi sağlamak

B) Toplumu suça karşı korumak

C) Hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek

D) Hükümlünün tekrar suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek

E) Toplum geneline misilleme yapmak ve fail üzerinde etki sağlamakDoğru Cevap:E

Açıklama : Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenen amaçlar arasında "toplum geneline misilleme yapmak ve fail üzerinde etki sağlamak" gibi bir amaç yoktur.--------------------------------------------------------------------------------

5- Aşağıdakilerden hangisi, infaz hukukunun infaza ilişkin ilkelerinden biridir?

A) Kesintisizlik

B) Eşitlik

C) Güvenlik

D) Düzen

E) AdaletDoğru Cevap:A

Açıklama : İnfaz hukukunun infaza ilişkin ilkeleri şunlardır:

- Yasallık

- Kesintisizlik

- Gizlilikten kaçınma

- İnsanca infaz

- Bireyselleştirme--------------------------------------------------------------------------------

6- Hukuk devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hukuk devleti faaliyetlerinde hukuka bağlıdır.

B) Hukuk devletinde yasalar ve bunların uygulanması idare tarafından denetlenir.

C) Devletin sahip olduğu iktidar, hukuktan gelir ve ona uygun kullanılır.

D) Hukuk devleti, vatandaşlarına hukuki güvence sağlar.

E) Kuvvetler ayrılığı prensibi hukuk devletinin ana özelliklerindendir.Doğru Cevap:B

Açıklama : Hukuk devletinde idare kanunlara uygun olarak hareket eder ve idarenin yargısal denetimi söz konusudur. Kanunların denetimi idare tarafından değil, yine yargı gücü tarafından yapılır.--------------------------------------------------------------------------------

7- Anayasa Mahkemesine göre, aşağıdakilerden hangisi sosyal adaleti ifade eder?

A) İnsanca yaşama

B) Devlet otoritesinin herkesi ekonomik baskılardan koruması

C) Vatandaşların sosyal ve ekonomik baskılardan kurtarılması

D) Yüksek bir hayat seviyesini sağlanması

E) Denkleştirici ve objektif adaletin birlikte sağlanmasıDoğru Cevap:A

Açıklama : Anayasa Mahkemesine göre, sosyal adalet; insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesi, insanca yaşamadır.--------------------------------------------------------------------------------

8- Aşağıdakilerden hangisi, infazın başlayabilmesi için mevcut olması gerekenlerden biri değildir?

A) İnfaz şekilleri, bir hakim tarafından karara bağlanmalıdır.

B) İnfaz derhal başlamalıdır.

C) Kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmalıdır.

D) İnfaz belirli aralıklarla gerçekleşmelidir.

E) İnfaza ilişkin kararlar, bir hakim tarafından kesinleştirilmelidir.Doğru Cevap:D

Açıklama : İnfaz belirli aralıklarla değil sürekli olmalıdır. Bunun istisnaları hafta sonu infaz ve geceleri infazdır.--------------------------------------------------------------------------------

9- Olağanüstü itiraz yoluna aşağıdakilerden hangisi tarafından gidilebilir?

A) Adalet Bakanı

B) Cumhuriyet Savcısı

C) Kararı veren hakim

D) Taraflardan birisi

E) Yargıtay Cumhuriyet BaşsavcısıDoğru Cevap:E

Açıklama : Olağanüstü itiraz yoluna, sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından gidilebilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olağanüstü itiraza re'sen başvurabileceği gibi talep üzerine de başvurabilir.--------------------------------------------------------------------------------

10- Kesinleşen ilamlar nereye tevdi edilir?

A) Sanığın ikamet etiği yer savcılığına

B) Hükmü veren mahkemenin bulunduğu yer savcılığına

C) Şikayetçinin ikamet ettiği yer savcılığına

D) Sanığın yerleşim yerinin bulunduğu yer savcılığına

E) Adalet bakanlığı'naDoğru Cevap:B

Açıklama : Hükümlü nerede bulunursa bulunsun, nerede ikamet ederse etsin hükmü veren mahkeme, kesinleşmesinden itibaren 1 hafta içinde, hükmün yanındaki Cumhuriyet Savcılığına vermelidir.--------------------------------------------------------------------------------

11- Aşağıdakilerden hangisinde cezanın tanımı tam ve doğru olarak verilmiştir?

A) Her ne suretle olursa olsun meydana gelen kusurun karşılığıdır.

B) Tipe ve hukuka aykırı insan davranışının karşılığında uygulanan yaptırımdır.

C) Hukuka aykırı her türlü davranışın engellenebilmesi için düzenlenen yaptırımların tamamıdır.

D) Tipe uygun, hukuka aykırı, kurulsu insan davranışı olarak tanımlanabilen suç karşılığında uygulanan yaptırımdır.

E) Bir sözleşmenin ihlal edilmesi ve karış tarafın zarara uğratılması dolayısı ile uygulanan yaptırımdır.Doğru Cevap:D

Açıklama : Ceza; tipe uygun, hukuka aykırı, kusurlu insan davranışı olarak tanımlanabilen suç karşılığında uygulanan yaptırımdır. Ceza temel hak ve özgürlükleri sınırlamış olduğu için ancak çok özel durumlarda ortaya çıkabilir. Örneğin, kural olarak bir sözleşmenin ihlali cezalandırılamaz.--------------------------------------------------------------------------------

12- Aşağıdakilerden hangisi, cezanın amaçlarını yerine getirebilmesi için sahip olması gereken niteliklerden biri değildir?

A) Kanunda düzenlenmiş olmalıdır.

B) Bireyselleştirilememelidir.

C) İnsan onuru ile bağdaşabilir olmalıdır.

D) Devlete az yük getirmelidir.

E) Suçlu için etkili olmalıdır.Doğru Cevap:B

Açıklama : Cezanın, kendisine yüklenen amaçlarının yerine getirilebilmesi için sahip olması gereken niteliklerinden birisi de bireyselleştirilememesi değil, bireyselleştirilebilir olması gerektiğidir.--------------------------------------------------------------------------------

13- Cezalar ayrıma tabi tutulursa, aşağıdakilerden hangisi yöneldikleri değerler bakımından cezaların ayrımı içerisinde yer alır?

A) Asli ceza

B) Fer'i ceza

C) Seçimlik ceza

D) İdam cezası

E) Tamamlayıcı cezaDoğru Cevap:D

Açıklama : Yöneldikleri değerler bakımından cezaların ayrımı; yaşam hakkına, malvarlığına, özgürlüğe ve şerefe yönelik olabilir. Örneğin; idam cezası gibi.--------------------------------------------------------------------------------

14- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilenler için yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulundukları sürede aşağıdakilerden hangisi mümkün olabilir?

A) Mazeret izni

B) İş arama izni

C) Koşullu salıverme

D) İnfazına ara verme

E) Özel izinDoğru Cevap:C

Açıklama : Tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı koşullu salıvermeden yararlanabilmek için mahkum olunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 39 yılını çekmek gerekir.--------------------------------------------------------------------------------

15- Hükümlülere ilişkin olarak yapılan gözlem sonunda gözlem merkezi hükümlüye ait dosyayı görüşü ile birlikte aşağıdakilerden hangisine gönderir?

A) İnfaz Kurumuna

B) Adalet Bakanlığı'na

C) Sınıflandırma Merkezine

D) Cezaevi Müdürlüğüne

E) Cumhuriyet SavcılığınaDoğru Cevap:B

Açıklama : Gözlem sonunda, gözlem merkezi hükümlüye ait dosyayı, görüşü ile birlikte Adalet Bakanlığı'na gönderir.--------------------------------------------------------------------------------

16- Aşağıdakilerden hangisi, hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılmasında dikkate alınacak esaslardan biri değildir?

A) Kişisel özellikleri

B) Sağlık durumları

C) Sanat ve meslek faaliyetleri

D) Ekonomik ve sosyal durumları

E) Suça bakış açılarıDoğru Cevap:D

Açıklama : Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılmasında dikkate alınacak bir husus da, onların suç işlemeden önceki yaşamları, sosyal çevre ve ilişkileri, sanat ve meslek faaliyetleridir. Hükümlülerin ekonomik durumları bu noktada esas alınacak hususlardan biri değildir.--------------------------------------------------------------------------------

17- Aşağıdakilerden hangisi, gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde bulunması gereken görevlilerden biri değildir?

A) Kriminoloji alanında bilgi ve deneyime sahip yöneticiler

B) Adli tıp uzmanı

C) Avukat

D) Öğretmen

E) PsikologDoğru Cevap:C

Açıklama : Gözlem ve sınıflandırma merkezlerinde avukatlar bulunması gereken görevliler arasında yer almaz.--------------------------------------------------------------------------------

18- Açlık grevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Açlık grevi özellikle siyasi hükümlülerin sıklıkla başvurduğu ve baskı aracı olarak kullandığı bir yöntemdir.

B) Açlık grevine başvuran kimse, zihinsel olarak ehliyetlidir.

C) Açlık grevlerinde amaç ölümdür.

D) Açlık grevine başvuran kişi belirli bir zaman yiyecek ve/veya sıvı almayı reddeden kişidir.

E) Açlık grevi bir protesto yöntemidir.Doğru Cevap:C

Açıklama : Açlık grevi, bir hedefe ulaşmak, bir hareketi protesto etmek ya da bir görüşe taraftar bulmak için kamuoyu yaratmak düşüncesi ile kişinin tek başına veya bir grup şeklinde yemek yemeyi durdurarak ve/veya sıvı almayarak aç kalma eylemidir.

19- İnfaz aşamasında hükümlü ile ilgili yapılan araştırmalar ile herhangi bir şekilde elde edilen bilgilerin gizli tutulmaması, hükümlünün hangi hakkının ihlaline sebep olur?

A) Savunma hakkı

B) Ayrımcılık yasağı

C) Bilgilendirilme hakkı

D) İletişim kurma hakkı

E) Özel hayat ve kişilik haklarıDoğru Cevap:E

Açıklama : Özel hayat ve kişilik haklarını bir gereği olarak, hükümlünün kişiliğine ilişkin bilgiler üzerinde korunmaya değer hukuki menfaati bulunmaktadır. İnfaz aşamasında hükümlü ile ilgili yapılan araştırmalarla herhangi bir şekilde elde edilen bilgiler gizli kalmalıdır.--------------------------------------------------------------------------------

20- Barınma hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tehlikeli hali bulunan hükümlü bir veya üç kişilik odalarda barındırılır.

B) Hükümlülerin tutuklularla, kadınların erkeklerle Kanunda sayılan haller dışında bir araya gelmelerine ve bağlantı kurmalarına izin verilmez.

C) Oda ve kısımlarda iklim koşulları göz önüne alınarak yeterli yer, ışık, ısınma, havalandırma ve hijyen sağlanır.

D) Anaları hükümlü olan altı - oniki yaş grubundaki çocuklar analarının yanında kalabilirler.

E) Hükümlü barınma hakkına sahiptir.Doğru Cevap:D

Açıklama : Anaları hükümlü olup da dışarıda korunmasına bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır altı yaş grubundaki çocuklar, analarının yanında kalabilirler.--------------------------------------------------------------------------------

21- Hükümlü odasında bilgisayar bulunduramaz. Ancak aşağıdakilerden hangisinin uygun görmesi halinde eğitim ve kültürel amaçlı olarak bilgisayarın ceza infaz kurumuna alınmasına izin verilebilir?

A) Adalet Bakanlığı

B) Cumhuriyet Savcılığı

C) İnfaz Kurumu Müdürü

D) Hükümlüden Sorumlu Baş Gardiyan

E) Herhangi bir Asliye Mahkemesi HakimiDoğru Cevap:A

Açıklama : Adalet Bakanlığı'nın uygun görmesi halinde eğitim ve kültürel amaçlı olarak bilgisayarın ceza infaz kurumuna alınmasına izin verilebilir.--------------------------------------------------------------------------------

22- Aşağıda hükümlünün yükümlülükleri ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hükümlü, hapis cezasının yerine getirilmesine katlanmak zorundadır.

B) Hükümlü, sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli ve alınmış tedbirlere uymak zorundadır.

C) Hükümlü, kurum yöneticileri ve görevlilerinin belirttikleri kişisel işleri yapmak zorundadır.

D) Hükümlü, kurum yönetimi tarafından kendisine bırakılan şeyleri düzenli bir biçimde kullanmak ve bunlarla diğer kişilere ait eşyayı özenle korumakla yükümlüdür.

E) Hükümlü, diğer hükümlülerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek eylemlerden kaçınmak zorundadır.Doğru Cevap:C

Açıklama : Hükümlü, kurum yöneticileri ve görevlilerin belirttikleri kişisel işleri yapmak zorunda değildir.--------------------------------------------------------------------------------

23- Aşağıdakilerden hangisi, infazın dört görevi olan, güvenlik, düzen, bakım ve adalet arasında bir denge oluşturulabilmesi için uygulanacak rejimin niteliklerinden biri değildir?

A) Firar engellenmeli

B) Kurum içinde hükümlü ve personel arasında güvenli ve düzenli bir yaşam garanti edilmeli

C) Hükümlülerin ruhsal sağlıkları korunmalı

D) Hükümlülerin bedensel sağlıkları korunmalı

E) Dürüst işlem ilkesine uygun, keyfi ve sürekli şikayetin engellendiği bir sistem benimsenmeliDoğru Cevap:E

Açıklama : Amaca uygun bir infaz rejiminin oluşturulabilmesi için infazın dört görevi olan güvenlik, düzen, bakım ve adalet arasında bir denge oluşturulmalıdır. Buna göre uygulanacak infaz rejiminin de sahip olması gereken niteliklerden birisi de, dürüst işlem ilkesine uygun, keyfilikten uzak ve etkin şikayet olanağının bulunmasıdır.--------------------------------------------------------------------------------

24- Aşağıdakilerden hangisi, Çağdaş İnfaz hukukunda geçerli olan ve serbestliğe doğru gidişi hedef alan infaz rejiminin esaslarından biri değildir?

A) İnsan kişiliğine saygılı ve zaaf göstermeyen bir disiplin

B) Hükümlü ve tutukluyu hakları ve cezaevi yaşamı konusunda bilgilendirmek

C) Hapishanelerden çıkışı hazırlayan etkinlikleri zorlu bir hale getirmek

D) Haberleşme imkanlarını genişletmek

E) Ziyaret imkanlarını genişletmekDoğru Cevap:C

Açıklama : Çağdaş infaz hukukunda geçerli olan ve serbestliğe doğru gidişi hedef alan infaz rejiminin esaslarından biride, hapishanelerden çıkışı hazırlayan çalışmaları zorlu değil, aksine çekici bir hale getirmektir.--------------------------------------------------------------------------------

25- Aşağıdakilerden hangisi, suç olmaktan çıkarmayı ifade eder?

A) Entkriminalizasyon

B) Resosyalizasyon

C) Dinamik süreç

D) Etkileşimleme

E) UnmurderizasyonDoğru Cevap:A

Açıklama : Entkriminalizasyon, suç olmaktan çıkarmayı ifade etmektedir.--------------------------------------------------------------------------------

26- Yeniden topluma kazandırmada infazın amacının, infazın diğer amaçlarından temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bireyselleştirmeye ağırlık vermesi

B) Şartlı salıverme imkanının olması

C) Sakı denetim ve gözetime tabi olması

D) Tüm hükümlüler için geçerli olması

E) Fiil ve cezanın uzunluğu ile bağlı olmasıDoğru Cevap:D

Açıklama : Yeniden topluma kazandırmada infazın amacı, infazın diğer amaçlarından farklı olarak, fiilden ve cezanın uzunluğundan bağımsız olarak, ömür boyu hapis cezasına mahkum olanlarda dahil tüm hükümlüler için geçerli olmasıdır.--------------------------------------------------------------------------------

27- Ceza infaz kurumlarının iç güvenliği aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?

A) Jandarma

B) Polis

C) Adli kolluk görevlileri

D) İnfaz ve koruma görevlileri

E) İdari kolluk görevlileriDoğru Cevap:D

Açıklama : Kurumların iç güvenliği, Adalet Bakanlığına bağlı infaz ve koruma görevlileri tarafından sağlanır.
Okuduğum her romanda bir kahraman oldum,
ama en çok kendi hikayemde
yoruldum...
Rabbim! Sen ki A$K'ın kıblesisin.Kalbi sana dönmeyenin A$K'ı kabul olur mu!

Nehir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Mesajı Moderatöre bildir Tesekkür
Nehir
Açık Profil bilgileri
Nehir - Özel Mesaj gönder
Nehir - Daha fazla Mesajını bul
Nehir ile arkadaş ol
Okunmamış 01.09.2010, 11:23 #2 (Mesajin Linki)
Nehir
Moderatör

Nehir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

Üye No: 53258
Üyelik Tarihi: 26.11.2007
Ülkesi: Turkey
Mesajlar: 24,520
Cinsiyet: Bayan Bayan
Teşekkür Etmiş: 3,906
Teşekkür Almış: 12,565

28- İnfaz kurumlarında arama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A) Hükümlerin üst ve eşyasında habersiz olarak her zaman arama yapılabilir.

B) Oda ve eklentilerinde yapılacak aramalardan bir hükümlü hazır bulundurulur.

C) Çıplak olarak arama yapılmasını gerektiren durumlarda önce bedenin üst kısmındaki giysiler çıkartılır.

D) Çıplak olarak arama, mümkün olan en kısa süre içinde bitirilir.

E) Aramalar yalnızca, infaz ve koruma memurları tarafından yapılabilir.Doğru Cevap:E

Açıklama : Aramalar, gerektiğinde dış güvenlik görevlileri veya kolluk kuvvetleriyle veya diğer kamu görevlilerince ortaklaşa gerçekleştirilebilir.--------------------------------------------------------------------------------

29- Hükümlü, aşağıdaki eylemlerden hangisini yaparsa ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası alabilir?

A) Kumar oynarsa

B) Kurum işyurdu yönetim kurulunca uygun görülen işte çalışmak

C) Kuruma ağır zarar vermek

D) Firar etmek

E) Kurumda gereksiz gürültü yapmakDoğru Cevap:A

Açıklama : Sayım yapılmasına karşı çıkmak, aramaya karşı çıkmak, sevk, nakil ve bunlarla ilgili tedbirlere karşı çıkmak durumunda korku veya panik yaratacak söz söylemek, diğer hükümlülerin haklarını engellemek, kumar oynamak, eylemlerinde bulunan hükümlülere bir aydan üç aya kadar ziyaretçi görüşü ve çıkarılmama cezası verilir.--------------------------------------------------------------------------------

30- Kınama ve bazı etkinliklerden alıkoyma cezaları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir ve uygulanır?

A) Kurum en üst amiri - Baş gardiyan

B) Cumhuriyet başsavcısı - Kurum en üst amiri

C) Baş gardiyan - Baş gardiyan

D) Vali - Cezaevi müdürü

E) Kurum en üst amiri - Kurum en üst amiriDoğru Cevap:E

Açıklama : Kınama ve bazı etkinliklerden alıkoyma cezalarının her ikisi de kurum en üst amiri tarafından verilir ve uygulanır.


1- Sanığın para cezasına hükmedilmesi üzerine bu cezanın ödettirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tazmin

B) İnfaz

C) Tahliye

D) İçtima

E) TedbirDoğru Cevap:B

Açıklama : Şüpheli ya da sanığın tutuklanmasına karar verilmesi halinde tutukevine, hapis mahkumiyeti kesinleşmişse cezaevine konulması, para cezasına hükmedilmişse bu cezanın ödettirilmesi infazdır.--------------------------------------------------------------------------------

2- İnfaz hukuku ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A) Dinamik açıdan bakıldığında infaz, yaptırıma tabi tutma aşamalarından biridir.

B) İnfaz hukuku, geniş anlamda ceza hukukunun bir kısmını ifade eder.

C) Ceza hukuku dar anlamda incelendiği takdirde infaz hukuku da bu kapsamın içinde yer alır.

D) Hapis cezalarının infazı infaz hukukunda incelenir.

E) Para cezalarının infazı da infaz hukuku içinde incelenir.Doğru Cevap:C

Açıklama : İnfaz hukuku, geniş anlamda ceza hukukunun bir kısmını ifade eder. Geniş anlamda ceza hukuku, dar anlamda ceza hukuku ile birlikte ceza muhakemesi hukuku ve infaz hukukunu içine alır.

Dar anlamda ceza hukuku ise; suç genel teorisi, yaptırım teorisi ile suç tipleri ve onlara özgü cezaları içine alır.--------------------------------------------------------------------------------

3- Amsterdam'da 1597 yılında kadınlar için kurulan hapishane aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rasphuis

B) Spinnhuis

C) Spandau

D) Klarissen

E) LübeckDoğru Cevap:B

Açıklama : 1597 yılında Amsterdam'da kadınlar için kurulan hapishane Spinnhuis'tir.--------------------------------------------------------------------------------

4- 1764'te Suçlar ve Cezalar isimli eseri yayınlayan ve 1789 Fransız İhtilali ile oluşturulan insanca infaz konusundaki genel ilkelerin belirlenmesine öncülük eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Voltaire

B) Rousseau

C) John Howard

D) Wahlberg

E) BeccariaDoğru Cevap:E

Açıklama : 1764'te Beccaria Suçlar ve Cezalar isimli eserinde özgürlüğü bağlayıcı cezayı savunmasının yanında hükümlüye insani bir muamele için asgari kurallar getirilmesini de önerdi. Nihayet 1789 Fransız İhtilali cezaevlerini de etkilemiş ve insanca infaz konusunda genel ilkelerin belirlenmesine öncülük etmiştir.--------------------------------------------------------------------------------

5- Hukuk devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hukuk devleti faaliyetlerinde hukuka bağlıdır.

B) Hukuk devletinde yasalar ve bunların uygulanması idare tarafından denetlenir.

C) Devletin sahip olduğu iktidar, hukuktan gelir ve ona uygun kullanılır.

D) Hukuk devleti, vatandaşlarına hukuki güvence sağlar.

E) Kuvvetler ayrılığı prensibi hukuk devletinin ana özelliklerindendir.Doğru Cevap:B

Açıklama : Hukuk devletinde idare kanunlara uygun olarak hareket eder ve idarenin yargısal denetimi söz konusudur. Kanunların denetimi idare tarafından değil, yine yargı gücü tarafından yapılır.--------------------------------------------------------------------------------

6- İnsan onurunun dokunulmazlığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A) İnsan bir nesne haline getirilemez.

B) İnsan onuru insanı diğer canlı varlıklardan ayıran en önemli özelliğidir.

C) İnsanın sosyal bir varlık olması ve onurlu bir hayat sürebilmesi onu devlet için yaşamaya yönlendirir.

D) Ancak belli hak ve özgürlüklere sahip olan kişi çevresini şekillendirebilir.

E) İnsan onuruna yaraşır bir yaşam özellikle bir ruh ve düşünce özgürlüğünü zorunlu kılar.Doğru Cevap:C

Açıklama : İnsan onurunun dokunulmazlığı ilkesine göre, ´insan devlet içindir´ şeklindeki totaliter bir düşünce şekli, insanı ruhsuz, içi boş bir şey, sanki bir yaratık haline getirir. Dolayısı ile insanın onurlu bir hayat sürebilmesi hak ve özgürlüklere sahip olmasına, sadece devlet için varolmamasına bağlır.--------------------------------------------------------------------------------

7- Toplumsal düzenin sağlanması için devlet otoritesinin kullanımı hangi anlamda mümkündür?

A) Kuvvetler ayrılığı

B) Ceza kanunları

C) Sosyal güvenlik

D) Sosyal adalet

E) Yasa koyucunun gücüDoğru Cevap:D

Açıklama : Toplumsal düzenin sağlanması için devlet otoritesinin (gücünün) kullanımı, sosyal adalet anlamında mümkün olabilir.--------------------------------------------------------------------------------

8- Aşağıdakilerden hangisi, infazın koşuludur?

A) Kovuşturmanın yapılması

B) Soruşturmanın tamamlanması

C) Sanığın muvafakati

D) Hükmün kesinleşmesi

E) Davanın temyiz edilmiş olmasıDoğru Cevap:D

Açıklama : Mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz. Dolayısı ile infazın koşulu, kesin ya da kesinleşmiş bir hükmün varlığıdır.--------------------------------------------------------------------------------

9- Aşağıdakilerden hangisi, Yargıtay Ceza Dairelerinden biri tarafından verilen bir hükümdeki hukuka aykırılık sebebiyle, re'sen veya talep üzerine 30 gün içinde Yargıtay Ceza Genel kurulu'na başvurulması yoludur?

A) Olağanüstü temyiz

B) Kanun yararına bozma

C) Yeniden yargılama

D) Olağanüstü itiraz

E) İtirazDoğru Cevap:D

Açıklama : Olağan üstü itiraz, Yargıtay Ceza Dairelerinden biri tarafından verilen bir hükümdeki hukuka aykırılık sebebiyle, re'sen veya talep üzerine 30 gün içinde Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na başvurulmasını ifade eder.--------------------------------------------------------------------------------

10- Kanun Yararına bozma başvurusu en geç kaç gün içinde yapılmalıdır?

A) 7 gün

B) 10 gün

C) 15 gün

D) 30 gün

E) Herhangi bir süre şartı yoktur.Doğru Cevap:E

Açıklama : Kanun yararına bozmaya başvurabilmek için herhangi bir süre şartı öngörülmemiştir.--------------------------------------------------------------------------------

11- İşlenmiş kusurlu bir fiil, bir kuralın ihlali üzerine misilleme tepkisi, cezanın hangi amacına yöneliktir?

A) Tenkil

B) Genel önleme

C) Özel önleme

D) Tenkis

E) ÖnlemeDoğru Cevap:A

Açıklama : Ödetme (tenkil), işlenmiş kusurlu bir fiil, bir kuralın ihlali üzerine misilleme tepkisidir ve cezanın geleneksel amaçlarından birisidir.--------------------------------------------------------------------------------

12- Ceza ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi, yanlış bir ifadedir?

A) TCK'da karma görüş kabul edilmiştir.

B) Cezanın bir amacı da, suçluyu infaz edilmek suretiyle korkutmaktır.

C) Ceza hukuku son çare ise, özgürlüğü bağlayıcı ceza ilk çare olmalıdır.

D) Cezanın özel önleme amacının gerçekleşmesi için bazı özel düzenlemelere ve kurumlara ihtiyaç vardır.

E) Ceza hukukunda faile kusurundan daha ağır ceza uygulanmaması benimsenmiştir.Doğru Cevap:C

Açıklama : Ceza hukuku, son çare ise, ceza hukuk yaptırımları arasında da özgürlüğü bağlayıcı ceza son çare olmalıdır.--------------------------------------------------------------------------------

13- Aşağıdakilerden hangisi, asıl cezaya ek olarak belirlenen ve asli cezadan bağımsız olarak tek başına hükmedilemeyen cezadır?

A) Fer'i ceza

B) Tamamlayıcı ceza

C) Seçimlik ceza

D) Malvarlığına yönelik ceza

E) Tasarrufi cezaDoğru Cevap:A

Açıklama : Fer'i ceza; yasanın asıl cezaya ek olarak belirlediği cezadır. Ek (Fer'i) cezanın en önemli özelliği asli cezadan bağımsız olarak, tek başına hükmedilmesinin olanaksız olmasıdır.--------------------------------------------------------------------------------

14- TCK yaptırım sistemi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kanunsuz ceza olmaz ilkesi benimsenmiştir.

B) Asli - fer'i ceza ayrımına yer verilmemiştir.

C) Seçimlik cezaya yer verilmiştir.

D) Cezalar, cürüm-kabahat ayrımına göre belirlenir.

E) Kısa süreli hapis cezası varlığını korumaya devam etmektedir.Doğru Cevap:D

Açıklama : TCK'a cürüm-kabahat ayrımına son verildiği için, cezaların da bu ayrıma göre belirlenmesi esası ortadan kalkmıştır.--------------------------------------------------------------------------------

15- Aşağıdakilerden hangisi, hükümlülerin kurumlara alınmaları ile, kurum yöneticileri tarafından hükümlüye yazılı olarak tebliğ olunan ve sözlü olarak da anlatılan hususlardan biri değildir?

A) Uygulanacak iyileştirme çalışmaları

B) Disiplin suçları ve cezaları

C) Hak ve sorumlulukları

D) Şikayet yolları

E) Personelin sayısı ve niteliğiDoğru Cevap:E

Açıklama : Personelin sayısı ve niteliği, ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin kurum yöneticileri tarafından bilgilendirilmeleri gereken hususlardan biri değildir.--------------------------------------------------------------------------------

16- Bir ıslah işlemi uygulanması programına önerilmek amacıyla, uzmanların hükümlünün kişiliğini çok yönlü inceledikleri devre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözlem

B) Sınıflandırma

C) Karşılaştırma

D) Gruplandırma

E) DeneyDoğru Cevap:A

Açıklama : Gözlem, bir ıslah işlemi uygulanması programına önerilmek amacıyla, uzmanların hükümlünün kişiliğini çok yönlü inceledikleri devredir.--------------------------------------------------------------------------------

17- Aşağıdakilerden hangisi, hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılmasında dikkate alınacak esaslardan biri değildir?

A) Kişisel özellikleri

B) Sağlık durumları

C) Sanat ve meslek faaliyetleri

D) Ekonomik ve sosyal durumları

E) Suça bakış açılarıDoğru Cevap:D

Açıklama : Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılmasında dikkate alınacak bir husus da, onların suç işlemeden önceki yaşamları, sosyal çevre ve ilişkileri, sanat ve meslek faaliyetleridir. Hükümlülerin ekonomik durumları bu noktada esas alınacak hususlardan biri değildir.--------------------------------------------------------------------------------

18- Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumunu aşağıdakilerden hangisi belirler?

A) Adalet Bakanlığı

B) Cumhuriyet Savcılığı

C) İnfaz Kurumu Yöneticileri

D) Valilik

E) İçişleri BakanlığıDoğru Cevap:A

Açıklama : Gözlem sonucuna göre hükümlünün gönderileceği infaz kurumu Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir.--------------------------------------------------------------------------------

19- Aşağıdakilerden hangisi, hükümlünün savunma hakkı ile ilgili özelliklerden biri değildir?

A) Hükümlü, avukatı ve noter ile görüşme hakkına sahiptir.

B) Hükümlünün avukatı ile vekaletnamesi olmaksızın görüşmesi mümkün değildir.

C) Avukatlar, vekaletnameleri olsa da aynı anda birden fazla hükümlü ile görüşme yapamazlar.

D) Avukatların savunmaya ilişkin belgeleri, dosyaları ve müvekkilleri ile yaptıkları konuşmaların kayıtları incelemeye tabi tutulamaz.

E) Vekaletnamesi olmayan yabancı uyruklu avukatlar, hükümlü ile Türkiye barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte görüşme yapabilirler.Doğru Cevap:B

Açıklama : Hükümlünün avukatı ile vekaletnamesi olmaksızın görüşmesi mümkündür.--------------------------------------------------------------------------------

20- Aşağıdakilerden hangisi, hükümlünün hakları arasında yer almaz?

A) Ayrımcılık yasağı

B) Haberleşme

C) Bina ve eşyanın korunması

D) Hediye kabul etme

E) Kütüphaneden yararlanmaDoğru Cevap:C

Açıklama : Bina ve eşyanın korunması hükümlünün yükümlülükleri arasında yer alır.--------------------------------------------------------------------------------

21- Eğitim ve çalışma programlarının düzenlenmesinde kadın hükümlülerin dikkate alınmaması hangi hakkın ihlaline neden olur?

A) Bedensel etkinlikler

B) Keyfi muamele

C) Kişilik hakkı

D) Kültür ve sanat etkinliklerine katılma

E) Ayrımcılık yasağıDoğru Cevap:E

Açıklama : İHAS'a göre kadın ve erkek hükümlü ve tutuklular arasında eşit işlem yapılmalıdır. Dolayısı ile özellikle çalışma ve eğitim programları kadın hükümlüler de dikkate alınmak suretiyle düzenlenmelidir. Aksi halde ayrımcılık yasağı ihlal edilmiş olur.--------------------------------------------------------------------------------

22- Aşağıdakilerden hangisi, hükümlülerin sağlık hakkının sağlanabilmesi bakımından her infaz kurumunda asgari olarak bulunması gerekenlerden biri değildir?

A) İnfaz kurumuna kabul aşamasında tıbbi muayene

B) Düzenli olarak ayakta muayene

C) Her türlü yiyecek ve besin maddesinin sağlanması

D) Acil durum bakımı

E) Vasıflı eczacıların vereceği gerekli ilaçlardan yeterli miktarDoğru Cevap:C

Açıklama : Sağlık hakkının sağlanabilmesi için her infaz kurumunda asgari olarak bulunması gerekenler arasında tıbbi olarak gerekli görülebilecek türden yiyeceklerin sağlanması yer alır, her türlü yiyecek ve besin gıdasının temin edilmesi asgari düzeyde bir gereklilik değildir.--------------------------------------------------------------------------------

23- Aşağıdakilerden hangisi, hükümlünün iyileştirilmesi için kullanılan araçlardan biri değildir?

A) İzin

B) Salıverme için hazırlama

C) Eğitim

D) Cezaevileştirme

E) Sağlığın korunmasıDoğru Cevap:D

Açıklama : Hükümlünün iyileştirilmesi;

- Bireyselleştirme

- Eğitim

- Sağlığın korunması

- Dışarıyla ilişkiler

- Beden eğitimi

- Boş zaman etkinlikleri

- Salıverme için hazırlama

- İzinler ile sağlanmaya çalışılmaktadır.--------------------------------------------------------------------------------

24- Yeniden topluma kazandırma düşüncesi aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Toplumsal savunma hareketi

B) Açlık grevleri

C) Suçun etkilerini azaltma isteği

D) İnsanların kendilerini suçlu hissetmesinin olanaklaştırılması

E) Cezaların ağır olmasıDoğru Cevap:A

Açıklama : Bugünkü anlamda yeniden topluma kazandırma düşüncesi aslında toplumsal savunma hareketinin bir sonucudur.--------------------------------------------------------------------------------

25- İnsanların kendilerini kontrol etmede başarısız ve devletin yardımına ihtiyacı olduğu varsayımından hareket eden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tıbbi model

B) Pasif davranış modeli

C) Dinamik süreç modeli

D) Etkileşimci model

E) Terapi modeliDoğru Cevap:A

Açıklama : Tıbbi model, insanların kendilerini kontrol etmede başarısız ve devletin yardımına ihtiyacı olduğu varsayımından hareket eder.--------------------------------------------------------------------------------

26- Yeniden topluma kazandırmada dikkat edilmesi gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gruplaştırmaya önem verilmeli

B) Teknolojik gelişmelere yer verilmeli

C) Hükümlünün ailesinden destek alınmalı

D) Hükümlünün katılımcı rolü ön planda olmalı

E) Hükümlüye dışarıdaki kişilerin yaptıkları özendirilmeliDoğru Cevap:D

Açıklama : Yeniden topluma kazandırmada dikkat edilmesi gereken husus, uygulanacak programın hükümlüyü insan onuruna aykırı bir şekilde bir obje haline getiren ve katlanmak zorunda kalacağı bazı davranışlara yönlendirmeye dönüşmemesidir. Hükümlünün katılımcı rolü ön planda olmalıdır.--------------------------------------------------------------------------------

27- Aşağıdakilerden hangisi, kapalı ceza infaz kurumlarında oda ve koridor kapılarının açılmasını gerektirecek hallerden biri değildir?

A) Deprem

B) Tahliye

C) Başka odaya nakil

D) Eğlence

E) EğitimDoğru Cevap:D

Açıklama : Kapalı ceza infaz kurumlarında oda ve koridor kapıları kapalı tutulur. Eğlence gibi bir durumun varlığı (yılbaşı, doğum günü kutlamaları vb.) bu kuralın dışına çıkılmasını gerektirmez.--------------------------------------------------------------------------------

28- Ceza infaz kurumlarının tamamında en az kaç ayda bir mutlaka arama yapılır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5Doğru Cevap:A

Açıklama : Kurumlarda, odalar ve eklentilerinde, hükümlülerin üst ve eşyasında habersiz olarak her zaman arama yapılabilir. Kurumun tamamında her ay bir kez mutlaka arama yapılır.--------------------------------------------------------------------------------

29- Koğuşlarda aşağıdaki müzik aletlerinden hangisinin bulundurulması mümkün değildir?

A) Saz

B) Ud

C) Gitar

D) Def

E) FlütDoğru Cevap:D

Açıklama : Her hükümlüye, elektrikli olmamak ve idarece belirlenen saatlerde kullanılmak koşuluyla, vurgulu çalgılar dışında saz, ud, gitar, kemençe, keman, flüt, mızıka gibi müzik aletlerinden birisi verilebilir.--------------------------------------------------------------------------------

30- Aşağıdakilerden hangisinin onayı ile dış güvenlik görevlileri olağanüstü durumlarda kurum içi sayımlara katılabilir?

A) Kurum en üst amiri

B) Cumhuriyet başsavcısı

C) Jandarma komutanı

D) Asliye ceza hakimi

E) İnfaz hakimiDoğru Cevap:B

Açıklama : Olağanüstü durumlarda, kurum en üst amirinin talebi, Cumhuriyet başsavcısının oluru ile dış güvenlik görevlileri sayımlara katılabilir.