2012 Askerlik Kanunu Değişti, 29 Yaşına Kadar Askerliği Erteleyebiliyoruz!!


Sponsorlu Bağlantılar


+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
123 ... SonSon
 1. 2012 Askerlik Kanunu Değişti, 29 Yaşına Kadar Askerliği Erteleyebiliyoruz!!

  Sponsorlu Bağlantılar


  22.05.2012 tarihinde TBMM'de kabul edilen yeni askerlik kanununa göre "Lise veya dengi okullarla fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri; bitirdiği okulun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptırmamak, yoklama kaçağı veya bakaya kalmamak ve 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya ya da ilişkileri kesilinceye kadar ertelenebilecek."

  Yani bu demektir ki açıköğretim okuyan ve iki yıl üst üste sınıfta kalan birisi artık askere alınma gibi bir durumla karşılaşmadan 3. yıl yine aynı sınıfı okuyabilecek. Ve 29 yaşının sonuna kadar askerliğini öğrenci olmak koşulu ile erteleyebilecek. Açıköğretim okuyan erkek öğrencilerin en büyük sorunu olan 2 yıl kalınca askere alınma endişesi 22.05.2012 tarihinde TBMM'de kabul edilen yeni askerlik kanunu ile ortadan kaldırılmış oldu. Artık kaçıncı sınıfta kaç kere kaldığınızın önemi olmadan 29 yaşının sonuna kadar askerliği tecil ettirebileceksiniz.

  22.05.2012 tarihinde TBMM'de kabul edilen kanun aşağıdaki gibidir. Ben bizi ilgilendiren kısımlarını koyu olarak belirtiyorum arkadaşlar. şi,mdiden hepimize hayırlı olsun...

  ---------------

  TBMM Genel Kurulu'nda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. Kanuna göre, her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilecek.

  Kanuna göre, yoklama devri, askerlik çağının başlangıcından muvazzaflık hizmetinin başlangıcına kadar geçen süre olacak. Seferberlik veya olağanüstü hallerde 19 yaşında bulunanların askere alınmalarına imkan tanıyan düzenleme, yürürlükten kaldırıldı.

  Her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yoklama ile 1 Temmuz-31 Ekim tarihleri arasında yapılan son yoklama uygulamasına son verilecek.

  Yoklam işlemleri, 1 Ocak gününden başlamak üzere yaklaşık 14 aylık süreye yayılacak.

  Askeralma işlemleri Milli Savunma Bakanlığı'nca yürütülecek.

  Kanunla, MERNİS, Adres Kayıt Sistemi ve Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulama alanı kalmayan ilk yoklama ve son yoklama işlemleri kaldırılarak; yoklama, yükümlülerin askerliğe elverişlilik ve öğrenim durumları ile meslek ve niteliklerinin belirlenmesi işlemlerini kapsayacak şekilde yeniden tanımlandı. Buna göre, "yükümlülerin sağlık muayenelerinin yapılarak askerliğe elverişli olup olmadıkları, öğrenim durumları, meslekleri ve niteliklerinin belirlenmesi" işlemine yoklama denecek.

  Yükümlülerin yoklama işlemleri yaklaşık 14 aylık bir süreye yayılacak. Böylelikle, yoklama kaçağı sayısı ve yoklama dönemlerinde askerlik şubeleri önünde oluşan yükümlü yoğunluğu azaltılmış olacak.

  Sağlık muayenesi aile hekimince yapılabilecek

  Yükümlülerin sağlık muayeneleri askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından yapılacak.

  Yükümlüler hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya "askerliğe elverişli değildir" kararı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, asker hastanesi sağlık kurulu olacak. Ancak yatalaklar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi kararlı sağlık raporları, askerlik şubesi başkanı veya vekili ile mülki amirliklerce görevlendirilen resmi iki sivil (varsa biri aile hekimi) tabipten teşkil edilecek geçici sağlık kurulunca verilebilecek.

  Kanunla, askerlik meclisleri günün gelişen koşullarında etkinliğini yitirdiği gerekçesiyle kaldırıldı. Bu işlemler bundan sonra askerlik şubelerince yapılacak.

  Askere çağrılan kişiler, kimliğini ve öğrenim durumlarını gösterir belgelerle yurtiçinde askerlik şubelerinde, yabancı ülkelerde ise elçilik veya konsolosluklarında bizzat bulunmaya mecbur olacak.

  Bulunamayacak derecede hastalık veya engeli olanlar, hükümlü, tutuklu olanlar, lise veya yüksek öğrenimde olup henüz okullarını bitirmemiş olanlar; rapor veya onaylı öğrenim durumlarını gösterir belge göndermeye, hükümlülük veya tutukluluklarının nedenini bildirmeye mecbur olacak.

  Askerlik işlemlerinin ertelenmesine neden olan haller

  Askerlik işlemlerinin ertelenmesine neden olan hallerden bazıları yeniden düzenlendi. Lise veya dengi okullarla fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri; bitirdiği okulun dengi veya daha aşağı seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptırmamak, yoklama kaçağı veya bakaya kalmamak ve 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya ya da ilişkileri kesilinceye kadar ertelenebilecek.

  Savaş zamanı hariç olmak üzere; bir baba veya ananın iki oğlundan biri askerdeyken diğer oğlu, ikiden fazla oğlu olanlardan ikisi askerde iken diğerleri, oğullarından biri muvazzaf askerlik hizmetini bitirinceye kadar askere sevk edilmeyecek. Bu düzenlemenin uygulanmasında 20 yaşından küçük olanlar ile geçime yardım edemeyecek derecedeki maluller hesaba katılmayacak.

  Kardeş sevk tehirinde bulunulabilmesi için ananın dul olması şartı kaldırılacak. Bugünün şartlarında 15 yaşından küçük bir çocuğun aile bütçesine katkı sağlamasındaki zorluk dikkate alınarak, kardeş sevk tehirinde 20 yaşından küçük olanlar dikkate alınmayacak.

  Yoklama sırasında lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl, fakülte veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerle yüksekokul mezunlarının askerlikleri ise 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelenecek.

  Askerlik çağrısına hasta olduklarından dolayı katılamayan yedek erbaş ve erlerden, bu durumlarını resmi veya askeri hekim ya da sağlık kurulu raporuyla tespit ettirenler herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayacak.

  Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri askerlik işlemlerinde dikkate alınmayacak.

  İdari para cezası

  Yoklamada bulundukları yerdeki askerlik şubesi, elçilik veya konsolosluklara gelmeyen ve mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden, birlikte yoklamaya tabi oldukları doğumluların sevk yılı içindeki ilk celp ve sevk tarihinden sonra, son celp ve sevk döneminin bitiminden önce ele geçen veya kendiliğinden gelenler, hekime ya da asker hastanesinde muayene ettirilecek. Muayene neticesinde askerliğe elverişli oldukları anlaşılanlar sınıf ve tertibat yerlerine derhal sevk edilecek. Bu durumdakilere 100 TL idari para cezası verilecek.

  Kanunla, yoklama kaçağı ve bakaya suçları, ilk kez yoklama kaçağı olan ve bakaya kalan yükümlüler için kabahate dönüştürülüyor ve idari para cezası yaptırımına bağlanıyor. Talim ve manevra için çağrıldıkları halde özürsüz gelmedikleri anlaşılan yedek erbaş ve erler hakkında idari para cezaları uygulanacak ve emsalleri kadar hizmete tabi tutulacak.

  Yoklama kaçağı, saklı ve bakayaları bilerek resmi veya özel hizmete alanlar, Askeri Ceza Kanunu'na göre cezalandırılacak.

  Kanunla, muvazzaf subay adaylarından temel askerlik eğitimini tamamlamadan ayrılanlar ile muvazzaf subaylığa nasbedildikten sonra deneme süresinin bitimine kadar ayrılanların temel askerlik eğitiminde veya deneme süresinde geçen sürelerinin ne kadarının askerlik hizmetinden sayılacağı, bu kişilerin eksik kalan askerlik hizmetlerini ne şekilde tamamlayacaklarına ilişkin esaslar da düzenleniyor.

  Temel askerlik eğitimi tamamladıktan sonra bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılan yükümlüler, bedelli askerlik hakkından yararlanabilecek. Bu kişiler, ödeyecekleri paranın yarısını başvuru sırasında diğer yarısını ise başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde ödeyebilecek.

  Adres Kayıt Sistemi ve Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sisteminin yürürlüğe girmesi nedeniyle yedek subay ve astsubayların her yıl 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında yapılan yedeklik yoklaması uygulamasına son verilecek.

  Askerler hakkındaki ihbar ve şikayetler

  Kanunda, Anayasanın 145. maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, asker kişiler hakkındaki ihbar ve şikayetlere uygulanacak usul, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun paralelinde yeniden düzenlendi.

  Anayasa Mahkemesi, teşkilatında askeri mahkeme kurulan kıt'a komutanı veya askeri kurum amirince, askeri hakimlere idari sicil verilebilmesine yönelik düzenleme Anayasaya aykırı bulunarak iptal edildiğinden, Kanunda yeni düzenlemeler yapıldı. Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı ilkeleri esas alınarak Askeri Hakimler Kanunu'nun "Sicil belgeleri ve sicil üstleri" başlıklı maddesi yeniden düzenlendi.

  Buna göre, askeri mahkeme kadrolarında görev yapan askeri hakimlere ve savcılara idari sicil verilmesi uygulamasına son verilecek. Yardımcı askeri savcılara ve askeri savcı yardımcılarına yalnızca askeri savcı tarafından idari sicil verilecek.

  Askeri hakimlerin birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma kriterleri arasında yer alan "binbaşı rütbesinde bulunmak" şartı kaldırılacak.

  Kanunla, askeri hakimler; aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, ek ödeme, mali, sosyal haklar ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından, eşit oldukları hakim ve savcılar hakkındaki hükümlere tabi olacak.

  Askeri mahkeme kıdemli hakimi ve askeri savcının izinleri Milli Savunma Bakanlığı'nca; askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görevli askeri hakimlerin izinleri ise kıdemli hakim veya askeri savcı tarafından verilecek.

  Askeri hakimler hakkındaki ihbar ve şikayetlerde yapılacak işlemler, adli ve idari yargıda görevli hakim ve savcılara ilişkin hükümler paralelinde yeniden düzenleniyor.

  İsimsiz ve imzasız ihbar ve şikayetler hakkında da mutlaka araştırma ve inceleme yapılacak, şikayetten vazgeçilmesi halinde dahi başlatılan disiplin soruşturması sonuçlandırılacak.

  Google+

  YouTube


 2. geçen sene intibak sınıfta hiç bir dersimi veremedim busene henüz hiç bişey net değil ama 10 dersten 5 tane sini verebilicem sanırım tekrar kalmış oluyorum bu durumda önümüzdeki sene şubat 2013 de tecillim bitiyor soru;
  1-bu kanunu önümüzdeki sene kayıt döneminde mi geçerli oluyor yoksa şuan kabul edildimi
  2-tecillim bittikten sonra aöfye kayıt yaptırırsam durumum ne olur


 3. nyist Nickli Üyeden Alıntı: geçen sene intibak sınıfta hiç bir dersimi veremedim busene henüz hiç bişey net değil ama 10 dersten 5 tane sini verebilicem sanırım tekrar kalmış oluyorum bu durumda önümüzdeki sene şubat 2013 de tecillim bitiyor soru;
  1-bu kanunu önümüzdeki sene kayıt döneminde mi geçerli oluyor yoksa şuan kabul edildimi
  2-tecillim bittikten sonra aöfye kayıt yaptırırsam durumum ne olur
  Nu kanın Resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz işleme girer ve herkesi kapsar. Ayrıca geçen yıl hazırlık sınıfı vardı bu yıl hazırlık sınıfı 3.sınıfa aktarıldı ve hepiniz 3.sınıfa geçmiş oldunuz. yani 3.sınıfta ilk defa kalacaksın. Buda kanun çıksın çıkmasın bu yıl 3.sınıfta ilk defa kalacağın için seneye de askerliğin otomatik tecil edilecek demektir.


 4. AOFDESTEK Nickli Üyeden Alıntı: Nu kanın Resmi gazetede yayınlanır yayınlanmaz işleme girer ve herkesi kapsar. Ayrıca geçen yıl hazırlık sınıfı vardı bu yıl hazırlık sınıfı 3.sınıfa aktarıldı ve hepiniz 3.sınıfa geçmiş oldunuz. yani 3.sınıfta ilk defa kalacaksın. Buda kanun çıksın çıkmasın bu yıl 3.sınıfta ilk defa kalacağın için seneye de askerliğin otomatik tecil edilecek demektir.
  aöf burosuna ulaşmıyordum bir kaç foruma yazdım fakat cevap alamamştım kafamdaki soru işaretlerini kaldırdığınız için çok teşekkür ederim


 5. merhaba arkadaşlar bir sorum olacaktı.
  ben 2 yıllık myo bitirdim ve hemen ardından aöf 3. sınıf iktist bölümüne direk kaydımı yaptırdım. 3. sınıfta 2 sene üst üste kaldım. askerlik tecilim bitmiş oldu. daha sonra askerlik şubemden kağıt geldi 1 hafta içinde en yakın askerlik şubenize gidin yoklamanızı yaptırın. bende askerlik şubeme konuları bildirdim. ben hala öğrenciyim bu sene sınavlara girmem lazım dedim. bu sene sınavları verebilirim dedim. onlarda bana sen ilk yoklamanı ve muayeneni ol kasım celbine atarız dediler. ama ben 2-3 gün geç gittiğim için yoklama kaçağına düşmüştüm. ama muayenemi vs. oldum mayısta askerlik şubemi aradım henüz bir yer çıkmadığını söylediler ağustosta çıkar dediler ama sınıfı geçersen ders notlarını vs. getirirsen 1 yıl daha tecil ederler dedi. ve 2 gün öncede kaymakamlıktan bir kağıt geldi. İLANEN TEBLİĞ TUTANAĞI diye bir kağıt 1111 askerlik kanunun 84. ve 86. 1. fıkrası gereğince ilçemiz idare kurulu tarafından verilen 10.04.2012 gün ve 51 sayılı 27.00 tl para cezası ile cezalandırılması karar verilmiştir diye bir yazı. herhalde ilk yoklama 2-3 gün geç gittiğim için böyle bir yazı geldi. ve imdi size soruyorum bu yasadan ben yararlanacakmıyım yani okuluma devam edebilecekmiyim. tbmm nin sitesinde kabul edilen kanun yazısında ise şöyle bir yazı var.86 ncı veya 89 uncu maddelere tabi olduktan sonra okula kayıt yaptıranların ertelenmez diye bir yazı var ama benim kayıdım daha önceden yapılmıştı.


 6. ability Nickli Üyeden Alıntı: merhaba arkadaşlar bir sorum olacaktı.
  ben 2 yıllık myo bitirdim ve hemen ardından aöf 3. sınıf iktist bölümüne direk kaydımı yaptırdım. 3. sınıfta 2 sene üst üste kaldım. askerlik tecilim bitmiş oldu. daha sonra askerlik şubemden kağıt geldi 1 hafta içinde en yakın askerlik şubenize gidin yoklamanızı yaptırın. bende askerlik şubeme konuları bildirdim. ben hala öğrenciyim bu sene sınavlara girmem lazım dedim. bu sene sınavları verebilirim dedim. onlarda bana sen ilk yoklamanı ve muayeneni ol kasım celbine atarız dediler. ama ben 2-3 gün geç gittiğim için yoklama kaçağına düşmüştüm. ama muayenemi vs. oldum mayısta askerlik şubemi aradım henüz bir yer çıkmadığını söylediler ağustosta çıkar dediler ama sınıfı geçersen ders notlarını vs. getirirsen 1 yıl daha tecil ederler dedi. ve 2 gün öncede kaymakamlıktan bir kağıt geldi. İLANEN TEBLİĞ TUTANAĞI diye bir kağıt 1111 askerlik kanunun 84. ve 86. 1. fıkrası gereğince ilçemiz idare kurulu tarafından verilen 10.04.2012 gün ve 51 sayılı 27.00 tl para cezası ile cezalandırılması karar verilmiştir diye bir yazı. herhalde ilk yoklama 2-3 gün geç gittiğim için böyle bir yazı geldi. ve imdi size soruyorum bu yasadan ben yararlanacakmıyım yani okuluma devam edebilecekmiyim. tbmm nin sitesinde kabul edilen kanun yazısında ise şöyle bir yazı var.86 ncı veya 89 uncu maddelere tabi olduktan sonra okula kayıt yaptıranların ertelenmez diye bir yazı var ama benim kayıdım daha önceden yapılmıştı.
  Sen zaten okula kayıtlı olduğun için sorun olmadan askerliğinin tecil edileceğini düşünüyorum.


 7. Abilerim Yeni Askerlik Kanunuyla İlgili Bişey Sormak İstiyorum. Ben Şimdi Mesleki Açık Lisede Okuyorum Ve Yaşım Şu Anda 21. Yüz Yüze Eğitim Zorunluluğum Var. Yeni Askerlik Kanunu Beni Kapsıyormu. Yani 29 Yaş Banada Vuruyormu? Şimdiden Teşekkürler.


 8. Merhaba,

  Arkadaşlar ben geçen yıl DGS ile işletme bölümüne kayıt yaptırmıştım. Ancak geçen sene sınıfta kaldım. Bu yılda durumum pek iç açıcı değil. 4 yada 5 dersi verebileceğim gibi görünüyor. Ben şimdi bu yılda geçemezsem kayıdım iptal edilir mi ? İkinci sorum ise ben diyelim ki 4 5 dersi verdim ancak geçemedim üst sınıfa diğer yıl gene 3'ten devam ederken bu yıl verdiğim o 5 dersi tekrardan mı okurum ? Sorularımı yanıtlayabilirseniz çok sevinirim arkadaşlar.

  Şimdiden teşekkürler ..


 9. sercanozmen Nickli Üyeden Alıntı: Merhaba,

  Arkadaşlar ben geçen yıl DGS ile işletme bölümüne kayıt yaptırmıştım. Ancak geçen sene sınıfta kaldım. Bu yılda durumum pek iç açıcı değil. 4 yada 5 dersi verebileceğim gibi görünüyor. Ben şimdi bu yılda geçemezsem kayıdım iptal edilir mi ? İkinci sorum ise ben diyelim ki 4 5 dersi verdim ancak geçemedim üst sınıfa diğer yıl gene 3'ten devam ederken bu yıl verdiğim o 5 dersi tekrardan mı okurum ? Sorularımı yanıtlayabilirseniz çok sevinirim arkadaşlar.

  Şimdiden teşekkürler ..
  Geçen yıl sadece intibak dersleri aldıysan eğer; Bu yıl 3.sınıfa geçişin yapıldığı için kalırsan 1.kez kalmış sayılacaksın ve 1 yıl daha okuma hakkın olacak. Yok direk 3.sınıftan başladım ve kaldım diyorsan bu yıl da kalacak gibi görünüyorsan eğer, yeni askerlik kanunu resmi gazetde yayınlandığı andan itibaren 29 yaşına kadar açıköğretimde ne kadar kaldığının bir önemi olmayacak. Çünkü 29 yaşına kadar okuduğun müddetçe askerliğini erteleyebileceksin.


 10. AOFDESTEK Nickli Üyeden Alıntı: Geçen yıl sadece intibak dersleri aldıysan eğer; Bu yıl 3.sınıfa geçişin yapıldığı için kalırsan 1.kez kalmış sayılacaksın ve 1 yıl daha okuma hakkın olacak. Yok direk 3.sınıftan başladım ve kaldım diyorsan bu yıl da kalacak gibi görünüyorsan eğer, yeni askerlik kanunu resmi gazetde yayınlandığı andan itibaren 29 yaşına kadar açıköğretimde ne kadar kaldığının bir önemi olmayacak. Çünkü 29 yaşına kadar okuduğun müddetçe askerliğini erteleyebileceksin.
  29 yaşına kadarmı? 29 yaşını doldurana kadarmı?

  Mesela ben 29 ağustos 1983 doğumluyum ve 4.sınıftayım. Yarın sınava giricem. Sınav giriş belgesi falan var. Benim anlamadığım nokta şu? Ben eğerki bütünlemeye kalırsam 5-6 günle hakkımı kaybedicekmiyim? Yoksa yaş hesabı yapılırken yıl sonuna göremi yapılıyor?

  Çünkü ben 29 ağustos 83 doğumluyum ve bütünlemeler 5-6 eylülde


123 ... SonSon
2012 Askerlik Kanunu Değişti, 29 Yaşına Kadar Askerliği Erteleyebiliyoruz!! Yer İstanbul , 34, TR incelenme 47050 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015