Açıköğretim Kredili Sistem Öğretim Ve Sinav Yönetmeliği


Sponsorlu Bağlantılar


+ Cevap Ver + Yeni Konu aç
 1. Açıköğretim Kredili Sistem Öğretim Ve Sinav Yönetmeliği

  Sponsorlu Bağlantılar


  Açıköğretim Kredili Sistem Öğretim Ve Sinav Yönetmeliği

  Amaç ve Kapsam


  Madde 1- (Değişik:RG-19/10/2001-24558) Bu Yönetmeliğin amacı, açıköğretim sistemine göre öğretim yapan ve kredili sistemi kullanan programların öğretim ve sınavlarında uygulanacak kuralları belirlemektir.

  Tanımlar
  Madde 2- Bu Yönetmelikte “fakülte”; İktisat, İşletme veya Açıköğretim Fakültesini ifade eder.


  Öğretim Esasları


  Madde 3-
  (Değişik:RG-19/10/2001-24558) Bu Yönetmelikle düzenlenen kredili sistemin hangi programlara uygulanacağı ilgili fakülte kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

  Madde 4-
  Dersler; teorik derslerden, uygulamalardan (Atölye, laboratuvar, staj, uygulama çalışmaları ve benzeri) ve uygulamalı derslerden oluşur. Dersler, yıl esasına göre düzenlenir.

  Madde 5- Dersler, açıköğretim sistemine göre yürütülür. Ancak gerekirse bazı dersler örgün veya iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak düzenlenebilir. Dersler, teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri, ön koşulları ve yıllara göre dağılımı Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. (Değişik ikinci fıkra:RG-16/06/2003-25140) Uygulamaların ve stajların nerede yapılacağına ilişkin esaslara fakülte yönetim kurulu karar verir.


  Kayıt ve Kayıt Yenileme


  MADDE 6 – (Değişik:RG-17/2/2009-27144)(2)
  Kayıt ve kayıt yenileme esasları, her öğretim yılı başında Üniversite Yönetim Kurulunun belirleyeceği genel ilkeler çerçevesinde, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrencilerin kayıtlarını yaptırabilmeleri için bu esaslara uymaları ve katkı payı ile öğretim giderlerini ödemeleri gerekir. Kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek istedikleri öğretim yılı başındaki kayıt yenileme döneminde kayıtlarını yenilemek zorundadır. Kaydını yenilemeyen öğrenciler, o öğretim yılında sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

  Madde 7-
  (Mülga:RG-17/2/2009-27144) (2)

  Madde 8-
  (Değişik birinci fıkra:RG-16/06/2003-25140) Seçmeli ders olmayan sınıflarda, yeni kayıt olmuş veya kaydını yeniletmiş öğrencilerin derslere kaydı doğrudan Dekanlıkça yapılır. Ders veya ders grubu seçilmesi gereken sınıflarda, derslere kayıt öğrenciler tarafından gerçekleştirilir. Bir alt sınıftan başarısız dersi olan öğrenciler, bulundukları sınıfın üstündeki sınıflardan ders alamaz. Bulunduğu sınıftaki derslerin en çok ikisinden başarısız olanlar, bir üst sınıfın derslerine kaydedilir, başarısız ders sayısı ikiden fazla olanlara üst sınıflardan ders verilmez. Programdan kaldırılan derslerin yerine hangi derslerin alınacağı veya tekrarlanacağına Fakülte Kurulu karar verir. Başarısız olunulan seçmeli bir ders veya ders grubunun yerine başka bir seçmeli ders veya ders grubu Fakülte Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde alınabilir.

  Devam Zorunluluğu
  MADDE 9 – (Değişik:RG-17/2/2009-27144) (2) Uygulamalara, stajlara, örgün veya iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak verilen derslere devam zorunluluğu vardır. Bunlara devam esasları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle bile olsa, bir dersden belirlenen devam koşulunu yerine getirmeyen öğrencinin yıl sonu ile bütünleme sınavları değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci o dersden başarısız sayılır.


  Sınavlar;

  Madde 10
  - Bu programlarda, her ders için en az bir ara sınav, bir yıl sonu ve bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca, yıl boyunca kısa sınav, ödev gibi değerlendirmeler yapılabilir. Sınavlar yazılı ve sözlü olabilir. Yıl içi sınav ve değerlendirmelerin sayısı Fakülte Kurulunca belirlenir.

  Madde 11-
  Öğrenciler sınavlarda aşağıdaki kurallara uymak zorundadır: a) Öğrenciler, sınava girebilmek için kendilerinden istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorundadır. Kendisini tanıtıcı yeterli özel kimlik belgesi ve öğrenci kimlik kartı olmayanlar sınava giremez. Aksi halde sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır. b) Öğrenciler, Sınava Giriş Belgesinde gösterilen sınav ili, bina, salon, sıra, sınav tarihi ve saatinde sınavlara girmek zorundadır. Aksi takdirde sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır. c) Sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını geciktiren veya engelleyen, sınav görevlilerine hakaret eden, sınav salonunu kendilerine duyurulan süreden önce terk eden, sınav görevlilerinin sınavla ilgili düzenlemelerini reddeden öğrencilerin sınavları, sınav görevlilerince salon tutanağında belirtilmesi koşuluyla Dekan tarafından geçersiz sayılır. d) Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya alan, kopya yapılmasına yardım edenlerin sınavları; sınav görevlilerince düzenlenen salon sınav tutanaklarına, görevlendirilen il sınav gözlemcileri raporlarına veya Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinin bilgisayar taraması sonucu verdiği raporlara dayanılarak, Dekan tarafından geçersiz sayılır. Sınav görevlileri kopya çekmeye, vermeye, almaya kalkışanları uyarmak zorunda değildir. e) Öğrenciler, sınavlarda kendilerine verilen cevap kağıtlarını usulüne uygun olarak işaretlemek zorundadır. Bir derse ait cevaplar, cevap kağıdında bir başka derse ait sütuna işaretlendiği takdirde Dekanlıkça düzeltme yapılmaz. f) Sınavlarda uygulanacak kurallar, öğrencilerin yanlarında bulundurması veya bulundurmaması gereken araç ve donanım, Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Yasaklanan araç ve donanımı yanında bulunduranlar, bu araç ve donanımı sınavdan önce sınav sorumlusuna teslim ettikleri takdirde sınava girebilir. Aksi takdirde sınavları Dekan tarafından geçersiz sayılır.

  Madde 12-
  Herhangi bir nedenle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, bu ders veya derslerden sıfır almış kabul edilir. Kopya nedeniyle sınavları geçersiz sayılan öğrenciler, kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiç bir dersin sınavına giremez.


  Değerlendirme

  Madde 13-
  Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden yapılır. Başarı notu, yıl içi notları ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Yıl içi notları; ara sınavlara, kısa sınavlara, ödevlere ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

  Madde 14-
  Her ders için yıl içi ve yıl sonu değerlendirmelerinin türü ve başarı notuna katkı oranları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

  Madde 15-
  Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenler dahil her ne sebeple olursa olsun, sınavlara katılmayan öğrenciler için telafi sınavı açılmaz. Öğrenciler katılmadıkları sınavlardan sıfır almış kabul edilir.

  Madde 16- Başarı notu, Senatoca belirlenen formüllere göre harf notuna çevrilir. Harf notları ve katsayıları şunlardır:

  Harf Notu
  Katsayı
  AA
  4,0
  AB
  3,7
  BA
  3,3
  BB
  3,0
  BC
  2,7
  CB
  2,3
  CC
  2,0
  CD
  1,7
  DC
  1,3
  DD
  1,0
  FF
  0,0

  Bir dersten CC veya üstünde not alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır; FF alan o dersi başaramamış sayılır. CD, DC ve DD alınan dersler, öğrencinin genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde ise başarılmış, 2.00 nin altında ise başarılmamış sayılır. Ayrıca aşağıdaki harf notları da kullanılabilir.
  (Mülga fıkra:RG-16/06/2003-25140)
  DZ (Devamsız) notu, devam koşulu olan derslerde bu koşulu sağlamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yıl sonu ve bütünleme sınavlarına alınmazlar. DZ notu, FF notu ile eşdeğerdir.
  MU (muaf) notu; kurumlararası yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birimin yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir. Bu not, genel not ortalamasına katılmaz. (Değişik: 25 Kasım 2010 tarih 27766 sa. R.G.)

  Madde 17-
  (Değişik:RG-16/06/2003-25140) Öğrencilerin başarı durumu “genel not ortalaması (GNO)” ile belirlenir. Genel not ortalamasının hesaplanmasında öğrencinin FF ve DZ aldığı dersler dikkate alınmaz. Genel not ortalaması, öğrencinin almış olduğu bütün dersler için, ortalama hesabına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle hesaplanır. Anadolu Üniversitesine devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasının hesaplanmasında, önceki programda almış oldukları derslerden sadece ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla uygun görülenlerin notları dikkate alınır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son harf notu; seçmeli bir ders yerine, başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin kredisi ve harf notu dikkate alınır. Genel not ortalaması, virgülden sonra iki basamaklı sayıya yuvarlanarak gösterilir.

  Madde 18- (Değişik:RG-16/06/2003-25140) Yıl sonu sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları derslerden bütünleme sınavına girer. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl CC nin altında not aldıkları bütün derslerden bütünleme sınavına girer. Bütünleme sınavlarından sonra öğrencilerin genel not ortalamaları tekrar hesaplanır. Genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler FF aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder. Genel not ortalaması 2.00 nin altında olan öğrenciler, o yıl bütünleme sınavında CC nin altında not aldıkları dersleri bütün gerekleriyle tekrar eder.

  Madde 19-(Değişik birinci fıkra:RG-16/06/2003-25140)
  Son sınıf öğrencileri, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla, diploma almaya hak kazanmalarından itibaren bir ay içinde bir dilekçe ile başvurarak son iki sınıfın derslerinden istediklerini, daha önce başarmış olsalar bile, tekrar alabilir. Bu öğrencilerin diplomaları kendilerine kesinlikle verilmez ve dilekçeleriyle birlikte iptal edilmek üzere dekanlığa gönderilir. Bu öğrenciler tekrar aldıkları derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu durumda son alınan not geçerli olur. Bu öğrencilere, tekrar derslerinde başarısız olmaları veya genel not ortalamalarını 2.00 nin altına düşürmeleri halinde, 18 inci madde uygulanır ve diplomaları ancak 22 nci maddedeki koşulları yeniden sağladıklarında verilir.

  Madde 20-
  Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Sınav sonuçları duyuruluncaya kadar hiçbir surette açıklanmaz. Duyurulan sınav sonuçları kesin olup, itiraz edilemez.


  Öğrenim Süresi


  MADDE 21 –
  (Değişik:RG-17/2/2009-27144) (2) Öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Öğrenciler kayıt yenilemedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresinin hesabına katılmaz. Öğrenciler, sınav hakkı dışındaki öğrencilik haklarından yararlanmamak kaydıyla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinde belirtilen öğrenim süreleri ile sınırlı değildir. Ancak bazı özel programlar süreli olabilir. Bu programlara kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri program süresiyle sınırlıdır. Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere ise Fakülte Kurulunca mezun olmaları için uygun bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir veya Fakülte Kurulunca belirlenen bir programa yine bu Kurulca belirlenen koşullarla intibakları yapılır.


  Diploma


  Madde 22-
  Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve almış olduğu her dersin harf notunun en az DD olması ve öğrencinin Fakültenin öngördüğü diğer koşulları sağlamış olması gerekir. Programı başarıyla bitiren öğrenciye kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir. Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse ilk iki sınıfın derslerini başarmış ve 2.00 genel not ortalamasını tutturmuş ise, kaydını sildirmiş olmak koşuluyla, önlisans diploması alabilir.

  Madde 23-
  Mezuniyet notu diplomaya yazılmaz. Her mezuna diploma ile birlikte almış olduğu dersler ve başarı notlarını gösteren bir not durum belgesi verilir.


  Kayıt Silme


  Madde 24-
  Öğrencilerin kaydı, aşağıdaki hallerde silinir: a) Kayıt sildirmek üzere yazılı istekte bulunması, b) (Mülga bent:RG-17/2/2009-27144) (2) c) Süreli programlardaki süreler sonunda öğrencinin mezun olamaması, d) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğretim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerin hakkında yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve Fakülte Yönetim Kurulunca incelenmek koşuluyla, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine dair karar alınması.


  Kredi Transferi


  Madde 25-
  (Değişik birinci paragraf:RG-17/2/2009-27144) (2) Öğrenciler, Anadolu Üniversitesinden daha önce alıp da başarmış oldukları derslerden ilk kayıt süresi içerisinde kredi transferi isteğinde bulunabilir. Bunun için, dilekçelerinde almış oldukları hangi ders veya dersleri, hangi derse karşılık transfer etmek istediklerini açıkça belirtmiş olmaları gerekir. Öğrenciler, kredi transferi yaparken daha önce aldıkları birden fazla dersi bir derse karşılık gösterebilir. Bu istekleri Fakülte Yönetim Kurulunca aşağıdaki esaslar dahilinde karara bağlanır:
  a)
  Öğrencinin dersleri bire bir eşleşiyorsa doğrudan intibakı yapılır ve notları mutlak sistemde ise aşağıdaki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür.

  Mutlak Sistemde
  Not Aralığı
  Kredili Sistemde
  Harf Notu
  84 - 100
  AA 4,00
  77 - 83
  AB 3,70
  71 - 76
  BA 3,30
  66 - 70
  BB 3,00
  61 - 65
  BC 2,70
  56 - 60
  CB 2,30
  50 - 55
  CC 2,00
  46 - 49
  CD 1,70
  40 - 45
  DC 1,30
  33 - 39
  DD 1,00
  0 - 32
  FF 0,00

  b)
  Öğrencinin birden fazla dersi bir derse eşleştiriliyorsa: 1. Bu derslerin notları mutlak sistemde ise önce derslerin kredileri kullanılarak başarı notlarının ağırlıklı ortalaması hesaplanır, sonra bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notu bulunur. 2. Bu derslerin bazılarının notu mutlak sistemde bazılarının notu kredili sistemde ise, önce mutlak sistemdeki notlar bu maddenin (a) bendindeki tablo kullanılarak harf notuna dönüştürülür, sonra derslerin kredileri ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur. 3. Bu derslerin hepsinin notları kredili sistemde ise derslerin kredisi ve harf notlarının katsayıları kullanılarak ağırlıklı ortalama hesaplanıp, en yakın katsayıya karşılık gelen harf notu bulunur.
  (Ek ikinci fıkra:RG-17/2/2009-27144) (2) (Değişik:RG-5/4/2009-27191) (3)
  Dikey geçiş yapan öğrenciler Yabancı Dil ile Türk Dili derslerini ön lisans programlarında almış olduklarından, lisans programındaki bu derslerden sorumlu tutulmazlar.


  Yatay Geçiş


  Madde 26-
  Öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre başka yükseköğretim kurumlarının eşdeğer eğitim programlarından yatay geçiş yapabilir. Öğrencinin intibakı, geleceği programın derslerinin tamamını başarmış olduğu sınıfın bir üstüne yapılır ve geldiği sınıf ve üstünden ders muafiyeti tanınmaz.


  Lisans Öğrenimine Hazırlık


  MADDE 27 – (Değişik:RG-17/2/2009-27144) (2) Farklı alanlardan dikey geçiş yapan öğrencilere Fakülte Kurulunca kararlaştırılan lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanır. En fazla iki dersden FF, YZ veya DZ notu alan dikey geçiş öğrencileri; başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla, 2,00 genel not ortalaması aranmadan üçüncü sınıfa kaydedilirler. Lisans öğrenimine hazırlık programına dahil olan dersler genel not ortalamasına katılmaz.

  EK MADDE 1 – (Değişik:RG-17/2/2009-27144) (2) İlk kez eğitim gördüğü sınıfta tekrar aldığı dersler dahil bütün derslerini başarmış ve not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi sayılmazlar.

  Ek Madde 2-
  (Değişik:RG-16/06/2003-25140) Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

  Ek Madde 3-
  (Ek:RG-16/06/2003-25140) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına karar verilen programların öğrencilerinin genel not ortalamaları, öğrencilerin bu Yönetmeliğe tabi olduktan sonraki harf notları dikkate alınarak hesaplanır ve öğrencilerden, daha önce almış oldukları notları dikkate alınmadan, bundan sonraki yıllarda 2.00 genel not ortalamasını sağlamaları istenir. Ancak bu öğrencilerin mezuniyet ortalamaları, daha önceki Yönetmeliğe göre başarmış oldukları derslerin notları 25 inci maddedeki tablo kullanılarak kredili sistemdeki harf notlarına dönüştürüldükten sonra hesaplanır.


  Geçici Hükümler


  Geçici Madde 1-
  (Mülga:RG-16/06/2003-25140) Yürürlük Madde 28- Bu Yönetmelik 2001-2002 öğretim yılından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


  Yürütme


  Madde 29-
  Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.
  (1) Bu Yönetmeliğin adı; 19/10/2001 tarihli ve 24558 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (2) Bu değişiklik 2009–2010 öğretim yılı başında yürürlüğe girer. (3) Bu değişiklik 2009–2010 öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

  Google+

  YouTube


 2. Merhaba arkadaşlar ders geçme konusunda bir kaç sorum olacak, yardımcı olabilecek arkadaş varsa, çok memlun olurum.
  Aöf işletme 1 sınıf öğrencisiyim;
  biliyorsunuz 7 ders var, ben 2 tanesini veremedim, ilk sınavlarda zaten veremedim bundan sonra o 2 dersi vermem imkansız...

  Temel bilgi teknolojileri1 95
  Hukukun temel kavramları 45
  İşletme ilkeleri 35
  Genel muhasebe 50
  Davranış bilimleri 60
  bu notları yorumlarmısınız.
  Bu notlar Güz Dönemine Ait...
  Diğer bir sorum ben matematik ve iktisat'ı vermedim, şöyle sınavlara girdim fakat çok kötü notlar geldi, acaba şöyle olabilirmi ben mat ve iktisat'ı vermeden bir üst sınıftan ders alabilirmiyim ilerde'de bu dersleri vermeden mezun olabilirmiyim.
  Son 1 soru, 1 yıl iki bölümden oluşuyor, güz ve bahar sanırım.
  Güz döneminde zaten mat ile iktisat'ı veremedim, bahar döneminde ders seçiliyor mu ? Seçiliyorsa bahar döneminde seçmesem birşey olur mu mat ve iktisat'ı (zaten geçemicem en azından harç ödemim dedim) ilginiz ve alakanızdan dolayı teşekkür ederim arkadaşlar.yardımlarınızı bekliyorum...


 3. apix Nickli Üyeden Alıntı: Merhaba arkadaşlar ders geçme konusunda bir kaç sorum olacak, yardımcı olabilecek arkadaş varsa, çok memlun olurum.
  Aöf işletme 1 sınıf öğrencisiyim;
  biliyorsunuz 7 ders var, ben 2 tanesini veremedim, ilk sınavlarda zaten veremedim bundan sonra o 2 dersi vermem imkansız...

  Temel bilgi teknolojileri1 95
  Hukukun temel kavramları 45
  İşletme ilkeleri 35
  Genel muhasebe 50
  Davranış bilimleri 60
  bu notları yorumlarmısınız.
  Bu notlar Güz Dönemine Ait...
  Diğer bir sorum ben matematik ve iktisat'ı vermedim, şöyle sınavlara girdim fakat çok kötü notlar geldi, acaba şöyle olabilirmi ben mat ve iktisat'ı vermeden bir üst sınıftan ders alabilirmiyim ilerde'de bu dersleri vermeden mezun olabilirmiyim.
  Son 1 soru, 1 yıl iki bölümden oluşuyor, güz ve bahar sanırım.
  Güz döneminde zaten mat ile iktisat'ı veremedim, bahar döneminde ders seçiliyor mu ? Seçiliyorsa bahar döneminde seçmesem birşey olur mu mat ve iktisat'ı (zaten geçemicem en azından harç ödemim dedim) ilginiz ve alakanızdan dolayı teşekkür ederim arkadaşlar.yardımlarınızı bekliyorum...
  dıger sayfada acıkladım yıne acıklıyımmm

  1 cı sınıfa yenı kayıt yaptırdıysan ekle sıl yapmıyorsun yanı bahar donemınde AOF nın atadagı derslerı almak zorundasın. guz donemınde kaldıgın derslerı 2. sınıf guz donemınde zorunlu olarak alıyosun ders lerı vermeden mezun olamazsın.


 4. sınavda sılgım arka sırada kalmış sınav esnasında hemen arkama dönüp silgimi aldım hocayla göz göze geldık o anda hoca yanıma geldıı kagıtıma baktı baktıı ve gıttı sınav cıksında hocam biryanlışlıkmı var kagıtımda dedım yok yok tamm dedı soru kıtapcıgını ve kıtapcıgı teslım ettım acaba kopya muamelesi uygulamış olabılırmmı? 3 tane gözetmen vardı sadece 1 i böle bişey yaptıı diyerlerının haberi bile yok böle birşey olsa tutanak filan tutarlar dımı benım soru kıtapcıgımı ayırırlar fılan dımı yardımcı olurmusunz?


 5. Merhaba,
  Ben 3.sınıfım ama 1 ve 2.sınıflarda derslerime çok fazla önem vermedim.zaman ayıramadım ve şu an alttan derslerimi temizlemeye çalışıyorum.Okul bitince Ales'e girmek istiyorum ama 3.00 ortalama istiyor.Sorularım şunlar;

  Ortalama alınırken 4 sene üzerinden mi alınacak yoksa kaldığım seneyi de sayarak 5 sene mi olacak?

  Sınıfta kaldım diye Ales'e girememe durumu oluşur mu?


Açıköğretim Kredili Sistem Öğretim Ve Sinav Yönetmeliği Yer İstanbul , 34, TR incelenme 5068 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015