Sponsorlu Bağlantılar


12 SonSon
 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soru ve Cevapları 2000 Yılı

  Sponsorlu Bağlantılar


  ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ


  1.Aşağıdakilerden hangisi kabilelerin devlet düzenine geçmesini sağlayan etkenlerden biri değildir?
  A) Aynı dili konuştuklarını anlamaları
  B) Aynı bey ya da kral etrafında toplandıklarını görmeleri
  C) Ortak ekonomik çıkarlarının olduğunu görmeleri
  D) Aynı inanca sahip olduklarını anlamaları
  E) Düşmanlarının ortak olduğunu anlamaları

  2.Türk Devrimi ile Fransız Devriminin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bir önderin itici gücüne sahip olmaları
  B) Kısa sürede tamamlanmaları
  C) Kendisinden önceki örneklerin yolundan gitmeleri
  D) Önce ihtilal sonra devrim aşamasını uygulamaya koymaları
  E) Devrimi gerçekleştirirken zorlamaya başvurmamaları

  3.1876’da ilan edilen Anayasa gereğince oluşturulan Osmanlı Parlamentosunun danışma kurulu olmaktan öteye gidememesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Siyasal parti kurma hakkı ve toplantı özgürlüğü getirmemesi
  B) Hükümeti kurma ve görevden alma yetkisini padişaha vermesi
  C) Yasama yetkisini meclise vermemesi,padişahın yürütmeyi denetlemesine izin vermesi
  D) Kesin bir yargı güvenliğini sağlayamaması
  E) Vekillere sorumlu olduğu işlerden dolayı sorumluluk getirmesi

  4.Türk siyasal yaşamında hükümeti Meclise karşı sorumlu tutan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1876 Anayasası
  B) 1909 Anayasa değişikliği
  C) 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
  D) 1921 Anayasası
  E) 1928 Anayasa değişikliği

  5.Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin özelliklerinden biri değildir?
  A) Türk kadınına bazı haklar tanımanın yolunu açması
  B) Özgürlük ve demokrasi isteği ile yola çıkıp parti diktatörlüğü kurması
  C) Ulusal bir burjuvazi yaratmaya çalışması
  D) Her türlü yeniliği Türkçülüğün ışığı altında yapmak istemesi
  E) Liberal bir görüş açısını ve federasyon düşüncesini savunması

  6.İtilaf Devletleri’nin 1915 yılında Osmanlı Devletini saf dışı bırakarak savaşı bitirmek amacıyla uygulamaya koydukları plan aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Arap uluşçuluğunun kışkırtılması
  B) Boğazların ele geçirilmesi
  C) Kapitülasyonların kaldırılması
  D) Süveyş Kanalı’nın iki kıyısına egemen olunması
  E) Bulgaristan’ın tarafsızlığının sağlanması

  7.Rusya’nın Balkan Devletlerini örgütleyerek Osmanlı Devleti’ne karşı Balkan Savaşlarını başlatmasına cesaret veren gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Azınlıklara geniş haklar tanıyan Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
  B) Rus Çarı ile İngiliz Kralının Reval’deki görüşmesi
  C) Doğu İşleri için Üçlü Birleşme Anlaşması’nın yapılması
  D) Üç İmparator Antlaşmasının imzalanması
  E) İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesi

  8.Birinci Dünya Savaşı sırasında Arap topraklarını kendi aralarında paylaşan İngiltere ve Fransa aşağıdakilerden hangisi ile İtalya’yı da bu paylaşıma ortak etmiştir?
  A) Paris Sözleşmesi
  B) Londra Sözleşmesi
  C) Sykes Picot Antlaşması
  D) Saint-Jean de Maurienne Antlaşması
  E) Neuilly Barışı

  9.Mondros Ateşkes Antlaşmasının “ateşkes” hükümlerine uymayan maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
  B) Önceden belirtilmiş olan yerlerin geçici olarak olarak işgal edilmesi
  C) Osmanlı Devleti’nin elinde bulunan bütün savaş tutsaklarının serbest bırakılması
  D) Boğazların derhal açılarak müstahkem mevkilerin işgal edilmesi
  E) Yenenlerin,güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek stratejik noktaları işgal edebilmesi

  10.Mustafa Kemal Paşa’nın 9.Ordu Müfettişliğine atanması ile gerçekleştirilmek istenen temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Anadolu’da ulusal bir mücadele başlatmak
  B) Türklerin kurduğu direnme örgütlerini ortadan kaldırmak
  C) Yetki bölgesindeki Osmanlı Ordularının terhisini önlemek
  D) Ordu ve halk elinde bulunan silah ve cephaneyi güvenli depolarda koruma altına almak
  E) Doğu Karadeniz Bölgesindeki asayişin sağlanması ile İngiliz tehdidinden kurtulmak

  11.Mustafa Kemal Paşa önderliğinde ulusal bir bilincin doğması ve başlatılan kurtuluş hareketinin ulusa mal edilmesi konusunda kesin karara varılan yer aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Samsun
  B) Havza
  C) Amasya
  D) Erzurum
  E) Sivas

  12.Amasya Tamimi’nin hemen bütün tarihçiler tarafından bir ihtilal bildirisi olarak kabul edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstanbul Hükümetini tanımadığını açıklaması
  B) Cumhuriyet rejimini yerleştirmek istemesi
  C) Ulus egemenliğine dayanan yeni bir devlet kurmayı hedeflemesi
  D) Saltanatla hilafeti birbirinden ayıracağı izlenimini vermesi
  E) İşgal güçlerine kesin olarak karşı koyarak manda isteklerini reddetmesi

  13. Sivas Kongresi öncesinde Damat Ferit Paşa kongreyi engellemek amacıyla aşağıdakilerden hangisini uygulamak istemiştir?
  A) Doğu Anadolu’daki Ermenileri kongre aleyhine kışkırtmak
  B) Mustafa Kemal Paşa’nın İngiliz ajanı olduğu propagandası yapmak
  C) Ali Galip’i Mustafa Kemal Paşa’ya suikast amacı ile göndermek
  D) Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliği görevinden alınmasını sağlamak
  E) Ege bölgesinde ilerleyen Yunanlılarla bir anlaşma yaparak makul bir çizgide durmalarını sağlamak

  14. Mustafa Kemal Paşa’nın bölgesel kurtuluşu sağlamak amacıyla toplanan derneklere sıcak bakmaması ve bunları tek çatı altında birleştirmek istemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstanbul Hükümeti’nin baskı altında olması
  B) İşgallere sempati ile bakan azınlıkların derneklerde temsil edilmesi
  C) Ulusal birleşme ve bütünleşme sürecini geciktirebilecek olması
  D) İşgal güçlerince destekleniyor olması
  E) Yerel eşrafın dernekler aracılığıyla bölgelerinde güç olma düşüncelerini eyleme dökecek olması

  15. Mustafa Kemal Paşa’nın Sivas Kongresini bir kurucu meclis gibi çalıştırmak isterken güttüğü, ancak kongre üyelerinin bundan çok uzak olduğu düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İstanbul Hükümeti ile telgraf bağlantılarının kesilmesi
  B) Yeni bir devlet kurulması
  C) Amerikan mandasının kabul edilmesi
  D) Dağınık direniş örgütlerinin tek çatı altında toplanması
  E) Damat Ferit Hükümeti’nin düşürülmesi

  16. Kuvayi Milliye birliklerine asker alınması yolundaki kararların alındığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İzmit Kongresi
  B) Edirne Kongresi
  C) Nazilli Kongresi
  D) Muğla Kongresi
  E) Alaşehir Kongresi

  17. Aşağıdakilerden hangisi 20-22 Ekim 1919 tarihleri arasında yapılan Amasya Protokolü’nün içeriğinde yer almaz?
  A) Meclis-i Mebusan’ın toplanmasının karara bağlanması
  B) Osmanlı Parlamentosu’nda üyeleri halk tarafından seçilen mebuslar meclisi içinde bir müdafaa-i hukuk grubunun oluşturulmasının karara bağlanması
  C) İstanbul Hükümeti’nin Anadolu hareketinin temsilcileriyle iyi geçineceğini belirtmesi
  D) İstanbul Hükümeti’nin Heyet-i Temsiliye’yi tanıması
  E) Heyet-i Temsiliye’nin yurdun bütünlüğüne zarar gelmemesi koşulu ile İstanbul Hükümeti’ne karşı bir harekette bulunmasının yükümlenmesi

  18. Misak-i Milli’nin ilan edilmesinin,Anadolu hareketinin Sivas Kongresinden sonra ve ondan daha büyük ilk siyasal zaferi olarak nitelenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İtilaf Devletleri arasındaki görüş ayrılığı su yüzüne çıkarması
  B) Parlamentonun İngilizler tarafından basılıp padişahça kapatılmasını sağlayarak,TBMM’nin açılmasına olanak sağlaması
  C) Kongrelerde belirlenen ulusal isteklerin Osmanlı Parlamentosu tarafından da onaylanmış olması
  D) Anadolu hareketinin Rusya tarafından desteklenmesini sağlamış olması
  E) Padişah tarafından onaylanmış olması

  19. Osmanlı Hükümeti’nin Kuvayi Milliye’yi yok etmek için İngiliz desteği ile kurulan Kuvayi İnzibatiye’ye başvurmak zorunda kalması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) İngiltere’nin İstanbul Hükümeti’ni maddi olarak desteklediğinin
  B) İstanbul Hükümeti’nin ulusal hareketi baltalamak yolunda yaptığı planların uygulamaya konulduğunun
  C) Osmanlı Devleti’nin,devletlik niteliğini tam anlamıyla tükettiğinin
  D) Osmanlı Devleti’nin müttefik olarak İngiltere’yi tercih ettiğinin
  E) Bölgesel ayaklanmaların Kuvayi Milliye Birlikleri tarafından bastırılma imkanının olmadığının

  20. Aşağıdakilerden hangisi, 23 Nisan 1920’de en yaşlı üye olarak ulusal meclisi açan Şerif Bey’in konuşmasına bakılarak çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
  A) Ulusun,egemenliğini doğrudan doğruya eline aldığı
  B) Osmanlı Padişahına bağımlılığın devam devam ettiği
  C) İçte ve dışta tam bağımsızlık ilkesine bağlı kalınacağı
  D) Yeni bir anayasanın yapılacağı
  E) Büyük Millet Meclisi’nin Osmanlı Parlamentosu ile ilişkisinin bulunmadığı

  21. TBMM’nin çoğunluğunu oluşturan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği üyelerinin üzerinde görüş birliğine vardıkları tek ortak nokta aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Cumhuriyetin ilan edilmesi
  B) Kadınlara siyasal hakların verilmesi
  C) Yeni bir devlet kurulması
  D) Yurdun kurtarılması
  E) Ulus egemenliğine dayanan yeni bir anayasa yapılması

  22. Aşağıdakilerden hangisi Yunanlıların 22 Haziran 1920’de Milne Hattını geçerek geniş bir bölgeyi işgal etmesinin sonuçlarından biri değildir?
  A) Sovyet Rusya’nın Anadolu hareketine destek vermesini sağlaması
  B) Düzenli ordu birliklerine olan ihtiyacı açığa çıkarması
  C) İngiliz ve Yunan hükümetlerini Anadolu hareketinin boş bir girişim olduğu yönünde umutlandırması
  D) Anadolu’daki ulusal güçleri düşmana karşı birleştirmesi
  E) Direnişin boşuna olduğunu söyleyenlere hak verenlerin çoğalması

  23. Sovyet Rusya’nın Anadolu ulusal hareketini desteklemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bolşevizme karşı olan kapitalist sistemi kendi sınırından uzakta tutabilmek
  B) Ortadoğu’ya yerleşen İngiltere ile Sovyetler arasında tampon oluşturmak
  C) Anadolu’da bolşevik yönetim kurulmasını sağlamak
  D) Balkanlardaki Slav birliğini güçlendirme girişimine Anadolu’nun desteğini almak
  E) Güney Kafkasya’da yaşayan Ermenilerin bağımsızlıklarının tanınmasını sağlamak

  24. TBMM Hükümeti ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü Barışı’nın en önemli maddesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eskiden Türkiye sınırları içinde yaşamış olan Ermenilerin geri dönülmesine izin verilmesi
  B) Türkiye’ye karşı yapılacak anlaşmalarda yer almayacağını belirtmesi
  C) Ermenilerin Sevr Barışını tanımadığını belirtmesi
  D) TBMM’nin kurduğu devletin Türkiye adıyla anılması
  E) TBMM Hükümeti’nin dilediği takdirde Ermenistan’a yardım edebilecek olması

  25. İngilizlerin,1920 yılı sonlarında daha ılımlı olacağı düşüncesi ile Tevfik Paşa’yı sadrazamlığa getirmesi ve onun Sevr Barışının uygulanması konusunda Ankara’yı inandırabileceğini düşünmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Anadolu Hareketinin tam bağımsızlık ve yurdun bölünmezliği temeli üzerine oturduğunu kavrayamadığının
  B) İngiltere’nin Anadolu’da kurulan yeni Türk Devleti’ni tanıyarak ılımlı politika ile amacına ulaşmak istediğinin
  C) Tevfik Paşa’nın Anadolu hareketini desteklediğinin
  D) Sevr Barışı’nın bazı hükümlerini TBMM Hükümeti’nin isteği doğrultusunda değiştirme arzusunda olduğunun
  E) Tevfik Paşa’nın barışın imzalanması konusunda TBMM Hükümeti’ni etkileyecek güçte olduğunun

  26. Yunanlıların Ege bölgesinde büyük ilerlemeler kaydedip,Polatlı’ya kadar dayanmasına ortam hazırlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Çerkez Ethem’in Kütahya yöresinde ayaklanması
  B) İstanbul Hükümeti’nin Yunan ilerleyişine karşı önlem almaması
  C) Lord Corzon’nun Yunanistan’ı politikasında serbest bırakması
  D) Londra Konferansının toplanması
  E) Komutansız ve düzensiz olan Kuvayi Milliye birliklerinin düzenli Yunan ordusu karşısında başarısız olması

  27. Ulusal Kurtuluş Savaşı siyasal zaferle sona erdikten sonra TBMM içindeki muhalif güçlerin Mustafa Kemal Paşa’yı devre dışı bırakmak amacıyla meclise verdikleri yasa önerisinin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Başkomutanlık makamının kaldırılması
  B) Askerlik mesleği ile mebusluğun birlikte yönetilmemesi
  C) Mustafa Kemal Paşa’ya halifelik makamının verilmesi
  D) Milletvekili adayı olma şartlarının yeniden düzenlenmesi
  E) Çok partili siyasal hayata geçme isteği

  28. Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşmasının sonuçlarından biridir?
  A) İstanbul ve Boğazlar üzerinde Anlaşma Devletlerinin denetimini kabul etmesi
  B) Kapitülasyonların varlığına son vermesi
  C) Ermeni Yurdu düşünü ortadan kaldırması
  D) Bütün azınlıkları Türk uyruklu sayması
  E) Karaağaç’ı Türkiye’ye kazandırması

  29. 1961 Anayasasının askeri darbe sonucu kabul edilen bir anayasa olarak sayılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kurucu meclis tarafından yapılıp serbest tartışma ortamında halkoyuna sunulmuş olması
  B) Anayasayı yapan Milli Birlik Komitesi’nin halk tarafından seçilmesi
  C) Anayasayı yapmakla görevlendirilen Temsilciler Meclisi’nin halkın genelini temsil edicek bir yapıda olması
  D) Anayasanın parlamentonun çoğunluğu tarafından oy birliği ile kabul edilmiş olması
  E) Milli Birlik Komitesi tarafından hazırlanan anayasanın meclis ve halkoyuna sunularak meşrulaştırılmış olması

  30. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti döneminin özelliklerinden biri değildir?
  A) Köy Enstitülerinin ve halk evlerinin kapatılması
  B) Atatürk’ün anısını yasayla korumak yolunun tutulması
  C) Ezanın Arapça okunmasının serbest bırakılması
  D) Yargıç güvencesinin sağlanarak mahkemelerin bağımsızlaştırılması
  E) Devrimci bir siyaset izlenmemesi


  Google+

  YouTube


 2. çok başarılı bir çalışma olmuş ellerinize sağlık


 3. teşekkürler :)


 4. Faydalı olabiliyorsam ne mutlu bana:)
  Rica ederim :)


 5. tşkler, emeğine sağlık.


 6. Rica ederim:)


 7. teşekkürler emeğine sağlık :)


 8. Rica ederim...


 9. teşekkürler


 10. Cevaplar yanlış eğer bilerek yaptıysanız çok güzel sözler söyledim.teşekkür edeceğinize cevapları kontrol ediseniz ya..


12 SonSon
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Soru ve Cevapları 2000 Yılı Yer İstanbul , 34, TR incelenme 10876 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2014
www.aofdestek.net 2007-2014
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1