Davranış bilimleri 1. Ve 2. ünite özetleri


Sponsorlu Bağlantılar


 1. Davranış bilimleri 1. Ve 2. ünite özetleri

  Sponsorlu Bağlantılar


  DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERS NOTLARI

  ÜNİTE 1

  SOSYOLOJİYE GİRİŞ VE YÖNTEM

  DAVRANIŞ BİLİMLERİ, insan davranışlarına bilimsel yaklaşım olarak tanımlanır.
  SOSYOLOJİ, toplum bilimdir. İnsanların grup içindeki davranışlarının bilimsel çalışmasını yapan ve bireylerin belirli davranışlarda bulunmasını etkileyen toplum güçlerini inceleyen bilim dalıdır.
  Sosyoloji insanların bütün ilişkilerini inceler. Bu ilişkilerin nasıl yaratılıp korunduğunu analiz eder. Hiç bir zaman bireyi tek başına ele alıp inceleyen onun sorunlarını çözmeye çalışan bir disiplin değildir.

  SOSYOLOJİNİN ALT DALLARI
  1- BİLGİ SOSYOLOJİSİ, temel konusu toplum, kültür, sınıf ve grup tiplerine göre öncelikli bilgi türlerinin ve biçimlerinin araştırılmasıdır.
  2- EKONOMİ SOSYOLOJİSİ, teknoloji, gelir dağılımı, tüketim, iş bölümü gibi konularla ilgilenir.
  3- SANAYİ SOSYOLOJİSİ, çalışma ve iş sosyolojisidir.
  4- KENT SOSYOLOJİSİ, kentlerin oluşumu, kent yaşamının insan ve toplum üzerine etkileri, kent yaşamının doğurduğu sorunları inceler.
  5- KÖY SOSYOLOJİSİ, tarım kesiminin sorunları, kırsal alanda toplumsal değişmenin yarattığı sorunlar, köy-kasaba-şehir ilişkileri, köyün genel yönetimi gibi sorunlarla ilgilenir.
  6- DİN SOSYOLOJİSİ, dinin toplumdaki yeri, diğer toplum ve kurumlarla olan ilişkileri üzerinde durur.
  7- HUKUK SOSYOLOJİSİ, halkın gelenek ve görenekleri, suçluluk, aile kavramı, boşanma konularıyla ilgilenir.
  8- SİYASET SOSYOLOJİSİ, toplumların yapılarıyla siyasal rejimleri arasındaki ilişkileri inceler.
  9- EĞİTİM SOSYOLOJİSİ, bir toplumsal yapı içerisindeki eğitim sorunlarına ilişkin araştırmalar yapan bir disiplindir.
  10- UYGULAMALI VE KLİNİK SOSYOLOJİ, uygulamalı sosyoloji, sosyolojik bilgi ve pratiğin birlikte kullanılmasıdır. Uygulamalı sosyolojide, sosyologlar değişime bizzat katılarak çözümler getirmeye çalışırlar. Bu tür sosyolojiye klinik sosyoloji denir. Örn, uyuşturucu madde bağımlıları ve eski hükümlülere yönelik çalışmalar.

  BİLİMSEL ARAŞTIRMA İLKELERİ
  1- NESNELLİK (OBJEKTİFLİK) Bir araştırmada araştırıcının kişisel inançları, çıkarları, alışkanlık ve beklentileri yer almamalıdır.
  2- DOĞRULUK VE TEKRAR, Bir araştırmanın güvenirliğinin anlaşılması için doğruluğunun tekrarlanması gerekir.
  3- BASİTLİK VE AÇIKLIK, Araştırmada kavramlar iyi açıklanmalı farklı yönler ortaya konulmalıdır.
  4- SINIRLILIK, Bir araştırmada incelenen konular diğerlerinden ayrılan özellikler belirtilerek sınır çizilmelidir.

  BİLİMSEL YÖNTEMDE TAKİP EDİLMESİ GEREKEN AŞAMALAR, sosyolojinin gelişmesinde büyük rol oynayan araştırma biçimi bilimsel yöntemdir.
  1- Araştırılması gereken sorunu ortaya koyup tanımlamak, her araştırmada neyin ne amaçla araştırılacağının açık bir biçimde ortaya konulması gerekir.
  2- Konu ile ilgili bilgi toplamak, araştırmaya başlamadan önce o konuyla ilgili daha önce yapılmış olan araştırma ve çalışmaları dikkatli bir biçimde incelemek gerekir.
  3- Hipotezi formüle etmek, HİPOTEZ, olaylar arasında ilişki kurmak, olayları bir nedene bağlamak demektir. Hipotezi formüle etmek ise olaylar arasında öngörülen ilişkilerin varlığının ya da yokluğunun araştırılmasıdır. Hipotezde belirleyici neden, bağımsız değişkendir. Örn, alkol kullanma alışkanlığının trafik kazaları üzerindeki etkisi ile ilgili araştırmada sarhoşluk bağımsız değişken, trafik kazası ise bağımlı değişkendir.
  Bağımsız değişken-durum
  Bağımlı değişken-sonuç, davranış
  4- Veri toplamak ve verileri analiz etmek, sosyologlar araştırmalarda üç ayrı teknik
  Kullanır
  a- deney ( 2grup çalışması
  b- gözlem
  c- saha araştırması (görüşme, anket)
  5- Hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak, sonuç raporu hazırlamak
  ÖNEMLİ NOTLAR
  1- Bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde kararlı ve benzer sonuçlar elde etme yeteneğine güvenirlilik denir.
  2- Aileler, büyük organizasyonlar, üniversiteler, din grupları, sosyolojinin inceleme alanıdır.
  3- Bilgi vereceklerin doğrudan cevaplayabilecekleri bir soru cetveli hazırlanması yoluyla bilgi toplanmasına anket denir.
  4- Psikoloji, antropoloji, pazarlama ve sosyoloji davranış bilimleri yaklaşımında yer alır.
  5- Herhangi bir geniş kesimden (evrenden) belli bir yolla seçilmiş daha küçük sayıdaki bireylerin objelerin oluşturduğu gruba örneklem denir.
  6- İnsanın kökenini, evrimini, özellikle toplumsal, kültürel yönlerini inceleyen bilim dalına antropoloji denir.
  7- İki değişken veya iki olay arasındaki ilişkinin derecesinin saptanmasına korelasyon denir.

  ÜNİTE 2
  SOSYOLOJİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
  İLK VE ORTA ÇAĞDA TOPLUMSAL DÜŞÜNCE, ilk çağdaki düşünceler iki gruba ayrılarak incelenir.
  1- SOKRAT’TAN ÖNCEKİLER (SOFİSTLER), sofist, bilgili kişi anlamına gelmektedir. Toplum insanlar tarafından oluşturulmuş suni bir yapıdır. Asıl olan toplum değil, tabiattır.
  2- SOKRAT’TAN SONRAKİLER
  A- PLATON, birey içinde yaşadığı devletin karakterini taşır. Bu nedenle insanı tanımak için onun içinde yaşadığı toplumu göz önünde bulundurmak gerekir. Toplum, Tanrı tarafından kurulmuş bir düzene sahiptir.
  B- ARİSTO, insanlık toplumu, ahlak ve hukuk esaslarına dayanır. Aristo, Platon’a göre daha gerçekçidir. Aristo bütün, parçaların toplamından daha fazla bir şeydir tezini ortaya atmıştır.

  İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ
  1- FARABİ, mükemmel devlet şekli bütün insanlığı içine alan bir dünya devletidir. İki çeşit şehir devleti vardır.
  A- Faziletli Şehir, aydınlarca yönetilir.
  B- Faziletsiz Şehir, güçlülerce yönetilir.
  2- İBN-İ RÜŞD, devlet, yaşlılar ve filozoflar tarafından yönetilmeli ve bütün insanlar saadete ulaştırılmalıdır.
  3- GAZZALİ, devletin gerekliliğini ve modern devlet anlayışını savunur. İnsanın yalnız yaşayamayacağını belirtir.
  4- İBN-İ HALDUN, İslam düşüncesinin en seçkin temsilcisidir. İlk defa toplum ve devlet ayrımını yapmıştır.
  SOSYOLOJİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE BUNU HAZIRLAYAN ETKENLER
  Sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışı 19. Y.Y. ın ortalarında, Endüstri Devriminin yol açtığı hızlı toplumsal değişmelerle birlikte olmuştur. Bunun yanında diğer önemli etken 1789 Fransız Devrimidir. Emperyalist gelişmeler de, sosyolojinin gelişimini etkilemiştir. Doğa bilimlerindeki hızlı gelişme de sosyolojinin gelişimini etkileyen nedenlerdendir.
  1- Endüstri Devrimi
  2- Emperyalist gelişmeler
  3- Fransız ihtilali
  4- Doğa bilimlerindeki hızlı gelişmeler
  EMPERYALİZM, bir devletin başka bir devlet üzerindeki iktisadi, askeri ve kültürel egemenliğidir.

  SOSYOLOJİ BİLMİNİN ORTAYA ÇIKIŞINDA ROL OYNAYAN DÜŞÜNÜRLER
  1- AUGUSTO COMTE, toplumsal düzeni, toplumsal statik, toplumsal değişmeyi ise toplumsal dinamik olarak adlandırmıştır. Düşüncenin üç aşamadan geçerek pozitif ve bilimsel hale ulaştığını savunur.
  2- HERBERT SPENSER, toplumun belirlenmiş kanunlar çerçevesinde işlediğini savunur. Geliştirdiği biyolojik kuramla ün yapmıştır. Darwin’in kuramına benzediği için sosyal Darwinci de denir. Herbert Spencer’a göre toplumlar barbarlık aşamasından medeni toplum aşamasına doğru gelişen bir yapıdır.
  3- KARL MAX VE MADDECİ GÖRÜŞ, toplumu üst yapı ve alt yapı olarak ikiye ayırır. Üst yapı, din, sanat, ahlak gibi kültür kurumları. Alt yapı ise ekonomik temeldir. Karl Max, Kapital adlı eserin sahibidir.
  4- EMİLE DURKHEİM, toplumu bir arada tutan güçlerin toplumun üyelerince paylaşılan ortak inanç ve değerler olduğunu savunur. Buna da toplumsal bilinç der. Durkheim’a göre iş bölümü organik dayanışmanın bir sonucudur.
  5- MAX WEBER, sosyologların olaylara ön yargılardan arınmış olarak bakmalarını ister. Buna da objektiflik ilkesi der. İdeal tip ve tarihi analiz tekniklerini geliştirmiştir.

  MODERN YAKLAŞIMLAR
  1- FONKSİYONALİST YAKLAŞIM, kurucusu Talcot Parsons’dur. Toplum bir fonksiyonlar bütünüdür. Örn, nasıl ki insan vücudunda her organın bir görevi varsa toplumda her kurumun bir görevi vardır. Robert Merton bilinmeyen (gizli) ve bilinen (açık) fonksiyonlar kavramını geliştirmiştir.
  2- ÇATIŞMA YAKLAŞIMI, otoritenin olduğu her yerde çatışma vardır.
  3- ETKİLEŞİMCİLİK YAKLAŞIMI, toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemeleri, karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkilerin nasıl gerçekleştiğini inceler. Birey odaktır. Aile ve arkadaş ilişkileri üzerinde durur. Bireyler sembolik etkileşimle herkese semboller verir.
  4- SOSYAL ALIŞVERİŞ KURAMI, insan etkileşiminin ödül ve cezalara dayalı olarak gerçekleşen bir alışveriş olduğunu ileri sürer. İnsanlar verdikleri ile aldıkları arasında bir denge beklentisindedirler.
  5- FEMİNİST KURAM, bir toplumdaki kadın ve erkekler arasındaki cinsiyet ilişkilerini inceler.

  TÜRKİYE’DE SOSYOLOJİ
  Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde iki önemli akım vardır
  1- Prens Sebahattin tarafından temsil edilen Le Play Okulu
  2- Ziya Gökalp-Mehmet İzzet tarafından temsil edilen Comte-Durkheim Okulu

  ÖNEMLİ NOTLAR
  1- Mukaddime adlı eseriyle tanınan düşünür İbn-i Haldun’dur.
  2- Saint Simon çağdaş anlamda sosyolojinin kurucusu olarak kabul edilir.
  3- Toplumsal düşüncenin gelişiminde sosyolojinin hazırlık çağına idealist toplum düzeni düşüncesi ile girilmiştir.
  4- Sosyolojinin isim babası Auguste Comte’dir.

  Google+

  YouTube


 2. paylaşım için telekkürler ...3 den sonrasınıda yayınlarmısın


Davranış bilimleri 1. Ve 2. ünite özetleri Yer İstanbul , 34, TR incelenme 8263 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015