Sponsorlu Bağlantılar


1. Gayrimenkullerin devri halinde, mülkiyet hangi anda kazanılır?
Gayrimenkul satımının tapu siciline tescil edildiği anda
2. Bir hakkın şahsa bağlanmasına hak ile bir şahıs arasında bağlantı kurulmasına ne ad verilir?
Hakkın Kazanılması

3. Medeni kanuna göre tapu siciline kaydedilecek gayrimenkul mallar nelerdir?
Arazi
Maden
Tapu siciline daimi ve müstakil kaydedilen haklar
Apartman Dairesi

4. Subjektif iyiniyet kuralı neyde düzenlenmiştir?
Medeni kanun

5. Medeni kanunda belirtilen herkes haklarını kullanmakta ve borçlarını ifada hüsnüniyet kaidelerine riayetle mükelleftir” ifadesi neyi açıklar?
Objektif iyiniyet kuralını

6. Hakkın aslen kazanılmasına bir örnek veriniz?
Bir kişinin ormanda avlandığı tavşanın mülkiyet hakkını kazanması

7. Bir kimsenin hakkını bizzat kuvvet kullanarak koruması için gerekli şartlar nedir?
Borçlar Kanunu

8. Ölüm hukuki açıdan nasıl bir olaydır?
Hukuki olay

9. Sahipsiz Gayrimenkuller üzerinde aslen mülkiyet hakkının kazanılmasına ne denir?
İşgal

10. Tevdi Edilmiş mal ne demektir?
Sahibinin elinden isteği ile çıkmış menkul maldır.

11. Davalının yapmış olduğu bir sözleşmeden doğan borcu daha önce davacı ile takas ettiğini ileri sürmesine ne denir?
Defi

12. Bilinen bir takım olgulardan bilinmeyen bir sonucun çıkarılmasına ne denir?
Karine

13. Ölümüne muhtemel gözle bakılacak bir durumda kaybolma halinde gaibin mirası, mirasçıları tarafından kaç yıl geçtikten sonra kesin olarak kazanılır?
5

14. Hak ehliyetine haiz varlıklara hukukta ne denir?
Şahıs

15. Bir kimsenin gaipliğine hangi makam karar verir?
Mahkeme
16. İnfilak eden bir gemide yolculuk eden ve cesedi bulunamayan bir kimsenin öldüğünü ispat etmek için neyden yararlanılır?
Ölüm Karinesi

17. Dar anlamda şahsiyet neyi ifade eder?
Hak ehliyetini

18. Doğumu beklenen çocuğa ne denir?
Cenin

19. Hakiki şahsiyet hangi durumda sona erer?
Hakiki Şahsiyet ölüm ve gaiplikle sona erer

20. Savaşa gidip dönmeyen bir kişinin gaipliğine karar verebilmek için ne kadar zaman geçmesi gerekir?
1
21. İnfilak eden gemide kaybolan kimsenin öldüğünü kim karar verir?
Mahallin en büyük mülki amiri

22. Tek taraflı hukuki muameleye örnek?
Vakıf Kurma

23. Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
Ahlak Kuralları

24. Kadınlar için fevkalede evlenme yaşı kaçtır?
14

25. Şahsi Haller Kapsamına girenler?
Şahsın sahih nesepli olması
Şahsın küçük olması
Şahsın mahcur (kısıtlı) olması
Şahsın bekar olması


26. Kişinin temyiz kudretini kaldıran nedenler?
Akıl hastalığı
Akıl zayıflığı
Yaş küçüklüğü
Ayyaşlık

27. Mümeyyiz küçüğün tek başına yapamayacağı hukuki muameleye örnek veriniz?
Kefil olma

28. Fiil ehliyetinin şartları nerede belirtilmiştir?
Medeni Kanunda

29. Medeni kanunda yeler alan rüşt 18 tamamlanması ile başlar hükmü hangi tür rüştü tanımlar
Normal Rüşt

30. Müeyyidesi küçük görme olan sosyal hayat kuralı nedir?
Ahlak Kuralları

31. Kimin fiil ehliyeti tam olarak vardır?
Tam ehliyetliler

32. Bir şahsın bizzat kendi fiil ve muameleleriyle kendi lehine haklar, aleyhine borçlar yaratabilme ehliyetine ne denir?
Fiil ehliyeti


33. Erkek ve kadın için fevkalade evlenme rüştü kaç yaştır?
Erkek=15
Kız=14

34. Mümeyyiz küçüğün babasının muvafakatiyle, mahkemece reşit kılınabilmesi için kaç yaşını bitirmiş olması gerekir?
15

35. Medeni hak ve borçlara sahip olmaya ne denir?
Hak Ehliyeti

36. Fiil ehliyetinin olumsuz şartı nedir?
Mahcur olmamak


37. Bir kimse ile babası arasındaki hısımlık türü nedir?
Usül-füru hısımlığı

38. 16 yaşındaki mümeyyiz küçük Yeşimin ikametgahı neresidir?
Babasının devamlı veya yerleşmek niyetiyle oturduğu yer

39. Kan hısımlığı türüne örnek veriniz?
Civar Hısımlığı

40. Bir kimse ile karısının babası veya anası arasında ne tür hısımlık vardır?
Sıhri Hısımlık
41. Evli bir kadının ikametgahı neresidir?
Kocasının ikametgahı

42. Bir kimse ile kim arasında Usül Füru hısımlığı söz konusudur?
Kardeşiyle

43. Hısımlık türlerinden hangisi akitten doğar?
Sıhri Hısımlık

44. Baba ile evlatlığı arasında ne tür bir hısımlık vardır?
Suni Hısımlık

45. Bir kimsenin yerleşmek niyeti olmadan fiilen oturduğu yere ne denir?
Mesken

46. Evlenme akdi dolayısıyla eşlerin birbirlerine kan hısımları arasında meydana gelen hısımlığa ne ad verilir?
Kayın Hısımlığı

47. Hakiki şahısların kan veya akdi bağ nedeni ile aralarında meydana gelen yakınlık ilişkisine ne denir?
Hısımlık

48. iki kardeş arasındaki yakınlık kaçıncı dereceden civar hısımlığıdır?
İkinci Dereceden

49. Hakiki ve hükmü şahısların bir yer ile olan bağlantılarına ne denir?
İkametgah

50. Şahsiyet hakkı hukuka aykırı olarak tecavüze uğrayan kimse tecavüz sona ermesine karşı devam ediyorsa hukuka aykırılığın saptanmasını hangi dava ile talep edebilir?
Tespit

51. Ailevi durumu açığa vurulduğu için ruhi bunalıma düştüğünü iddia eden kişi hangi davayı açabilir?
Manevi Tazminat Davası

52. Şahsiyet haklarının özelliklerine örnek veriniz?
Şahsa bağlı haklardan olması

53. Kişinin manevi haklarına örnek veriniz?
Resmi

54. Şahsiyet haklarına yapılan tecavüzün hukuka aykırılığının mahkemece karar altına alınması için hangi dava açılmalıdır?
Tespit

55. Şahsiyet haklarının konuları?
Şahsın vücut bütünlüğü
Şahsın sır çevresi
Şahsın resmi
Şahsın ismi

56. Şahsiyeti haricen koruyan davalara örnek?
Önleme Davası
57. Doktrine göre şahsiyet hakları arasında yer alanlar?
İktisadi bütünlük üzerindeki haklar
Maddi bütünlük üzerindeki haklar
Manevi bütünlük üzerindeki haklar
Konut edinme üzerindeki haklar58. Haksız saldırıda bulunan kimsenin saldırıya uğrayana tarziye vermesi ne demektir?
Ondan özür dilemesi

159. Hangisi kişinin manevi bütünlüğü üzerindeki haklarıdır?
İsmi ve Resmi üzerindeki hakları
Şeref ve haysiyeti
İnançları
Sır çevresi

60. Medeni kanunda belirtilen hiç kimsenin hak ve fiil ehliyetlerinden feragat edemeyeceği hükmü ile şahsiyet kime karşı korunmaktadır?
Kendine karşı

61. Dar anlamda şahsiyet ile aynı anlamda kullanılan ehliyet nedir?
Hak ehliyeti

62. Geniş anlamında şahsiyet kapsamına dahil olanlar?
Şahsi Haller
Hak ehliyeti
Fiil ehliyeti
Şahsiyet Hakları
63. Kişinin beden bütünlüğü üzerindeki hakları ne tür haklardandır?
Maddi Bütünlük

64. Kişinin şahsiyet haklarının bizzat kendisine karşı korunması nasıl bir korunmadır?
Şahsiyetin dahilen korunması

65. Gerçek kişilerde şahsiyet hakları ne zaman kazanılır?
Doğum ile kazanılır

66. Şahsiyet hakkı hukuka aykırı olarak saldırıya uğramış bir kişi bu saldırıdan dolayı zarara uğramış ise hangi davayı açabilir?
Maddi Tazminat Davası

67. Men davasının açılmasındaki amaç nedir?
Haksız saldırıya son verilmesi


68. Kamu idareleri arasında yer alanlar?
Devlet
Belediyeler
İl özel idareleri
Barolar Birliği

69. Özel hukuk hükmi şahısları?
Adi Şirket
Vakıflar
Dernekler
Kooperatifler

70. Hangisi bir derneğin şahsiyetinin fesih yoluyla sona ermesi nedenleri?
Suç kaynağı haline gelmesi
Dernekler kanunun emredici hükümlerine uyulmamış olması
Gayenin hukuka ahlak ve adaba aykırı hale gelmesi
Genel kurulun bu yolda karar alması

71. Şahıs topluluğu şeklindeki şahıslar nelerdir?
Şirketler
Dernekler
Devlet
Belediyeler

72. Mal topluluğu şeklindeki hükmi şahısa örnek?
Hastaneler

73. Hangisi derneklerde bulunması zorunlu olan organlara örnek?
Yönetim Kurulu

74. Bir derneğin kendiliğinden dağılma halinin tespitine kim karar verir?
Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amiri

75. Derneğin dağılmasını gerektiren haller?
Gayenin gerçekleşmiş olması
Sürenin geçmiş olması
Aciz haline düşmesi
İki kez üst üste genel kurul toplantısının yapılmaması

76. Hangisi derneğin infisahını gerektiren hallere örnek?
Sürenin dolmuş olması

77. Devlet, Vilayet, Belediyeler ve köyler gibi şahıs topluluğu niteliğindeki kamu hukuku hükmi şahıslarına ne ad verilir?
Kamu İdaresi

78. Hangisi kazanç paylaşma amacı güden özel hukuk tüzel kişisidir?
Limited Şirket
79. Hangisi hükmi şahıslar için söylenir?

bir amaca yönelmiş şahıs yada mal topluluklarıdır
Ayrı bir mal varlıkları vardır
Ayrı bir ikametgahları vardır
Verdikleri haksız fiillerden dolayı sorumludurlar

80. Şahıs topluluğu şeklindeki hükmi şahıslar?
Dernekler
Devlet
Şirketler
Vilayet
81. Mal topluluğu şeklindeki şahıslara örnek?
Hastaneler

82. Şirketler ne zaman hak ehliyetini kazanırlar?
Şirket sözleşmesi tescil edildiği anda

83. Tolga ile Nalan çalışkanlar Limidet Şirketini kurmuşlardır. Bu şirket fiil ehliyetini ne zaman kazanır?
Kanuna ve tüzüklerine göre lüzumlu organlar oluşturulduğunda

84. Bir siyasi partinin Mahkeme kararı ile kapatılması hükmi şahsiyeti nasıl sona erdirir?
Fesih

85. Mahkeme tarafından kapatılarak fesholan derneklerin hak ve paraları ne olur?
Mehmetçik Vakfına Bağışlanır

86. Eşya üzerinde fiili hakimiyet kurulması mümkün olmayan ve bazı ayni haklar için söz konusu olan zilyetlik türü nedir?
Hak Zilyetliği

87. Aslı kendisine ait evini ebruya satıyor ancak evi teslim etmeyerek yaptığı bir kira sözleşmesi ile evi kullanmaya devam ediyor Aslı evi üzerindeki zilyetliği ne ile kazanır?
Hükmen Teslim

88. Eşya üzerinde bir başkası aracılığı ile fiili hakimiyet sahibi olan kimsenin zilyetliği ne tür bir zilyetliktir?
Vasıtalı zilyetlik

89. Zilyetlik hukuk dallarından hangisinin konusuna girer?
Eşya Hukuku

90. Emtiayı temsil eden senetlere örnek?
Rehin Seneti91. Teslimsiz kazanma yolları?
Miras yoluyla zilyetlik devri
Zilyetliğin havalesi
Hükmen teslim
Kısa elden teslim


92. Zilyetliğin maddi unsuru nedir?
Fiili Hakimiyet


93. Gasp edilmiş olan zilyetliğin zilyede geri verilmesini sağlayan dava nedir?
Yeddin İadesi Davası

94. Zilyetliğin unsurları?
Fiili hakimiyet
Zilyetlik İradesi

95. Zilyetlik Türleri?
Hak Zilyetliği
Eşya Zilyetliği
Asli Zilyetlik
Birlikte Zilyetlik

96. Ev sahibinin zilyetliği ne tür zilyetliktir?
Asli –Vasıtalı Zilyetlik

97. Zilyetliğin aslen kazanılmasına Örnekler?
Denizde avlanan balık üzerindeki zilyetlik
Ormanda avlanan kuş üzerindeki zilyetlik
Gasp edilen araba üzerindeki zilyetlik
Çalınan bir cüzdan üzerindeki zilyetlik


98. Hangisi zilyetliğin teslim yoluyla kazanılmasına örnektir?
Satım Sözleşmesi yoluyla devralma


99. Zilyetliğin korunmasına yönelik davalar tecavüzün öğrenilmesinden itibaren en geç kaç yıl içinde açılmalıdır?
1 Yıl

100. İpotek ile teminat altına alınmış olan alacakların devredilmesi halinde yeni alacaklıların ad ve ikametgahlarının yazıldığı sicil nedir?
Alacaklılar Sicili