hukuk testleri


Sponsorlu Bağlantılar


 1. hukuk testleri

  Sponsorlu Bağlantılar


  Hukuka Giriş
  SINAV - 1  1) Bir ziyafette elle yemek yeme alışkanlığı aşağıdaki ku-ral-lardan hangisine ters düşer?


  A) Din kurallarına
  B) Objektif ahlak kurallarına
  C) Görgü kurallarına
  D) Subjektif ahlak kurallarına
  E) Hukuk kurallarına  --------------------------------------------------------------------------------


  2) Devletin yol veya çocuk bahçesi açmak ve benzeri amaçlarla bir kimsenin arsasını, takdir edilen bedeli ödemek suretiyle elinden almasına ne denir?


  A) Satın alma
  B) Müsadere
  C) Kamulaştırma
  D) El koyma
  E) Zor alım  --------------------------------------------------------------------------------


  3) Anayasımızın benimsemiş olduğu “herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir” hükmü aşağıdaki ilkelerden hangisine girer?


  A) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesine
  B) Demokratik devlet ilkesine
  C) Laik devlet ilkesine
  D) Sosyal devlet ilkesine
  E) Hukuk devleti ilkesine  --------------------------------------------------------------------------------


  4) Aşağıdakilerden hangisi devlete uyrukluk bağı ile bağlanamaz?


  A) Gerçek kişiler
  B) Tüzel kişiler
  C) Gemiler
  D) Uçaklar
  E) Trenler  --------------------------------------------------------------------------------


  5) Olağan hallerde aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname ile düzenlenemez?


  A) Malvarlığı hakları
  B) Alacak hakları
  C) Fikri haklar
  D) Siyasi haklar
  E) Ayni haklar  --------------------------------------------------------------------------------


  6) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarının çeşidi olan kişisel haklardan biri değildir?


  A) Haberleşme hürriyeti
  B) Çalışma ve sözleşme hürriyeti
  C) Seyahat hürriyeti
  D) Din ve vicdan hürriyeti
  E) Basın hürriyeti  --------------------------------------------------------------------------------


  7) Hukuki fiil ne demektir?


  A) İnsan iradesinin ürünü olan ve kendisine hukuki sonuçlar bağlanan olaylar
  B) Bir yerde birden çok kişinin hukuki sonuca yönelik irade açıklaması
  C) Hukuk düzeninin kendilerine hukuki sonuçlar bağladığı olaylar
  D) Hukuka uygun fiiller
  E) Hukuk metinlerinde tanımlanan fiiller  --------------------------------------------------------------------------------


  8) Safiye, kitabını çaldırmıştır. Hırsız, bu durumu bilmeyen Arzu’ya kitabı satmış ve teslim etmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


  A) Safiye isteği dışında kitabın mülkiyetini kaybetmiştir.
  B) Arzu mülkiyeti kazanır.
  C) Arzu mülkiyeti kazanamaz.
  D) Safiye, Arzu’ya taşınır (istihkak) davası açamaz.
  E) Arzu, mülkiyeti iyiniyetli ise kazanır.  --------------------------------------------------------------------------------


  9) Bir kimsenin gaipliğine hangi makam karar verir?


  A) En büyük mülki amir
  B) Mahkeme
  C) Noter
  D) Cumhuriyet savcısı
  E) Nüfus müdürü  --------------------------------------------------------------------------------


  10) Ormanda avlanmakta olan bir avcının geri dönmemesi halinde, gerçek kişilik aşağıdakilerden hangisi ile sona erdirilir?


  A) Gaiplik
  B) Yokluk
  C) Butlan
  D) Ölüm karinesi
  E) Birlikte ölüm karinesi  --------------------------------------------------------------------------------


  11) Ailevi durumu açığa vurulduğu için ruhi bunalıma düştüğünü iddia eden kişi, aşağıdaki davalardan hangisiyle karşı taraftan 1.000.000TL talep edebilir?


  A) Tesbit davası
  B) Saldırıya son verilmesi davası
  C) Önleme davası
  D) Manevi tazminat davası
  E) Maddi tazminat davası  --------------------------------------------------------------------------------


  12) Bir derneğin kendiliğinden dağılma halinin tesbitine kim karar verir?


  A) Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amiri
  B) Merkezinin bulunduğu yerin mahkemesi
  C) Derneğin denetleme kurulu
  D) Derneğin yönetim kurulu
  E) Derneğin genel kurulu  --------------------------------------------------------------------------------


  13) Hukuka aykırı saldırı gerçekleşmeden önce aşa-ğı-da-ki davalardan hangisi açılır?


  A) Tesbit
  B) Men
  C) Önleme
  D) Maddi tazminat
  E) Manevi tazminat  --------------------------------------------------------------------------------


  14) Devletin, en son mirasçı sıfatıyla miras bırakanın borçlarından ancak kendisine intikal eden mallarla sorumlu olması aşağıdakilerden hangisine örnektir?


  A) Kişi ile sorumluluk
  B) Belli miktarla sorumluluk
  C) Belli mallarla sorumluluk
  D) Sınırsız sorumluluk
  E) Kişisel sorumluluk  --------------------------------------------------------------------------------


  15) Hazır olanlar arasında yapılan bir sözleşme hangi anda meydana gelmiş sayılır?


  A) İcabın yapılmasıyla
  B) İcabın öğrenilmesiyle
  C) Kabulün açıklanmasıyla
  D) Kabulün icapçıya ulaşmasıyla
  E) Kabulün icapçı tarafından öğrenilmesiyle  --------------------------------------------------------------------------------


  16) Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi tek tarafa borç yükler?


  A) Satım sözleşmesi
  B) Kira sözleşmesi
  C) Hizmet sözleşmesi
  D) Bağışlama sözleşmesi
  E) İstisna sözleşmesi  --------------------------------------------------------------------------------


  17) İmzanın bizzat borç altına giren kimse tarafından ve kendi el yazısı ile atılması gerekir.
  Aşağıdaki kişilerden hangisi, borç altına girecek kişi namına, kendi imzasını atabilir?


  A) Temsil olunan
  B) Tacir
  C) Avukat
  D) Temsilci
  E) Satıcı  --------------------------------------------------------------------------------


  18) Sözleşmenin taraflarının yaptıkları hukuki işlemi bir başka işlem arkasına saklamalarına ne ad verilir?


  A) Nisbi muvazaa
  B) Mutlak muvazaa
  C) Hile
  D) Hata
  E) İkrah  --------------------------------------------------------------------------------


  19) Bir sözleşmede her iki tarafın irade açıklaması arasında bilerek ve istenerek meydana getirilen uygunsuzluğa ne ad verilir?


  A) Hata
  B) Hile
  C) İkrah
  D) Muvazaa
  E) Gabin  --------------------------------------------------------------------------------


  20) Temsilciyi, ulaktan (haberci) ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Temsilcinin, temsil olunanın iradesini açıklaması
  B) Temsilcinin, temsil olunanın iradesini iletmesi
  C) Temsilcinin, kendi iradesini açıklaması
  D) Temsilcinin, irade açıklamasında bulunmaması
  E) Temsilcinin, temsil yetkisinin bulunması  --------------------------------------------------------------------------------


  21) Aşağıdaki hallerin hangisinde kanuni temsil sözkonusudur?


  A) Pazarlamacının, şirketini temsilen satım sözleşmesi yapması
  B) Bir kimsenin, komşusunu temsilen onun duvarını onartmak üzere sözleşme yapması
  C) Vasinin, vesayeti altında bulunan kimseyi temsilen bir mal satın alması
  D) Bir işçinin, işverenini temsilen hammadde satın alması
  E) Bir kimsenin, kardeşini temsilen bir mal satın alması  --------------------------------------------------------------------------------


  22) Veli ve vasinin temsil yetkisi aşağıdakilerden hangisine örnektir?


  A) Kanuni temsil
  B) İradi temsil
  C) Yetkili temsil
  D) Doğrudan temsil
  E) Dolaylı temsil  --------------------------------------------------------------------------------


  23) Aşağıdakilerden hangisi, borçlunun temerrüdü için gerekli koşullardan biri değildir?


  A) İfanın mümkün olması
  B) İfanın gecikmiş olması
  C) Borcun muaccel olması
  D) Borçluya ihtarda bulunulması
  E) Kusursuz imkansızlık durumunun gerçekleşmesi  --------------------------------------------------------------------------------


  24) Aşağıdakilerden hangisi, zamanaşımına uğramayan alacaklardandır?


  A) Bağışlama sözleşmesine dayanan alacaklar
  B) Nafaka alacakları
  C) Kira alacakları
  D) Aciz vesikasına bağlanmış alacaklar
  E) Noter alacakları  --------------------------------------------------------------------------------


  25) Ödeme zamanı gelmiş olan borçlara ne denir?


  A) Vadeli borç
  B) Vakitli borç
  C) Muaccel borç
  D) Müeccel borç
  E) Müteselsiz borç  --------------------------------------------------------------------------------


  26) Satım sözleşmesinde yarar ve hasarın sözleşmenin yapılmasından itibaren alıcıya geçebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?


  A) Tarafların anlaşması
  B) Alıcının temerrüde düşmesi
  C) Eşyanın nev’iyle muayyen olması
  D) Eşyanın ferdiyle muayyen olması
  E) Alacaklının onayı  --------------------------------------------------------------------------------


  27) 6570 sayılı kira kanuna tabi bir taşınmazı 3 yıllığına kiralayan bir kimse sürenin dolmasından 15 gün önce karşı tarafa bir ihtar çekmemiş ise kira sözleşmesinin durumu ne olur?


  A) 3 yıl süre ile uzar.
  B) 2 yıl süre ile uzar.
  C) 1 yıl süre ile uzar.
  D) 6 ay süre ile uzar
  E) Sözleşme sona erer.  --------------------------------------------------------------------------------


  28) Aşağıdakilerden hangisi satım sözleşmesinin konusu olamaz?


  A) Ev
  B) Araba
  C) Giysi
  D) Televizyon
  E) Parasal değeri olmayan giysi  --------------------------------------------------------------------------------


  29) Azil ve istifa sebebiyle sona eren sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?


  A) İstisna
  B) Hizmet
  C) Ariyet
  D) Karz
  E) Vekalet  --------------------------------------------------------------------------------


  30) Siyasi partilerin mali denetimini kim yapar?


  A) Sayıştay
  B) Uyuşmazlık mahkemesi
  C) Yargıtay
  D) Anayasa mahkemesi
  E) Danıştay

  Anahtarı Verilen Cevaplar Sonuç
  1 C
  2 C
  3 C
  4 E
  5 D
  6 B
  7 A
  8 C
  9 B
  10 A
  11 D
  12 A
  13 C
  14 C
  15 C
  16 D
  17 D
  18 A
  19 D
  20 C
  21 C
  22 A
  23 E
  24 D
  25 C
  26 D
  27 C
  28 E
  29 E
  30 D


  Hukuka Giriş
  SINAV - 2  1) Hukuk kuraları ile diğer sosyal kurallar arasındaki benzerliklerin en yoğun olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Ekonomi kuralları
  B) Eğitim kuralları
  C) Görgü kuralları
  D) Ahlak kuralları
  E) Din kuralları  --------------------------------------------------------------------------------


  2) Devletin, kişilerle olan ilişkilerinin kamu hukukuna dahil olabilmesi için “kamu kudreti” sıfatıyla bu ilişkiye katılması gerekir.
  Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukuna tabidir ?


  A) Devletin personeli için terziye elbise diktirmesi
  B) Devletin gerçek kişiye ait bir taşınmazı kiralaması
  C) Devletin kömür tüccarından kömür satın alması
  D) Devletin çocuk parkı yapmak için gerçek kişinin evini kamulaştırması
  E) Devletin yemekhane ihtiyacı için manavdan sebze ve meyve alması  --------------------------------------------------------------------------------


  3) Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülük ancak kanunla konulması, değiştirilmesi veya kaldırılmasına ne denir?


  A) Genellik esası
  B) Kanunilik esası
  C) Değişkenlik esası
  D) Serbestlik esası
  E) Adalet esası  --------------------------------------------------------------------------------


  4) Ölmüş kişinin mirasa konu olan hak ve borçları toplamına ne ad verilir?


  A) Muris
  B) Vasiyet
  C) Varis
  D) Tenkis
  E) Miras  --------------------------------------------------------------------------------


  5) Tüzükler hangi makam tarafından onaylanır?


  A) TBMM
  B) Cumhurbaşkanı
  C) Bakanlar Kuruu
  D) Savunma Bakanlığı
  E) Adalet Bakanlığı  --------------------------------------------------------------------------------


  6) Kişilerin manevi menfaatlerini koruyan, para ile ölçülemeyen haklar aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Kişilik hakları
  B) Malvarlığı hakları
  C) Mutlak haklar
  D) Nisbi haklar
  E) Alelade haklar  --------------------------------------------------------------------------------


  7) Kendisine ihaleyle, 50 milyar liraya hastane yapımı işi verilen müteahhit devlet tarafından demir ve çimento fiyat-larına yapılan zam sonucu bu miktara hastaneyi yapamayacak hale gelmiştir
  Bu durumda müteahhidin hakime başvurarak sözleşmenin yeni durum ve şartlara göre değiştirilmesini istemesi aşağıdakilerden hangisine dayanır?


  A) Akde vefa ilkesine
  B) Öngörülemezlik teorisine
  C) Subjektif hüsnüniyet ilkesine
  D) Genel irade teorisine
  E) Hakkın korunması teorisine  --------------------------------------------------------------------------------


  8) Ayşe, daha önce sahip olduğu kediye artık bakmak istemediği için sokağa atmıştır.
  Ayşe, kedi üzerindeki mülkiyet hakkını hangi sebeple kaybetmiştir?


  A) Hukuki işlemle
  B) Hukuki fiil ile
  C) Hukuki olay ile
  D) Haksız işlem ile
  E) Sözleşme ile  --------------------------------------------------------------------------------


  9) Aşağıdakilerden hangisi ergin kılınma için gerekli şart-lar-dan biri değildir?


  A) Küçüğün 15 yaşını bitirmiş olması
  B) Ana ve babasının izni
  C) Küçüğün evlenmeye karar vermesi
  D) Küçüğün isteği
  E) Küçüğün menfaati  --------------------------------------------------------------------------------


  10) Bir baba ile oğul, infilak eden bir gemide kaybolmuş ve cesetleri de bulunamıyor ise, aşağıdaki durumlardan hangisi olur?


  A) Gaiplik
  B) Ölüm karinesi
  C) Birlikte ölüm karinesi
  D) Yokluk karinesi
  E) Butlan  --------------------------------------------------------------------------------


  11) Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının özelliklerinden biridir?


  A) Mirasçılara geçebilmesi
  B) Başkalarına devredilebilmesi
  C) Kişiye bağlı olması
  D) Nisbi bir hak olması
  E) Kişinin ölümünden sonra devam etmesi  --------------------------------------------------------------------------------


  12) Bir polis memurunun, hakkında tutuklama kararı verilmiş olan bir kimseyi yakalayıp bir süre karakolda alıkoyması, neden hukuka aykırı bir fiil sayılmaz?


  A) Meşru müdafa
  B) Iztırar hali
  C) Mağdurun rızası
  D) Emrin icrası
  E) Özel, hukuktan doğan üstün bir hakkın kullanılması  --------------------------------------------------------------------------------


  13) Devlet, vilayet, belediyeler ve köyler gibi kişi topluluğu niteliğindeki kamu hukuku tüzel kişilerine ne ad verilir?


  A) İdari topluluk
  B) Mahalli idare
  C) Kamu teşebbüsü
  D) Kamu kurumu
  E) Kamu idaresi  --------------------------------------------------------------------------------


  14) Bir kiracının, kiralayana karşı olan kira ödeme borcunun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Hukuki olay
  B) Sebepsiz zenginleşme
  C) Haksız işlem
  D) Haksız fiil
  E) Hukuki işlem  --------------------------------------------------------------------------------


  15) Aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşmenin gerekli şartlarından biri değildir?


  A) Bir kimsenin malvarlığında bir zenginleşmenin meydana gelmesi
  B) Diğer bir kimsenin malvarlığında bir fakirleşmenin meydana gelmesi
  C) Zenginleşme ile fakirleşme arasında illiyet bağı bulunması
  D) Malvarlığı zenginleşen kişinin kusurlu olması
  E) Zenginleşmenin haklı bir nedene dayanmaması  --------------------------------------------------------------------------------


  16) Borç ilişkisinin unsurlarından olan edim ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


  A) Borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu borcun konusuna edim denir.
  B) Konusu, vermek, yapmak veya yapmamak biçiminde olabilir.
  C) Edimin konusu mutlaka belli edilmiş olmalıdır.
  D) Edimin konusu kanuna, ahlaka aykırı olmamalıdır.
  E) Edimin konusu imkansız olmamalıdır.  --------------------------------------------------------------------------------


  17) Bir sözleşmede iradesi hata, hile veya ikrah dolayısıyla bozulmuş olan tarafın bu sözleşmeyi feshetmesine ilişkin açıklama kaç yıllık hak düşürücü süreye bağlıdır?


  A) 1
  B) 3
  C) 5
  D) 7
  E) 10  --------------------------------------------------------------------------------


  18) Nisbi muvazaada gizli işlemin geçerli sayılması için aranan koşul nedir?


  A) Gizli işlemin yazılı şekilde yapılmış olması
  B) Mahkemece gizli işlemin geçerliliğine karar verilmesi
  C) Menfaati olanların gizli işlemin geçerliliğini mahkemede talep etmesi
  D) Gizli işlemin geçerliliği konusunda tarafların özel bir anlaşma yapmış olmaları
  E) Gizli işlemin kanunun aradığı şekilde yapılmış olması  --------------------------------------------------------------------------------


  19) Hile ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


  A) Sözleşme konusu hususlarda aldatma vardır.
  B) Aldatma kastı vardır.
  C) Hileye uğrayan sözleşme ile bağlı değildir.
  D) Üçüncü kişiler tarafından yapılamaz.
  E) İrade açıklamasında bulunan taraf hataya düşürülmektedir.  --------------------------------------------------------------------------------


  20) Temsilcinin, başkasının nam ve hesabına hukuki işlemler yapabilmesi için izinli olması, aşağıdaki temsil türlerinden hangisine girer?


  A) Dolaylı temsil
  B) Doğrudan doğruya temsil
  C) Yetkili temsil
  D) Kanuni temsil
  E) Yetkisiz temsil  --------------------------------------------------------------------------------


  21) Yetkisiz temsilin hukuki sonuç doğurması, geçerli olması için hangi koşul gerekir?


  A) Temsil olunanın icapta bulunması
  B) Temsil olunanın reşit olması
  C) Temsil olunanın onay vermesi
  D) Temsilcinin haklı olması
  E) Hiçbir koşul gerekmez.


  --------------------------------------------------------------------------------


  22) Kanuni temsil için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


  A) Kanuni temsilciler veli ve vasidir.
  B) Kanuni temsilciler yetkilerini Medeni Kanundan alırlar.
  C) Temsil yetkisinin kapsamı ilgili kanun hükümlerine göre belirlenir.
  D) Temsil yetkisinin kapsamı temsil olunanın iradesine göre belirlenir.
  E) Vesayet, korunmaya muhtaç kişiler üzerinde kurulur.  --------------------------------------------------------------------------------


  23) Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımının durma sebeplerinden biri değildir?


  A) Borçlunun kefil göstermesi
  B) Alacaklı ile borçlu arasında velayet ilişkisi bulunması
  C) Alacaklı ile borçlu arasında vesayet ilişkisi bulunması
  D) Alacaklı ile borçlu arasında hizmet akdi bulunması
  E) Alacaklı ile borçlu arasında evlilik akdi bulunması  --------------------------------------------------------------------------------


  24) 100 kilo buğday ile 100 kilo kömür neden takas edilemez?


  A) Taraflar karşılıklı olmadığı için
  B) Borçlar benzer olmadığı için
  C) Borçlar karşılıklı olmadığı için
  D) Borçlar eşit olmadığı için
  E) Karşı tarafın rızası olmadığı için  --------------------------------------------------------------------------------


  25) Hüküm ifade ettiğine güvenilen bir sözleşmenin hüküm ifade etmemesi yüzünden alacaklının uğradığı zarar aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Munzam zarar
  B) Olağan zarar
  C) Olağanüstü zarar
  D) Menfi zarar
  E) Müsbet zarar  --------------------------------------------------------------------------------


  26) Taksitle satımda, taksitlerden birinin vadesinde ödenmemesi halinde bütün semenin muaccel olabilmesine ilişkin bir şartın geçerli olabilmesi için, alıcının temerrüde düştüğü birbirini izleyen iki taksit toplamının semenin en az ne kadarını oluşturması gerekir?


  A) 1/2
  B) 1/3
  C) 1/4
  D) 1/5
  E) 1/10  --------------------------------------------------------------------------------


  27) Aşağıdakilerden hangisinde 6570 sayılı kanun uygulanmaz?


  A) Belediye teşkilatı bulunan üstü kapalı taşınmazlarda
  B) Taşınırlarda
  C) İskelelerde
  D) Limanlarda
  E) İstasyonlarda  --------------------------------------------------------------------------------


  28) Aşağıdakilerden hangisi hizmet sözleşmesinde işçilerin borçlarından biri değildir?


  A) İşi bizzat yapmak
  B) Üstlendiği işe özen göstermek
  C) İş güvenliği için gerekli önlemleri almak
  D) İşletmeye ait sırları saklamak
  E) İşverenin talimatına uymak  --------------------------------------------------------------------------------


  29) “Ahmet’in mevcut ve ileride doğacak bütün borçları için kefil oluyorum.” Şeklinde imzalanan bir ifadenin geçersiz olması, kefalet sözleşmesinin hangi şartı ile ilgilidir?


  A) Geçerli bir asli borcun bulunmaması
  B) Kefilin ehliyetli olmaması
  C) Yazılı yapılmamış olması
  D) Sorumlu olunacak miktarın gösterilme-mesi
  E) Alacağın likid olmaması


  --------------------------------------------------------------------------------


  30) Anayasa mahkemesi bir konuda işin esasına girerek ret kararı verirse, aynı kanunun Anayasaya aykırılığı kaç yıl süreyle ileri sürülmez?


  A) 1
  B) 3
  C) 5
  D) 10
  E) 15


  --------------------------------------------------------------------------------
  1 D
  2 D
  3 B
  4 E
  5 B
  6 A
  7 B
  8 B
  9 C
  10 C
  11 C
  12 D
  13 E
  14 E
  15 D
  16 C
  17 A
  18 E
  19 D
  20 C
  21 C
  22 D
  23 A
  24 B
  25 D
  26 E
  27 B
  28 C
  29 D
  30 D

  Google+

  YouTube


 2. elinize sağlık


 3. Çok Teşekkürler


hukuk testleri Yer İstanbul , 34, TR incelenme 2385 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015