Sponsorlu Bağlantılar


İktisada Giriş ders Açıköğretim fakültesinin pek çok bölümünde okutulan ortak derslerden biridir.
Aşağıda Açıköğretim fakültesi İktisada Giriş 2 dersine ait çalışma sorularını bulacaksınız. Sorular 4 bölümü ayrılmıştır. Sayfanın en sonunda çözdüğünüz soruların cevaplarını da bulabilirsiniz. Herkese Başarılar :)

Bölüm 1Soru 1) Bireyler ve firmaların iktisadi faaliyetlerini inceleyen ve aynı zamanda ihtiyaç, fayda, değer ve fiyat kavramlarını analiz eden bilim dalına ne ad verilir?
a) Ekonomi
b) Uluslararası Ticaret
c) Makro iktisat
d) Mikro iktisat
e) Ekonomi Politik
Soru 2) Aşağıdakilerden hangisi Makro İktisadın konusu değildir?
a) Toplam gelir
b) Toplam tüketim
c) Toplam tasarruf
d) Fiyatlar genel seviyesi
e) Piyasa türleri ve işleyiş mekanizmaları
Soru 3) Makro iktisadın çıkışı hangi ekonomiste dayandırılır?
a) A. Smith
b) J.M. Keynes
c) Margaret
d) D.Ricardo
e) S. Mill
Soru 4) Aşağıdakilerden hangisi makro iktisadın ekonomide temel gruplarından biri değildir?
a) Birey
b) Hane halkı
c) Firma
d) Devlet
e) Dış alem
Soru 5) Ekonomideki Faaliyetlerin Döngüsel Akımına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Başlangıç noktası firmalar ve hane halkıdır
b) Hane halkı üretim için üretim faktörlerini firmalara sağlar
c) Hane halkı üretim faktörleri bedelini firmalara öder
d) Devlet geliri hane halkı ve firmalardan topladığı vergilerle oluşur
e) Firmalar hane halkına mal ve hizmet sağlar


Soru 6) Aşağıdakilerden hangisi Makro İktisadın konusu değildir?
a) Ekonomik büyüme
b) Döviz kurlarının oluşumu
c) Fayda ve ihtiyaç
d) Kaynakların kullanımı sorunu
e) Fiyat istikrarı


Soru 7) Bir ekonominin bütün olarak büyüklüğünün ölçüsü nasıl belirlenir?
a) İstidam sayısı ile
b) Endüstriyel çeşitliliği ile
c) Toplam İhracatı ile
d) Toplam ithalatı ile
e) Üretim gücü ile


Soru 8) 20. yüzyılda aşağıdakilerden hangisi büyüme literatürüne giren kavramlardan biri değildir?
a) Ar-Ge
b) İstikrar
c) Beşeri sermaye
d) Yaparak öğrenme
e) Teknoloji yayılımı


Soru 9) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) GSYH: Bir ekonomide belli bir dönemde (bir yıl) tamamlanmış mal ve hizmetlerin parasal değerleri toplamıdır
b) Ekonomik Büyüme: Ülke vatandaşlarının istediği mal ve hizmetleri üretebilme gücünü arttırmasıdır
c) Tam istihdam: Üretim faktörlerinden sadece emek faktörünün kullanılmasıdır
d) İstihdam: Üretim faktörlerinin fiili olarak üretim sürecinde kullanılmasıdır
e) Eksik İstihdam: Üretim faktörlerinin bir kısmının üretime katılmamasıdır
Soru 10) Kendi istediği şekilde bir iş olursa çalışacağını söyleyen, tembel, iş beğenmeyen en ufak bir değişiklikte iş bırakan kişilerin oluşturduğu işsizliğe nedir?
a) İradi işsizlik
b) Gayri iradi işsizlik
c) Mevsimlik işsizlik
d) Konjonktürel işsizlik
e) Gizli işsizlik
Soru 11) Ekonomik dalgalanmaların (talep değişikliklerinin) oluşturduğu işsizlik türü hangisidir?
a) Yapısal işsizlik
b) Gayri iradi işsizlik
c) Mevsimlik işsizlik
d) Konjonktürel işsizlik
e) Gizli işsizlik


Soru 12) Emek yoğun üretim tekniğinden sermaye yoğun üretim tekniğine geçilmesiyle oluşan işsizlik hangisidir?
a) Yapısal işsizlik
b) Gizli işsizlik
c) Friksiyonel işsizlik
d) Konjonktürel işsizlik
e) İradi işsizlik


Soru 13) Enflasyon ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Bir ekonomideki fiyatlar seviyesinin sürekli artmasına enflasyon denir
b) Bir ekonomideki tek bir malın fiyatının artması enflasyon değildir
c) Enflasyon için bir ekonomideki mal ve hizmetlerin büyük bölümünün fiyatının artması gerekir
d) Enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi anlamına gelmemektedir
e) Enflasyonun azalması deflasyon olarak ifade edilmektedir


Soru 14) Perakende fiyatlara göre hesaplanan endeks hangisidir?
a) ÜFE
b) TÜFE
c) GSYH Deflatörü
d) Enflasyon
e) Cari ortalama


Soru 15) Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun etkilerinden biri değildir?
a) Gelir dağılımındaki bozucu etkisi
b) Tasarruf oranlarını azaltma etkisi
c) Ödemeler dengesini bozucu etkisi
d) İşsizliği arttırıcı etkisi
e) Ulusal paradan kaçış etkisi
Soru 16) Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosu göstergelerinden biri değildir?
a) Cari İşlemler
b) Fiyat İstikrarı ve Enflasyon Oranı
c) Sermaye Hesabı
d) Finans Hesabı
e) Net Hata ve Noksan
Soru 17) Enflasyon ile işsizlik arasındaki ilişki neyle açıklanmaktadır?
a) Okun yasası
b) Talep eğrisi
c) Endeks
d) Phillips eğrisi
e) Katman yasası
Soru 18) Enflasyon ve ekonomik büyüme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Enflasyonun ekonomik büyüme üzerinde etkili olup olmadığı tartışılmaktadır
b) Enflasyonun ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğini savunan iktisatçılar vardır
c) Enflasyonun ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini savunan iktisatçılar vardır
d) 1980’li yıllar enflasyonun büyümeye faydalarının tartışılmaya başladığı yıllardır
e) Keynesyen ve Parasalcı iktisatçılar enflasyonun büyümeye olumsuzluğu üzerinde durmuştur


BÖLÜM 2


Soru 1) GSYH ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Ekonomideki tüm aktiviteleri içerir
b) Tamamlanmış mal ve hizmetler ile ara mal ya da hizmetler hesaba katılmalıdır
c) Mükerrer sayma hatası yapılmamalıdır
d) Hesap dönemi mal ve hizmetler dâhil edilmeli
e) Bir ülkenin sınırları içindeki yerli yabancı tüm üretilen mal ve hizmetleri kapsar


Soru 2) I Üretim yöntemi
II Gelir yöntemi
III Gider yöntemi
Yukarıdakilerden hangisi GSYH’nin hesaplama yöntemlerinden biridir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) II ve III
e) I, II ve III
Soru 3) Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne ad verilir?
a) Katma değer
b) Fiyat
c) Kar
d) Rant
e) Faiz
Soru 4) GSYH’nin gelir yöntemi ile hesaplanması formülünde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Sübvansiyonlar
b) Amortismanlar
c) Dolaylı vergiler
d) Rant
e) Enflasyon oranı
Soru 5) Aşağıdakilerden hangisi GSYH hesaplamasında harcama gruplarından biri değildir?
a) Tüketim harcamaları
b) Yatırım harcamaları
c) Kamu harcamaları
d) Amortismanlar
e) Net ihracat
Soru 6) Bir ülkenin vatandaşlarının ekonomik refahı hakkında en iyi bilgiyi hangi ölçüt verir?
a) GSYH
b) GSMH
c) ÜFE
d) TÜFE
e) Net Faktör Gelirleri


Soru 7) Faktör Fiyatları İle Safi Milli Hasıla’nın diğer adı nedir?
a) GSMH
b) GSYH
c) MG (Milli Gelir)
d) SYH (Safi Yurtiçi Hasıla)
e) SMH (Safi Milli Hasıla)
Soru 8) GSMH’den amortismanları çıkarırsak neyi elde ederiz?
a) MG (Milli Gelir)
b) SYH (Safi Yurtiçi Hasıla)
c) SMH (Safi Milli Hasıla)
d) GSYH
e) Reel GSYH
Soru 9) Nerede olursa olsun bir ekonominin üretim faktörleriyle üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerine ne denir?
a) GSYH
b) GSMH
c) MG
d) SMH
e) SYH
Soru 10) TÜİK, GSYH hesaplamalarında baz yılı olarak hangi yılı kullanmaktadır?
a) 1988
b) 1999
c) 2000
d) 2002
e) 2005
Soru 11) Ekonomideki tüm mal ve hizmetleri içeren fiyat endeksine ne ad verilir?
a) GSYH
b) GSMH
c) GSYH Deflatörü
d) Nominal GSYH
e) Reel GSYH
Soru 12) Reel GSYH’nın Nominal GSYH’a oranın 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç hangisidir?
a) GSMH
b) GSYH
c) Büyüme oranı
d) GSYH deflatörü
e) Fiyat Endeksi
Soru 13) GSMH aşağıdakilerden hangisini ölçer?
a) Kanun dışı ekonomik aktiviteleri
b) Kayıt dışı ekonomiyi
c) Piyasa dışı iktisadi aktiviteleri
d) Mal ve hizmetlerin kalitesini
e) Piyasada gerçekleşen iktisadi alış verişleri
Soru 14) İki ülke arasındaki benzer mal ve hizmetlerin dönüşüm oranına ne ad verilir?
a) Nominal döviz
b) Reel döviz
c) Satınalma gücü paritesi
d) Kişi başı GSYH
e) İnsani gelişme endeksi


Soru 15) Belirli bir mal ve hizmet sepetinin satın alınabilmesi için gerekli ulusal para tutarlarının birbirine oranına ne denir?
a) Nominal döviz
b) Reel döviz
c) Satınalma gücü paritesi
d) Kişi başı GSYH
e) İnsani gelişme endeksi
Soru 16) İnsani Gelişme Endeksi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Gelir, eğitim ve sağlıklı yaşam süreleri hesaba katılarak hesaplanır
b) Endeksle ülkeler arasında daha doğru bir refah karşılaştırması yapılabilir
c) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından geliştirilmiştir
d) Türkiye 2011 yılında 187 ülke arasında 57. sıradadır
e) Norveç, Avusturalya ve Hollanda ilk üç sıradadır

Bölüm 3


Soru 1) Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
a) Toplam gelirin devlet veya hane halkları tarafından tüketilmeyen kısmına tasarruf denir
b) Devletin topladığı vergilerden hane halklarına transfer ödemeleri çıkarıldıktan sonra kalan kısma net vergi hasılatı denir
c) Toplam gelirin hane halkları tarafından tüketilmeyen kısmına özel tasarruflar denir
d) Toplam gelirin devlete ödenen vergilerden sonra kalan kısmına toplam harcanabilir gelirdenir
e) Devletin net vergi hasılatı ile kamu harcamaları arasındaki farka transfer harcamaları denir
Soru 2) Bir şeyden daha fazla elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme zorunluluğuna ne denir?
a) Fırsat maliyeti
b) Ödünleşim
c) Cari gelir
d) Borçlanma
e) Kredi
Soru 3) Artan gelirin ne kadarının tüketim için ayrılacağını …I…., toplam gelirin ne kadarının tüketime ayrılacağını…II… belirler. I ve II sırasıyla ne olmalıdır?
a) MPC-APC
b) APC-MPC
c) MP-AMP
d) AVP-MP
e) MP-MC


Soru 4) Bir birey gelirinin tamamını harcarsa bu kişinin marjinal tüketim eğilimi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) 1’den büyüktür
b) Sıfırdan küçüktür
c) Sıfıra eşittir
d) 1’ e eşittir
e) Sıfır ile 1 arasındadır
Soru 5) Türk lirası cinsinden ödenme garantisi ile vaat edilen faiz oranına ne ad verilir?
a) Reel faiz
b) Nominal faiz
c) Yıllık faiz
d) Toplam faiz
e) Bireysel emeklilik fonu
Soru 6) Nominal faizin %12 beklenen enflasyonun %8 olduğu durumda 1000 TL nin bir yıllık beklenen reel faizi ne kadardır?
a) 120 TL
b) 80 TL
c) 40 TL
d) 12 TL
e) 8 TL
Soru 7) Reel faizin artması durumunda borç veren için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İkame etkisinde tasarruf artar
b) İkame etkisinde tüketim azalır
c) Gelir etkisinde tüketim artar
d) Gelir etkisinde tasarruf azalır
e) Net etki tüketim azalır
Soru 8) Harcanabilir gelirdeki değişimin(∆YD) toplam tüketim harcamalarındaki değişime (∆C) oranı neye eşittir?
a) Nominal faize
b) Reel faize
c) APC
d) MPC
e) MPS
Soru 9) Tüketim harcamalarında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
a) Cari gelir
b) Beklentiler
c) Servet
d) Yatırım
e) Reel faiz oranı
Soru 10) Toplam tüketim harcamalarının harcanabilir gelir dışındaki faktörler tarafından belirlenen kısmına ne ad verilir?
a) Zorunlu tasarruf
b) Otonom tüketim harcamaları
c) Vergi
d) Konjonktür
e) Keynesyen tüketim fonksiyonu
Soru 11) Finansal sermayenin maliyeti ile sermaye mallarının maliyetinin toplamı neyi verir?
a) Finansal maliyeti
b) Amortismanı
c) Sermaye stokunu
d) Yatırımın maliyeti
e) Net yatırımı
Soru 12) Yatırım yapma kararı neye bağlıdır?
a) Yatırım projesinin net bugünkü değeri pozitif olmalı
b) Yatırım projesinin net bugünkü değeri negatif olmalı
c) İndirgeme faktörü 1’den büyük olmalı
d) İndirgeme faktörü sıfırdan küçük olmalı
e) Nominal faiz ile reel faiz arasındaki fark pozitif olmalı
Soru 13) Ödünç verilebilir fonlar nasıl oluşur?
a) Devlet sübvansiyonları ile
b) Banka karları ile
c) Hane halkı tasarrufları ile
d) Firma tasarrufları ile
e) Üretim faktörleri ile
Soru 14) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Tasarruflar reel faiz ile aynı yönde değişir
b) Yatırım reel faiz ile ters yönde değişir
c) Toplam tasarruflar her zaman yatırım harcamalarına eşittir
d) Sermaye stokunun azalmasını önlemek için en az amortisman değeri kadar yatırım yapılmalıdır
e) Ödünç verilen fon arzı ile talebin eşit olduğu nokta nominal faizi verir
Bölüm 4


Soru 1) İktisadi büyümü formülü nedir?
a) İki dönem arası hasıla farkı / İki dönemdeki hasıla * 100
b) İki dönemdeki hasıla / İki dönem arası hasıla farkı * 100
c) Reel hasıla * baz yılı
d) Reel hasıla / fiyat endeksi * 100
e) Toplam hasıla / Bir önceki yıl toplam hasıla * 100
Soru 2) Gelir dağılımı hesaplanırken ülke nüfusu kaç dilime ayrılır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
Soru 3) Kişi başına düşen gelirin ne zaman iki katına çıkacağını hesaplayan formül hangisidir?
a) 2 / n
b) 50 / n
c) 60 / n
d) 70 / n
e) 80 / n
Soru 4) İş gücü hesaplamasında yaş alt ve üst sınırı kaçtır
a) 15-65
b) 15-60
c) 16-65
d) 18-60
e) 18-70
Soru 5) Üretime katılan son işçinin işletmenin toplam hasılasına yaptığı katkı ya da toplam hasılada meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?
a) Marjinal ürün
b) Marjinal fiziki ürün
c) Marjinal ürün hasılası
d) Marjinal faktör maliyeti
e) Marjinal toplam hasıla
Soru 6) “Toplam işçilik maliyetinde değişme / İşçi sayısında meydana gelen değişme” formülü neyi verir?
a) Marjinal ürün
b) Marjinal fiziki ürün
c) Marjinal ürün hasılası
d) Marjinal faktör maliyeti
e) Marjinal toplam hasıla
Soru 7) Türkiye’de 2012’de doğal işsizlik %5 ve cari işsizlik %10 GSYH 700 milyar Türk Lirasıdır. Okun Yasası puanının 2 olduğu durumda potansiyel hasıla kaybı ne kadardır?
a) 5
b) 10
c) 35
d) 70
e) 105
Soru 8) Aşağıdakilerden hangisi sermaye olarak kabul edilmez?
a) Fabrika
b) Bina
c) Ekipman
d) Bilgisayar
e) Para


Soru 9) Aşağıdakilerden hangisi bir portföy değildir?
a) Firma karı
b) Tasarruf
c) Hisse senedi
d) Tahvil
e) Enerji santrali


Soru 10) Üretimin bunu yaratan üretim faktörlerine bölümü neyi verir?
a) Marjinal ürün
b) Değer
c) Verimlilik
d) İktisadi büyüme
e) Toplam faktörü
Soru 11) Aşağıdakilerden hangisi verimliliği etkileyen faktörlerden biridir?
a) İş gücü kalitesi
b) GSYH
c) Sermaye stokunun büyümesi
d) Teknolojik gelişme
e) Eğitim

Bölüm 1 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4

1 d 1 b 1 e 1 a
2 e 2 c 2 b 2 e
3 b 3 a 3 a 3 d
4 a 4 e 4 d 4 b
5 c 5 d 5 b 5 c
6 c 6 b 6 c 6 d
7 e 7 c 7 e 7 d
8 b 8 c 8 d 8 e
9 c 9 b 9 d 9 e
10 a 10 a 10 b 10 c
11 d 11 c 11 d 11 b
12 a 12 d 12 a
13 e 13 e 13 c
14 b 14 b 14 e
15 d 15 c
16 b 16 d
17 d
18 e