Sponsorlu Bağlantılar


İktisada Giriş 1 Dersi Sorular ve Cevapları

1. İktisadın tanımında var olan kıtlık gerçeğine ilk defa vurgu yapan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Paul A Samuelson
B. Lionel Robbins
C. Alfred Marshall
D. Jacop Viner
E. A. Smith
Yanıt B

Hap Bilgi: Lionel Robbins, alternatif kullanım alanlarına sahip kıt kaynaklar ile amaçlar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalı olarak iktisadın tanımını yapmıştır.

2. İktisadı, insanların ve toplumların kıt kaynakları nasıl kullandığının incelenmesi olarak tanımlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Paul A Samuelson
B. Lionel Robbins
C. Alfred Marshall
D. Jacop Viner
E. A. Smith
Yanıt A

Hap Bilgi: Paul A Samuelson,iktisadı malları üretmek ve toplumdaki farklı gruplar ve kişiler arasında şimdi veya gelecekte tüketilmek amacıyla dağıtımındaki sorunlar olarak görmüştür.

3. Aşağıdaki iktisatçılardan hangisine göre, iktisadi sorun pozitif iktisat tanımlamasına uygun olarak ele alınmalıdır?
A. Paul A Samuelson
B. Lionel Robbins
C. Alfred Marshall
D. Jacop Viner
E. A. Smith
Yanıt B

Hap Bilgi: Lionel Robbins, iktisadı pozitif ve normatif iktisat olarak ikiye ayıran iktisatçı olarak bilinmelidir.
Kendisi iktisadi sorunu ele alırken daha çok pozitif iktisat, diğer bir ifade ile sorunun ne olduğu ile ilgilenilmesi gerekliliği üzerinde incelenmesini savunan kişi olarak da bilinmesinde fayda vardır.

4. 1. Kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri
2. Para, kredi ve ticaret adlı eser sahibi
3. Cateris Paribus varsayımı
4. Gümrük birliğinde ticaret yaratıcı ve ticaret saptırıcı etki analizi yapan
5. Uluslararası Ticaret Teorisinde İncelemeler adlı eserin sahibi

Yukarıda iktisat yazınına kazandırılanlardan hangisi yada hangileri Jacob Viner adlı iktisatçıya aittir?
A. 1,2,3
B. 1,3,5
C. 1,4,5
D. 4,5
E. Yalnız 4
Yanıt C

Hap Bilgi: 2 ve 3 numaralı bilgiler Alfred Marshala ait olup, Marshallın İktisadın İlkeleri adlı eserinde kullanmış olduğu terimler:tüketici artığı, fiyat değişimin yarattığı ikame ve gelir etkisi, marjinal fayda, ortalama maliyet, marjinal gelir, ortalama gelir, esneklik bilinmesi gerekli kavramlardandır.

5. Paul Samuelson ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Nobel ödüllü iktisatçıdır.
B. Neo Klasik sentezi meydana getirmiştir.
C. Makro ekonomik teorilerinde işsizlik ve enflasyon gibi sorunlar ile ilgilenmiştir.
D. İktisatta matematiği yoğun olarak kullanmıştır.
E. Pozitif ve normatif iktisat ayrımı yapan iktisatçıdır.
Yanıt E

Hap Bilgi: Pozitif ve normatif iktisat ayrımı yapan iktisatçı, Lionel Robbins dur.

6. Aşağıdakilerden hangisi kıt kaynaklar ayrımında bulunmaz?

A. Nüfus
B. İş gücü
C. Toprak
D. Girişimci
E. Sermaye
Yanıt A

7. Aşağıdakilerden hangisi her ekonominin yanıtlamak zorunda kaldığı sorular arasında değerlendirilemez?
A. Ne üretilecek?
B. Ne kadar üretilecek?
C. Nasıl üretilecek?
D. Ne zaman üretilecek?
E. Kimin için üretilecek?
Yanıt D

8. İnsanların gelirlerinin sınırsız olması durumunda alabilecekleri şeylere ne ad verilir?
A. İstek
B. İhtiyaç
C. Tatmin
D. Fayda
E. Tüketim
Yanıt A

9. İktisadi olma özellikleri kaybettikleri anda yok olan mallara ne ad verilir?
A. Üretim malı
B. Tüketim malı
C. Dayanıksız mal
D. Serbest mal
E. İktisadi mal
Yanıt B

10. Aşağıdakilerden hangisi üretim yada sermaye(yatırım) malına örnek teşkil etmez?
A. Memurun hafta sonunda şirketin arabası ile ailesini pikniğe götürmesi
B. Otomobil üretiminde kullanılan robot
C. Fırıncının fırını
D. Üniversite laboratuvarındaki bilgisayar
E. Pazarlama elemanının iş seyahatinde şirketin otomobilini kullanması
Yanıt A

11. Elde edildikten sonra en az 3 yıl fayda sağlayan mallara ne ad verilir?
A. Tüketim malı
B. Dayanıklı mal
C. Dayanıksızlık mal
D. Üretim malı
E. İktisadi mal
Yanıt B

Hap Bilgi: Buzdolabı, otomobil, bilgisayar gibi mallar örnek olarak gösterebiliriz. Dayanıklı mallar kullanırken tükenmezler.
Tüketilen malın kişiye sağladığı fayda olarak bilinmesi gereklidir.
Örneğin buzdolabı yiyeceklerimizi sağlıklı biçimde saklarken, otomobil seyahat etmede kullanılır. Bilgisayar ise internete girmemizi olanaklı hale getirdiği için fayda sağlamaktadır.

12. Aşağıdakilerden hangisi kullanımına göre mal ayrımında yer alır?
A. Dayanıklı mallar
B. Dayanıksız mallar
C. Üretim malı
D. İktisadi mallar
E. Serbest mallar
Yanıt C

Hap Bilgi: Kullanımına göre mallar tüketim malı ve üretim malı olarak bilinmelidir.

13. Aşağıdaki mallardan hangisi kullanım durumlarına göre bazen tüketim bazende üretim malı katogorisinde yer alır?
A. Dayanıklı mallar
B. Dayanıksız mallar
C. Üretim malı
D. İktisadi mallar
E. Serbest mallar
Yanıt A


Hap Bilgi: Örneğin robotun sermaye malı olabileceği gibi, otomobilin tüketim malı olabilmesi verilebilir.

14. Fayda sağlandığında yok olan mallara ne ad verilir?
A. Dayanıklı mallar
B. Dayanıksız mallar
C. Üretim malı
D. İktisadi mallar
E. Serbest mallar
Yanıt B

Hap Bilgi: Örneğin; ekmek, çikolata, mum, sabun gibi örnekler verebiliriz.

15. Aşağıdakilerden hangisi kişisel hizmet kapsamında yer almaz?
A. Hastahanede bakım
B. Lokanta yemeğinin hazırlanması
C. Araba bakımı
D. Amerika dan kakao ithali
E. İnternet erişimi
Yanıt D

16. Tüketiciler tarafından satın alınan zihinsel veya fiziği emeği kapsayan nesnelere ne ad verilir?
A. Fayda
B. Mal
C. Hizmet
D. Değer
E. Fiyat
Yanıt C

17. Bir mal veya hizmetin faydasının özelliğini aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
A. İsteği belirleme
B. İsteği tekrarlama
C. İsteği bastırma
D. İsteği giderme
E. İsteği sonlandırma
Yanıt D

18. Aşağıdakilerden hangisi fayda ile ilgili geçerli olan koşullar arasında yer almaz?
A. Objektif, diğer bir ifade toplum tarafından genel kabul görmüş olması gerekmez.
B. Ahlak ve yasalara uygun olması gerekmez.
C. İnsanların isteklerini tatmin etmesi gereklidir.
D. Subjektif, diğer bir ifade ile bireye göre değişmesi gerekli değildir.
E. Fayda bireye göre değişen bir unsurdur.
Yanıt D

19. Mal ve hizmetin değeri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A. Fırsat maliyet cinsinden ölçümüdür.
B. Bir oranı ifade eder.
C. İstekleri tatmin etme özelliğine sahiptir.
D. İstekleri karşılayan her malın, bir değeri mutlaka olmalıdır.
E. İstekleri karşılayan her malın, bir değeri olmayabilir.
Yanıt D

20. Mal ve hizmetin standart para birimi cinsinden ölçüsüne ne ad verilir?
A. Fayda
B. Mal fiyatları
C. Fırsat maliyet
D. Değer
E. Fiyat
Yanıt E

21. Farklı malların değişebileceği oranları karşılaştırmasına ne ad verilir?
A. Fayda
B. Mal fiyatları
C. Fırsat maliyet
D. Değer
E. Fiyat
Yanıt B

22. İktisadi ürünlerin faydasını ve miktarını arttırmak veya yararlı hizmetler sunmak amacıyla harcanan tüm çabalara ne ad verilir?
A. İmalat
B. Ticaret
C. Üretim
D. Kamu harcaması
E. Pazarlama
Yanıt C

23. 1. Çiftçi
2. Fabrika işçisi
3. Sürücü
4. Doktor
5. Aktör
Yukarıda verilen mesleklerden hangisi ya da hangileri üretim faaliyeti kapsamında bulunmaktadır?
A. Yalnız 1
B. 1 ve 2
C. 1,2,3
D. 2 ve 3
E. Hepsi
Yanıt E

24. Malların kimyevi ve fiziksel yapılarının değiştirmesi ile sağlanan fayda aşağıdakilerden hangisidir?
A. Zaman faydası
B. Yer faydası
C. Şekil faydası
D. Üretim faydası
E. Mülkiyet faydası
Yanıt C

25. Malların daha çok bulunduğu yerden daha az bulunduğu yere taşınması ile oluşan fayda aşağıdakilerden hangisidir?
A. Zaman faydası
B. Yer faydası
C. Şekil faydası
D. Üretim faydası
E. Mülkiyet faydası
Yanıt B

26. Malların en fazla istedikleri zaman hazır bulundurmaları ile sağlanan fayda aşağıdakilerden hangisidir?
A. Zaman faydası
B. Yer faydası
C. Şekil faydası
D. Üretim faydası
E. Mülkiyet faydası
Yanıt A

27. Malları onlara en fazla değer atfeden kişiye ulaştırılmak suretiyle elde edilen fayda çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A. Zaman faydası
B. Yer faydası
C. Şekil faydası
D. Üretim faydası
E. Mülkiyet faydası
Yanıt E

28. Aşağıdakilerden hangisi ikincil üretime örnek olarak gösterilemez?
A. Seramikçilerin üretimi
B. Mühendislerin üretimi
C. Öğretmen
D. Halıcıların üretimi
E. Çelik işçisinin gerçekleştirdiği üretim
Yanıt C

Hap bilgi: Öğretmen, dişçi, hemşire, polis gibi meslekler; Üçüncü üretim türü kapsamındaki hizmet üretiminde bulunduğu bilmeniz gerekenler arasındadır.
Yine üçüncü üretim türü olan toptancılık, parekendecilik, bankerlik, ithalat,ihracat, sigortacılık ise ticari hizmetler arasında bilinmelidir.


29. Aşağıdakilerden hangisi birincil üretime örnek olarak gösterilmez?
A. Ham petrol çıkarımı
B. Çiftçilik
C. Balıkçılık
D. Çelik işçisinin üretimi
E. Altın üretimi
Yanıt D

30. 1. Tarım alanları
2. Mineral kaynak
3. Atmosferdeki gaz
4. Ormanlar
5. Okyanuslar
Yukarıda verilen numaralardan hangisi yada hangileri toprak kapsamında değerlendirilir?
A. Yalnız 1
B. 1, 4
C. 1,3,5
D. 1, 4,5
E. 1,2,3,4,5
Yanıt E

31. Emek kavramı ile verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Emek tanımında kişilerin girişim yetenekleri yer almaz.
B. İnsanın sunduğu bir kaynak olduğu için diğer faktörlerden ayrılır.
C. Mal ve hizmet üretimine katkı yapan kişilerin sadece fiziksel faaliyet ve eylemlerini ifade eder.
D. Emek hizmeti karşılığında yapılan ödemelere ücret denir.
E. Belirli bir zaman süresi içerisinde çalışmak için ayrılan zamanla ölçülür.
Yanıt C·A