Sponsorlu Bağlantılar


4.ÜNİTE LEFT, RIGHT, STRAIGHT AHEAD ( SOL, SAĞ, DOS DOĞRU ( İLERİDE ) )

1.) Nerede olduğunu sorma : Where ( Nerede ) sözcüğü ile başlayan sorularda bir insanın, bir nesnenin veya bir yerin nerede olduğu sorulur.
Örnek : Where is Ali? ( Ali nerededir?), Where is the book? ( Kitap nerededir?), Where is the bank? ( Banka nerededir? ) Birden fazla varlığın yerini sorarken '' is '' yerine '' Are '' kullanılır. Where are the banks ? ( Bankalar nerededir? )

2.) Bir yeri tarif etme : '' Where....?'' ile başlayan sorulara verilen yanıtlarda bir yer tarif edilirken şu sözcükler kullanılabilir : -İn : İçin de, de -On : Üzerinde, de -Opposite : Karşısında -Nex to : Yanında, Bitişiğinde -Near : Yakınında -On the corner of : Köşesinde -At the end of : Sonunda -The nearest : En yakın
Dikkat : Şema üzerinde insan çizilip onun gidiş yönüne göre bir yer tarif edilmesi istenseydi şu sözcükler kullanılabilir. -on the left : Solda -on the right : Sağda -Straight ahead : Doğru ilerde -near here : Buraya yakın

3.) Bir yeri tarif etmede kullanılan diğer kalıplar : There is ...(...Vardır) kalıbıyla başlayan cümleler
'' Buraya yakın bir banka var mı? '' '' Market street'te bir banka var '' gibi tekil cümle yapılarını oluşturmada kullanılır.

Örnek : (+) There is a bank in Market street. (Market street'te bir banka vardır.) - There isn't a bank in Market street. (Market street'te bir banka yoktur.) ? Is there a bank in Market street? ( Market street'te bir banka var mıdır?) bu soruya '' Yes, there is '' ( Evet vardır.) veya No, there isn't (Hayır yoktur.) yanıtlarından biri verilir.

***Not : Birden fazla sayıda şeyin varlığını belirtirken '' İs '' yerinde '' Are '' kullanılır.
There are banks in Market Street ( Market Street'te bankalar vardır.)

4.) Verilen bilgiden emin olma veya olmama : Where is the nearest hotel? ( En yakın otel nerededir? ) Sorusunu ele alalım. Bu soruya yanıt veren kişi otelin nerede olduğunu kesinlikle biliyorsa ; It's in North Street. ( O North Street'tedir?) Yanıtını verir. Fakat bundan emin olmayan bir kişi verdiği yanıttan önce '' I Think '' (Sanırım) kalıbını söyler. I Think it's in North Street ( Sanırım, o North Street'tedir.) Eğer sorulan yerin nerede olduğu bilinmiyorsa : I'm Sorry, I don't know. ( Üzgünüm bilmiyorsa.) cümlesi söylenir.


5.) '' But '' iki ayrı cümle arasında bağlaç olarak kullanılır ve daima cümlelerden biri anlam yönünden olumlu iken, diğeri olumsuz bir anlam taşır. '' Sık sık televizyon seyrederim fakat hiç sinamaya gitmem. '' ya da '' Her Pazar maça gider fakat bu pazar evde kalıyor'' cümlelerinde olduğu gibi.

Örnek : Is there a restaurant in South Street? ( South Street'te bir lokanta varmıdır? )
No, there isn't but there is one in North Street. ( Hayır, yoktur fakat North Street'te bir tane vardır.)
İs there a bank in East Street? ( East Street'te bir banka var mıdır?)
Yes, there is but the nearest bank is in New Street'tedir.) ( Evet vardır, fakat en yakın banka New Street'tedir.)

5. ÜNİTE WHERE ARE THEY? ( ONLAR NEREDEDİR? )

1.) '' a / an '' ve '' the '' tanımlıklarının kullanımı : a.) '' a '' ve '' an '' tanımlıkları : Bu tanımlılıkların her ikiside '' bir '' anlamındadır. Bu nedenle Tekil haldeki Sayılabilir cins isimlerin önüne gelirler. Aralarındaki tek fark ise şudur : '' a '' sessiz harfle başlayan sözcüklerden önce,'' an '' sesli harflerle (a, e, i, o, u)başlayan söxcüklerden önce kullanılır.
Örnek : a book (bir kitap), an apple (bir elma), a dog (bir köpek), an egg (bir yumurta), çoğul olursa ''s'' takısı alır.
*** Dikkat! : '' a '' ve '' an '' bir anlamına geldiği için sadece tekil haldeki isimle kullanılır. Çoğullar '' a / an ''almaz.
*** Not ; Son harfi '' s '' olan varlık adları çoğul hale geçerken '' es '' takısı alır. Ör : a glass, glases, a dress, dreses gibi. '' a / an '' takılarında bir istisna durum vardır. ''Üniversity'' kelimesi sesli harfle başlamasına rağmen '' a '' alır a üniversity. olur. Aynı şekilde '' hour '' kelimesi sessiz harfle başlamasına rağmen '' an '' alır. an hour olur.
*Not : tekil haldeki meslek adları ve çalışılan yer adlarının önüne herzaman'' a '' veya '' an '' geldiğine dikkat edilmelidir. Örnek : she is a nurse (O bir hemşiredir.), I am a teacher (Ben bir öğretmenim.) He is an angineer. ( O bir mühendistir.)


b.) '' the '' tanımlığı : bu tanımlılık varlığı önceden belirtilen, bilinen varlık adlarının önüne gelir.
Örnek : Give me a book. (bana bir kitap verin) Give me the book. ( Bana kitabı verin.)
*** '' the '' kullanımı iyi bilinmelidir : çoğul haldeki birleşik devlet adları ''the'' alır. - the U.S.A, the Britain, - First (Birinci), second (ikinci), third (üçüncü), 15th (15 nci) gibi sıra sayılarının önüne her zaman '' the '' gelir. -the first floor (birinci kat) -the 21st of August (Agustos'un 21'i ), -the second street ( İkinci Cadde )

*** Cografi yer isimlerinden öncede '' the '' kullanılır ; -the kızılırmak River. ( kızılırmak), -the Black Sea ( Karadeniz )
*** Tek olan varlık adlarından önce '' the '' kullanılır : -the Sun ( Güneş ), the moon ( ay ), -the weather ( hava )
***Not : Kişi adları, şehir adları ve diğer ülke adları önüne '' the '' veya '' a/an '' gelmez. Ankara, England (İngiltere), Germany ( Almanya ), Mr. Uyanık


2. Kişilerin nerede olduğunu söyleme : Kişilerin bulunduğu yeri sorarken Where (Nerede) sözcüğü ile cümle başlar.
- Where is Mr.Uyanık? (Bay Uyanık nerededir?) / He's in Sivas ( O sivas'tadır.) - Where are Mr.Uyanık and his father? ( Bay Uyanık ve babası nerededir?) / They are in Sivas ( Onlar Sivas'dadırlar.)
***Dikkat : Şehir,Ülke, adları önüne gelen ''in (içinde, -de) edatı ayrıca room (oda), office (Büro) ve kitchen (Mutfak) gibi belli bir mekan bildiren isimlerden önce kullanılır. Örnek : Mr.Uyanıkis in the office ( Mr.Uyanık Bürodadır.) She is in her room. ( O, odasındadır.) She is in the kitchen. ( O, Mutfaktadır.)
*** Belli bir amaçla gidilen kavramsal yerleri belirten sözcüklerle birlikte -de, -da anlamını veren ''at '' edatı kullanılır.
Örnek : He's at home (O, Evdedir) She's at work (O, İştedir) They're at School. (Onlar, Okuldadır)
He's at the cinema (O,Sinemadadır) He's at a friend's ( O, bir arkadaşındadır.) She's at the doctor ( O, Doktordadır.)
*** Not : Yukarıdaki cümlelerin tümüne '' Where '' ile başlayan sorular sorulur. ayrıca ''in'' ve ''at'' hangi sözcüklerle kullanıldığı iyi bilinmelidir.
*** Bir kişinin nerede olduğu sorulduğunda aşağıdaki özel kalıpla da karşılık verilebilir. Burada go ( gitmek ) fiilinin geçmiş zaman çekimi gone (gitti) kullanılır. Örnek : Where is Ali? (Ali nerededir?) / He's gone to work (O, işe gitti.)
Where is Mr.Uyanık? (Bay Uyanık nerededir?) / He's gne to the bank. ( O, Bankaya gitti.)

6. ÜNİTE WHAT'S THE TIME? ( SAAT KAÇ? )

1.) Saati Söyleme : Saatin kaç olduğu '' What time is it ?'' ya da '' What's the time? '' kalıbıyla sorulur. saat söylenirken cümle '' It's...'' kalıbıyla başlar. Aşağıdaki dört sözcüğü mutlaka öğreniniz.
'' quarter '' ( çeyrek ), '' after = past '' ( geçiyor ), '' to '' ( var ), '' half past '' ( buçuk )
Örnek : Saat 6;15 '' It's six-fifteen (Altı Onbeş), ''It's a quarter past six'' (Altıyı çeyrek geçiyor) 6;00 '' It's six o'clock.(saat 6'dır)
***Dikkat : İngilizce'de '' geçiyor, var '' gibi ifadelerde saati bildiren sayı en sonda bulunur. Dakika daha önce söylenir.
6;10 '' It's ten past six ( Altı'yı 10 geçiyor.), 6;30 It's half past six. (Altı buçuk), 5;45 It's quarter to six. (Altı'ya çeyrek var.)
2. Bir eylemin yapılış zamanını söyleme : Bir eylemin zamanını sorarken '' When '' ( Ne zaman ) veya'' What time '' (Saat kaçta ) sözcükleriyle soruya başlanır. Örnek : When does the bank open? ( Banka ne zaman açılır? )
What time do you get up ? ( Saat kaçta kalkarsınız? ) Bu sorulara geçmeden önce zaman bildiren sözcüklerle birlikte kullanılan edatları görelim.
-at (-de, -da) : Saat bildiren ifadelerin önüne gelir. at 6 o'clock ( saat Altı'da ), the film starts at 9;00 ( film 9;00 başlar)
-on (-de,-da) : Haftanın günlerinin önüne gelir. on Tuesday (Salı günü), on Sundays ( Pazar günleri)
- We play football on Sundays.( Biz Pazarları futbol oynarız.) - She is coming on Friday ( O, Cuma günü geliyor.)
- on weekdays : Hafta içi iş günlerini belirten '' weekdays '' ifadesinin önünede '' on '' kullanılır.
The bank opens at 8;30 on weekdays.( Banka mesai günlerinde 8;30'da açılır.)
- at weekend : '' Hafta sonu '' anlamına gelen bu sözcükten önce ''at'' kullanılır.
I go to the cinema at weekends ( Hafta sonları sinemaya giderim.)
every (her) sözcüğü ile kullanılan zaman ifadelerinin önünde hiçbir edat kullanılmaz. Sorularda ''O'' işaretiyle gösterilir. O every morning (her sabah), O every Tuesday (her Salı), O every weekend (her hafta sonu), O everyday (her gün), O '' daily '' (hergün) sözcüğüde önüne edat almaz. I drink milk everyday. (Hergün süt içerim.)
Örnek : When do you have a shower?(Ne zaman duş alırsınız?)/ I have a shower every Tuesday.(Her salı duş alırım.)
What time do you start work? (Saat kaçta iş'e başlarsınız?) / I start work at nine. ( Dokuzda iş'e başlarım.)
When does the shop close? ( Mağaza ne zaman kapanır?) / It's closes at seven on Fridays. ( Cumaları yedide kapanır.)
3.) Özel fiiller : -arrive (varmak ) fiilinden sonra gelen şehir adları, önüne '' in '' alır. Mekan adlarının önüne '' at '' alır.
Örnek : The train will arrive in Ankara at 2 o'clock. ( Tren saat 2'de Ankara'ya varacak.)
The train will arrive at the station at 6 o'clock (Tren sat 6'da istasyona varacak.)
-leave (ayrılmak) fiili ''bir yere hareket etmek'' anlamında kullanıldığında şehir adlarının önüne '' for '' edatı gelir.
Örnek : The bus will leave for Sivas at one thirty. ( Otobüs bir otuzda Sivas'a hareket edecek.)
(-) Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde ''DO'' ve ''DOES'' yardımcı fiilleri kullanılır. '' Do '' I ve çoğul nesnelerde ''DOES'' 3. Tekil kişilerde kullanılır. I,You,We,They + do + not + F + N He,She,It + does + not + F + N
Örnek : I don't like tea. ( çay sevmem) He doesn't like tea. ( O çay sevmez.)
(?) DO + I + F DOES + He,She,İt + F Örnek : Do you like tea ? ( çay severmisiniz?) / Yes, I do ( Evet ) / No, I don't ( Hayır ) Does Ali like tea? ( Ali çay sever mi? ) Yes, he does ( Evet ) / No,he doesn't ( Hayır )
A : What time do you get up every morning? ( Her sabah saat kaçta kalkarsınız?)
B : I get up at 6 o'clock ( saat 6'da kalkarım.)
A : Do you drink coffee everyday? ( Hergün kahve içermisin? )
B : Yes, I drink coffee everyday. ( Evet, hergün kahve içerim. )
A : When do you go to the cinema? ( Ne Zaman sinemaya gidersiniz? )
B : We go to the cinema every Saturday. ( Her cumartesi sinemaya gideriz.)
A : Where does he go on Sundays? (O pazarları nereye gider? )
B : He goes to theatre on sundays. ( O pazarları tiyatroya gider.)