Sponsorlu Bağlantılar


Programda yer alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin dönem temelinde listesi (kodları, adları ve kredileri,ECTS )

1. SINIF
1. YARIYIL 2. YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K AK Kodu Dersin Adı T U K AK
İŞL1001 Matematik-I 3 0 3 5 İŞL1002 Matematik-II 3 0 3 5
İŞL1003 Hukukun Temel Kavramları 3 0 3 5 İŞL1004 Anayasa Hukuku 3 0 3 5
İŞL1005 İşletme Bilimlerine Giriş 3 0 3 5 İŞL1006 Davranış Bilimleri 3 0 3 5
İŞL1007 İktisada Giriş 3 0 3 5 İŞL1008 Mikro İktisat 3 0 3 5
İŞL1009 Genel Muhasebe 3 0 3 5 İŞL1010 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 3 0 3 5
BİL1001 Temel Bilgi Teknolojileri I 3 0 3 3 BİL1002 Temel Bilgi Teknolojileri II 3 0 3 3
ORT1001 Yabancı Dil (İngilizce) 2 0 2 2 ORT1002 Yabancı Dil (İngilizce) 2 0 2 2
22 0 22 30 22 22 30
2. SINIF
3. YARIYIL 4. YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K AK Kodu Dersin Adı T U K AK
İŞL2001 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 5 İŞL2002 Ticaret Hukuku 3 0 3 5
İŞL2003 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 4 İŞL2004 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 4
İŞL2005 Makro iktisat 3 0 3 5 İŞL2006 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 4
İŞL2007 İstatistiğe Giriş 3 0 3 5 İŞL2008 İstatistik Analiz 3 0 3 5
İŞL2009 Borçlar Hukuku 3 0 3 4 İŞL2010 Şirketler Muhasebesi 3 0 3 5
İŞL2011 Çalışma Psikolojisi 3 0 3 4 İŞL2012 Bilim Felsefesi 3 0 3 4
ORT2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılâpTarihi I 2 0 2 2 ORT2002 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2 2
ORT2003 Türk Dili I 2 0 2 1 ORT2004 Türk Dili II 2 0 2 1
20 0 20 30 20 0 20 30
3. SINIF
5. YARIYIL 6. YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K AK Kodu Dersin Adı T U K AK
İŞL3001 Örgütsel Davranış 3 0 3 5 İŞL3002 Stratejik Yönetim 3 0 3 5
İŞL3003 Uluslararası İktisat 3 0 3 5 İŞL3004 Vergi Hukuku 3 0 3 5
İŞL3005 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 5 İŞL3006 Tedarik Zinciri Yöntemi 3 0 3 5
İŞL3007 Maliyet Muhasebesi I 3 0 3 5 İŞL3008 Maliyet Muhasebesi II 3 0 3 5
İŞL3009 İşletme finansmanı 3 0 3 5 İŞL3010 Finansal Yönetim 3 0 3 5
İŞL3011 Sayısal Yöntemler 3 0 3 5 İŞL3012 Sosyoloji 3 0 3 5
18 0 18 30 18 0 18 30
4. SINIF
7. YARIYIL 8. YARIYIL
Kodu Dersin Adı T U K AK Kodu Dersin Adı T U K AK
İŞL4001 İş Hukuku 3 0 3 6 İŞL4002 Sermaye Piyasası analizi 3 0 3 6
İŞL4003 Üretim Yönetimi 3 0 3 6 İŞL4004 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 3 6
İŞL4005 Mali Tablolar Analizi 3 0 3 6 İŞL4006 Muhasebe Denetimi 3 0 3 6
İŞL4007 Pazarlama Araştırması 3 0 3 6 İŞL4008 Pazarlama İletişimi 3 0 3 6
İŞL4009 Çağdaş Yönetim Teknikleri 3 0 3 6 İŞL4010 Girişimcilik ve Küçük İşletmeler 3 0 3 6
15 0 15 30 15 0 15 30
1.1. Programda yer alması öngörülen derslerin her birisiyle ilgili tanıtım bilgisi, izlenecek ders kitapları ve yardımcı kitaplar ile kullanılacak diğer ders kaynakları
Derslerde kullanılacak her türlü kaynak, program koordinatörü ve ders hocaları ile işbirliği içerisinde öğrencilere sunulacaktır. Dijital kaynaklar Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden paylaşılırken, yazılı kaynaklar ise sadece tavsiye edilecektir.

BİLGİLERİ DERS MÜFREDATI
İŞL1001 Matematik I
Dönemi Güz
Yarıyılı 1. Yarıyıl
Kredisi 3
Sayılar, bağıntı ve fonksiyon, lineer fonksiyonlar ve işletme uygulamaları, ikinci dereceden fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve işletme uygulamaları, fonksiyonların grafik çizimleri, çok değişkenli fonksiyonlar ve işletme uygulamaları.
İŞL1003 Hukukun Temel Kavramları
Dönemi Güz
Yarıyılı 1. Yarıyıl
Kredisi 3
Hukukun temel kavramlarını tanıtmak ve toplum yaşamında hukukun yerini ve önemini göstermektir. Öğrencilerin, ahlak ve din kuralları gibi öteki toplumsal davranış kurallarıyla hukuk kuralları arasındaki etkileşimi ve farklılıkları öğrenmeleri beklenmektedir. Ders, hukukun kaynakları, çeşitli hukuk sistemleri (Roma Hukuku, Kara Avrupa Hukuku, İslam Hukuku, Sosyalist Hukuk), temel insan hakları kavramları konularını da kapsamaktadır.
İŞL1005 İşletme Bilimlerine Giriş
Dönemi Güz
Yarıyı
ı
1. Yarıyıl
Kredisi 3
İşletme ve işletme tanımı, işletme ile ilgili kavramlar, işletmenin özellikleri, işletmenin amaç ve kaynakları, işletmenin çevre ile ilişkileri, hukuki yapıları açısından işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin büyüklüğü, işletmenin kuruluş yeri ve seçimi, yönetimin fonksiyonları: Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol, Karar verme, İşletmenin Fonksiyonları: Üretim, Finans, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, AR – GE.
İŞL1007 İktisada Giriş
Dönemi Güz
Yarıyılı 1. Yarıyıl
Kredis 3
İktisadın tanımı, kapsamı ve önemi, fiyat sistemine genel bakış, tüketici davranışı, firma teorisi, Ulusal gelirler ve belirlenmesi; ulusal gelirlerde değişim, kamu kesimi ekonomisinin öğeleri, para ve bankacılık, uluslararası ticaret, makroekonomik politika, ekonomik büyüme ve gelişme konuları işlenecek, Türkiye ekonomisinden örnekler yer alır.
İŞL1009 Genel
Muhasebe
Dönemi Güz
Yarıyılı 1. Yarıyıl
Kredisi 3
Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, muhasebede kayıt yöntemleri, muhasebede hesap kavramı ve hesapların gruplanması, bilanço denkliği, muhasebede kullanılan defterler, tekdüzen hesap planının açıklanması, nakit hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, mal hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, senet hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, banka ve çek hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, alacak hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi.
BİL1001 Temel Bilgi Teknolojileri I
Dönemi Güz
Yarıyılı 1. Yarıyıl
K
ed
si
3
Bilgisayara Giriş (Bilgisayarın Tanımı ve Tarihçesi, Bilgisayarın Temel Özellikleri ve Kullanım Alanları), Bilgisayarda Temel Kavramlar ve Donanım Yapısı, Windows 98 Türkçe Programı ve Pratik Uygulamalar, Yedeklemek ve Pratik Uygulamalar, Virüs Programları ve Uygulanması, İnternet Kullanımı ve Pratik Uygulamalar
ORT1001 Yabancı Dil I
Dön
mi
Güz
Yarıyılı 1. Yarıyıl
Kredisi 2
Nouns and Nominals, Plurals, Articles, Subjects, Advesb of place, Adjective, Hove got-Has got, There rs-There are, Some-Any, Too-erther, Terses and Their usage, The present Continuus Tense, Tag Guestions, Many-Much-A lof of, How much-Howmany, The Future, The Simple present Tense, My, Mine, Your, Yours, His, her-etc, Adverbs, Adverbs of Time, The Simple Past Tense, Objects, Comparrison of Adjectiues, The, Past Continvous Tense, Modals=can, may, must-need, Exercises, Reading
İŞL1002 Matematik II
Dönemi Bahar
Yarıyılı 2. Yarıyıl
Kredisi 3
Belirsiz integral, belirli integral ve alan hesapları, matris ve determinant, lineer denklem sistemlerinin çözümü, diferansiyel denklemler, çok katlı integral, finans matematiği.
İŞL1004 Anayasa Hukuku
Dönemi Bahar
Yarıyılı 2. Yarıyıl
Kredisi 3
Anayasa Hukukunun Genel Esasları içinde Anayasa Hukukunun konusu ve yöntemi, anayasanın anlamı ve türleri, siyasî iktidar, devlet kavramı ve biçimleri, anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri, seçim ve seçim sistemleri, siyasî partiler, devlet erkleri (yasama, yürütme, yargı) ve hükümet sistemleri incelenmektedir. Türk Anayasa Hukuku bağlamında da Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri, Devletin temel nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, Türkiye’de yasama, yürütme, yargı organları ve Anayasa yargısı
İŞL1006 Davranış Bilimleri
Dönemi Bahar
Yarıyılı 2. Yarıyıl
Kredisi 3
Bilim metodu, algılama, öğrenme, motivasyon, yardım ve saldırganlık, çekicilik ve uyma, grup dinamiği, iletişim, liderlik, çatışma yönetimi.
İŞL1008 Mikro İktisat
Dönemi Bahar
Yarıyılı 2. Yarıyıl
Kredisi 3
Tüketici davranışı ve tüketim analizi, üretici davranışı ve üretim analizi, fiyat analizi; arz, talep, piyasa, fiyat oluşumunun sonuçları, arz ve talep esneklikleri, rekabetçi firma dengesi, refah ekonomisi konuları incelenmektedir.
İŞL1010 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
Dönemi Bahar
Yarıyılı 2. Yarıyıl
Kredisi 3
Duran varlıkların muhasebe kayıtlarında izlenmesi, amortismanlar, borç hareketlerinin izlenmesi, gelir tablosu hesaplarının muhasebe kayıtlarında izlenmesi, KDV muhasebe işlemleri, ücretler, bilanço esasına göre tutulan defterlerde yapılan hatalar ve düzeltme kayıtları, muhasebede kullanılan belgeler ve fişler, mizanlar, yardımcı hesaplar, bilanço esasına göre tutulacak defterlerde tekdüzen hesap planına göre uygulamalar.
BİL1001 Temel Bilgi Teknolojileri II
Dönemi Bahar
Yarıyılı 2. Yarıyıl
Kredisi 3
Bilgi Teknolojileri; Bilgisayar Organizasyonu; Bilgisayar Yazılımı; İşletim Sistemi; Büro Yazılımlarında Ortak Öğeler; Kelime İşlemciler; İşlem Tabloları; Sunum Programları; Resim ve Çizim Programları; Veri Tabanları; Bilgisayar Ağları; İnternet'in Altyapısı; İnternet'in Kullanımı; Bilgisayarla Problem Çözme Yolları.
ORT1002 Yabancı Dil II
Dönemi Bahar
Yarıyılı 2. Yarıyıl
Kredisi 2
Dolaylı anlatım, Tercüme teknikleri ve öğrencilerin kelime bilgileri geliştirilecek ve ilgili konularla alıştırmalar
İŞL2001 Yönetim ve
Organizasyon
Dönemi Güz
Yarıyılı 3. Yarıyıl
Kredisi 3
İşletme yönetimi ile ilgili teori ve yaklaşımlar, bu yaklaşımların öne sürdüğü başlıca kavramsal araç ve teknikler, toplam kalite ve globalleşme, karar verme süreci ve teknikleri, yönetim konusundaki çağdaş yaklaşımlar, dış kaynaklardan yararlanma, temel yetenek, yalın yönetim ve kıyaslama, değişim yönetimi, sanal ve öğrenen organizasyonlar
İŞL2003 Pazarlama İlkeleri
Dönemi Güz
Yarıyılı 3. Yarıyıl
Kredisi 3
Pazarlamanın tanımı; kapsamı; gelişimi; modern pazarlama yönetimi, pazarlama yönetimi ve çevre ilişkisi; stratejik pazarlama ve pazarlamanın rolü: işletme misyonu, işletme amaçları, portföy oluşturulması; pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması; pazar kavramı; tüketici pazarı ve tüketici davranışı; endüstriyel (örgütsel) pazar ve endüstriyel alıcı davranışları; pazar bölümleme; pazar bölümlemenin temelleri: psikolojik demografik, coğrafik, davranışsal bölümleme; hedef pazar seçimi; pazar hedefleme; pazar konumlandırma
İŞL2005 Makro İktisat
Dönemi Güz
Yarıyılı 3. Yarıyıl
Kredisi 3
Milli gelir; ana kavramlar; milli gelir hesaplama yöntemleri; toplam talep ve milli gelirin dengesi; para teorisi, paranın fonksiyonları ve tanımı; paranın türleri; para sistemleri; para arz, talep ve para piyasası; istikrar politikaları: para politikası, maliye politikası, gelirler politikası, arz yanlı politikalar; ekonomik büyüme ve kalkınma: ekonomik kalkınma, ekonomik büyümenin ölçülmesi, ekonomik büyümenin kaynakları; türkiye ekonomisine genel bakış.
İŞL2007 İstatistiğe Giriş
Dönemi Güz
Yarıyılı 3.Yarıyıl
Kredisi 3
İstatistiğin tanımı ve konusu; yönetim ve istatistik: istatistiğin yönetim içindeki yeri ve önemi; temel kavramlar: birim, değişken, ana kütle, örneklem, parametre, istatistik; verilerin derlenmesi ve türleri; verilerin sınıflandırılması ve gruplandırılması; seriler; merkezi eğilim ölçüleri: aritmetik ortalama, medyan, mod; dağılma ölçüleri: standart sapma, ortalama sapma, tahmini standart sapma, varyans; istatistiksel tahmin teorisi ve özellikleri; regresyon analizi; korelasyon analizi; endeksler.
İŞL2009 Borçlar Hukuku
Dönemi Güz
Yarıyılı 3.Yarıyıl
Kredisi 3
Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri).
İŞL2011 Çalışma Psikolojisi
Dönemi Güz
Yarıyılı 3. Yarıyıl
Kredisi 3
Dersin temel amacı Psikoloji'nin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır.
ORT2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Dönemi Güz
Yarıyılı 3.Yarıyıl
Kredisi 2
Türk inkilabını hazırlayan sebepler: Osmanlı Devleti'nin gerileyişi, Osmanlı dönemindeki yenileşme hareketleri, Osmanlı dönemindeki fikir akımları (İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük hareketleri), Birinci Cihan Harbi ve sonuçları. Bütün safhaları ile birlikte Mili Mücadele. Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barışı.
ORT2003 Türk Dili I
Dönemi Güz
Yarıyılı 3. Yarıyıl
Kredis 2
Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılmaları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmlâ kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekim ekleri, Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri
İŞL2002 Ticaret Hukuku
Dönemi Bahar
Yarıyılı 4. Yarıyıl
Kredis 3
Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler
İŞL2004 Pazarlama Yönetimi
Dönemi Bahar
Yarıyılı 4. Yarıyıl
Kredisi 3
Pazarlama yönetiminin esasları. Stratejik planlama ve pazarlama planlaması. Pazarlama örgütünün planlanması. Pazarlama programlarının geliştirilmesi. Pazarlama faaliyetlerinin kontrolu. Örnek olay tartışmaları.
İŞL2006 İnsan kaynakları Yönetimi
Dönemi Bahar
Yarıyılı 4. Yarıyıl
Kredisi 3
İnsan kaynakları yönetimine giriş ,iş analizi ve iş tasarımı,ik planlaması, işgören bulma, seçme ve yerleştirme süreci, kariyer yönetimi,performans değerleme, eğitim ve geliştirme, ücret yönetimi, iş güvenliği ve işgören sağlığı, çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması
İŞL2008 İstatistiksel Analiz
Dönemi Bahar
Yarıyılı 4. Yarıyıl
Kredisi 3
İstatistiksel verilerin toplanması, verilerin düzenlenmesi, hipotez testlerine giriş, anakütle ortalamasının ve oranının hipotez testi, iki anakütle karşılaştırmasına ilişkin hipotez testleri, varyanslara ılişkin hipotez testleri ve uygulamaları.
İŞL2010 Şirketler Muhasebesi
Dönemi Bahar
Yarıyılı 4. Yarıyıl
Kredisi 3
Şirketler muhasebesi: anonim ve limited şirketlerin özellikleri; kuruluş, sermaye değişikliği, kâr-zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri. şirketlerde devir-birleşme ve tür değiştirme. İnşaat muhasebesi: özel inşaat muhasebesi, yıllara yaygın inşaat muhasebesi. Banka işlemleri ve muhasebesi. dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İŞL2012 Bilim Felsefesi
Dönemi Bahar
Yarıyılı 4. Yarıyıl
Kredisi 3
Francis Bacon’dan, Imre Lakatos’a kadar ortaya atılmış bilimsel yöntem önerileri değerlendirilecektir. Bu önerilerin eleştirileri incelenerek öğrencilerin; tümevarım, kuram yüklü olma gibi temel sorunları kavramaları amaçlanmaktadır. Ayrıca bilimsel ilerleme ve doğruya yaklaşma kavramlarına ilişkin tartışmalar aracılığı ile genel bilim felsefesinin güncel problemleri tanıtılacaktır
ORT2002 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Dönemi Bahar
Yarıyılı 4. Yarıyıl
Kredisi 2
Yapılan reform hareketleri; osmanlı devletinin parçalanması ve ulusal mücadelenin başlaması; 1920-1922 arası askeri ve siyasal gelişmeler; devrimler ve karşı tepkiler; anayasal sistemin kurulması; cumhuriyet döneminde iç ve dış siyaset; türk devriminin temel özellikleri ve etkilendiği düşünce akımları; hukuk, eğitim, ekonomi ve toplumsal yaşayışta yapılan yenilikler; atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin genel nitelikleri; ideolojik açıdan atatürkçülüğün değerlendirilmesi.


ORT2004 Türk Dili II
Dönemi Bahar
Yarıyılı 4. Yarıyıl
Kredisi 2
Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe'nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon, metin ağrılıklı uygulamalar, diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara,açık oturum, panal, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar, Anlama teknikleri, Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı etkileyen nedenler, okuma ve not alma, dinlemenin verimliliğini artırma.
İŞL3001 Örgütsel Davranış
Dönemi Güz
Yarıyılı 5. Yarıyıl
Kredisi 3
örgütsel davranışa giriş, davranış bilimleri ve ilgili disiplinler, davranış düzlemi, sosyal statü ve rol davranış, algılama, kişilik ve örgüt ilişkisi, işletme yönetiminde gruplar ve örgüt kültürü, işletmelerde çatışma yönetimi, örgütlerde haberleşme, işletmelerde iş tatmini ve monotonluk sorunu, stres ve örgütsel boyutu, işletme yönetiminde motivasyon, örgütlerde tutumlar, örgüt geliştirme
İŞL3003 Uluslararası İktisat
Dönemi Güz
Yarıyılı 5.Yarıyılı
Kredisi 3
Uluslararası ticaret teorileri analizi, döviz piyasaları, geleceğe dönük döviz piyasaları, ödemeler dengesi
İŞL3005 Uluslararası Pazarlama
Dönemi Güz
Yarıyılı 5. Yarıyıl
Kredisi 3
Uluslararası pazarlamada ekonomik, politik yasal ve kültürel çevre, uluslararası pazarlama araştırması, uluslararası pazarlarda kalite odaklı bölümleme, pazar hedefleme ve konumlandırma, ürün, hizmet, fiyatlama, dağıtım ve tutundurma kararları ele alınacaktır.
İŞL3007 Maliyet Muhasebesi I
Dönemi Güz
Yarıyılı 5. Yarıyıl
Kredisi 3
Maliyet muhasebesinde temel kavramlar. Doğrudan ilk madde ve malzeme maliyetleri. Doğrudan işçilik maliyetleri. Genel üretim maliyetleri. Tekdüzen hesap planında kayıt yöntemleri. Sipariş maliyetleme yöntemi. Safha maliyetleme yöntemi
İŞL3009 İşletme Finansmanı
Dönemi
Yarıyılı 5. Yarıyıl
Kredisi 3
Finans fonksiyonu, paranın zaman değeri, finansal analiz, oranlar ve rasyolar, finansal planlama, finansal denetim, fon kaynakları, optimal sermaye yapısı, risk dağıtımı, finansal piyasalar ve kuruluşlar, borsalar ve yatırım araçları


İŞL3011 Sayısal Yöntemler
Dönemi Güz
Yarıyılı 5. Yarıyıl
Kredisi 3
Üretimden, finansmana, muhasebeden, pazarlamaya kadar işletmeciliğin her alanında kullanım olanağı bulunan temel teknikler; Modelleme Kavramının Temelleri, Doğrusal Programlamaya Giriş, Doğrusal Programlama Modellerinin Grafik Çözümü, Doğrusal Programlamada Duyarlılık Analizi, Doğrusal Programlama Uygulamaları, Simpleks Çözüm Yöntemi, Tam Sayılı Programlama, Ağ Modelleri
İŞL3002 Stratejik Yönetim
Dönemi Bahar
Yarıyılı 6. Yarıyıl
Kredisi 3
Politika, strateji, stratejik bilinç, stratejik karar verme, stratejik planlama, stratejik bilinç
İŞL3004 Vergi Hukuku
Dönemi Bahar
Yarıyılı 6. Yarıyıl
Kredisi 3
Vergi hukukunun temel kavram ve ilkelerinin aktarılması ile bu kavram ve ilkelerin ışığında Türk Vergi sisteminde yer alan her bir verginin ayrı ayrı irdelenmesi ve çağdaş vergi sistemleri açısından değerlendirilmesi
İŞL3006Tedarik Zinciri Yönetimi
Dönemi Bahar
Yarıyılı 6. Yarıyıl
Kredisi 3
Tedarik zinciri nedir, tedarik zincirlerinin süreç bakış açısından incelenmesi, tedarik zincirlerinde ileri ve geri akışların yönetilmesi, rekabetin tedarik zinciri stratejileri üzerindeki etkileri, tedarik zincirinin bileşenleri, stok yönetimi, taşıma faaliyetlerinin yönetimi, bilgi yönetimi, tedarik zincirlerinde talep tahmini, tedarik zincirlerinde planlama, tedarik zincirlerinde arz ve talep yönetimi, tedarik zincirlerinde ölçek ekonomisi, tedarik zincirlerinde belirsizliklerin yönetilmesi, tedarik zincirlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı, tedarik zincirlerini etkileyen finansal faktörler
İŞL3008 Maliyet Muhasebesi II
Dönemi Bahar
Yarıyılı 6. Yarıyıl
Kredisi 3
Üretim safhalarında birden çok mamül üretilmesi durumunda maliyetleme sorunları. Birleşik ve yan mamüllerin maliyetlenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması. Standart maliyetleme sistemi ve muhasebe kayıtları. Maliyetlerin değişme biçimleri. Tam ve değişken maliyetleme. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları.
İŞL3010 Finansal Yönetim
Dönemi Bahar
Yarıyılı 6. Yarıyıl
Kredisi 3
Firmanın yatırım politikası. Duran varlıkların yönetimi. Sermaye bütçelemesi yöntemleri: Ortalama verimlilik, geri ödeme süresi, net bugünkü değer, iç-verimlilik yöntemleri ve karlılık endeksi. Orta ve uzun vadeli finansman kaynakları. Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi
İŞL3012 Sosyoloji
Dönemi Bahar
Yarıyılı 6. Yarıyıl
Kredisi 3
Sosyolojinin tanımı, doğuşu ve gelişimi, sosyoloji ve diğer bilim dalları arasındaki ilişkiler, sosyoloji biliminde metod, toplum, sosyal olay ve olgu, sosyal kurumlar, sosyo-kültürel yapı, sosyalleşme kavramları, sosyal değişme, sosyal gelişme, sosyal bütünleşme.
İŞL4001 İş Hukuku
Dönemi Güz
Yarıyılı 7. Yarıyıl
Kredisi 3
İş hukukunun temel kavramları, bireysel iş hukuku, sendika hukuku, grev
İŞL4003Üretim Yönetimi
Dönemi Güz
Yarıyılı 7. Yarıyıl
Kredisi 3
Üretim yönetiminde temel kavramlar, üretimin organizasyondaki rolü ve önemi, diğer disiplinlerle ve işletme fonksiyonları ile üretimin etkileşimi, üretimde karar verme, kalite verimlilik ve performans ölçütleri, işyeri seçimi, raporlama teknikleri, atama- tahsis problemlerine giriş, optimizasyon teknikleri ve özel problemler, işyeri düzenleme, iş etüdü, zaman etüdü.
İŞL4005 Mali Tablolar Analizi
Dönemi Güz
Yarıyılı 7.Yarıyıl
Kredisi 3
Bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve tahlili, nakit akışı tablosu, fon akım tablosu, özsermeye değişim tablosu, kar dağıtım tablosu tanımları, nakit akışı tablosu ve fon akım tablosunun düzenlenmesi ve tahlili tartışılmaktadır
İŞL4007 Pazarlama Araştırması
Dönemi Güz
Yarıyılı 7.Yarıyıl
Kredisi 3
Pazarlama araştırması süreci: Pazarlama probleminin belirlenmesi, araştırma dizaynları, veri kaynakları, örnekleme, veri toplama yöntemleri ve araçları, ölçme ve ölçekleme, verilerin analizi ve yorumu. Araştırma raporunun hazırlanması
İŞL4009 Çağdaş Yönetim Teknikleri
Dönemi Güz
Yarıyılı 7. Yarıyıl
Kredisi 3
işletmelerde zaman yönetimi, personel güçlendirme, dış kaynaklardan yararlanma, değişim mühendisliği, örgütsel kıyaslama, toplam kalite yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, öğrenen organizasyonlar, örgütsel küçülme ve yalın organizasyonlar, sanal organizasyonlar, şebeke organizasyonlar, dengeli başarı göstergesi (balanced scorecard) yöntemi, kurumsal yönetişim.
İŞL4002 Sermaye Piyasası Analizi
Dönemi Bahar
Yarıyılı 8. Yarıyıl
Kredisi 3
Sermaye Piyasası: Tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasasının finans kesimindeki yeri, önemi ve ekonomik yararları. Sermaye piyasasının yatırım ve temel finansman araçları: Tahvil, hisse senedi ve diğer finansal varlıklar. Sermaye piyasasının yardımcı kuruluşları: Aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları. İMKB'nın fonksiyonları, yapısı ve işleyişi. Temel ve teknik analiz yöntemlerinin tanıtılması
İŞL4004 Yönetim Bilişim Sistemi
Dönemi Bahar
Yarıyılı 8. Yarıyıl
Kredisi 3
Yönetim bilişim sistemi kavramı, bilgi işlem kavramında geleneksel yaklaşım, örgütlerde bilişim sistemlerinin stratejik rolü, bilişim sistemlerinin önemi, gerekliliği, kurulması, aşamaları, bilgiye ulaşma, özetleme, saklama ve sunma, kullanım alanları, karar verme, işletme ve yönetim fonksiyonlarına etkisi, karşılıklı etkileşimi, bilişim sistemlerinde güvenlik ve kontrol, uluslararası iletişim sistemleri.
İŞL4006 Muhasebe Denetimi
Dönemi Bahar
Yarıyılı 8. Yarıyıl
Kredisi 3
Denetimin gelişimi ve işlevleri, genel kabul görmüş denetim standartları, denetim süreci ve plânlaması, denetim kanıtları ve teknikleri, çalışma kâğıtları, iç kontrol sistemi, denetim raporu, mali tablo hesaplarının denetimi
İŞL4008 Pazarlama İletişimi
Dönemi Bahar
Yarıyılı 8. Yarıyıl
Kredisi 3
Pazarlama ve iletişim ilişkileri; pazarlama iletişim kavramı ve özellikleri; temel bilgiler; kavramları ve günlük yaşamdan örnekler vererek açıklama; pazarlama iletişiminin özellikleri; pazarlama iletişim amaçları ve stratejileri; tutundurma karması ve yönetimi; reklam; halkla ilişkiler ve duyurum; kişisel satış; satış tutundurma; ürün, marka ve ambalajın boyutları; dağıtım ve fiyatın iletişim boyutu
İŞL4010 Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
Dönemi Bahar
Yarıyılı 8. Yarıyıl
Kredisi 3
Girişimciliğin tanımı, girişimcinin özellikleri, 21. yüzyılda girişimsel zihin yapısı, kurumsal girişimcilik, sosyal girişimcilik, girişim başlatma, yenilik, girişim başlatmada yasal zorluklar, sermaye kaynakları, girişim planının hazırlanması, fırsatların değerlendirilmesi, pazarlamaya ilişkin konular, girişime yönelik finansal hazırlık, etkili iş planı hazırlama, stratejik girişimsel büyüme