Sponsorlu Bağlantılar


DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

ÜNİTE 1(SOSYOLOJİYE GİRİŞ VE YÖNTEM)

1.İnsanların grup içi davranışlarının bilimsel çalışmasını yapan ve bireylerin belli davranışlarda bulunmasını etkileyen toplumsal güçleri inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Felsefe B)Psikoloji C)[bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.][bubirreklamdirdikkatealmayiniz.]fizik D) Sosyoloji E)Teoloji

2.Temel konusu uygarlıkkültürtoplumsınıf ve grup tiplerine göre öncelikli bilgi türlerinin ve biçimlerin araştırması olan sosyoloji dalı hangisidir?

A)Kent sosyolojisi B)Bilgi sosyolojisi C)Köy sosyolojisi D)Sanayi sosyolojisi
E)Siyaset sosyolojisi

3.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden değildir?

A)Nesnelik B)Doğruluk C)Duyarlılık D)Basitlik E)Sınırlılık

4.Bilimsel araştırma yönteminin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A)Araştırılması gereken sorunu ortaya koyup tanımlamak
B)Konu ile ilgili bilgileri toplamak
C)Hipotezi formüle etmek
D)Veri toplamak ve verilerin analizini yapmak
E)Hipotezle ilgili sonuçlara ulaşmak

5.Bilimsel araştırma tekniklerinden deneysel yöntemdehipotezimizde belirleyici neden sayılan değişkene ne ad verilir?

A)Kontrol değişkeni B)Bağımsız değişken C)Denek değişkeni D)Bağımlı değişken
E)Ara değişken

6.Türkiye�de köy envanterleri ve hane halkı anketleri gibi örnekleri olan ve araştırıcının standartlaştığı teknikler kullanarak bilgi sağlama yollarını denetim altında bulundurduğu araştırma aşağıdakilerden hangisidir?

A)Doğal gözlem B)Deney C)Sistematik gözlem D)Vak�a incelemesi E)Anket

7.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yöntemde izlenmesi gereken aşamalardan biri değildir?

A)Verilerin toplanması
B)Araştırma konusunun tespiti ve tanımı
C)Hipotezin formüle edilmesi
D)Soyut ve belirgin olmayan kavramların belirlenmesi
E)Araştırma yönteminin tespiti

8.Sosyologların değişime bizzat katılarak çözümler üretme çabasında oldukları sosyoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sanayi sosyolojisi B)Din sosyolojisi C)Bilgi sosyolojisi D)ekonomi sosyolojisi
E)Klinik sosyolojisi

9.Bir araştırmada araştırmacının kişisel inançlarıçıkarlarıalışkanlıkları ve beklentilerinin yer almaması bilimsel araştırma ilkelerinden hangisi ile ilişkilidir?

A)Sınırlılık B)Basitlik C)Açlılık D)Doğruluk E)Nesnelik

10.Aşağıdakilerden hangisiolaylar arasında ilişki kurmak ve olayları bir nedene bağlamak amacıyla tasarlanan bir önerme olarak tanımlanabilir?

A)Kavram B)Kuram C)Hipotez D)Bilim E)Değişken

11.Sosyologların araştırmalarında kullandıkları tekniklerin hangisinde karşılıklı ilişkiler yoluyla bilgi edinilmesi söz konusudur?

A)Anket B)Gözlem C)Deney D)Mülakat E)Katılımlı gözlem

12.Uyuşturucu madde bağımlılığının boşanmalar üzerindeki etkilerinin incelendiği bir araştırmada �bağımsız değişken� aşağıdakilerden hangisidir?

A)Boşanmanın uyuşturucu kullanımına etkisi
B)Boşanma oranları
C)Bağımlılık şiddeti
D)Uyuşturucunun kendisi
E)Durumsal farklılıklar

13.Bilgi verecek olanların doğrudan okuyup cevaplayacakları bir soru cetveli hazırlanması yoluyla bilgi toplanmasına ne ad verilir?

A)Saha araştırması B) Örnekleme C)Anket D)Sistematik gözlem E)Görüşme

14.Bir ölçme aracının ayrı ayrı ölçümlerde kararlı ve benzer sonuçlar elde etme yeteneğine ne ad verilir?

A)Güvenirlik B)Örneğin temsil yeteneği C)Tesadüfi örnekleme D)Geçerlilik E)Yeterlilik

15.Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılanbilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşaniç tutarlılığı olan açıklama biçimine ne ad verilir?

A)Hipotez B)Kuram C)Açıklama D)Önerme E)Kanun

16.Bir bütünün kendi içinde seçilmiş parçalarıyla temsil edilmesine ne ad verilir?

A)Seçim B)Gösterge C)Örnekleme D)Kesit alma E)Pilot alıştırma

17.Teknolojigelir dağılımıtüketim farklılaşmasıişbölümüulusal düzeyde karar mekanizmaları ve yapısı gibi konularla ilgilenen sosyoloji dalı hangisidir?

A)Eğitim sosyolojisi B)Teknoloji sosyolojisi C)Sanayi sosyolojisi D)ekonomi sosyolojisi E)Kent sosyolojisi
18.Ölçme aracının ölçmek istediğini doğru olarak ölçmesine ne ad verilir?

A)Doğruluk B)Esneklik C)Güvenirlilik D)Geçerlilik E)Basitlik

19.Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin inceleme alanına girmez?

A)Üniversiteler B)Aile C)Sapkın birey davranışı D)Büyük organizasyonlar E )Din grupları

20.Kullanılan kavramların açıklanmış olması ve diğer kavramlardan farklı olan yönlerinin ortaya konulması bilimsel araştırmanın sahip olması gereken özelliklerden hangisini ifade eder?

A)Sınırlılık B)Nesnellik C)Basitlik ve açıklık D)Doğruluk E)Tekrar

1-D 2-B 3-C 4-A 5-B 6-C 7-D 8-E 9-E 10-C 11-D 12-D 13-C 14-A 15-B 16-C 17-D 18-D
19-C 20-C


ÜNİTE 2(SOSYOLOJİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KURAMSAL YAŞAMLAR)

1.Ünlü İslam düşünürü İbn-i Haldun�un sosyoloji kitabı özelliği taşıyan eserinin adı nedir?

A)Kutadgu Bilig B)Umumi tarih C)Mukaddime D)Din ve sosyoloji E)İbn-i Haldun Divanı

2.Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin ortaya çıkışı ve bunu hazırlayan etkenlerden değildir?

A)Endüstri devrimi B)1789 Fransız devrimi C)Emperyalist gelişmeler
D)Doğa bilimlerindeki hızlı gelişmeler E)Tarım devrimi

3.Sosyolojinin isim babası olarak tanınan ünlü sosyolog kimdir?

A)Herbert Spencer B)Karl Marx C)Auguste Comte D)Voltaire E)George Hegel

4.�Sosyal bilimcilerin görevi dünyayı açıklamak değildeğiştirmektir� diyen ünlü düşünür kimdir?
A)Auguste Comte B)Spencer C)Hegel D)Karl Marx E)Durkheim

5.Ünlü Alman düşünür Marx�ın içinde liberal görüşün eleştirisinin yer aldığı en önemli eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Liberalizm B)Kapital C)Sınıf mücadelesi D)Çatışma E)Üretim ve liberalizm

6.Sosyolojik yaklaşımı insanların davranışlarını anlamada kullanan ünlü sosyolog kimdir?

A)Marx Weber B)Emile Durkheim C)Karl Marx D)Auguste Comte E)Herbest Spencer

7.Toplumu organize olmuşdüzenli ilişkilerden meydana gelen ve her bireyin toplumun temel değerlerini paylaştığı bir sosyal sistem olarak gören kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çatışma yaklaşımı B)Etkileşimcilik yaklaşımı C)Bilimsel yaklaşım D)Sistem yaklaşımı E)Fonksiyonalist yaklaşım

8.Toplumsal davranışların en iyi biçimde rekabet halinde bulunan gruplar arasındaki gerginlik ve mücadele ile anlaşılabileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fonksiyonalist yaklaşım B)Etkileşimcilik yaklaşımı C)Davranışçı yaklaşım
D)Çatışma yaklaşımı E)Psikoanalitik yaklaşım

9.Aşağıdaki sosyologlardan hangisi toplumu bir fonksiyonlar bütünü olarak tanımlanır?

A)Durkheim B)Marks C)Dahrendorf D)Parsons E)Blau

10.Doğa bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntemin toplumsal olayları incelemede de kullanılanılabileceğini savunan düşünür aşağıdakileden hangisidir?

A)A.Comte B)K.Marx C)M.Weber D)H.SpencerE)E.Durkheim

11.Aşağıdakilerden hangisi Auguste Comte�un görüşleri arasında yer almaz?

A)Toplumların gelişmesini harekete geçiren faktörün insan düşüncesi olduğunu savunur
B)Sosyolojiyi toplumsal statik ve toplumsal dinamik olarak ikiye ayırır
C)Düşüncenin üç aşamadan geçerek pozitif hale geldiğini savunur
D)Bilimsel yöntemi sosyal dünyaya uygulama fikrini savunur
E)Toplumsal gerçeğin temelini toplumsal bilinçte görür

12.Aşağıdakilerden hangisi okun gizli fonksiyonları arasında yer almaz?

A)Çocukları sokağa bırakmamak
B)Çocukları belirli bir yaşa gelinceye kadar belirli konularla meşgul etmek
C)Çocukları bilgili kılmak
D)Çocuğun toplumsal sistemi anlamasını kolaylaştırmak
E)Çocukların kendi ülkelerinin ekonomik ve politik sistemlerini öğrenmelerine katkı sağlamak

13.Çatışmanın özellikle birbiriyle yakın ilişkide bulunan insanlar arasında gelişebileceğini savunan çatışma kuramcısı kimdir?

A)Karl Marx B)Spencer C)Lewis Coser D)Durheim E)Max Weber

14.Toplumda yer alan bireylerin birbirlerini etkilemelerinikarşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkileri nasıl gerçekleştireceğini inceleyen kuramsal yaklaşım hangisidir?

A)Etkileşimcilik yaklaşımı B)Çatışma yaklaşımı C)Bilimsel yaklaşım D)Görsel yaklaşım E)Fonksiyonalist yaklaşım

15.Sosyolojide anlama üzerinde durarak ideal tip ve tarihi analiz tekniklerini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A)E.Durkheim B)A.Comte B)Hegel D)H.Spencer E)Max Weber

16.İnsanlara etkileşimin ödül ve cezalara dayalı olarak gerçekleşen bir alışverişle oluştuğunu ileri süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fonksiyonalist yaklaşım B)Çatışma yaklaşımı C)Etkileşimcilik yaklaşımı
D)Sosyal alışveriş kuramı E)Bilimsellik kuramı

17.Gizli ve açık fonksiyon kavramları kim tarafından geliştirilmiştir?

A)T.Parsons B)R.Merton C)K.Marx D)A.Comte E)E.Durkheim

18.Aşağıdakilerden hangisi sosyal alışveriş kuramının temel sayıtlılarından biri değildir?

A)İnsan davranışları akılcıdır
B)Sosyal ilişkilerde azalan marjinal yarar yasası geçerlidir
C)Sosyal alışveriş durumunda insanların verdikleri ile aldıkları arasında bir denge beklentisi içinde olmaları
D)İnsanların çeşitli alternatifler arasında kendi için uygun olanını seçmeleri
E)İnsanlar arasındaki iletişim sembollerle gerçekleşir.

19.Kadın hakları ve kadının eşit statüsü üzerinde durarakkadının değişen toplum yapısı içinde varolan hakların açığa çıkarılmasıbu haklarla ilgili olarak onların bilgilendirilmesi ve bu konuda toplumun ilgisinin çekilmesi görevini üstlenen kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)Radikal feminizm B)Sosyalist feminizm C)Sosyal alışveriş kuramı
D)Fonksiyonel yaklaşım E)Liberal feminizm

20.İşbölümünün toplumsal bir olgu olduğunu ve bu yüzden başka bir toplumsal olguyla açıklanması gerektiğini söyleyen sosyolog kimdir?

A)Durkheim B)Marx C)Comte D)Spencer E)Weber

1-C 2-E 3-C 4-D 5-B 6-B 7-E 8-D 9-D 10-A 11-E 12-C 13-C 14-A 15-E 16-D 17-B 18-E
19-E 20-A


ÜNİTE 3(TOPLUM VE TOPLUMSAL YAPI)

1.İnsanların bir toplum içinde var olmalarını sağlayan birbirleriyle her tür ve biçimde kurmuş oldukları ilişkilerin bütününe ne ad verilir?

A)Aile B)Grup C)Kültür D)Toplum E)Din

2.Ortak bir toprak parçasına sahip olanaynı politik otoriteye uyan ve ortak bir kültürden gelen nüfus yığınlarına ne ad verilir?

A)Toplum B)Halk C)Ulus D)Vatandaş E)Devlet

3.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı oluşturan parçalardan değildir?

A)Kültür B)Dil C)Toplumsal sınıf D)Statü E)Rol

4.Sosyolojide bireyin toplum içindeki pozisyonuna ne ad verilir?

A)Rol B)Makam C)Statü D)Rütbe E)Kişilik

5.Bireyin kendi isteği ve çabalarıylagönüllü olarak elde ettiği statüye ne ad verilir?

A)Gönüllü statü B)Temel statü C)Master statü D)edinilmiş statü E)Kazanılmış statü

6.Bir grup yada toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilir?

A)Statü B)Rütbe C)Rol D)Kişilik E)Kimlik

7.Üyeleri arasında yoğun bir ilişki olan ve birbirlerine sevgi ve özveri duygularıyla bağlı insanlardan oluşan gruba ne ad verilir?

A)Eş-dost grubu B)Akraba grubu C)İkincil grup D)Birincil grup E)Referans grup

8.�Matematik öğretmeniyim ama öncelikle babayım� diyen bir kişinin temel statüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Matematik öğretmeni olmak B)Erkek olmak C)Öğretmen olmak D)Matematikçi olmak
E)Baba olmak

9.Aşağıdakilerden hangisi �bizi saraninsanlardan öğrendiğimiz toplumsal bir miras� olarak tanımlanabilir?

A)Statü B)Toplumsal sınıf C)Kültür D)Rol E)Toplumsal kurumlar

10.Günümüzde kalabalık bir insan grubu sahip olduklarıbenzer gelir düzeyieğitimyaptıkları işler ve kabaca karşılaştırılabilir saygınlık ölçüleriyle ne olarak tanımlanmaktadır?

A)Toplumsal yapı B)Toplumsal kurum C)Toplumsallaşma D)Toplumsal sınıf E)Kültür

11.En az iki kişiden meydana gelmiş olan ve benzer beklentilere sahip olan bireylerin etkileşimleri ile ortaya çıkan birlikteliğe ne ad verilir?

A)Grup B)Kurum C)Dayanışma D)İşbölümü E)Sınıf

12.Aşağıdakilerden hangisitarım toplumlarının temel özelliklerinden biri değildir?

A)Sınıfların belirginleşmesi
B)Para kullanılmaya başlanması
C)Tarım dışı ihtisaslaşmış rollerin ortaya çıkması
D)Kara sabanın icad edilmesi
E)İnsanların emeğinin yerini makinelerin alması

13.Aşağıdakilerden hangisi sosyologların tanımladığı dokuz temek kuramdan biri değildir?

A)Din B)Aile C)Sanat D)Hukuk E)Politika

14.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel karakteristiğinden biri değildir?

A)Her toplumsal kurum değişmeye karşı dirençlidir
B)Her toplumsal kurum diğer kurumlarla yoğun bir ilişki içindedir.
C)Her toplumsal kurumun kuralları sabittir
D)Toplumsal kurumlar bir toplumdaki temel sorunların merkezini oluşturur
E)Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilirler

15.Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?

A)Gençlik B)Asillik C)Kadınlık D)Siyah olmak E)Annelik

16.Aşağıdakilerden hangisi ikincil grup niteliği taşımaz?

A)Şirketler B)Sendikalar C)Aile D)Resmi organizasyonlar E)Siyasi partiler

17.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal düzeni sağlayan kurumlardan biri değildir?

A)İş bölümü B)Aile C)ekonomi D)Eğitim E)Siyasal kurumlar

18.Toplumdaki organize olmuştoplumsal ilişkiler bütününe ne ad verilir?

A)Kültür B)Toplumsal sınıf C)Toplumsal yapı D)Toplum E)Grup

19.Bireyin doğrudan bir çabası olmadankendi dışındaki faktörler tarafından sağlanan statüsüne ne ad verilir?

A)Temel Statü B)Master Statü C)Edinilmiş statü D)Kazanılmış statü E)Normal statü

20.Toplumun yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılannispetten süreklikurallar topluluğuna ne ad verilir?

A)Hukuk B)Din C)Kurum D)Statü E)Toplum

1-D 2-A 3-B 4-C 5-E 6-C 7-D 8-E 9-C 10-D 11-A 12-E 13-C 14-C 15-E 16-C 17-A 18-C
19-C 20-C
ÜNİTE 4(KÜLTÜR)

1.Dilinançdeğernormdavranışlar ve bir nesilden bir diğer nesile aktarılan maddi öğelerden oluşan bütüne ne ad verilir?

A)Gelenek B)Töre C)Kültür D)Değer E)Kurum

2.Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?

A)Kültür toplumsal bir üründür
B)Kültür öğrenilerek kazanılır
C)Kültür bir toplumda yaşayanların öğrendikleri ve paylaştıkları her şeyi kapsar
D)Kültür dünyadaki tek evrensel üründür
E)Her toplum kendine özgü bir kültüre sahiptir

3.Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi öğelerinden biri değildir?

A)Adetler B)Ahlak kuralları C)Görenekler D)Teknik E)İnançlar

4.Kültürün bütün parçalarının herhangi bir biçimde birbirlerine bağlanmasına ne ad verilir?

A)Kültürel birleşme B)Ortak kültür C)Bağlı kültür D)Etnosentrizm E)Relavitizm

5.İnsanların iletişimde kullandıkları anlam ifade eden her şeye ne ad verilir?

A)Şifre B)Çözüm C)İşaret D)Sembol E)İleti

6.Aşağıdakilerden hangisi kültürün belirlediği yerleşik davranış kuralları olarak tanımlanır?

A)Kurum B)Grup C)Norm D)Statü E)Değerler

7.Kültür konusundatoplumu bir arada tutan norm ve değerlerin sadece kurallarda geçerli olmasına ne ad verilir?

A)İdeal kültür B)Alt kültür C)Yüksek kültür D)Yaygın kültür E)Gerçek kültür

8.Aşağıdakilerden hangisikültürün maddi öğelerinden biri değildir?

A)Okullar B)Kitaplar C)Fabrikalar D)Üretim E)Gelenekler

9.İnsanların iyiyidoğruyugüzeli ve çirkini tanımlamak için koymuş oldukları standartlara ne ad verilir?

A)Norm B)Değer C)Kültür D)İnanç E)İdeoloji

10.Yaşadığımız günlük hayat hangi tip kültüre örnektir?

A)İdeal kültür B)Popüler kültür C)Kültürel relativizm D)Yüksek kültür E)Karşıt kültür

11.Aşağıdakilerden hangisi değernorm ve yaşam biçimleri açısından içinde yaşanılan kültüre ters düşen tutum ve davranışları içerir?

A)İdeal kültür B)Karşıt kültür C)Kültürel relativizm D)Popüler kültür E)Etnosentrizm

12.Üst sınıfların yaşantı biçimleriklasik müziğe düşkünlükleriresim ve heykel sanatıyla ilgilenmeleri hangi kültürün temel değerleri olarak betimlenebilir?

A)Yaygın kültür B)Yüksek kültür C)İdeal kültür D)Fakirlik kültür E)Kültürel relativizm

13.Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi kültürünü temel olarak anlaması ve diğer kültürleri kendi kültürü açısından değerlendirmesi olarak tanımlanır?

A)Karşıt kültür B)İdeal kültür C)Etnosentrizm D)Kültürel relativizm E)Kültürel birleşme

14.Kültürü kendi kalıpları içinde anlamakönyargılı olmamak hangi kültürel görüşü ifade eder?

A)Yüksek kültür B)Yaygın kültür C)Alt kültür D)Kültürel relativizm E)İdeal kültür

15.Sosyologlar tarafından bir toplumun genel yaşam biçimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Değer B)İdeoloji C)Sanat D)Norm E)Kültür

16.Aşağıdakilerden hangisi normların özelliklerinden biri değildir?

A)Bireylerin toplumsallaşma sürecinde öğrenilir ve alışkanlık haline gelir
B)Günlük faaliyetlerimizi düzenler ve rehberlik eder
C)Toplumdan toplumafarklı olabildikleri gibi aynı toplum içindede zaman zaman değişebilirler
D)Bütün normlar toplumun her bireyi için geçerlidir
E)Her toplumun sahip olduğu normların önem dereceleri farklılık gösterir

17.Kültür konusundatoplumu bir arada tutan norm ve değerlerin günlük yaşamdaki uygulanış ve bulunuş biçimine ne ad verilir?

A)Yaygın kültür B)Yüksek kültür C)Popüler kültür D)Fakirlik kültürü E)Gerçek kültür

18.Toplum içinde özel yaşam biçimizevklerialışkanlıkları olan küçük elit bir grubun sahip olduğu kültüre ne ad verilir?

A)Yüksek kültür B)Yaygın kültür C)İdeal kültür D)Etnosentrizm E)Karşıt kültür

19.Kültür konusunda büyük halk kitlelerinin benimsediği yaşam biçimizevk ve farklı değerlere ne ad verilir?

A)Fakirlik kültürü B)Popüler kültür C)Yüksek kültür D)Yaygın kültür E)Gerçek kültür

20.Toplumun temel kültürel değerlerini paylaşanancak bunun dışında kendini diğer gruplardan ayıran değernorm ve yaşam biçimleri olan gruplara ne ad verilir?

A)Karşıt kültür B)Alt kültür C)Popüler kültür D)Fakirlik kültürü E)İdeal kültür

1-C 2-D 3-D 4-A 5-D 6-C 7-A 8-E 9-B 10-B 11-B 12-B 13-C 14-D 15-E 16-D 17-E 18-A 19-D 20-B


ÜNİTE 5(TOPLUMSALLAŞMA)

1.İnsanların kendine uygun davranışları öğrenmesi ve bunu gelecek nesillere aktarması sürecine ne ad verilir?

A)Evcilleşme B)Eğitim C)Toplumsallaşma D)Gruplaşma E)Davranış

2.Bireyin düzenli düşünme duygu ve hareketlerinin tutarlı bir bütünü olarak tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Aile B)Tecrübe C)Kişilik D)Algılama E)Mizaç

3.Bireyin tecrübelerini ve onu başkalarından ayıran farklılıkları içeren kavrama ne ad verilir?

A)Kimlik B)Benlik C)Rol D)Statü E)Ayraç

4.Kendilik kavramının bireyin başkalarının tepkilerini algılamasından çokonlara karşı olan tepkilerinin önemli olduğunu savunan düşünür kimdir?

A)G.H.Mead B)A.Comte C)W.James D)C.H.Cooley E)R.Merton

5.İnsan yaşamında en önemli ve ilk toplumsallaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Akrabalık B)Din C)Okul D)Aile E)Çevre

6.Ayna benlik kavramı aşağıdaki düşünürlerin hangisi tarafından ortaya çıkmıştır?

A)K.Davis B)R.Merton C)W.James D)G.H.Mead E)C.h.Cooley

7.Kingsley DavisAnna ve Isabella adlı ocukların başından geçenleri hangi temel kavramın önemine değinerek açıklamıştır.

A)Sosyal benlik B)Genetik özellikler C)Sosyal destek D)Başkalarının tepkileri
E)Aşırı yalnızlık ve izolasyon

8.İnsanın kim ve ne olduğu hakkındaki algılamalarının organizasyonuna ne ad verilir?

A)Rol alma B)Benlik C)Kültürleşme D)Kişilik E)Toplumsal kimlik

9.Toplumsallaşma sürecinde çocuğapaylaşmayımücadele etmeyibüyükleriyle ilişki kurmayıbaşarı ve sevilme duyguları edinmeyi daha çok öğreten toplumsallaşma faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eğitim B)Din C)Aile D)Kitle iletişim araçları E)Arkadaş grupları

10.Rol alma kuramı kim tarafından geliştirilmiştir?

A)E.Durkheim B)W.Wndt C)E.Fromm D)S.Freud E)G.H.Mead

11.Bireyiniçinde bulunduğu toplumun kültürünü öğrenme sürecine ne ad verilir?

A)Kişilik süreci B)Toplumsallaşma C)Beceri kazanma D)Grup bilinci süreci E)Norm süreci

12.Bir kişininarkadaşları arasındaki bir sohbetteyaptığı bir espiriye arkadaşlarının gülmesi ve bunun sonucunda da bu kişinin katıldığı her sohbette espiri yapmaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisine bir örnekti?

A)Taklit B)Özdeşim kurma C)Rol alma D)Benlik E)Ayna benlik

13.Yetişkin toplumsallaşmasında aile yaşamını etkileyen en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çocukları evlenmesi B)Eşin ölümü C)İflas etmek D)Meslek değiştirme E)Emekli olmak

14.Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşma sürecinde önemli olan kurumlardan biri değildir?

A)Eğitim B)Aile C)Kitle iletişim araçları D)Din E)Arkadaş Grupları

15.En resmi örgütlü toplumsallaşma kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A).Eğitim B)Aile C)Kitle iletişim araçları D)Din E)Arkadaş grupları

16.Çağımızda toplumsallaşma sürecini etkileyen en önemli toplumsallaşma aracı nedir?

A)Eğitim kurumları B)Arkadaş grupları C)Kişilik D)Din E)Kitle iletişim araçları

17.G.H. Meadçocuğun ileride oynayacağı rolünü ve kurallarını öğrendiği gelişim aşamasına ne ad verilir?

A)Oyun B)Taklit C)Gruplarla oynanan oyun D)Kişiliğini bulma E)Etkileşim

18.Toplumsallaşmanın en hızlı olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çalışma yaşamı dönemi B)Gençlik dönemi C)Evlilik dönemi
D)Bebeklik ve çokluk dönemi E)Orta yaşlılık dönemi

19.Aşağıdakilerden hangisi Spıtz�in 1945�te yetiştirme yurtlarındaki çocuklar üzerinde yaptığı araştırmada karşılaştığı sonuçtan biri değildir?

A)Zeka düzeyinde gerilik B)Saldırganlık C)Girişkenlik D)Duygusal soğukluk
E)İletişim kurma güçlüğü

20.�Başkalarının bize yansıyan tavır ve hareketleri kendimize yansıtılanı gördüğümüz bir aynaya benzer ve bu yansımadan benlik kavramı gelişir� diyen sosyal psikolog kimdir?

A)G.H.Mead B)R.Merton C)K.Davis DC.H.Cooley E) W.James

1-C 2-C 3-B 4-A 5-D 6-E 7-E 8-B 9-E 10-E 11-B 12-E 13-B 14-D 115-A 16-E 17-C 18-D
19-C 20-D
ÜNİTE 6(TOPLUMSAL GRUPLAR)

1.Üyeleri arasında belli ilişkiler bulunan ve her üyenin grubun varlığını bilinçli olarak fark ettiğiiki ya da daha çok üyeden kurulu nispeten sürekli bir insan topluluğuna ne ad vferilir?

A)Sınıf B)Grup C)Organizasyon D)Çevre E)Aile

2.Birbirleriyle bir ilişkide bulunmayan ancak geçici bir nedenle yer işgal eden iki veya daha çok sayıdaki insandan oluşan topluluğa ne ad verilir?

A)Grup B)Kategori C)Yığın D)Toplum E)Sistem

3.Benzer veya ortak sosyal özellikleri olan insanlardan oluşan gruba ne ad verilir?

A)Yığın B)Kategori C)Sınıf D)Grup E)Topluluk

4.Aşağıdakilerden hangisi grup tanımına uygundur?

A)Otobüs durağındaki kişiler B)Okul çeteleri C)Konser dinleyicileri
D)Karşıdan karşıya geçen yayalar E)Markette kasada sıra bekleyen müşteriler

5.Bireyin davranışlarını ve kendini değerlendirdiğiörnek aldığı gruplara ne ad verilir?

A)Elektronik etkileşim grubu B)Birincil grup C)İkincil grup D)Referans grupları E)İç grup

6.İç ve Dış grup ayrımı kim tarafından ileri sürülmüştür?

A)W.G.Sumner B)E.Durkheim C)C.H.Cooley D)G.Simmel E)Herbert Hyman

7.Küçük gruplardaki iletişimi anlamada kullanılan etkileşim süreç analizi(İPA)tekniği kim tarafından kullanılmıştır?

A)C.H.Cooley B)R.Merton C)M.Weber D)R.Bales E)G.Simmel

8.Birincil ve ikincil grup ayrımını yapan düşünür kimdir?

A)C.H.Cooley B)G.Sumner C)Herbert Hyman D)E.Durkheim E)R.Merton

9.Yüzyüze ilişkilerinyardımlaşmadostluksevgi bağlarının yüksek olduğu gruplara ne ad verilir?

A)Yardımsever grup B)Referans grupları C)İç grup D)Birincil grup E)Arkadaş grubu

10. Referans grup kavramını ortaya atan düşünür kimdir?

A)C.H.Cooley B)W.G.Sumner C)M.Weber D)R.Bales E)G.Simmel

11.Aşağıdakilerden hangisiikincil grupların özelliklerinden biri değildir?

A)Yüzyüze ilişkilerin yoğun olduğu gruplar olmaları
B)Üyelerin birbirine yasa ve yönetmeliklerle bağlı olmaları
C)Üyelerin belirli çıkarlar için bir araya gelmeleri
D)Büyük çaplıresmi gruplar olmaları
E)Endüstriyel toplumların ürünü olmaları

12.Grup üyeleri arasındaki uyum ve dayanışmayı artırarak;moral ve motivasyon sağlayan lider aşağıdakilerden hangisidir?

A)Araçsal lider B)Demokratik lider C)Liberal lider D)Etkileyici(açıklayıcı) lider
E)Otoriter lider

13.Grupları bireyle toplum arasında oluşan bir tampon olarak niteleyen sosyolog kimdir?

A)E.Durkheim B)C.H.Cooley C)W.G.Sumner D)R.Merton E)M.Weber

14.Emir verenher şeyi ben bilirim diyen lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Otoriter lider B)Demokratik lider C)Karizmatik lider D)Bırakınız yapsıncı lider E)Yönetici

15.Belirli bir kararda herkesin onayını almayafikirlerini sormaya çalışan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Otoriter lider B)Karizmatik lider C)Araçsal lider D)Demokratik lider
E)Bırakınız yapsıncı lider

16.Aşağıdakilerden hangisi ikincil gruplar arasında yer almaz?

A)Aile B)Hapishaneler C)Okullar D)Dernekler E)Silahlı kuvvetler

17.Aşağıdakilerden hangisi grup türlerinden değildir?

A)Birincil grup B)Çevre grup C)İkincil grup D)İç Grup E)Referans grup

18.Grup üyelerinin birbirleriyle belli çıkar ve aktiviteleri açısından ilişki kurduğu gruplara ne denir?

A)Çıkar grupları B)İş grupları C)Referans grupları D)İkincil gruplar E)Aksiyon grupları

19.İki kişiden oluşan en küçük gruba ne ad verilir?

A)Klan B)Kavim C)Partner D)Dyad E)Triad

20.Grubu amaçları doğrultusunda başarıya götüren liderlere ne ad verilir?

A)Demokratik lider B)Otoriter lider C)Karizmatik lider D)Etkileyici lider E)Araçsal lider

1-B 2-C 3-B 4-B 5-D 6-A 7-D 8-A 9-D 10-C 11-A 12-D 13-A 14-A 15-D 16-A 17-B 18-D 19-D 20-E

ÜNİTE 7(AİLE KURUMU)

1.Birbirlerine kan ve evlilik bağı ile bağlı iki veya daha fazla sayıda üyeden meydana gelen gruba ne denir?

A)Klan B)Aile C)Devlet D)Evlilik E)Çevre

2.Aşağıdakilerden hangisi Murdock�a göre çekirdek ailenin işlevlerinden biri değildir?

A)Cinsel ilişkileri düzenleme B)Ekonomik dayanışma C)Üreme D)Toplumsallaşma E)Akrabalık

3.Yapı olarak annebaba ve evli olmayan çocuklardan oluşan aile aşağıdakilerden hangisidir?

A)Geleneksel aile B)Büyük aile C)Koruyucu aile D)Çekirdek aile E)Birleşik aile

4.Erkeğin veya kadının bir tek eşle evliliğine ne denir?

A)Poligami B)Monogami C)Poliandri D)Exogami E)Endogami

5.Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist yaklaşımda çekirdek ailenin özelliklerinden biri değildir?

A)Bakım ve koruma sağlamak B)Duygusal destek sağlamak
C)Eş seçiminde özgürlük sağlamak D)Topluma yeni üyeler kazandırmak E)Sosyal yerleştirme

6.Grup ilişkilerine göre evlilikte grup üyelerinin dışardan evlenmesine ne ad verilir?

A)Patrilokalite B)Bilateral C)Poligini D)Poliandri E)Exogami

7.Evlenen çiftlerin küçük ailede her iki tarafıda reddederek kendi başlarına yaşamayı tercih ettikleri evlilik biçimine ne ad verilir?

A)Egaliteryan B)Neolokalite C)Patrilokalite D)Matrilokalite E)Endogami

8.Evlilik biçimlerinin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi ölçüt alınmaz?

A)Eş sayısı B)Otorite ilişkileri C)Grup ilişkileri D)Gelir düzeyi E)Çiftlerin yerleşim yeri

9.Aşağıdakilerden hangisieş sayısına göre evlenme biçimi değildir?

A)Endogami B)Monogami C)Poligami D)Poliandri E)Poligini

10.Yakın aile üyelerinin birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmaları yasasına ne ad verilir?

A)Aile yasası B)Ensest yasası C)Toplum yasası D)Dini yasa E)Ahlak yasası

11.Aşağıdakilerden hangisiOgburn�a göre geleneksel geniş ailenin görevlerinden biri değildir?

A)Biyolojik görev B)Ekonomik görev C)Psikolojik görev D)Kültürel görev E)Eğitim görevi

12.Aşağıdaki aile türlerinden hangisinde kadın-erkek eşitliğine en fazla önem verilir?

A)Çekirdek aile B)Birleşik aile C)Geleneksel geniş aile D)Anaerkil aile E)Kök aile

13.Her iki tarafında akrabalarının tanıdığı ve mirastan pay alma hakkının bulunduğu evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Patriliniyal B) Patriyarki C)Bilateral D)Matriyarki E)Neokalite

14.Karı-kocanın aşağı yukarı eşit söz hakkının bulunduğu evlilik biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Egaliteryan B)Patriliniyal C)Matriliniyal D)Patriyarki E)Matriyarki

15.Aynı çatı altında yaşayan ekonomik kaynaklarını paylaşan iki veya fazla neslin bir arada bulunduğu aile aşağıdakilerden hangisidir?

A)Birleşik aile B)Kök aile C)Geleneksel geniş aile D)Modern aile E)Çekirdek aile

16.Erkeğin birden fazla kadınla evliliğine ne ad verilir?

A)Monogami B)Poligami C)Poliandri D)Poligini E)Patriyarki

17.Koca otoritesinin üstünlüğüne dayanan evlilik biçimine ne ad verilir?

A)Bilateral B)Poligami C)Egaliteryan D)Patriyarki E)Matriyarki

18.Büyük aile modelinin iki özel biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Birleşik aile-Geleneksel aile B)Birleşik aile-Ayrık aile C)Birleşik aile-Çekirdek aile
D)Çekirdek aile-Kök aile E)Birleşik aile-Kök aile

19.Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileye ait bir özellik değildir?

A)Eşlerin benzer kültür düzeyinde olması B)Annebaba ve çocuklardan oluşması
C)Ailenin kendine ait bir evde oturması D)Eşlerden birinin egemenliğine dayanması
E)Tek eşli bir yapıya sahip olması

20.Evlenen çiftin erkeğin ailesiyle veya erkeğe ait bir evde yaşamasına ne ad verilir?

A)Poligami B)Monogami C)Patrilokalite D)Matrilokalite E)Neolokalite

1-B 2-E 3-D 4-B 5-C 6-E 7-B 8-D 9-A 10-B 11-D 12-A 13-C 14-A 15-C 16-D 17-D 18-E
19-D 20-C


ÜNİTE 8(TOPLUMSAL TABAKALAŞMA VE DEĞİŞME)

1.Toplum içinde arzulanan ve nadir olarak bulunan ödüllerekaynaklara ve imtiyazlara ulaşma çabasına ne ad verilir?

A)Toplumsal değişme B)Toplumsal sınıf C)Toplumsal dinamik D)Toplumsal Tabakalaşma E)Toplumsal evrim

2.Bireyin içinde bulunduğu pozisyonu her zaman değiştirme imkanına sahip olduğu tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Açık sistem B)Kapalı sistem C)Yarı açık sistem D)Yarı kapalı sistem E)Kast

3.Aşağıdakilerden hangisi kast sisteminin genel özelliklerinden biridir?

A)Geleneklere dayalı olma B)Saygıya dayalı olma C)Sınıf mücadelesine dayalı olma D)Değişime dayalı olma E)Dine dayalı olma

4.Marx�a göre sınıflararası mücadelenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bürokrasi ilişkilerinin zayıflaması B)Özel mülkiyet C)Üretim sürecinin artması D)Yetenekli işgücünün azlığı E)Fakir ve zengin arasındaki farklılığın artması

5.Toplumsal çatışmanın kaynağını otoritenin eşit olmayan dağılımında gören sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A)Marx B)Dahrendorf C)Weber D)Kingsley E)Moore

6.Tabakalaşmanın toplumun varlığının korunabilmesi için zorunlu olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fonksiyonalist yaklaşım B)Çatışma yaklaşımı C)Lenksi yaklaşımı D)Büyüme yaklaşımı E)Dinamik yaklaşım

7.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin temel sayıtlılarından biri değildir?

A)Değişme doğaldır B)Değişme kaçınılmazdır C)Değişme süreklidir
D)Değişme farklılıklar gösterir E)Değişme gereklidir

8.Toplum içerisinde yaşayan insanların çeşitli kategorilere ayrılmasına ne ad verilir?

A)Tabaka B)Grup C)Kast D)Katman E)Sınıf

9. I.Yarı açık toplumsal tabakalaşma
II.Açık toplumsal tabakalaşma
III..Kapalı toplumsal tabakalaşma
Yukarıdaki sistemlerin hangilerinde bireylerin doğuştan getirdiği statüleri yaşamları boyunca devam eder?

A)Yalnız I B)Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

10.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeye neden olan dış etmenlerden biri değildir?

A)İstila B)Keşifler C)Kültürel temas D)Çevresel etmenler E)Yayılma

11.Temeli yasalar ve hukuksal sisteme dayanan tabakalaşma sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kölelik B)Kast C)Sınıf D)Statü E)Zümreler

12.Aşağıdakilerden hangisikast sisteminin özellikleri arasında yer almaz?

A)Kapalı bir tabakalaşma sistemidir B)Üyeler edinilmiş statüye sahiptir
C)Grup ilişkilerine göre evlilik biçimi endogamidir D)Üyelerin statü sürekliliği vardır
E)Yasalara dayanan hukuksal bir sistemdir

13.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeye neden olan dış etmenlerden biri değildir?

A)İstila B)Nüfus hareketleri C)Kültürel temas D)Çevresel etmenler E)Yayılma

14.Toplum kültürününyapısının ve toplumsal davranışların zaman içinde farklılaşmasına ne ad verilir?

A)Toplumsal hareketlilik B)Toplumsal mobilite C)Toplumsal değişme D)Toplumsal yapı E)Toplumsal kontrol

15.Lenski tabakalaşmayı hangi kavrama bağlı olarak tanımlamaktadır?

A)Artı değer B)Prestij C)Güç D)Otorite E)Çatışma

16.Aşağıdakilerden hangisi feodal çağda Avrupa�da egemen olan zümrelerden değildir?

A)Kraliyet ailesi B)Soylular C)Köleler D)Brahmanlar E)Serfler

17.Aşağıdakilerden hangisi Davis ve Moore modeline getirilen eleştirilerden biri değildir?

A)Eşitsizlikler toplumda düşmanlık ve çatışmaların artmasına neden olur
B)Yüksek mevkilerdeki insanların yaptıkları fedakarlıklaraldıkları ödüller karşısında önemsiz kalırlar
C)Toplumdaki her mesleği belli sayıdaki yetenekli insan yerine getirir
D)Toplumdaki yetenekli insanları belirlemek çok zordur
E)Tabakalaşmada önemli olan toplumun görevlere verdiği değerdir

18.Aşağıdakilerden hangisi açık bir tabakalaşma sistemidir?

A)Sınıf B)Kast C)Kölelik D)Zümre E)Brahmanlık

19.Dinsel bir temele dayananüyelerin statü sürekliliği bulunankesin ve ayrıntılı bir biçimde sınıflandırılmış ve kademelendirilmiş toplumsal gruplara ne ad verilir?

A)Sınıf B)Lonca C)Kast D)Zümre E)Brahmanlık

20.Az gelişmiş ülkelerinsanayileşmesini tamamlamış gelişmiş ülkelere benzeme sürecine ne ad verilir?

A)Toplumsal değişme B)Kültürel emperyalizm C)Toplumsal mobilite D)Modernleşme E)Gelenekselleşme

1-D 2-A 3-E 4-B 5-B 6-A 7-D 8-D 9-B 10-B 11-E 12-E 13-B 14-C 15-A 16-D 17-C 18-A
19-C 20-D


ARA DENEME SINAVI � I

1.Bilgi edinme sürecinin herhangi bir aşamasında ortaya atılanbilimsel yöntemle saptanmış bilgilerden oluşaniç tutarlılığı olan açıklama biçimine ne ad verilir?

A)Hipotez B)Kuram C)Açıklama D)Önerme E)Kanun

2.Belli bir grup veya özel bir örneğin gözlenmesine ne ad verilir?

A)Deney B)Saha araştırması C)Monografi D)Anket E)Korelasyon

3.Gerçeği öğrenmek ve toplumsal gelişme yasalarına ulaşmak için uygulanan sistematik ve mantıklı bilgi edinme yoluna ne ad verilir?

A)Teori B)Kuram C)Bilimsel yöntem D)Hipotez E)Analiz

4.Sosyolojiyi toplumsal statik ve toplumsal dinamik olarak ikiye ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karl Marx B)Herbert Spencer C)Max Weber D)Emile Durkheim E)Augiste Comte

5.�Endüstrileşmiş toplumlarda ortaya çıkan kuralsızlık dizisine� Durkheim ne ad vermiştir?

A)Burjuva B)Anomi C)Bilinç D)Patriyarki E)Proleterya

6.�İdeal Tip Analizi� ve �Tarihi Analiz� tekniklerini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karl Marx B)E.Durkheim C)A. Comte D)Max Weber E)H.Spencer

7.Bireyin doğrudan bir çabası olmadankendi dışındaki faktörler tarafından statüsüne ne ad verili?

A)Temel statü B)Master statü C)Edinilmiş statü D)Kazanılmış statü E)Normal statü

8.Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış statü değildir?

A)Doktorluk B)Avukatlık C)Annelik D)Gençlik E)Öğrencilik

9.Toplum yapısı ve temel değerlerini koruması açısından zorunlu sayılan nispetten sürekli kurallar topluluğuna ne ad verilir?

A)Hukuk B)Statü C)Dil D)Kültür E)Kurum

10.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurumların temel özelliklerinden biri değildir?

A)Her toplumsal kurumkendi içinde benzer ekonomik ve eğitim düzeyine sahip bireylerden oluşur
B)Her toplumsal kurumdeğişmeye karşı dirençlidir
C)Her toplumsal kurumdiğer kurumlarla yoğun bir ilişki içindedir ve birbirine bağlıdır
D)Toplumsal kurumlar zamanla birbirine bağlı olarak değişebilir
E)Toplumsal kurumlar bir toplumdaki temel sorunların merkezini oluştururlar

11.Fakirlerin sahip olduğu değerlerin ekonomik yönden başarılı kişilerin değerinden farklı olduğunu ileri süren ve bunların nesilden nesile geçerek fakirliğin devamlılığını sağladığını vurgulayan kültür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Alt kültür B)Kültür taassubu C)Karşıt kültür D)Popüler kültür E)Fakirlik kültürü

12.�Dünya hakkındaki görüşlerimizi etkileyen şeyöğrenmiş olduğumuz dile bağlıdır.�
Bu hipotez hangi kuramcılar tarafından ileri sürülmüştür?

A)Weber-Engles B)Sapir-Whorf C)Durkheim-Marx D)Merton-Parsons E)Spencer-Comte

13.Satanist bir düşünceye sahip grubun yaşamış olduğu kültür ne tür bir kültürdür?

A)Popüler kültür B)Alt kültür C)Yüksek kültür D)Yaygın kültür E)Karşıt kültür

14.Oscar Lewis tarafından ileri sürülen kültür tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yüksek kültür B)Popüler kültür C)İdeal kültür D)Fakirlik kültürü E)Karşıt kültür

15.Normal annelerle yetişen çocuklarlayetiştirme yurtlarında yetişen çocukların fizikisosyal ve duygusal açıdan daha geri kalmış olduğunu saptayan bilim adamı kimdir?

A)Kingsley Davis B)Cooley C)Mead D)Spitz E)Freud

16.Rhesus maymunlarını aşırı yalnız bir ortamda yetiştirerek toplumsallaşma üzerinde izolasyonun etkilerini araştıran bilim adamı kimdir?

A)Harry Harlow B)Kingsley Davis C)David Hume D)A.Comte E)Freud

17.Çalışma yaşamındaki örgütsel değerleri öğrenip benimsemek ve buna uygun hareket etmek aşağıdaki kavramlardan hangisiyle en doğru biçimde ifade edilir?

A)Kültür relativizm B)Yetişkin toplumsallaşma C)Fonksiyonalist toplumsallaşma D)Örgütsel toplumsallaşma E)Ortamsal tolumsallaşma

18.Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşmanın en önemli sonucudur?

A)Politik benlik B)Kişilik kazanımı C)Aile sorumluluğu D)Benlik bilinci E)Kültürel kimlik

19.Sosyolojide küçük grup kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A)Birlik duygusuna sahip olmayan grup
B)Bireyin davranışlarını değerlendirmek için örnek aldığı bir grup
C)Davranış değerlerinin öğrenildiği grup
D)Etnosentrik duyguları pekiştiren bir grup
E)Yüzyüze ilişkinin olduğu grup

20.Sorunlarla ilgili bilinçli olarak değiltesadüfi yollarla ilgilenen ve çözümlemeye çalışan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Demokratik lider B)Otoriter lider C)Bırakınız yapsıncı lider D)Araçsal lider
E)Açıklayıcı lider

21.Acil karar verilmesi gereken durumlarda en etkili olan lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Demokratik lider B)Araçsal lider C)Açıklayıcı lider D)Diktatör lider E)Otoriter lider

22.�Bizlik duygusuna sahip olduğumuz ve bizi diğer gruplardan ayıran belirgin özelliklerimizin olduğu grup� kavramı ve bu tanımı yapan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Referans grup-H.Hyman B)Elektronik etkileşim grupları-C.H.Cooley C)İç grup-R.Merton
D)Referans grup-W.G.Sumner E)İç grup-W.G.Sumner

23.�Kök aile� kavramını ortaya atan kimdir?

A)F.Le Play B)Durkheim C)A.Comte D)Tönnies E)Cooley

24.Aile içerisindekapitalist topluma benzer bir biçimde bir takım eşitsizliklerin olduğunu söyleyen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çatışma kuramı B)sosyal-Alışveriş kuramı C)Feminist kuramı
D)Sembolik etkileşim kuramı E)Ensest kuramı

25.Anababaerkek çocuklarlaevlenmiş kızlar ve evlenen oğlun eş ve çocuklarından oluşanotoritenin en yaşlı erkekte olduğu aile biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çekirdek aile B)Ana ailesi B)Birleşik aile D)Kök aile E)Demokratik aile

26.Ailenin küçülmesine karşın geleneksel aile ilişkilerinin modern toplumlarda sürmesine ne ad verilir ve bu görüşü savunan düşünür kimdir?

A)Endogami-Parsons B)Kök aile-Le Play C)İzole olmuş çekirdek aile-Litwak D)Modifiye olmuş geleneksel aile-Parsons E)Modifiye olmuş geleneksel geniş aile-Litwak

27.Çatışma kuramının temsilcileri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir?

A)Weber-Comte B)Simon-Marx C)Marks-Dahrendorf D)Durkheim-Comte
E)Weber Dahrendorf

28.Tabakalaşma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Tabakalaşmatoplum içinde arzulanan ödüllere ulaşma çabasıdır
B)Tabakalaşma sistemleri kapalıaçık ve yarı açık sistemler olarak üç�e ayrılır.
C)Bazı toplumlarda tabakalaşma yoktur
D)Tabakalaşmayı getiren nedenlerden biri toplumların kalabalıklaştıkçakarmaşıklaşmasıdır
E)Toplumda yaşayan insanlar arasındaki kategorilere katman denir

29.Tabakalaşmanın Davis ve More modelindeki gibi işlediğinde toplumun bir meritokrasiye dönüşeceğini savunan kimdir?

A)Davis B)Tumin C)Mead D)Spitz E)Cooley

30.Kast sistemlerinin diğer tabakalaşma sistemlerinden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Toplumda çeşitli ırk ve soy kümeleri oluşturması
B)Dinsel bir temele dayanması
C)Kapalı bir sistem olması
D)Aynı sosyal kategorideki insanların evlenmelerine izin verilmesi
E)Üyelerin kazanılmış bir statüye sahip olmaları

1-B 2-C 3-C 4-E 5-B 6-D 7-C 8-D 9-E 10-A 11-E 12-B 13-E 14-D 15-D 16-A 17-D 18-B
19-E 20-C 21-E 22-E 23-A 24-A 25-C 26-E 27-C 28-C 29-B 30-B


ARA DENEME SINAVI II

1.Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada olması gereken özelliklerden biri değildir?

A)Sınırlılık B)Açıklık C)Doğruluk D)Öznellik E)Basitlik

2.Deney yöntemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Klasik deney yönteminde deney ve kontrol grupları karşılaştırılır
B)Deney yönteminde olayların birbiri üzerindeki etkileri araştırılır
C)Deney yöntemi ile neden sonuç ilişkisi sınanabilir
D)Deney yöntemi araştırmacının hazırladığı yapay bir durumdur
E)Deney yönteminde bütün değişkenler değişimlenir

3.Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik araştırmalarda etik ile ilgili davranış ve kurallardan biri değildir?

A)Araştırmacının dürüst olması B)Araştırmacının insanların mahremiyetlerine saygılı olması
C)Araştırmacının kimliğinin açık olması D)Araştırmacının şüpheci olması
E)Araştırmacının ilgilenilen objeye zarar vermeden çalışması

4.İnsan toplumları ile diğer organizmaları karşılaştırarak aralarındaki benzerlikleri saptayan ve görüşleri Darwin�in evrim kuramına benzerlik gösterdiği için Sosyal Darwinizm olarak adlandırılan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A)Comte B)Weber C)Spencer D)Durkheim E)Parsons

5.Toplumların ve insan düşüncesinin �üç hal yasası�na uygun olarak geliştiğini savunan aşağıdakilerden hangi düşünürdür?

A)Comte B)Durkheim C)Merton D)Hegel E)Farabi

6.Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıkışını ve gelişimini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A)Avrupalıların kolonilerde yeni kültürlerle karşılaşmaları
B)Doğa bilimlerindeki hızlı gelişmeler
C)Fransız devrimi
D)Sanat ve estetik alanındaki hızlı gelişmeler
E)Endüstri devrimi

7.Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış bir statüdür?

A)erkek olmak B)Beyaz ırktan olmak C)Yaşlı olmak D)Genç olmak E)Baba olmak

8.Aşağıdakilerden hangisi bir toplumdan söz edebilmek için gerekli olan koşullardan biri değildir?

A)Ortak bir toprak parçasına sahip olmak B)Ortak bir politik otoriteye saygı göstermek C)Ortak bir tüketim ilişkisi yaratmak D)Ortak bir yaşam biçimine sahip olmak
E)Ortak bir kültüre sahip olmak

9.Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kuruma göre toplumsal kurumların karşıladığı gereksinimlerden biri değildir?

A)Toplumsal düzeni koruma B)Toplumsal farklılıkları özendirme
C)Mal ve hizmetleri üretme ve dağıtma D)Yaşama bir anlam kazandırma
E)Yeni üyelere sahip olma

10.Aşağıdakilerden hangisi endüstriyel toplumların özelliklerinden biri değildir?

A)Endüstri öncesi toplumlara göre daha sürekli ve hızlı bir değişim temposuna sahiptir
B)Aile birçok fonksiyonu ihtisaslaşan diğer kurumlara devrederek küçülmüştür
C)Statüler daha çok edinilmiştir
D)Eğitim fonksiyonları artmıştır
E)Sosyal sınıfların sayısı artmıştır

11.Bir toplumda kocası ölen bir kadının kocasının cesediyle birlikte yakılmasını vahşet olarak nitelendirmek kültürle ilgili kavramlardan hangisine bir örnektir?

A)Kültürel relativizm B)Etnosentrizm C)Alt kültür D)Kültürel birleşme E)Gerçek kültür

12.Aşağıdaki kavramlardan hangisi bir değer değildir?

A)Hümanistlik B)Demokrasi C)Bireyselcilik D)Ceza hukuku E)Özgürlük

13.Lewis�in �fakirlik kültürü� tezini reddederekaşağı statüdeki insanların toplumun temel başarı değerlerini reddetmeden alternatif bir değer dizini geliştirdiklerini savunan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Rodmn B)Williams C)Sapir D)Whorf E)Mead

14.Silahsızlanma ve barış yanlısı bir toplumda silahla işlenen suçların oranı yüksek ise bu iki durum kültürle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisine karşılık gelir?

A)Yüksek kültür-Fakirlik kültürü B)İdeal kültür-Gerçek kültür C)Alt kültür-Kültürel birleşme
D)Yüksek kültür-Yaygın kültür E)Alt kültür-Karşıt kültür

15.Aşağıdakilerden hangisi toplumun sahip olduğu kültürün aktarılmasından sorumlu olan toplumsallaşma kurumlarından biri değildir?

A)Arkadaş grupları B)Aile C)Okul D)Hukuk E)Kitle iletişim araçları

16.Cooley çocuğun erken yaşlarda birincil gruplarda gördüğü her türlü davranışı kendi açısından yorumlayarak kendini değerlendirmesi sürecine ne ad verilir?

A)Sosyal destek B)Kültür C)Sosyal benlik D)Toplumsallaşma E)Ayna benlik

17.Mead3-6 yaş arası çocukların belirli bir bireyin rolünü üstlenip bu rol ile ilgili hak ve sorumluluklarının ne olduğunu anlamaya çalıştıkları rol alma sürecinin ikinci aşamasına ne ad verilir?

A)Oyun B)Tekrar C)Tepki D)Taklit E)Grupla oynanan oyun

18.Toplumsallaşma sonunda bireyin en temel kazanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Bilgi B)Arkadaş C)Sevgi D)Uzmanlık E)Kişilik

19.Aşağıda verilen sosyolog-kavram eleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)Summer-iç grup dış grup B)Durkheim-birincil grup ikincil grup
C)Simmel-Küçük gruplar D)Hyman-Referans grubu E)Bales-Etkileşim süreç analizi

20.Aşağıdakilerden hangisi birincil grupların bir özelliğidir?

A)Büyük çaplı gruplardır
B)Sadece sanayileşmiş toplumlarda görülür
C)Grup üyeleriarasında yardımlaşma ve sevgi bağları yüksektir
D)Yüz yüze ilişkileri çok kısıtlıdır
E)Kültürel farklılaşma ve işbölümünün yaygınlaşması sonucu çoğalır

21.Aşağıdakilerden hangisi bir grup olma özelliği taşır?

A)Sinemadaki seyirciler B)Alt geçidi kullanan yayalar C)Proje geliştirme ekibi çalışanları D)Tren istasyonundaki yolcular E)Taşıt vergisi ödeyen kişiler

22.Belirli bir kararda herkesin onayını almaya ve fikirlerini sormaya çalışarak oy çokluğu hedefleyen lider tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Etkileyici lider B)Bırakınız yapsıncı lider C)Otoriter lider D)Araçsal lider
E)Demokratik lider

23.Le Play ana baba çocuklar evlenmiş en büyük oğul ve onun ailesinden oluşan ve babanın aile reisi olduğu aile biçimine ne ad verilir?

A)Kök aile B)Birleşik aile C)Küçük aile D)Pederi aile E)Anaerkil aile

24.Aşağıdakilerden hangisi endüstrileşme süreciyle birlikte çekirdek aile yapısının ortaya çıkışında etkili olan faktörlerden biri değildir?

A)Emeklilik gibi sosyal hakların sağlanması B)Üretim biçiminin değişmesi
C)Aile üyeleri arasındaki bağlılığın azalması D)Coğrafi hareketlilik E)Kanuni sınırlamalar

25.Yeni evlenen çiftlerin baba tarafına yerleşmesine ne ad verilir?

A)Egaliteryan B)Patrilokalite C)Patriyarki D)Endogami E)Matriyarki

26.Evlilikte eşlerin birbirlerine karşıt duygular içinde olduğunu erkeğin kadın üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu savunan ve bu durumu kapitalist ile proletarya arasındaki ilişkiye benzeten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Engels B)Durkheim C)Weber D)Litwak E)Le Play

27.Aşağıdaki tabakalaşma sistemlerinden hangisi açık sistem olma özelliği gösterir?

A)Kast B)Lonca C)Sınıf D)Kölelik E)Zümre

28.Aşağıdaki kuramcılardan hangisi sınıf olgusunu otorite temeline göre analiz ederekeşitsizlikleri otoritenin eşit olmayan dağılımıyla açıklar?

A)Davis B)Dahrendorf C)Marx D)Weber E)Moore

29.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmenin temel sayıtlılarından biri değildir?

A)Değişme doğaldır B)Değişme benzerlikler gösterir C)Değişme süreklidir
D)Değişme zorlayıcıdır E)Değişme gereklidir

30.Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin toplumu etkilediği beş alandan biri değildir?

A)Nüfusun değişimi B)İdeolojik değişimler C)Değerlerin değişimi
D)Toplumsal ilişkilerin değişimi E)Toplumsal organizasyonun değişimi

1-D 2-E 3-D 4-C 5-A 6-D 7-E 8-C 9-B 10-C 11-B 12-D 13-A 14-B 15-D 16-E 17-A 18-E
19-B 20-C 21-C 22-E 23-A 24-E 25-B 26-A 27-C 28-B 29-D 30-A (alıntıdır)