Sponsorlu Bağlantılar


1. Bir toplumun - ahlakından - bahsederken,
sözgelimi "Türk ahlakı" denildiğinde, ahlak
kelimesi aşağıdaki anlamlarından hangisi ile
kullanılmış olur?


A) Yasaklayıcı
B) Pratik
C) Betimsel
D) Normatif
E) İzin verici


2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir eylemin
ahlaki otoriteyle gerekçelendirilmesine
örnektir?


A)Vicdanım başka türlü davranmama izin
vermedi.
B)Yaşlıydı ve çantasını taşıyacak hali yoktu.
c)Yardım etmeseydim düşecekti.
D)İçimdeki sese kulak verdim.
E)Yardım ettim çünkü annem yaşlılara yardım
etmek gerektiğini söyler.
3. Hiç kimsenin hukuken belirlenmiş yargı
yerleri : dışında - yargılanamayacağını - ifade
eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?


A) Doğal hâkim
B) Silahların eşitliği
C) Aleniyet
D) Tarafsızlık
E) Çelişmeli yargı


4. Turistik amaçla "Türkiye'ye gelmiş olan bir
yabancı, havaalanındaki kamu görevlilerinin etik
ilkelere - aykırı davrandığına tanık olmuştur.
Durumu - kurum amirliğine _ yazılı dilekçe ile
bildirmiş ancak yabancıların etik ilke ihlali
başvurusunda bulunamayacağı, sadece dava
açabileceği kendisine söylenmiş ve herhangi bir
işlem yapılmamıştır.


Bu durumla ilgili - aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?


A) Yabancıların yaptıkları başvurular işleme
alınır _ ancak _ inceleme - tamamlanmadan
yabancı : Türkiye'den _ ayrılırsa, : inceleme
sona erdirilir.


B) Herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunan ve
etik ilke ihlaline tanık olan yabancılar,
başvuru hakkı açısından Türkiye'de oturuyor
kabul edildikleri için yapılan işlem hatalıdır.


C) Etik ilke ihlali ile ilgili başvuru hakkı sadece
Türk - vatandaşlarına - verilmiştir. . Yapılan
işlem doğrudur.


D) Bir yabancının etik ihlali başvurusunda
bulunması için bir Türk vatandaşını da şahit
göstermesi gerekir. Yapılan işlem doğrudur.


E) Bir yabancının etik ilke ihlali ile ilgili
başvuruda bulunabilmesi için Türkiye'de
oturuyor _ olması - gerekir. Yapılan işlem
doğrudur.


5. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde
karar alıcıların kişisel beğeni ve tercihlerinin
değil; yapılan hizmetin muhatabının ihtiyacını
dikkate almak gerekliliğine işaret eden ilke
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Misyona bağlılık
B) Sürekli gelişim
C) Beyana güven
D) Öngörülebilirlik
E) Hizmette yerindelik


6. Hâkimliğe ve savcılığa atanacak olanlarda
hangi ölçütlerin aranacağı açıkça
belirlenmemiş, bu ölçütler ilan edilmemiş
veya ölçütlere uygunluğun nesnel bir şekilde
ölçülmesi sağlanamamışsa aşağıdaki
ilkelerden hangisi ihlal edilmiş sayılır?


A) Doğruluk
B) Liyakat
C) Eşitlik
D) Dürüstlük
E) Bağımsızlık


7. Hâkim, önündeki bir dava veya önüne gelme
ihtimâli olan "bir konu hakkında, bilerek ve
isteyerek, - yargılama aşamasının - sonuçlarını
veya sürecin açıkça âdilânelik vasfını makul
ölçüler çerçevesinde etkileyecek veya
zayıflatacak yorumda bulunmamalıdır.


Bu durum, aşağıdaki ilkelerden hangisinin
gereğidir?


A) İhsas-ı rey yasağı
B) Gizlilik
C) İhkak-ı hak yasağı
D) Dürüstlük
E) Kurumsallık


8. Hâkimin taraflarla veya tanıklarla özel olarak
görüşememesi aşağıdaki ilkelerden
hangisinin gereğidir?


A) Dürüstlük
B) Doğruluk
C) Tarafsızlık
D) Liyakat


E) Eşitlik


9. Hâkimlik mesleği ve mesleğe yaraşırlık ilkesi ile


ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi


yanlıştır?


A)Konumunun, gündelik hayatta kendisine
avantaj sağlamasını beklememelidir.


B)Şüphe uyandıracak ilişkilerden kaçınmalıdır.
c)Yargı mesleğinin onuruyla uyumlu bir tarzda
davranmalıdır.


D)Aile üyelerinden birinin avukat olarak
katıldığı davaları öncelikli olarak
incelemelidir.
E)Kurduğu ilişkilerin görüşlerini etkilemesine
izin vermemelidir.
10. Aşağıdakilerden hangisi hâkimlik mesleği ile
bağdaşan eylemlerden biri değildir?


A)Hukuki bir kavram hakkında konferans
vermek
B)Adalet teşkilatının idaresi hakkında ders
vermek
c)
Hukuk sistemi hakkında yazı yazmak


D)Bağımsızlığına halel getirmemek kaydıyla
resmi bir organın üyesi olarak hizmet
vermek


E)Ücret karşılığı hukuki mütalaa vermek
11. Hâkimin, nişanlısı da dâhil olmak üzere aile
üyelerinden _ birinin . vekil/temsilci/avukat
olarak _ katıldığı bir davaya - bakmasını
sakıncalı kılan yargı etiği ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?


A) İstikamet
B) Yetkinlik
C) Mesleğe yaraşırlık
D) Bağımsızlık
E) Eşitlik


12. Yargıçların dosdoğru ve güvenilir olmasını
gerektiren yargı etiği ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Eşitlik
B) İstikamet
C) Tarafsızlık
D) Bağımsızlık
E) Yetkinlik


13. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre bazı
gruplar için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine
aykiri sayılamaz.


Aşağıdakilerden hangisi bu gruplar arasında
yer almaz?


A) Yoksullar
B) Çocuklar
C) Yaşlılar
D) Gaziler
E) Maluller


14. Duruşma sırasında bir - avukatın . sanık
hakkında ırkçı ifadeler kullanması halinde
hâkim, yargı etiği açından ne şekilde hareket
etmelidir?


A)Sanığa avukatın sözlerinden rahatsız olup
olmadığını sorarak alacağı cevaba göre
uyarmalıdır.


B)Duruşma sırasında avukati. irkçi ifadeler
kullanmaması konusunda uyarmalıdır.


c)Avukattan, ırkçı ifadelerini - kanıtlamasını
istemelidir.
D)Avukatın - görüşlerini . rahatlıkla . ifade
edebilmesi: için herhangi bir müdahalede
bulunmamalıdır.
E)Duruşma sonrasında avukatla özel görüşme
yaparak _ bundan sonra ırkçı - ifadeler
kullanmaması konusunda uyarmalıdır.


15. Hâkimin toplumdaki kültürel, etnik ve dinî
çeşitliliği tanımasını, bu çeşitlilik hakkında
bilgi sahibi olmasını gerektiren yargı etiği
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Liyakat
B) Doğruluk
C) Eşitlik
D) Bağımsızlık
E) Dürüstlük


16. Yargıcın insan hakları alanındaki gelişmeleri
takip etme yükümlülüğü aşağıdaki yargı etiği
ilkelerinden hangisinin sonucudur?


A) Eşitlik
B) Tarafsızlık
C) Bağımsızlık
D) Yetkinlik ve özen
E) İstikamet


17. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre
aşağıdakilerden hangisi zabıt kâtibinin görev
yapabileceği hallerden biridir?


A)Sanığın eşi olduğu dava
B)Suçtan kendisinin de zarar gördüğü dava
c)Daha önce bilirkişilik yaptığı dava
D)Komşusunun davası
E)Mağdurun eşi olduğu dava


18. Aleyhine açılmış bir davayla ilgili _ mahkeme
kalemine. gelen bir vatandaş, davasını takip
etmek için bir avukat aradığını söyleyerek,
kalemde bulunan adalet personelinden avukat
tavsiyesinde bulunmasını ister.


Bu durumda personel ne şekilde hareket


etmelidir?


A)Yardımcı olamayacağını söyleyerek
tavsiyede bulunmamalıdır.


B) Bildiği en iyi avukatı tavsiye etmelidir.


C) Hâkimden izin isteyerek tavsiyede
bulunmalıdır.


D) Ücret karşılığında tavsiyede bulunmalıdır.


E) Bildiği en iyi avukatların listesini vermelidir.


19. Aşağıdakilerden hangisi adalet personeli
açısından çıkar çatışması olarak
değerlendirilecek durumlardan biri değildir?


A)Çocuğunun adli kurumda çalışması için
yetkililerle görüşme yapması


B)Kendine ait bir taşınmazı adli kuruma
kiralaması


c)Adli kurumlarda işlem: yapan - taraflara
yardım etme nedeniyle ücret alması


D)Kardeşinin, adli kurumun personel alım ilanı
çerçevesinde iş başvurusunda bulunması
E)Adli kurumun yapacağı bir satın salma
işleminde " yakın aile _ üyesinin tercih
edilmesini sağlaması
20. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na
göre aşağıdaki durumlardan hangisinde zabıt
kâtibi görevden çekinebilir?


A)Taraflardan birine yol gösterdiği davada


B)Nişanlısının davasında
c)Tanık olarak dinlendiği davada


D)Taraflardan biri ile arasında bir düşmanlık
bulunması durumunda


E) Bilirkişi olarak dinlendiği davada
CEVAP ANAHTARI
1)C
2)E
3)A
4)B
5)E
6)E
7)A
8)C
9)D
10)E
11)C
12)B
13)A
14)B
15)C
16)D
17)D
18)A
19)D
20)B
1. Bir toplumun - ahlakından - bahsederken,
sözgelimi "Türk ahlakı" denildiğinde, ahlak
kelimesi aşağıdaki anlamlarından hangisi ile
kullanılmış olur?


A) Yasaklayıcı
B) Pratik
C) Betimsel
D) Normatif
E) İzin verici


2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir eylemin
ahlaki otoriteyle gerekçelendirilmesine
örnektir?


A)Vicdanım başka türlü davranmama izin
vermedi.
B)Yaşlıydı ve çantasını taşıyacak hali yoktu.
c)Yardım etmeseydim düşecekti.
D)İçimdeki sese kulak verdim.
E)Yardım ettim çünkü annem yaşlılara yardım
etmek gerektiğini söyler.
3. Hiç kimsenin hukuken belirlenmiş yargı
yerleri : dışında - yargılanamayacağını - ifade
eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?


A) Doğal hâkim
B) Silahların eşitliği
C) Aleniyet
D) Tarafsızlık
E) Çelişmeli yargı


4. Turistik amaçla "Türkiye'ye gelmiş olan bir
yabancı, havaalanındaki kamu görevlilerinin etik
ilkelere - aykırı davrandığına tanık olmuştur.
Durumu - kurum amirliğine _ yazılı dilekçe ile
bildirmiş ancak yabancıların etik ilke ihlali
başvurusunda bulunamayacağı, sadece dava
açabileceği kendisine söylenmiş ve herhangi bir
işlem yapılmamıştır.


Bu durumla ilgili - aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?


A) Yabancıların yaptıkları başvurular işleme
alınır _ ancak _ inceleme - tamamlanmadan
yabancı : Türkiye'den _ ayrılırsa, : inceleme
sona erdirilir.


B) Herhangi bir nedenle Türkiye'de bulunan ve
etik ilke ihlaline tanık olan yabancılar,
başvuru hakkı açısından Türkiye'de oturuyor
kabul edildikleri için yapılan işlem hatalıdır.


C) Etik ilke ihlali ile ilgili başvuru hakkı sadece
Türk - vatandaşlarına - verilmiştir. . Yapılan
işlem doğrudur.


D) Bir yabancının etik ihlali başvurusunda
bulunması için bir Türk vatandaşını da şahit
göstermesi gerekir. Yapılan işlem doğrudur.


E) Bir yabancının etik ilke ihlali ile ilgili
başvuruda bulunabilmesi için Türkiye'de
oturuyor _ olması - gerekir. Yapılan işlem
doğrudur.


5. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde
karar alıcıların kişisel beğeni ve tercihlerinin
değil; yapılan hizmetin muhatabının ihtiyacını
dikkate almak gerekliliğine işaret eden ilke
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Misyona bağlılık
B) Sürekli gelişim
C) Beyana güven
D) Öngörülebilirlik
E) Hizmette yerindelik


6. Hâkimliğe ve savcılığa atanacak olanlarda
hangi ölçütlerin aranacağı açıkça
belirlenmemiş, bu ölçütler ilan edilmemiş
veya ölçütlere uygunluğun nesnel bir şekilde
ölçülmesi sağlanamamışsa aşağıdaki
ilkelerden hangisi ihlal edilmiş sayılır?


A) Doğruluk
B) Liyakat
C) Eşitlik
D) Dürüstlük
E) Bağımsızlık


7. Hâkim, önündeki bir dava veya önüne gelme
ihtimâli olan "bir konu hakkında, bilerek ve
isteyerek, - yargılama aşamasının - sonuçlarını
veya sürecin açıkça âdilânelik vasfını makul
ölçüler çerçevesinde etkileyecek veya
zayıflatacak yorumda bulunmamalıdır.


Bu durum, aşağıdaki ilkelerden hangisinin
gereğidir?


A) İhsas-ı rey yasağı
B) Gizlilik
C) İhkak-ı hak yasağı
D) Dürüstlük
E) Kurumsallık


8. Hâkimin taraflarla veya tanıklarla özel olarak
görüşememesi aşağıdaki ilkelerden
hangisinin gereğidir?


A) Dürüstlük
B) Doğruluk
C) Tarafsızlık
D) Liyakat


E) Eşitlik


9. Hâkimlik mesleği ve mesleğe yaraşırlık ilkesi ile


ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi


yanlıştır?


A)Konumunun, gündelik hayatta kendisine
avantaj sağlamasını beklememelidir.


B)Şüphe uyandıracak ilişkilerden kaçınmalıdır.
c)Yargı mesleğinin onuruyla uyumlu bir tarzda
davranmalıdır.


D)Aile üyelerinden birinin avukat olarak
katıldığı davaları öncelikli olarak
incelemelidir.
E)Kurduğu ilişkilerin görüşlerini etkilemesine
izin vermemelidir.
10. Aşağıdakilerden hangisi hâkimlik mesleği ile
bağdaşan eylemlerden biri değildir?


A)Hukuki bir kavram hakkında konferans
vermek
B)Adalet teşkilatının idaresi hakkında ders
vermek
c)
Hukuk sistemi hakkında yazı yazmak


D)Bağımsızlığına halel getirmemek kaydıyla
resmi bir organın üyesi olarak hizmet
vermek


E)Ücret karşılığı hukuki mütalaa vermek
11. Hâkimin, nişanlısı da dâhil olmak üzere aile
üyelerinden _ birinin . vekil/temsilci/avukat
olarak _ katıldığı bir davaya - bakmasını
sakıncalı kılan yargı etiği ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?


A) İstikamet
B) Yetkinlik
C) Mesleğe yaraşırlık
D) Bağımsızlık
E) Eşitlik


12. Yargıçların dosdoğru ve güvenilir olmasını
gerektiren yargı etiği ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Eşitlik
B) İstikamet
C) Tarafsızlık
D) Bağımsızlık
E) Yetkinlik


13. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre bazı
gruplar için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine
aykiri sayılamaz.


Aşağıdakilerden hangisi bu gruplar arasında
yer almaz?


A) Yoksullar
B) Çocuklar
C) Yaşlılar
D) Gaziler
E) Maluller


14. Duruşma sırasında bir - avukatın . sanık
hakkında ırkçı ifadeler kullanması halinde
hâkim, yargı etiği açından ne şekilde hareket
etmelidir?


A)Sanığa avukatın sözlerinden rahatsız olup
olmadığını sorarak alacağı cevaba göre
uyarmalıdır.


B)Duruşma sırasında avukati. irkçi ifadeler
kullanmaması konusunda uyarmalıdır.


c)Avukattan, ırkçı ifadelerini - kanıtlamasını
istemelidir.
D)Avukatın - görüşlerini . rahatlıkla . ifade
edebilmesi: için herhangi bir müdahalede
bulunmamalıdır.
E)Duruşma sonrasında avukatla özel görüşme
yaparak _ bundan sonra ırkçı - ifadeler
kullanmaması konusunda uyarmalıdır.


15. Hâkimin toplumdaki kültürel, etnik ve dinî
çeşitliliği tanımasını, bu çeşitlilik hakkında
bilgi sahibi olmasını gerektiren yargı etiği
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Liyakat
B) Doğruluk
C) Eşitlik
D) Bağımsızlık
E) Dürüstlük


16. Yargıcın insan hakları alanındaki gelişmeleri
takip etme yükümlülüğü aşağıdaki yargı etiği
ilkelerinden hangisinin sonucudur?


A) Eşitlik
B) Tarafsızlık
C) Bağımsızlık
D) Yetkinlik ve özen
E) İstikamet


17. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre
aşağıdakilerden hangisi zabıt kâtibinin görev
yapabileceği hallerden biridir?


A)Sanığın eşi olduğu dava
B)Suçtan kendisinin de zarar gördüğü dava
c)Daha önce bilirkişilik yaptığı dava
D)Komşusunun davası
E)Mağdurun eşi olduğu dava


18. Aleyhine açılmış bir davayla ilgili _ mahkeme
kalemine. gelen bir vatandaş, davasını takip
etmek için bir avukat aradığını söyleyerek,
kalemde bulunan adalet personelinden avukat
tavsiyesinde bulunmasını ister.


Bu durumda personel ne şekilde hareket


etmelidir?


A)Yardımcı olamayacağını söyleyerek
tavsiyede bulunmamalıdır.


B) Bildiği en iyi avukatı tavsiye etmelidir.


C) Hâkimden izin isteyerek tavsiyede
bulunmalıdır.


D) Ücret karşılığında tavsiyede bulunmalıdır.


E) Bildiği en iyi avukatların listesini vermelidir.


19. Aşağıdakilerden hangisi adalet personeli
açısından çıkar çatışması olarak
değerlendirilecek durumlardan biri değildir?


A)Çocuğunun adli kurumda çalışması için
yetkililerle görüşme yapması


B)Kendine ait bir taşınmazı adli kuruma
kiralaması


c)Adli kurumlarda işlem: yapan - taraflara
yardım etme nedeniyle ücret alması


D)Kardeşinin, adli kurumun personel alım ilanı
çerçevesinde iş başvurusunda bulunması
E)Adli kurumun yapacağı bir satın salma
işleminde " yakın aile _ üyesinin tercih
edilmesini sağlaması
20. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na
göre aşağıdaki durumlardan hangisinde zabıt
kâtibi görevden çekinebilir?


A)Taraflardan birine yol gösterdiği davada


B)Nişanlısının davasında
c)Tanık olarak dinlendiği davada


D)Taraflardan biri ile arasında bir düşmanlık
bulunması durumunda


E) Bilirkişi olarak dinlendiği davada
CEVAP ANAHTARI
1)C
2)E
3)A
4)B
5)E
6)E
7)A
8)C
9)D
10)E
11)C
12)B
13)A
14)B
15)C
16)D
17)D
18)A
19)D
20)B