Sponsorlu Bağlantılar


1. Bazı ahlaki yargıların herkes için geçerli
olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Faydacılık
B) Mutlulukçuluk
C) Hazcılık
D) Evrenselcilik
E) Kültürel görelilikçilik


2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir eylemin
duyguyla gerekçelendirilmesine örnektir?


A)Çocukları çok seviyorum.
B)Vicdanım başka türlü davranmama izin
vermedi.
C)Yaşlıydı ve ayakta duracak hali yoktu.
D)İçimdeki sesi dinledim.
E)Yardım etmeseydim ölecekti.


3. Hiç kimsenin hukuken belirlenmiş yargı
yerleri dışında yargılanamayacağını ifade
eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?


A) Silahların eşitliği
B) Aleniyet
C) Tarafsızlık
D) Çelişmeli yargı
E) Doğal hâkim


4. Aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağı
kapsamının dışındadır?


A)Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar
ilişkisi içinde bulunanlardan alınan
karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs,
seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye
çekleri


B)Hizmetten yararlananların: vereceği her türlü
eşya, giysi, takı veya gida türü hediyeler


C)Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi
içinde olanlardan alınan borç ve krediler


D)Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın
alırken, satarken veya kiralarken piyasa
fiyatına - göre _ makul olmayan bedeller
üzerinden yapılan işlemler


E)Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya
buna benzer nitelikte olanlar
5. Yargı bağımsızlığı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Hâkim ancak hukuka karşı sorumludur.
B)Hâkim yargısal faaliyetini yasama ve
yürütmenin denetimi altında yürütmelidir.
c)Bağımsızlığı korumak hâkimin
yükümlülüğüdür.
D)Hâkim - bağımsızlık standartlarını - daima
yükseltmelidir.
E)Hâkim hiyerarşik bir yapının üyesi değildir.


6. Mahkemelerin verdiği kararlara ancak yargı
çerçevesinde itiraz edilebilmesi ve verilen
kararları genel ve özel af dışında geçersiz
kılacak düzenleme yapılamaması aşağıdaki


ilkelerden hangisinin gereğidir?
A) Liyakat
B) Eşitlik
C) İşleyişte bağımsızlık
D) Dürüstlük
E) Doğruluk


7. Hâkimin duruşmayı idare etmek için cezai
nitelikte kullandığı yetkileri makul
gerekçelere _ dayandırılamadığı - durumlarda
aşağıdaki ilkelerden hangisi zedelenmiş


olur?


A) Eşitlik
B) Doğruluk
C) Dürüstlük
D) Liyakat
E) Tarafsızlık


8. Hâkim, önündeki bir dava veya önüne gelme
ihtimâli olan "bir konu hakkında, bilerek ve
isteyerek, - yargılama aşamasının sonuçlarını
veya sürecin açıkça âdilânelik vasfını makul
ölçüler çerçevesinde etkileyecek veya
zayıflatacak yorumda bulunmamalıdır.


Bu durum, aşağıdaki ilkelerden hangisinin
gereğidir?


A) Kurumsallık
B) Dürüstlük
C) İhsas-ı rey yasağı
D) Gizlilik
E) İhkak-ı hak yasağı


9. Hâkimin, nişanlısı da dâhil olmak üzere aile
üyelerinden _ birinin . vekil/temsilci/avukat
olarak - katıldığı bir davaya - bakmasını
sakıncalı kılan yargı etiği ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Mesleğe yaraşırlık
B) İstikamet
C) Bağımsızlık
D) Eşitlik
E) Yetkinlik


10. Aşağıdakilerden hangisi hâkimlik mesleği ile
bağdaşan eylemlerden biri değildir?


A)Hukuk sistemi hakkında yazı yazmak
B)Adalet teşkilatının idaresi hakkında ders
vermek


c)Ücret karşılığı hukuki danışmanlık yapmak


D)Bağımsızlığına halel getirmemek kaydıyla
resmi bir organın üyesi olarak hizmet
vermek


E)Hukuki "bir kavram hakkında konferans
vermek
11. Hâkimin kabul görmüş teamüllerin . ötesine
geçerek. duruşma sırasında beyan ettiği
hususları yazıya geçirirken değiştirmesi
aşağıdaki ilkelerden hangisinin
zedelenmesine yol açar?


A) Bağımsızlık
B) Mahkemede istikamet
C) Eşitlik
D) Yetkinlik
E) Tarafsızlık


12. Yargıçların dosdoğru ve güvenilir olmasını
gerektiren yargı etiği ilkesi aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Bağımsızlık
B) İstikamet
C) Eşitlik
D) Tarafsızlık
E) Yetkinlik


13, Kişi ve kişi grupları arasındaki farklılıkları
olumlu yönde göz önünde bulunduran ve
onları eşit veya aynı varsaymayan eşitlik
anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Mutlak eşitlik
B) Şekiî eşitlik
C) Maddi eşitlik
D) İmtiyazlı eşitlik
E) Adil eşitlik


14, Hâkimin dosya güvenliğini de gözetmek
durumunda olması hangi yargı etiği ilkesinin
gereğidir?


A) İstikamet
B) Tarafsızlık
C) Bağımsızlık
D) Yetkinlik ve özen
E) Mesleğe yaraşırlık


15. Duruşma sırasında bir avukatın sanık
hakkında ırkçı ifadeler kullanması halinde
hâkim, yargı etiği açından ne şekilde hareket
etmelidir?


A)Duruşma sırasında avukatı ırkçı ifadeler
kullanmaması konusunda uyarmalıdır.


B)Duruşma sonrasında avukatla özel görüşme
yaparak bundan sonra ırkçı ifadeler
kullanmaması konusunda uyarmalıdır


c)Sanığa avukatın sözlerinden rahatsız olup
olmadığını sorarak alacağı cevaba göre
uyarmalıdır.
D)Avukatın görüşlerini rahatlıkla ifade
edebilmesi için herhangi bir müdahalede
bulunmamalıdır.


E)Avukattan, ırkçı ifadelerini kanıtlamasını
istemelidir.


16. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre bazı
gruplar için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine
aykırı sayılamaz.


Aşağıdakilerden hangisi bu gruplar arasında
yer almaz?


A) Yaşlılar
B) Gaziler
C) Maluller
D) Çocuklar
E) Yoksullar


17. Adalet personelinin vakıf olduğu mahrem
bilgileri saklaması gerekliliği aşağıdaki
ilkelerden hangisinin gereğidir?


A) Gizliliğe riayet
B) Göreve bağlılık
C) Çıkar çatışması
D) Tarafsızlık
E) Kurumsallık


18. Aşağıdakilerden hangisi adalet personeli
açısından çıkar çatışması olarak
değerlendirilecek durumlardan biri değildir?


A)Kendine ait bir taşınmazı adli kuruma
kiralaması
B)Kardeşinin, adli kurumun personel alım ilanı
çerçevesinde iş başvurusunda bulunması
c)Adli kurumlarda işlem: yapan taraflara
yardım etme nedeniyle ücret alması
D)
Çocuğunun adli kurumda çalışması için
yetkililerle görüşme yapması


E)Adli kurumun yapacağı bir satın salma
işleminde yakın aile üyesinin tercih
edilmesini sağlaması
19. Aleyhine açılmış bir davayla ilgili mahkeme
kalemine. gelen bir vatandaş, davasını takip
etmek için bir avukat aradığını söyleyerek,
kalemde bulunan adalet personelinden avukat
tavsiyesinde bulunmasını ister.


Bu durumda personel ne şekilde hareket
etmelidir?


A) Bildiği en iyi avukatların listesini vermelidir.
B) Hâkimden izin isteyerek tavsiyede bulunmalıdır.
C) Bildiği en iyi avukatı tavsiye etmelidir.
D) Yardımcı olamayacağını söyleyerek tavsiyede bulunmamalıdır.
E) Ücret karşılığında tavsiyede bulunmalıdır.


20. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre
aşağıdakilerden hangisi zabıt kâtibinin görev
yapabileceği hâllerden biridir?


A)Sanığın eşi olduğu dava
B)Suçtan kendisinin de zarar gördüğü dava
c)Mağdurun eşi olduğu dava
D)Komşusunun davası
E)Daha önce bilirkişilik yaptığı dava


CEVAP ANAHTARI
1)D
2)A
3)E
4)E
5)B
6)C
7)E
8)C
9)A
10)C
11)B
12)B
13)C
14)D
15)A
16)E
17)A
18)B
19)D
20)D