Sponsorlu Bağlantılar


1. Kanunların yorumunda kanun koyucunun
subjektif iradesinin dikkate alındığı yorum
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Lafzi yorum
B) Bilimsel yorum
C) Yasama yorumu
D) Tarihsel yorum
E) Amaçsal yorum


2. Sosyal düzen kurallarına uyulmaması halinde
gösterilen tepkiye ne ad verilir?


A) Tazminat
B) Kınama
C) Yaptırım
D) Şiddet
E) Ceza


3. İslam Hukukunda öldürme, yaralama ya da
bir uzvun kullanılamaz hale getirilmesi ile
sonuçlanan fiillerin bilerek ve isteyerek
(kasden) işleyen faillerinin, kadı kararıyla
işledikleri suçun aynısına maruz bırakılarak
cezalandırılmasına ne ad verilir?


A) Kısas
B) Recm
C) Tazir
D) Hadd
E) İcma


4. Aşağıdakilerden hangisi adli yargı kolundaki
Özel Hukuk mahkemelerinden biridir?


A) Vergi Mahkemesi
B) Sulh Hukuk Mahkemesi
C) İdare Mahkemesi
D) İcra Mahkemesi
E) Çocuk Mahkemesi


5. Bir hakkın bir kişiye bağlanmasına ne ad
verilir?


A) Hakkın kazanılması
B) Maddi fiil
C) Hakkın kaybedilmesi
D) İrade açıklaması
E) Haksız.fiil


6. Malike sahip olduğu eşyayı kullanma; ondan
yararlanma ve onunla ilgili her türlü maddi ve
hukuki tasarrufta bulunma yetkilerini veren
ayni hakka ne ad verilir?


A) Üst hakkı
B) İrtifak hakkı
C) Mülkiyet hakkı
D) İpotek
E) Taşınmaz yükü


7. Hakkın korunmasında ispat yükü ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Lehine karine bulunan taraf, karineyi ileri
sürerek ispat yükünden kurtulabilir.
B)İspat yükünün yerine getirilmesi yazılı şekle
tabidir.
c)İkrar halinde ispat yükünü taşıyan tarafın
yükümlülüğü ortadan kalkar.
D)İspat - yükünün - yerine _ getirilmesinde
kullanılan araçlara delil adı verilir.
E)İspat yükünün okanun hükmü ile - yer
değiştirmesi mümkündür.
8. Bir davada taraflardan birinin diğer tarafça
ileri sürülen veya aleyhine hukuki sonuç
doğuracak nitelikteki bir" maddi vakıanın


(olgunun) doğruluğunu bildirmesine ne ad
verilir?


A) Savunma
B) İfa
C) İkrar
D) Defi
E) İddia


9. Hukuk yargılamasında mahkemeden bir
hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da
yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup
olmadığının belirlenmesinin talep edildiği
dava türü aşağıdakilerden hangisidir?


A) Belirsiz alacak davası
B) İnşai dava
C) Topluluk davası
D) Eda davası
E) Tespit davası


10. Aşağıdakilerden hangisi hakların ayrımında


sosyal ve ekonomik kamu hakları arasında
yer alır?


A)Eğitim ve öğretim hakkı
B)Konut dokunulmazlığı hakkı
c)Din ve vicdan hürriyeti hakkı
D)Toplantı "ve gösteri yürüyüşü düzenleme
hakkı
E)Mülkiyet hakkı


11. Bir kimsenin malvarlığının haklı bir neden
olmaksızın diğer bir kimsenin. malvarlığının
aleyhine çoğalmasına ne ad verilir?


A) Sözleşme
B) Hakkın intikali
C) Hukuki işlem
D) Sebepsiz zenginleşme
E) Haksız fiil


12. Aşağıdaki özel haklardan hangisi bir
başkasına devredilebilir niteliktedir?


A) Nişanı bozma hakkı
B) Nafaka hakkı
C) Oturma hakkı
D) İntifa hakkı
E) Telif hakkı


13. Miras Hukuku'na göre ayırt etme gücüne
sahip bir kimsenin vasiyetname
düzenleyebilmesi için kaç yaşını doldurmuş
olması gerekir?


A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18


14. Aşağıdakilerden hangisi birinci
(klasik) haklar arasında yer alır?


A)Dilekçe hakkı
B)Konut hakkı
c)Barış hakkı
D)Beslenme hakkı
E)Çalışma hakkı


15. Eşya Hukuku'nda kanun veya kanunda
öngörülen - sözleşmeler uyarınca oluşan
topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik
olanların mülkiyetine ne ad verilir?


A) Paylı mülkiyet
B) Ferdi mülkiyet
C) Elbirliği mülkiyeti
D) Özel mülkiyet
E) Taşınır mülkiyeti


16. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na


TBMM seçimleri kaç yılda bir yapılır?


A)3
B)4
c)5
D)6
E)7


17. Aşağıdakilerden hangisi Kamu


dalları arasında yer almaz?


A)Anayasa Hukuku
B)İdare Hukuku
c)Ceza Hukuku
D)Mali Hukuk
E)Miras Hukuku
18. Ticaret Şirketleri Hukuku ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Komandit şirket şahis şirketidir.
B)Kollektif şirket şahıs şirketidir.
c)Sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirket sermaye şirketidir.
D)Limited şirket şahıs şirketidir.
E)Anonim şirket sermaye şirketidir
19. Türk Ceza Kanununa göre aksi belirtilmeyen


hallerde süreli hapis cezasının üst sınırı


aşağıdakilerden hangisidir?


A)15 yıl
B)20 yıl
c)25 yıl
D)30 yıl
E)45 yıl
20. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk'un
dalları arasında yer almaz?


A) Kişiler Hukuku
B) Eşya Hukuku
C) Miras Hukuku
D) Aile Hukuku
E) Sigorta, Hukuku


CEVAP ANAHTARI
1)D
2)C
3)A
4)D
5)A
6)C
7)B
8)C
9)E
10)A
11)D
12)E
13)B
14)A
15)C
16)B
17)E
18)D
19)B
20)E