Sponsorlu Bağlantılar


1. Endüstriyel toplumdaki boş zaman ve tatil
gibi boş zaman etkinliklerinin tarımcı
toplumdaki karşılığı aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Metafizik zaman
B) Sıkıcı zaman
C) Negatif zaman
D) Pozitif zaman
E) Hasat zamanı


2. Turizm sosyolojisinin ortaya çıkışı _ve
gelişimi açısından büyük bir önemi olan
sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?


A) Fortunant
B) Zedek
C) Bacon
D) Herodot
E) Glüksman


3. Aşağıdakilerden hangisi turizmin . ortaya
çıkışında etkili olan olumlu faktörler arasında
yer almaz?

A) Çalışma süresinin azalması
B) Refah düzeyinin artması
C) Tatil sürelerinin azalması
D) Çalışanlara ödenen ücretlerin artması
E) Sanayileşmenin hızlanması ve gelişmesi


4. 1919'da kuruluşunu tamamladıktan sonra
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün altı günlük
iş haftasını ve bir günlük hafta tatilini resmi
olarak ilan etmesi ve üye ülkelerden bunu
yasal bir düzenleme olarak
gerçekleştirmesini talep etmesi
aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


A) _Dinselliğin etkisinin azalmasıyla
B) İşçilerin ortalama gelirlerinin artmasıyla
C) Turizmin kitleselleşmesiyle
D) Turizmin seçkinlere özgü bir etkinlik olarak
kalmasıyla
E) Tasarruf etmenin zorunlu hale gelmesiyle


5. Aşağıdakilerden hangisi turizmin tarihsel
arka planını Antik Yunan - kaynaklarına
başvurarak incelemek isteyen bir


araştırmacının başvurması gereken
eserlerden biridir?


A) Seyahatname
B) Anabese
C) Yolculuk
D) Yıkım
E) Kara kitap


6. 13. yüzyıl sonlarında Asya'ya yaptığı ziyaret
ile ilgili: izlenimlerini yazarak Uzak Doğu
kültürüne karşı bir merakın uyanmasına ve
bu bölgelere seyahat eğiliminin artmasına yol
açan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Macellan
B) Vasco de Gama
C) Marco Polo
D) Kant
E) Cicero


7. MÖ 5. yüzyılda Mısır'da yapılan festivallere
ilişkin tanıklıklarını "Tarih" adlı eserinde


ayrıntılı olarak anlatan kişi aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Aphrodite
B) Pausanias
C) Bacon
D) Herodot
E) Artemis


8. Turizmin sosyolojinin ilgi alanına girmeye
başlaması aşağıdaki gelişmelerden hangisi


ile ilişkilidir?


A) Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla
B) Paranın bulunmasıyla
C) Kütüphanelerin açılmasıyla
D) Sanayi Devrimi'yle
E) Yazının keşfedilmesiyle


9. Aşağıdakilerden hangisi Roma Dönemi'nde
halk arasında toplu yıkanma yeri anlamında
kullanılan sözcüklerden biri değildir?


A) Balaneion
B) Mansiones
C) Loetronloutron
D) Thermae
E) Balineum


10. Turizmin tarihsel kökenleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Ticaret amacıyla bir yerden diğerine ilk
seyahat edenler Fenikelilerdir.
B)Para, tekerlek ve yazıyı bularak Romalılar
seyahat etmeyi kolaylaştırmışlardır.
C)İlk çağlarda sadece ayrıcalıklı ' sınıfların
üyeleri turizm faaliyetlerine katılabilmişlerdir.
D)Modern anlamda turizme benzeyen ilk dikkat
çekici faaliyet Olimpiyat Oyunları'dır.
E)Sağlık turizmi ilk çağlardan beri varlığını
sürdüren bir turizm etkinliğidir.


11. Artık yalnızca ihtiyaçlarımızı piyasadan
karşılamak adına tüketmiyoruz, aynı zamanda
bir kimlik inşa etmek ve toplumdaki yerimizi
ya da toplumun bireye atfettiği statümüzü
belirlemek için de tüketiyoruz. Bu bağlamda
tüketim birey için aynı zamanda bir mutluluk
kaynağı haline gelmektedir. Gerçek
ihtiyaçlarla sahte ihtiyaçlar arasındaki farkın
belirsizleştiği koşullar altında birey kendini
toplumdaki diğer bireylerden farklı kılmak
için bazı işaretleri, imgeleri veya markaları
tüketirken aynı işaret ve markaları tüketen
başka bireylerle bir ortaklık kurar. Tüketim
toplumunun bir parçası olur." diyerek
tüketim toplumu ile ilgili görüşlerini aktaran
düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


A) Edward Palmer Thompson
B) Karl Marx
C) Max Weber
D) Thorstein Veblen
E) Jean Baudrillard


12.


|. Üst sınıflar ile alt sınıfların boş zaman
etkinlikleri birbirine çok benzemektedir.


II. Tüketim ile boş zaman arasında karşılıklı bir
ilişki söz konusudur.


III. Marx'a göre boş zamanın temel işlevlerinden
biri insani gelişme için bir alan yaratmasıdır.


IV. Boş zaman sadece iş yaşamını kapsar.,


V. Boş zamanın turizm sektöründeki en büyük
katkısı öngörü sağlamasıdır.


Boş zaman kavramıyla ilgili - yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?


A) |ve V
B) II ve IV
C) I, IV ve V
D) II, III ve IV


E) II, III ve V


13. Hindistan, Dubai ve ABD gibi dünyanın çeşitli
yerlerinde gerçekleştirilen Alışveriş
Festivalleri boş zamanın giderek
aşağıdakilerden hangisi ile örtüştüğünü
göstermektedir?


A) Dinlenmeyle
B) Tüketimle
C) Ev hayatıyla
D) Doğa buluşmasıyla
E) Sağlık faaliyetleriyle


14. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı
bir rekreasyon etkinliğidir?


A) Trekking
B) At binme
C) Yüzme
D) Masaj
E) Bisiklet


15. Gedik pazarla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?


A)Yatırımcılara yüksek kâr oranı sunar.
B)Piyasadaki talebe rağmen arzın eksikliği
durumudur.
C)Gedik pazar için verilebilecek en iyi
örneklerden biri kitle turizmidir.
D)Küçük bir grubun talebini temsil eder.
E)Etkin bir piyasa araştırması ile saptanabilir.


16. Turist ile yerel halk arasındaki ilişkiyi
biçimlendiren özelliklerle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?


A) Derinlikli bir sosyal ilişkidir.
B) Kalıcıdır
C) Eşitlikçidir
D) Mekânsaldır
E) Dengelidir


17. Aşağıdakilerden hangisi turizmin
gelişmesiyle birlikte olumlu anlamda ortaya
çıkan ekonomik etkilerden biri değildir?


A) Ürün/hizmet maliyetlerinin artması
B) Yeni iş olanaklarının ortaya çıkması
C) Gelir düzeyinin artması
D) Satın alma düzeyinin yükselmesi
E) Refah düzeyinin artması


18. Aşağıdakilerden hangisi bir turistin yer
değiştirme amaçları arasında yer almaz?
A) Para kazanmak
B) Eğlenmek
C) Dinlenmek
D) Gezip görmek
E) Spor yapmak


19. Aşağıdakilerden hangisi turizmin


gelişmesinin kentsel çevre üzerindeki
olumsuz etkileri arasında yer almaz?
A)Aşırı kentleşmenin yaşanması
B)Ana yollardaki yoğun trafik ve park alanı
sorunu yaşanması
C)Bölgenin kapasitesinin aşılması
D)Gürültü kirliliğinin artması
E)Kentsel görünüme olan ilginin artması


20. Aşağıdakilerden hangisi turizmin
sosyo-kültürel çevre üzerindeki olumsuz
etkileri arasında yer almaz?


A)Kültürel ve eğitimsel standartların
yükselmesi
B)Turizmden kolay kazanç elde etme
düşüncesinin profesyonel yaklaşımlar
konusunda motivasyon düşüklüğüne yol
açması
C)Yerleşimciler ile turistler arasında ev satın
alma veya ev kiralama konusunda rekabet
yaşanması
D)Kara para ticareti gibi yasa dışı işlerde
artışların yaşanması
E)Sosyal güvenlik sorunlarının ortaya çıkması


CEVAP ANAHTARI
1)A
2)E
3)C
4)C
5)B
6)C
7)D
8)D
9)B
10)B
11)E
12)E
13)B
14)D
15)C
16)D
17)A
18)A
19)E
20)A