Sponsorlu Bağlantılar


1. Acil durum yöneticisinin değişen koşullara göre
karar vermesi ve bu kararları hemen uygulamaya
sokması ------- ilkesi olarak tanımlanır.


Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri


aşağıdakilerden _ hangisi - doğru - şekilde
tamamlar?


A) koordinelilik
B) esneklik
C) işbirliğine açıklık
D) bütünleşiklik
E) profesyonellik


2. Aşağıdakilerden hangisi jeolojik afet
türlerinden biri değildir?


A) Deprem
B) Heyelan
C) Volkanik patlama
D) Çığ
E) Çamur akıntıları


3. Aşağıdakilerden hangisi afetin büyüklüğüne
etki eden faktörlerden biri değildir?


A) Teknolojik yetersizlik
B) Az gelişmişlik
C) Eğitim eksikliği
D) Hızlı ve denetimsiz kentleşme
E) Ormanların tahribi


4. Akarsu, göl ve denizlerden kaynaklanan afetler;
----- -- olarak tanımlanır.


Yukarıdaki - cümlede boş bırakılan yeri


aşağıdakilerden _ hangisi - doğru - şekilde
tamamlar?


A) Teknolojik afetler
B) Biyolojik afetler
C) Sosyal afetler
D) Hidrografik afetler
E) Klimatik afetler


5. Bir olayın belirli koşul _ve ortamlarda
doğurabileceği can, mal, ekonomik ve
çevresel değerlerin kaybının gerçekleşme
olasılığına ne ad verilir?


A) Risk
B) Olay
C) Kaos
D) Facia
E) Tehlike


6. Aşağıdakilerden hangisi Acil Durum Yönetim
Merkezinin operasyon bölümünün
görevlerinden biridir?


A) Teknik destek sürecini planlamak
B) Acil durum açıklamaları yapmak
C) Toparlanma sürecini planlamak
D) Belgeleme sürecini yürütmek
E) Kaynakların takibini gerçekleştirmek


7. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Bilgi
Sistemleri'nin (CBS) afet ve acil durum
yönetim sistemi ile ilgili çalışmalarda
kullanılmasının nedenlerinden biri değildir?


A) Kolay çözümler sunabilmesi
B) Güncellenebilmesi
C) Etkin bir veri paylaşım aracı olması
D) Çok yönlü görselleştirme imkânı sunması
E) Düşük maliyetli olması


8. Büyükşehir belediyesi olan illerde valiye
bağlı olarak il özel idarelerinin yerine kurulan
ve afet acil yardım hizmetlerinin
koordinasyonu ve yürütülmesinden sorumlu
olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?


A) İl idare kurulu
B) Bakanlık Merkez Örgütü
C) Büyükşehir belediye meclisi
D) Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
E) İl genel idaresi


9."Afet öncesi, afet anı ve sonrasına ait hazırlık ve
çalışmalar, bir düzenin parçası olarak
değerlendirilmeli ve eşgüdüm içinde
gerçekleştirilmelidir. Afet ve acil durum
yönetiminin her bir aşamasında gerçekleştirilen
çalışmalar tek seferlik çalışmalar olarak
düşünülmemelidir. Çalışmalar döngüsel bir yapıyı
oluşturan ve dolayısıyla süreklilik göstermesi
gereken parçalardır. Bu döngüsel yapıyı sürekli
biçimde kontrol ve koordine etmek, güncellemek
gerekmektedir."


Yukarıdaki paragraf afet ve acil durum
yönetimi konusunda uyulması gereken
aşağıdaki kurallardan hangisini ifade eder?


A) Afetlere hazırlığın birey, aile, kurum ve yerel
yönetimlerden başlatılması
B) Afetlerin tümünün dikkate alınması
C) Faaliyetlerin bir sistem dâhilinde bütün
olarak gerçekleştirilmesi
D) Her aşamada katılımcı olunması
E) Evrensel bilgi ve standartların takip edilmesi
ve uygulanması


10. -------, her düzeyde yaşanabilecek acil durum ve
afetlere müdahale için oluşturulmuş olan modüler
bir saha acil yönetim sistemidir.


Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?


A) Kriz Müdahale Sistemi
B) Acil Durum Yönetim Sistemi
C) Afet Merkez Koordinasyon Sistemi
D) Afet Acil Yönetim Sistemi
E) Olay Komuta Sistemi


11. Aşağıdakilerden hangisi acil durum
planlaması ile ulaşılmak istenen hedeflerdenbiri değildir?


A) İyileştirme için daha az finansal kaynak kullanılması
B)Afetlerin zararı ve yıkıcı etkilerinin
azaltılması
C)Afetlerin oluşma ihtimalinin ortadan
kaldırılması
D)İnsanların can ve mal güvenliğinin
sağlanması
E)Toplumun afetlere hazırlıklı olmasının
sağlanması


12. Aşağıdakilerden hangisi bölge halkının afet ve
acil durum yönetiminin hazırlık aşamasında yerine getirilebileceği
faaliyetlerden biridir?


A)Uygulama, tatbikat ve gerekli eğitimlere
katılmak
B)Yangın risklerine karşı duman detektörü
takmak
C)Düzenleme, ayırma, dağıtma, depolama
işlerinde görevler almak
D)Yaşanılan binanın zemin ve beton analizleri
ile düzenli bakımlarını yaptırmak
E)Gönüllü ihtiyacı için bölgede bulunan yerel
ve merkezi yetkilileri aramak


13. ------- Örgütün acil durum yönetimine genel
yaklaşımını acil durum yönetimi ile ilgili ilkeler
dizisini ve kurallar toplamını temsil etmektedir.


Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar ?


A) Strateji
B) Politika
C) Taktik
D) Operasyon
E) Program


14. Üst yönetimin, acil durum planlama takımının
yetkilendirilmesini yazılı tebligat ile yapması
aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?


A)Üst yönetimin planlamaya verdiği desteğin
B)Üst yönetimin yasal düzenlemelere uygun
davrandığının
C)Şirkette güç mesafesinin fazla olduğunun
D)Acil durum planlama takımının yetersiz
olduğunun
E)Personelinin acil durum bilinci olmadığının15.

RİSK RİSKİN_SEVİYESİ RİSKİN_ŞİDDETİ RİSKİN_YÖNETİLEBİLİRLİĞİ RİSKİN_ACİLİYETİ RİSKİN_BÜYÜMESİ
Deprem Yüksek 3 2 2 2
Sel Yüksek 2 3 2 2
Yangın Yüksek 3 3 2 2
Hortum Yüksek 1 2 1 2
Heyelan Yüksek 2 2 2 2


Tabloda, risk seviyeleri tespit edilen risklerin
önceliğinin belirlenmesi amacıyla dört değişken
kullanılmıştır. Bu değişkenler riskin şiddeti,
yönetilebilirliği, aciliyeti _ve büyümesidir. Bu
değişkenlerin ağırlıklarının belirlenmesi için 1'den
5'e kadar (1 en düşük, 5 en yüksek) rakamlar
kullanılmıştır.


Yukarıdaki verilere göre, risk seviyeleri aynı
olan doğal afet risklerinden önem önceliğine sahip olan afet türü aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Hortum
B) Sel
C) Heyelan
D) Yangın
E) Deprem


16. Müdahale edilmesi zorunlu olacak kadar
büyük risklere ne ad verilir?


A) Önemsiz riskler
B) Nitel riskler
C) Kabul edilebilir riskler
D) Nicel riskler
E) Kaçınılmaz riskler


17. Aşağıdakilerden hangisi tehlike tanımlama
sürecindeki insani varlıklar kapsamında yer
almaz?


A) Afetlerin etkilerini öngörme
B) Afetlerin etkileri ile baş edebilme
C) Afetlerin etkilerine dayanım
D) Afetlerin etkilerinden kurtulma kapasitesi
E) Afetlerin etkilediği doğal ortamın durumu


18. Aşağıdakilerden hangisi belirsizliğin ortaya
çıkma nedenlerinden biri değildir?


A) Hesaplama hataları yapılması
B) Ölçülmesi mümkün olmayan ancak ölçüm
gerektiren durumların olması
C) Tek bir veri setinin kullanılması
D) Deney ve gözlem yapılmaması
E) Bilgilerin ve verilerin güncellemesinin
yapılmaması


19. Uygun tehlike modelinin belirlenmesinde
dikkate alınmayan etken aşağıdakilerden


hangisidir?


A) Model fonksiyonlarının zaman ile ilişkisi
B) Modelin doğruluğu
C) Modelin veri işleme düzeyi
D) Model çıktılarının kalitesi
E) Model çıktılarının bütünlüğü


20. Aşağıdakilerden hangisi doğal tehlikelerden
biri değildir?


A) Deprem
B) Nükleer patlama
C) Sel
D) Fırtına
E) Heyelan


CEVAP ANAHTARI
1)B
2)D
3)A
4)D
5)A
6)B
7)E
8)D
9)C
10)E
11)C
12)A
13)B
14)A
15)D
16)E
17)E
18)C
19)C
20)B