Sponsorlu Bağlantılar


1. Sağlık, çevre ve eğitim gibi belirli konulara
dair nüfusun genelinde farkındalık ve
davranış değişikliği oluşturmayı amaçlayan
ve toplumu daha iyi sonuçlara ulaştırmayı


hedefleyen örgütlü iletişim faaliyetlerine ne
ad verilir?


A) Sınırsız reklam kampanyaları
B) Caydırıcı reklam kampanyaları
C) Maliyetli reklam kampanyaları
D) Farkındalık kampanyaları
E) İletişime dayalı reklam kampanyaları


2.
|. Afete hazır aile
II. Afete hazır okul
III. hazır işyeri


Yukarıdakilerden hangileri "Afete Hazırlıklı Türkiye Projesi" kapsamında yürütülen
bilinçlendirme ve eğitim seferberliği
kampanyalarındandır?


A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) |ve II
D) I ve III
E) 1 II ve III


3. Aşağıdakilerden hangisi hedef kitlenin
belirlenmesinin avantajlarından biri değildir?


A)Doğru iletişim araç ve tekniklerinin
seçilmesini sağlaması
B)Mesajların etkili biçimde hazırlanabilmesini
sağlaması
C)Kampanya ile ilgili sorunların kısa sürede
çözülmesini sağlaması
D)Bütçe ve kaynak kullanımında önceliğin
belirlenerek kaynak israfının engellenmesini
sağlaması
E)Kampanya ile ilgili bütün grupların önceden
saptanmasını sağlaması


4. İncelenmekte olan olayın gerçek tanığı
tarafından bizzat elde edilen verilerden
oluşan kaynağa ne ad verilir?


A) Subjektif kaynak
B) Caydırıcı kaynak
C) Kritik kaynak
D) Politik kaynak
E) Birincil kaynak


5. Aşağıdakilerden hangisi paydaş analizinin
temel amaçlarından biri değildir?


A)Paydaşlar aracılığıyla kurumun itibarını
yükseltmek
B)Gerçekleştirilen işbirlikleri sayesinde
karşılıklı fayda ve çıkar elde etmek
C)Yeni işbirliği alanları yaratmak
D)Hedef kitlenin davranışlarını belirleyen
psikolojik etmenleri göz önünde
bulundurmak
E)Paydaşların çevresinin kampanyayı yürüten
kuruma yönelmesini sağlamak
6.
1. Azaltma


2. Hazırlıklı
olma


3. Tepki


K. Afet ve tehlikelerin olumsuz
etkilerine karşı planlamalar
yapmak ve insanları bu konuda
uyarmayı kapsar.


L. Tıbbi ve psikolojik yardım,
sigorta ve kamu sektörü
ödemelerinin yapılması, zarar
gören özel mülklerin, kamu
mallarının ve altyapının onarımı
ve eylemlerin yapılmasını
kapsar.


M. Tehlike ve afetlerin olumsuz
etkilerini minimum seviyeye
indirmek amacı ile yapılan
faaliyetleri kapsar.


N. Afet oluştuktan sonraki


4. İyileşme | çalışmaların hemen
uygulamaya konmasını kapsar.


Bu bilgilere göre afet yönetim süreci
aşamaları ve her bir düzeyde gerçekleştirilen
eylemlerin doğru eşleştirmesi aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?


A) 1-M, 2-K, 3-N, 4-0
B) 1-N, 2-K, 3-M, 4-0
C) 1-L, 2-M, 3-K, 4-N
D) 1-K, 2-N-, 3-L, 4-M
E) 1-M, 2-N, 3-L, 4-M

7. Aşağıdakilerden hangisi farkındalık
kampanyalarının aşamalarından biri değildir?


A) Uygulama
B) Ölçme ve değerlendirme
C) Yöneltme
D) Araştırma
E) Planlama


8. Bireyin bir durum, olay ya da olgu karşısında
ortaya koyması beklenen davranış biçimine
ne ad verilir?


A) İlgi
B) Eşgüdümleme
C) Dikkat
D) Tutum
E) Sakınım


9. Araştırmadan elde edilen verilerin
incelenmesi, raporlanması ve kampanyaya
etki edecek tüm faktörlerin ortaya
konulmasının ardından, mevcut durumla ilgili
güçlü-zayıf yönlerin ve fırsatların analizi ve
değerlendirmesine ne ad verilir?


A) Psikolojik analiz
B) Sosyolojik analiz
C) SWOT analizi
D) Kurum analizi
E) PESTEL analizi


10. Aşağıdakilerden hangisi afetlerin yarattığı
etkileri azaltabilmek için yapılması gereken
yapısal faktörlerden biridir?


A)Eğitim faaliyetlerini hızlandırmak
B)Modern teknoloji ve iletişim imkanlarından
faydalanmak
C)Önlem alma ve zarar azaltma kültürünü
geliştirmek
D)Deprem yönetmeliğine uygun binalar
yapmak
E)Yerel, bölgesel ve uluslararası işbirlikleri
geliştirmek


11. Aşağıdaki afet farkındalık kampanya
bileşenlerinden hangisi hedeflerin nasıl
başarılacağını açıklamak için kapsamlı bir
biçimde fikir, içerik ya da statejik yaklaşımı
ifade eder?


A) Anlatım yaklaşımı
B) Kampanya stratejisi
C) Bağımsız kampanya
D) Kampanya araçları
E) Eğitsel materyaller


12. Aşağıdakilerden hangisi bir haberin değer
taşıyıp taşımadığında belirleyici olan
ölçütlerden biri değildir?


A) Zamanlılık
B) Olağandışılık
C) Anlaşmazlık
D) Yakınlık
E) Sıradanlık


13. Aşağıdakilerden hangisi - mesajların hedef
kitleye ulaştırılması için dikkat edilecek
unsurlardan biri değildir?


A) Kişisel medya yaptırımı
B) Dağıtım kanallarının seçimi
C) Mesajın yaygınlaştırılma özelliği
D) Yeni medyanın kullanımı
E) Özel etkinliklerin kullanımı


14. Aşağıdakilerden hangisi kamuoyunu dolaylı
yoldan oluşturan araçlar arasında yer almaz?


A) Siyasi grup
B) Eğitim
C) Aile
D) Tutum
E) Kültür


15. Aşağıdakilerden hangisi afet durumlarındaki
medya kontrol listesinde yer alan hazırlık
tedbirlerine yönelik sorulardan biridir?


A)Bölgede erken uyarı sistemi var mıydı?
B)Bölgede acil durum planı var mıydı?
C)Ormansızlaşma bir sorun muydu?
D)Afetin ekomomik etkileri nelerdir?
E)Afet risk azaltımı, düzeltme süreciyle
bütünleşik mi?


16. Kampanyaları duyurmak, haber değeri şeklinde
kurgulamak, ilgili kişilere ve medyaya ulaştırmak
anlamında hayati değeri olan ------- önemli bir
bilgilendirme aracıdır.


Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?


A) Etkinlik
B) Sempozyum
C) Basın bülteni
D) Konferans
E) Afiş


17. "Mesajlar ödül veya cezaya odaklanmaktır."
ifadesi aşağıdaki hangi mesaj içerik
stratejisinin kapsamında yer alır?


A) Özgecilik
B) Yaptırım
C) Tartışma
D) Atlatma
E) Sıklık


18. Afet farkındalık kampanyalarında mesaj
oluşturulduktan sonra davranış değişimine
yönelik sözlü veya zihinsel değişimin
sağladığı iletişim biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Tutum değişimi
B) Mesajların kabulü
C) Mesaja maruz bırakma
D) Mesajın hatırlanması
E) Mesajların doğru bir şekilde dağıtılması


19. Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın temel
özelliklerinden biridir?

A) Tek yönlü iletişim
B) Tek türde içerik
C) Çoğunluk beğenisine uygun içerik
D) Hiyerarşik yapı ve sahiplik ilişkisi
E) Eşzamansız iletişim


20. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki
diyalog kampanyalarının amaçlarından biri değildir?


A)Tarafların karşılıklı olarak karar almalarını
sağlamak
B)Sadece bireysel kitleleri bilgilendirmeyi
amaçlamak
C)Bireyler ve gruplar arasındaki bilgi akışını
sağlamak
D)İlişkilerdeki diriliği canlı tutmak
E)Tarafların iletişimine destek olarak
sorumluluk sahibi olmalarını sağlamak


CEVAP ANAHTARI
1)D
2)E
3)C
4)E
5)D
6)A
7)C
8)D
9)C
10)D
11)B
12)E
13)A
14)A
15)B
16)C
17)B
18)A
19)E
20)B