Sponsorlu Bağlantılar


1. Aşağıdakilerden hangisi engellenmesi
mümkün olan bir afet tehlikesidir?


A) Deprem
B) Kasırga
C) Göç
D) Tsunami
E) Sel


2. Mithat Bey yeni yaptıracağı evi için. binanın
oturacağı zeminin durumunu öğrenmek
istemektedir.


Mithat Bey'in bu yaklaşımı aşağıdakilerden
hangisi kapsamında değerlendirilir?


A) Zarar azaltma
B) Erken uyarı
C) Müdahale
D) İlk yardım
E) İyileştirme


3. Normal düzeni bozan ve toplum için olumsuz
sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel,
sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya
çıkmasına ne ad verilir?


A) Afet
B) Kaos
C) Acil durum
D) Kriz
E) Kaza


4. Bir bölgede yer alan yüzey kırığı (fay)
hareketlendikten ve enerji açığa çıktıktan
sonra aynı fay üzerinde yeniden enerji
birikmeye başlamasına ne ad verilir?


A) Fay şiddeti
B) Dönüş periyodu
C) Etki alanı
D) Oluş biçimi
E) Enerji boşalması


5. Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde
zarar azaltma çalışmalarından biri değildir?


A) Kentsel dönüşüm
B) Mikrobölgeleme haritalarının hazırlanması
C) Afet bilgi sisteminin kurulması
D) Riskli binaların tespit edilmesi
E) Geçici iskân çalışmaları


6. Afet yönetiminde müdahale aşamasından
sonra hangi aşama gelir?


A) Hazırlık
B) Ön iyileştirme
C) İyileştirme
D) Risk yönetimi
E) Zarar azaltma


7. Erzincan Belediyesi tarafından kentin deprem,
sel ve heyelan tehlikeleri ile ilgili makro ölçekli
tehlike haritaları hazırlanmıştır.


Bu durum aşağıdaki zarar azaltma
araçlarından hangisinin kapsamına girer?


A) Yönetmelik düzenlenmesi
B) Veri tabanı oluşturulması
C) Mevzuat düzenlenmesi
D) Yapı denetim çalışmaları
E) Sigorta sistemi


8.
1. Sivil toplum kuruluşları
II. Medya
III. - Akademik kuruluşlar
IV. Aileler


Yukarıdakilerden hangileri afet hazırlık
çalışmalarındaki paydaşlar arasında yer alır?


A) Yalnız I
B) 1ve IV
C) HI ve III
D) 1, III ve IV
E) 1, II, III ve IV


9.


------- Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve
ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale
için görev alacak kamu kurumları, özel sektör,
sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri
kapsamakta ve operasyon risklerini en aza
indirecek bir sistem olarak kabul edilmektedir.


Bu cümlede boş bırakılan yeri


aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?


A) Türkiye Afet Müdahale Planı
B) Türkiye Erken Müdahale Planı
C) Erken Uyarı Planı
D) Hazırlık Planı
E) Zarar Azaltma Planı


10. Afet konusunda çalışacak görevliler arasında
dil birliğini sağlamak için aşağıdaki
çalışmalardan hangisi yapılmıştır?


A)Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu
kurulmuştur.
B)Afet Yönetiminde Etkinlik Özel İhtisas
Komisyonu kurulmuştur.
C)Açıklamalı Afet Yönetimi Terimler Sözlüğü
hazırlanmıştır.
D)Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı kurulmuştur.
E)Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlanmıştır.


11. Doğa kaynaklı afetlerin zararlarını azaltmak
adına Birleşmiş Milletler kararıyla belirlenen
on yıllık dönem aşağıdakilerden hangisidir?


A) 1960-1970
B) 1970-1980
C) 1980-1990
D) 1990-2000
E) .2000-2010


12.
|. Fiziksel çevre bileşeni
II. Sosyokültürel çevre bileşeni
III. Yönetsel ve hukuksal bileşenler


Yukarıdakilerden hangileri afet risk analizi
bileşenleri arasında yer alır?


A) Yalnız!
B) Yalnız l!
C) Yalnız II!
D) 1velil
E) I, Il ve III


13. Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık
çalışmalarının temel hedeflerinden biri değildir?


A)Acil durum müdahale politikalarının
organizasyonu
B)Afetin toplumdaki ekonomik etkilerinin tespiti
Tahmine dayalı uyarı sistemlerinin kurulması
C)Yerel ve bölgesel düzeyde eğitim
standartlarının belirlenmesi
D)Yetkililerin ve risk altındaki nüfusun eğitimi


14. Toplum tabanlı afet hazırlığı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Bireyler verilen afet eğitimlerine katılmaya
gönüllü olmalıdır.
B)Toplum muhtemel tehlikeler hakkında
eğitilmeli ve toplumda bu konuda farkındalık
oluşturulmalıdır.
C)Merkezi yönetim afet anında halkın
ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür.
D)Özel sektör kendi müdahale ekiplerini
kurmayıp gerekli merciilere bu görevi
bırakmalıdır.
E)Bireyler kendi yaşam alanlarındaki tehlikeler
konusunda bilgilendirilmelidir.


15. Zarar azaltma aşaması afet meydana geldikten
sonra. tespit edilen toplumun zayıf ve dirençsiz
noktalarının onarılması aşamasında başlar ve
------- kadar devam eder.


Bu cümlede boş bırakılan yeri
aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?


A) bir sonraki afet olayına
B) afetin etkisinin azaltılmasına
C) afetzedelerin rehabilitasyonuna
D) hasarlı yapıların onarımına
E) acil yardım faaliyetlerinin tamamlanmasına


16. Aşağıdakilerden hangisi hazırlık aşaması
faaliyetleri kapsamında yer almaz?


A) Erken uyarı sistemlerinin kurulması
B) Kaynak yönetimi
C) Acil durum ve Afet yönetim planının
hazırlanması
D) Afet sigortası
E) Acil iletişim ve yardım servislerinin
belirlenmesi


17. Kentsel yerleşimlerin fiziki alt yapısı
oluşturulurken yer seçimi kriterleri ve
yapılaşma standartlarının belirlendiği zarar
azaltma aracı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Veri tabanı oluşturulması
B) Mevzuat
C) Sigorta
D) Mikro ölçekli haritalar
E) Acil müdahale planları


18. İstanbulda meydana gelen deprem sonrası ağır
hasar gören kanalizasyon şebekesi sebebiyle
salgın hastalık tehlikesi başlamıştır.


Bu durum afetin aşağıdaki etkilerinden
hangisi kapsamında değerlendirilir?


A) Yıkıcı etkileri
B) Doğrudan etkileri
C) Sürekli etkileri
D) Tahmin edilemeyen etkileri
E) İkincil etkileri


19. Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak
Tedbirler Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesi ile başlayan Afet yönetimi dönemi
aşağıdakilerden hangisidir?


A)1923 öncesi
B)1923-1944 dönemi
C)1944-1958 dönemi
D)1958-1999 dönemi
E)1999 sonrası


20. Afet'e neden olan temel etken
aşağıdakilerden hangisidir?A) Doğa ve İnsan kaynaklı etmenler
B) Jeomorfolojik etmenler
C) Jeofizik etmenler
D) Meteorolojik etmenler
E) Jeolojik etmenler


CEVAP ANAHTARI
1)C
2)A
3)D
4)B
5)E
6)C
7)B
8)E
9)A
10)C
11)D
12)E
13)B
14)D
15)A
16)D
17)B
18)E
19)C
20)A