Sponsorlu Bağlantılar


1. Planların diğer görsel sunumlardan farkı
nedir?


A) Yer şekilleri belirtilir.
B) Yasal bağlayıcılıkları vardır.
C) Özel amaçlarla üretilebilir.
D) Ölçek belirtilir.
E) Mekansal veri içerir.


2. Türkiye'de şehir ve bölge _ plancılarının
mesleği icra etmek için gerekli ehliyete sahip
olup olmadığı konusunda anayasal olarak
görüş vermeye yetkili kuruluş hangisidir?


A) TMMOB Şehir Plancıları Odası
B) _TMMOB Mimarlar Odası
C) TMMOB
D) Başbakanlık
E) Belediye


3. Planlama sürecinde hukuki olarak planları
aşağıdakilerden hangisi onaylamaktadır?


A) Belediye Encümeni
B) İcra Makamı
C) Temsil Makamı
D) Yürütme Makamı
E) Karar Organı


4. Plan - kararlarının _ verilmesi _ sürecinde,
gelişme ve koruma hedeflerinin birbirleriyle
çelişmeyecek _ve yarışmayacak _ biçimde
gerçekleştirilmesini ifade eden planlama
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


A) Üst ve alt ölçekler arasındaki ilişkinin
sağlanması
B) Planlamanın toplumsal siyasa ile birlikte
kurgulanması
C) _Koruma-kullanma dengesinin sağlanması
D) Plan kararlarında nesnel ölçütlerin ortaya
konulması
E) Planların kademeli birlikteliği


5. Aşağıdakilerden hangisi G. Childe'a göre bir
yerleşmenin kent olarak nitelendirilebilmesi
için gerekli özelliklerden biridir?


A) Tarımsal aktiviteler
B) Dağınık geçici kamplar
C) Artı ürün yönetimi
D) Avcı-toplayıcı yaşam şekilleri
E) .Köy devletlerinin varlığı


6. 3194 Sayılı İmar Yasası'na göre "imar


planları", aşağıdaki hangi iki plan türünden
oluşur?


A)Koruma amaçlı imar planı ve uygulama imar
planı
B)Çevre düzeni planı ve nazım imar planı
C)Bölge planı ve çevre düzeni planı
D)Nazım imar planı ve uygulama imar planı
E)Nazım imar planı ve mekânsal strateji planı


7. Ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya
görüşlerinin alış verişinden doğan
uluslararası bütünleşme sürecine ne ad
verilir?


A) Kitlesel tüketim
B) Seri Üretim
C) Fordist Üretim
D) Küreselleşme
E) Kentsel Devrim


8. Türkiye'de eski adı İller Bankası, yeni adı
"İlbank A.Ş." olan kurumun, plan yapma
kapasitesi bulunmayan yerel yönetimlerin
adına _ imar _ planlarını yapması ya da
yaptırması hangi tip plan elde etme
yöntemidir?


A) Yarışma
B) Götürü
C) Taşeron
D) Emanet
E) Kendi yapma


9. Haritalara; istatistiki, görsel _ve _ metin
şeklindeki diğer bilgiler de eklenerek
oluşturulan karma gösterim aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Grafik
B) Akış şeması
C) Rapor
D) İmar Planı
E) Poster


10. Aşağıdakilerden _ hangisi _ il _ düzeyinde
metropoliten alan plan yapma yetkisine sahip
kurumdur?


A) _Muhtarlık
B) -Kültür ve Turizm Bakanlığı
C) Büyükşehir belediyesi
D) Kaymakamlık
E) Valilik


11. Aşağıdakilerden hangisi imar
uygulamalarındaki - 18. - Madde ya da
Düzenleme _ Ortaklık _ Payı _ uygulaması
sonrasında ortaya çıkan sorunlardan biri
değildir?


A)Vatandaşın taşınmazının bulunduğu yerden
uzak başka bir yerde hak verilmesi
B)Tahsis edilen imar haklarında farklılık
sebebiyle sosyal adaletsizlik
C)Müstakil parsellerin hisseli hale gelmesi
Parsellerdeki hissedar sayısındaki fazlalık
D)Çok katlı yapıların oluşması sebebiyle
yapılaşma maliyetinin artması


12. Veri uyumlandırma aşağıdaki hangi durumun
varlığında gereklidir?


A)Verilerin eksik ya da hatalı girilmesi
B)Verilerin __ farklı _ kaynaklardan _ değişik
zamanlarda elde edilmesi
C)Veri depolamada kapasite yetersizliği olması
D)Analiz çözümlemelerinde kullanılan
yazılımların yetersiz kalması
E)Veri kaynaklarının güvenilir olmaması


13. Son _ avcı-toplayıcıların _ve ilk çiftçilerin
yerleşmesi olarak tanımlanan, eğimli yapıda
inşa edilmiş bir sur duvarı bulunan aynı
zamanda arpa, mercimek tohumlarına dair
izler bulunan ve M.Ö. 9000 yıllarına tarihlenen
kent aşağıdakilerden hangisidir ?


A) Hattuşa
B) Eriha
C) Uruk
D) Çatalhöyük
E) Harappa


14. Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre
11250.000 ve daha üst ölçekli haritalar üzerine
şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan
planlar aşağıdakilerden hangisidir?


A) Mekânsal strateji planı
B) Nazım imar planı
C) Ulaşım ana planı
D) Uygulama imar planı
E) Koruma amaçlı imar planı


15. Yeryüzünde belli bir _konumu olan _ve
mekansal olarak ifade edilebilecek jeolojik,
coğrafi, demografik, tarihi vb. olguları belli
bir ölçekte ifade eden gösterim
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Akış şeması
B) Harita
C) Uygulama imar planı
D) Poster
E) Çevre düzeni planı


16. (A: Amaç belirleme; H: Hedeflere karar verme; E:
Eylemlerin programlanması; T: Tutarlı araçlara karar verme)
Planlama _ sürecinin _ izlediği - aşamalar


aşağıdakilerin hangisinde doğru şekilde
sıralanmıştır?


A) A- + H- T- E
B) E- -T- +A-+H
C) H-+A-E->T
D) T 3A-+H-+E
E) A-+T->+E->H


17. Aşağıdakilerden hangisi 21.yy kentlerinde
risk yaratan problemlerden biridir?


A) Göç
B) Tarımsal üretim
C) Post-Fordist üretim
D) Kitlesel üretim
E) Kentsel yayılma


18. Aşağıdakilerden _ hangisi - karmaşık - bir
sistemin bileşenlerine ayrılıp her aşamada
hangi eylemin yapılacağının sistematik bir
döngü içinde ve her aşamadaki eylem ve
aktörleri belirtir şekilde görselleştirilmesinde
kullanılabilir?


A) Harita
B) Pafta
C) Akış şeması
D) Çubuk grafik
E) Pasta grafik


19. Aşağıdakilerden _ hangisi, - nazım _ imar
planlarının amaçları arasında yer almaktadır?


A)Mekânsal strateji planlarına esas
oluşturacak ilke ve esasları belirlemek
B)Bütünleşik kıyı alanları planlarına esas
oluşturacak ilke ve esasları belirlemek
C)Çevre düzeni planlarına esas oluşturacak
ilke ve esasları belirlemek
D)Uzun devreli gelişme planlarına esas
oluşturacak ilke ve esasları belirlemek
E)Uygulama imar planlarına esas oluşturacak
ilke ve esasları belirlemek


20. Aşağıdakilerden hangisi Endüstri
Devrimi'nin kentlere olan etkilerinden biri değildir?


A) Kırsal alanlardan kentlere göç
B) Sağlıksız yaşam koşulları
C) Mekânsal büyüme
D) Tapınakların ortaya çıkması
E) Altyapının yetersiz kalması


CEVAP ANAHTARI
1)B
2)A
3)A
4)C
5)C
6)D
7)D
8)D
9)E
10)C
11)E
12)B
13)B
14)A
15)B
16)A
17)E
18)C
19)E
20)D