Sponsorlu Bağlantılar


1. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik afetlerden
biri değildir?


A) Aşırı sıcaklık
B) Kimyasal dökülme
C) Yangın
D) Patlama
E) Radyasyon


2. Bir olayın afet olarak adlandırılabilmesi için,
insan toplulukları ve insan yerleşmeleri üzerinde
kayıplar _ meydana _ getirmesi,-------ve _ insan
faaliyetlerini bozarak veya kesintiye uğratarak bir
yerleşme birimini etkilemesi gerekir.


Yukarıdaki - cümlede boş bırakılan - yeri
aşağıdakilerden _ hangisi - doğru - şekilde
tamamlar?


A) olaya ilk müdahale eden kişi tarafından
olayın üstesinden gelinmesi
B) etkisinin çok az ve kısıtlı olması
C) yerel imkân ve kaynaklarla üstesinden
gelinememesi
D)önceden tahmin edilmesi
E) can ve mal kaybına neden olmaması


3. Aşağıdakilerden hangisi afetin yol açtığı
ikincil etkilerden biridir?


A) Kültür mirası ve müzelerdeki kayıplar
B) Yapı ve alt yapı hasarları
C) Can kayıpları
D) Aşırı talebin neden olduğu karaborsacılık
E) Yaralanma ve sakat kalma


4. Aşağıdakilerden hangisi afetin büyüklüğüne
etki eden ana faktörlerden biri değildir?


A)Olayın fiziksel büyüklüğü
B)Arama kurtarma ekiplerinin sayısı
C)Bilgisizlik, eğitimsizlik ve güvenlik kültürünün
noksanlığı
D)Olayın yerleşme alanlarına uzaklığı ve nüfus
yoğunluğu
E)Hızlı nüfus artışı ve çarpık kentleşme


5. Uluslararası afet veri tabanı (EM-DAT)
bilgilerine göre 1900-2016 yılları arasında
dünya üzerinde kaç tane doğa kaynaklı afet
meydana gelmiştir?


A) 100.000
B) 22.000
C) 14.145
D) 12.500
E) 9.856


6. Türkiye Deprem Bölgeleri haritası ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A)Haritadaki - her bir deprem derecesi, o
bölgede meydana gelebilecek bir deprem
sonucunda beklenen ivme değerini ifade
eder.
B)Harita, Türkiye'yi dört deprem bölgesine
ayırır
C)Harita, büyük Marmara depreminden sonra
1999 yılında yapılmıştır.
D)Haritada _ gösterilen 1. derece deprem
bölgesinde beklenen ivme 0.30 ile 0.20
arasındadır.
E)Haritada gösterilen 4.. derece deprem
bölgesinde beklenen maksimum ivme değeri
0.40 g'den büyüktür.


7. Litosfer ile çekirdek arasında kalan ve
kalınlığı 2.900 km. olan kuşağa ne ad verilir?


A) Sismojenik bölge
B) Manto
C) Astenosfer
D) Yerkabuğu
E) Kimyasal alan


8. Fay düzlemi boyunca blokların birbirine
oranla yatay yönde hareket etmesi sonucu
oluşan ve blokların birbirleriyle sağa ve sola
doğru hareket ettiği faylara ne ad verilir?


A) Çatlak
B) Normal fay
C) Ters fay
D) Bindirme fayı
E) Doğrultu atımlı fay


9. Gelecekte olabilecek bir depremin yerinin,
zamanının ve büyüklüğünün bilimsel olarak
kabul gören çok disiplinli yaklaşım ve
yöntemler kullanılarak büyük bir doğrulukla
belirlenmesine ne ad verilir?


A) Depremin karakteristik özellikleri
B) Arbitraj
C) Episantır
D) Senyoraj
E) Deprem kestirimi


10. Ana sarsıntıdan sonra olan en büyük artçı
sarsıntının - büyüklük - değeri - genellikle
aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ana deprem değerinden 3 derece büyük
B)Ana deprem değerinden 1 derece küçük
C)Ana deprem değerinde
D)Ana deprem değerinden 3 derece küçük
E)Ana deprem değerinden 1 derece büyük


11. Brown'a _ göre _ sanal suyun . tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?


A)Havadaki görünmeyen suyun miktarıdır.
B)İnternetten ısmarlanan suyun miktarıdır.
C)Gıda ve diğer ürünlerin üretim aşamasında
kullanılan suyun miktarıdır.
D)Yer altındaki görünmeyen suyun miktarıdır.
E)Her gün içtiğimizi tahmin ettiğimiz suyun
miktarıdır.


12. Doğal ya da yapay bir göldeki su miktarının
veya bir akarsuyun debisinin _ artması
sonucunda, su seviyesinin _ yükselerek
yatağın normal sınırlarının dışına taşmasıyla
çevredeki alanların geçici bir süre su altında
kalmasına ne ad verilir?


A) Harikan
B) Senyoraj
C) Arbitraj
D) Taşkın
E) Hortum


13. Tipik olarak rüzgar, gemi, siklon gibi şeylerin
deniz mili olarak hızını ifade etmek için


kullanılan ve 1852 m/saate eşit olan hız
birimine ne ad verilir?


A) Knot
B) Dest
C) Bnt
D) Lakt
E) Bdar


14. Aşağıdakilerden hangisi, yıldırımdan
korunmak için yapılması gerekenlerden biri


değildir?


A) Kapalı bir alana girmek
B) 30/30 kuralına uymak
C) Yere çöküp başı dizlerin arasına almak
D) Ağaçlardan uzak durmak
E) Yere yatmak


15. Belli bir sıcaklıkta bir hava ya da gaz
kütlesinde bulunan su buharı miktarının, o
sıcaklıkta bir hava veya gaz kütlesinde
bulunabilecek en yüksek su buharı miktarına
oranının yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?


A) Hava nemi
B) Bağıl nem
C) Sabit nem
D) Değişken nem
E) Çözünür nem


16. Aşağıdakilerden _ hangisi - küresel iklim


değişikliklerinin Türkiye'deki su
kaynaklarında yaratabileceği etkilerden biri
değildir?


A) Kuraklığın sıklığının artması
B)Yağışların mevsimsel dağılımının değişmesi
C)Ani sellerin azalması
D)Su stresinin artması
E)1987 yılından beri zaten ortalamanın altında
gerçekleşen kar örtüsünün daha da
azalması


17. Bir sistemin iklim değişkenliği ya da
değişikliğinden olumlu ya da olumsuz şekilde
etkilenme derecesine ne ad verilir?


A) Duyarlılık
B) Senyoraj
C) Etkileşim
D) Arbitraj
E) Etkinlik


18. Toplumların ve ekosistemlerin; değişen iklim
şartları ile baş edebilmelerine yardımcı olmak


için - gerçekleştirilen eylemler ve alınan
önlemlere ne ad verilir?


A) Ekolojik marjinalleşme
B) Önlem analizi
C) Doğa analizi
D) İklim değişikliğine uyarlama
E) Duyarlılık ölçümü


19. UNDP'nin belirlediği İklim Risk Yönetimi


çalışmasının _ ilk - adımı _ aşağıdakilerden
hangisidir?


A) Risk ve etkileri belirleme
B) Kurumsal ve politika araştırmaları
C) Kapasite geliştirme
D) İklim analizi
E) Karar analizi ve destek


20. Aşağıdakilerden hangisi afet risk
yönetiminin _ temel _ unsurlarından _ biri


değildir?


A) Eğitim
B) Tatbikat
C) Planlama
D) Risk analizi
E) TrampaCEVAP ANAHTARI
1)A
2)C
3)D
4)B
5)C
6)A
7)B
8)E
9)E
10)B
11)C
12)D
13)A
14)E
15)B
16)C
17)A
18)D
19)D
20)E