Sponsorlu Bağlantılar


1. Sosyal düzen kuralları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?


A)Bir davranışın aynı anda birden çok sosyal
düzen kuralını ihlal etmesi mümkündür.
B)Sosyal düzen kuralları zaman içinde
değişiklik gösterebilir.
C)Sosyal düzen kurallarının ayırt:edici özelliği
maddi yaptırıma sahip olmalarıdır.
D)Sosyal düzen kuralları süreklilik arz eder.
E)Sosyal düzen kuralları genel nitelik taşır.


2. T.C. Anayasasına göre Anayasada değişiklik
teklifi - yapılabilmesi için en az kaç
milletvekilinin yazılı talebi gerekir?


A) 110
B) 184
C) 276
D) 330
E) 367


3. Toplumsal düzende ve gündelik ilişkilerde
bazı davranış kalıplarına uyulmasını
gerektiren tavırlar, yöntemler ve hareket


biçimlerinden oluşan kurallar bütününe ne ad
verilir?


A) Ahlak kuralları
B) Din kuralları
C) Örf.adet kuralları
D) Görgü kuralları
E) Hukuk kuralları


4. Kanunun öngördüğü unsurlara sahip olan ve
kanunun - emredici - hükümlerine - aykırı
olmayan bir işlemin, o işlemi oluşturan
iradelerden birindeki _ sakatlık _ sebebiyle
geçersiz sayılmasına ne ad verilir?


A) _Kısmi hükümsüzlük
B) Yokluk
C) Tek taraflı bağlamazlık
D) Kesin hükümsüzlük
E) _ İptal edilebilirlik


5. Kıyas'ın uygulama alanı bulamadığı hukuk
dalı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Miras hukuku
B) Medeni hukuk
C) Ticaret hukuku
D) Ceza hukuku
E) Borçlar. hukuku


6. Tarafların iradeleri ile açıkça
belirtebilecekleri halde belirtmedikleri


konuların açığa kavuşturulmasında yardımcı
olan kurallara ne ad verilir?


A) _Emredici hukuk kuralı
B) Yorumlayıcı hukuk kuralı
C) Tanımlayıcı hukuk kuralı
D) Yetki verici hukuk kuralı
E) Tamamlayıcı hukuk kuralı


7. Hukuk kurallarına aykırı bir biçimde yapılmış
idari işlemlerin idari yargı organlarınca
ortadan kaldırılması halinde ortaya çıkan
yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?


A) İptal
B) Ceza
C) Butlan
D) Yokluk
E) Tazminat


8. Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı
kaynakları arasında yer alır?


A) Tüzük
B) Yargı içtihadı
C) Anayasa
D) Kanun
E) Kanun hükmünde kararmame


9. TBMM ------- bakımından, Bakanlar Kurulu -------
bakımından, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri ise
----=--- bakımından yaratıcı kaynak niteliğindedir.


Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri


aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru
şekilde tamamlar?


A) Kanunlar - yönetmelikler - tüzükler
B) Kanunlar - kanun hükmünde kararnameler -
tüzükler
C) Kanunlar - tüzükler - yönetmelikler
D) Anayasa - kanunlar - yönetmelikler
E) Uluslararası anlaşmalar - genelgeler -
kanunlar


10. Sosyal düzen kurallarına uyulmaması halinde
gösterilen tepkiye ne ad verilir?


A) Ceza
B) Kınama
C) Tazminat
D) Şiddet
E) Yaptırım


11. Aşağıdakilerden _ hangisi - bölge . adliye
mahkemelerinin göreve başladığı illerden biri


değildir?


A) Eskişehir
B) Samsun
C) Antalya
D) Gaziantep
E) Erzurum


12. Osmanlı Hukukunda askeri sınıfa ait şer'i ve
hukuki davalara bakmakla görevlendirilen
hâkim aşağıdakilerden hangisidir?


A) Fakih
B) Kazasker
C) Kadı
D) Müderris
E) "Alim


13. Fıkhın insanlar arasındaki doğumdan ölüme
her tür ve düzeydeki toplumsal ilişkilerini
inceleyen bölümüne ne ad verilir?


A) Muâmelât
B) Münâkehat
C) Münâkalat
D) Münacât
E) .Müçtehid


14. İdari - yargıdaki en üst yargı - merci
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Bölge idare mahkemesi
B) Yargıtay
C) Danıştay
D) Yargıtay büyük genel kurulu
E) Sayıştay


15. İngiliz Hukukunda parlamentonun çıkardığı
yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların
uygulanma _ usul ve esaslarını gösteren
düzenlemeleri kapsayan kaynak
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Equity (hakkaniyet)
B) Codification (tedvin)
C) Mahkeme içtihatları
D) Common law (ortak hukuk)
E) Statute law (yasa hukuku)


16. Bir ülkede dağınık halde bulunan hukuk
kurallarının ait oldukları hukuk dalına bağlı
olarak _ derlenip sistemli - bir _ bütünlüğe
kavuşturulması etkinliğine ne ad verilir?


A) Yayılma
B) Aktarma
C) Tedvin
D) Kültürleme
E) Benimseme


17. İslam Hukukunda İslam dinini belirleyen ilahi
buyrukların toplamına ne ad verilir?


A) Sünnet
B) Kitap (Kur'an-ı Kerim)
C) Örfi hukuk
D) Fıkıh
E) Şeriat


18. Anayasa Mahkemesi ------- üyeden oluşur. Bu
üyeler --=---- yıl için seçilirler.


Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri
aşağıdakilerden hangileri sırasıyla ve doğru
şekilde tamamlar?


A) 12,4
B) 15,7
Cy: 16, 10
D) 17, 12
E) 21, 8


19. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu
idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının
bütün gelir ve giderleri ile mallarını, Türkiye
Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve
ayrıca sorumluların hesap ve işlemlerini
kesin hükme bağlamakla görevli mahkeme
aşağıdakilerden hangisidir?


A) Sayıştay
B) "Danıştay
C) Yargıtay
D) Anayasa mahkemesi
E) Uyuşmazlık mahkemesi


20. Aşağıdakilerden _ hangisi - birden . fazla
hakimden oluşan ve heyet halinde çalışan
toplu mahkemelerden biri değildir?


A) Ağır ceza mahkemesi
B) Bölge adliye mahkemesi
C) İdare mahkemesi
D) Asliye hukuk mahkemesi
E) Danıştay


CEVAP ANAHTARI
1)C
2)B
3)D
4)E
5)D
6)B
7)A
8)B
9)C
10)E
11)A
12)B
13)A
14)C
15)E
16)C
17)E
18)D
19)A
20)D