Sponsorlu Bağlantılar


SOSYAL POLİTİKA
ÜNİTE - 5
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL SİGORTALAR
Sosyal Güvenlik Kavramı :
 • Sosyal Güvenlik ilk defa 1935 tarihinde Amerikan Sosyal Güvenlik Kanununda kullanılmıştır.
Terim anlamı olarak :
 • Toplumu oluşturan bütün fertlerin uğrayacakları tehlikelerin zararlarından kurtarılma garantisi demektir.
Dar anlamda :
 • Hangi tehlikelerin hangi zararlarının nasıl ve ne miktarda seviyede karşılanacağından belirlenmesi dar anlamda sosyal güvenlik tanımını gerekli kılmıştır.
Geniş Anlamda :
 • Sebebi ne olursa olsun muhtaçlık ve yoksulluk yaratan her türlü duruma karşı korunma garantisi sağlanması anlamıdır.
İnsana Yakışır İş :
 • İnsanların çalışma hayatında yönelik bütün olumlu beklentilerinin ( hak ettiği ücret ve çalışma süresi gibi ) gerçekleştiği durumu ifade eder .
ILO tarafından belirlenen Sosyal Riskler ( dar anlamda)
 • Hastalık, iş kazaları, Meslek Hastalıkları, Analık , Yaşlılık, Malullük , ölüm , İşsizlik aile gelirinin yetmezliği dir.
Tehlikeler :
 • Fizyolojik Tehlikeler : insanların ruh ve beden bütünlüğüne zarar veren hastalık, yaşlılık, analık ve ölüm gibi
 • Tabii Afetlerden Kaynaklanan Tehlikeler : deprem fırtına su baskını toprak kayması ve iklim değişikliği gibi insanların kontrol edemediği can ve mal kayıpları
 • Sosyo Ekonomik Tehlikeler : Krizlerin ortaya çıkardığı işsizlik, işini ve işyerini kaybetme , boşanma ve aile reisinin ölümü gibi
 • İnsanların Sebep olduğu Tehlikeler : Gasp, hırsızlık öldürme, yaralama sakat bırakma
Kısa Vadeli Tehlikeler :
 • Hastalık, analık, işsizlik, iş kazaları
Uzun Vadeli Tehlikeler :
 • Malullük, Yaşlılık, Ölüm
Sosyal Güvenlik Teknikleri ve Yöntemleri ( KurumsalYapı ) Sosyal güvenlik teknikleri bireysel teknikler ve Toplu( kolektif ) teknikler olarak 2 ye ayrılır Bireysel Teknikler :
 • Fertlerin kendi irade ve istekleri ile kendi sosyal güvenliklerini sağlayacak tekniklerdir
Toplu ( kolektif ) Teknikler
 • Toplum olarak toplu olarak bir arada yaşamanın ürünü olarak gelişen tekniklerdir. Karşılıklı yardımlaşma, dayanışma , iş birliğine dayalı gelir transferi dir. Bu tekniğin özünde birlikte hareket etme vardır.
Sosyal Güvenlik için Geliştirilen Teknik ve Yöntemleri
 • Geleneksel sosyal güvenlik yöntemleri ( Sosyal Yardımlar ) : Bireysel tasarruf ve her türlü sosyal yardımlardan oluşur. İnsanlık tarihiyle başlar.
  • Bireysel Tasarruflar : ilk ve temel S.G.Yönt.dir.
  • Aile içi Yardımlaşma : Birden fazla kuşağın bir arada yaşaması
  • Tanıma bilme Faktörüne bağlı Yardımlaşma : Komşuluk ve akrabalık Kırsal ve gecekondu bölgelerinde daha yaygındır
  • Dini Sosyal Yardımlar :Kurban, fitre zekat gibi
  • Kurumsallaşmış Sosyal Yardımlar : Lonca Teşkilatı, Üyelerden alınan aidatlar, Osmanlı zamanında Vakıflar aracılığıyla Avarız Vakıfları – Yardımlaşma Sandıkları örnektir .
 • Modern ( günümüz ) S.G.Yönt.
   1. Sosyal Güvenlik Yöntemi ( Primli Rejimler ) : Devlet tarafından kurulması, zorunlu katılım esası ile prim ödeyerek katıldıkları, Hak ve Yükümlülüklerin kanunla belirlenir
   2. Devletçe Korunma Yöntemi : Muhtaç duruma düşen vatandaşların sosyal Güvenlik garantisi bir kamu görevi olarak üstlenmesi . Bu harcamaların tümüne Kamu Sosyal Güvenlik Harcamaları olarak bilinir
 • Tamamlayıcı Yöntemler
  • Sosyal güvenlik garantisinin yetersiz bulan, daha yüksek bir korunma garantisi talep edenler dir
Sosyal Sigortaların Tarihi Gelişimi :
 • İlk sosyal sigortalar 19.Y.Y son çeyreğinde Almanya da Otto Von Bismark tarafından kuruldu. Daha sonraları Bismark modeli olarak anılmaya başlandı.
 • İngiltere Beveridge Modeli olarak sosyal güvenlik sisteminin oluşturdu.
 • Sosyal sigortaların kurulan en son sigorta kolu İşsizlik dir. ( 1907 Danimarka )
 • Türkiye de 1945 yılında Sosyal Sigortalar Kurulmuştur.
Sosyal Sigortaların Özellikleri ve Özel Sigortalar :
 • Zorunluluk :
 • Sigortacılık
 • Finansmana Katılım
 • Gelirin yeniden dağılımını sağlama
 • Özerk Yönetim İlkeleri
Sosyal Sigorta Genel Bilgiler :
 • Kamu Sigorta Olma İlkesi : S.S.devlet tarafından kurulan kamu sigorta proğramıdır ilişkiler kamu hukuku çerçevesinde gerçekleşir.
 • Devletin Garantör olma İlkesi : Devlet S.S.nın garantörüdür .Devlet kurucu özel sigortalar düzenleyici ve denetleyicidir.
 • Zorunluluk ilkesi : S.S.. kapsamına girmek zorunludur
 • Finansmana Katılım İlkesi : ilgili tarafların ödediği primlerle finansman edilir
 • Özerk Yönetim ilkesi : Yönetime sosyal taraflarda katılır
 • Karşılık Olma İlkesi : S.S. ödenen primlerle sağlanan haklar arasında bir bağlantı vardır.
 • S.S katılmak zorunlu, özel sigortalara katılmak isteğe bağlıdır.
 • Devlet sigortasında taraflar arasında sözleşme serbestliği yoktur. Özel Sigortalarda tamamen sözleşme serbestliği vardır ,
 • S.S lar çalışma gücü kaybı, gelir kesilmesi, ve hastalık dolayısıyla gider artışlarını karşılar
 • Özel Sigortalar ise mal varlığı kayıplarını karşılar .
 • S.S.aileyi korumaya alırken, Özel Sigortalar fertleri korumaya alır.
İş Kollarının Oluşması :
 • İlk sigorta kolu olarak ‘ iş kazaları ve meslek hastalıkları ile analık sigortası birlikte kuruldu. ‘
 • Farklı S.S.kollarının birleştirilmesi 1964 yılında 506 sayılı S.S.Kanunu ile oldu.
SOSYAL SİGORTALARIN KAPSAMI Kişisel Olarak S.S.Kapsamı
 • Prim ödeyenler aktif sigortalı bakma
 • Sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk ve ana babalarını bağımlı nüfus olarak kapsar ve pasif sigortalı olarak değerlendirir.
Sigorta Kolları ( Tehlikeler ) itibariyle Kapsam :
 • ILO göre Sosyal Güvenlik Tehlikeleri 9 tane dir ve şunlardır . Hastalık ( tedavi edici hizmetler ve iş göremezlik geliri verilmesi ) , İş kazaları ve meslek hastalıkları, Analık, Yaşlılık, Malülluk , Ölüm, İşsizlik ve Aile gelirinin yetersizliği

  1. Hastalık : 2 şekildedir, Tıbbi yönüyle ve Parasal yönüyle
  2. İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları : işyerindeki çalışma şartlarından dolayı ortaya çıkan hastalık sebebiyle beden ve ruh bütünlüğünün zarar görmesi hali , işveren primleriyle finansman edildiği için devlete yük olmaz .iş göremezliğin kalıcı olması sebebiyle Sürekli kısmi veya tam aylık olarak ödeme yapılır. Çalışamadığı süre için iş göremezlik ödemesi yapılır
  3. Analık : Çalışan kadınlar için doğum öncesi ve sonrası iş göremezlik ödemesi yapılır. Süt parası olarak nakdi yardımlar bulunur. İş göremezlik verilme süresi Türkiye de 16 haftadır
  4. Malullük : çalışma gücünü bedenen veya ruhen sürekli olarak belirli bir oran üzerinde kaybetmesidir.Genellikle % 60 ve daha fazla oranda kaybedenler malül sayılır.
  5. Yaşlılık : Emeklilik aylığı bağlanma yaşı erkek te 60 , kadında 58 dir.
  6. Ölüm :
  7. İşsizlik : en geç kurulan ve diğer sigorta kollarına göre daha az sayıda ülkede oluşturulan sigorta koludur. İşsizlik sigortası Pasif İstihdam Politikası aracıdır. İşsiz kaldığı süre boyunca işsizlik ödeneği yapılmasıdır. İşsizlik ödeneği almak için
   • Belirli bir süre prim ödemek gerekir.
   • Kendi isteği dışında işten çıkartılmış olmak
   • 6 ay ile 2 yıl arasında işsizlik ödeneği ödenir.
   • İnsanı tembelliğe alıştırdığı için ödenek düşük tutulur.
ÜNİTE 6-
SOSYAL DIŞLANMA – AYRIMCILIK
SOSYAL DIŞLANMA :
 • Sivil, siyasi ekonomik ve sosyal vatandaşlık haklarından mahrum olma ve edilme durumu olarak tanımlanır
 • İlk kez Yoksulluk üzerine Fransa da kullanılmıştır.
 • ABD de dışlanmış gruplar için Sınıfaltı kavramı kullanılmıştır.
Atkınson ve Kintrea ya göre Sosyal DışlanmanınKurumsal Nedenleri
 • 4 tanedir bunlardan bir tanesinin başarısız olması sosyal dışlanmayı oluşturmaktadır.

 • Bu nedenler alt sistemin başarısızlığına ve yetersizliğine vurgu yapar
Sosyal Dışlanma Biçimleri
 • Ekonomik Dışlanma : Temel gereksinimlerini karşılayacak gelirden yoksun olmak
 • Mekansal Dışlanma : yaşanılan coğrafi mekan ile dışlanma ve Kamu hizmetlerinin niteliği nedeniyle dışlanma
 • Kültürel Dışlanma : Toplumsal ve kültürel yaşama katılmama demek
 • Siyasi Dışlanma : vatandaşlık haklarından siyasi ve hukuki olarak kullanamama
Sosyal İçerme Politikaları :
 • Sosyal Dışlanma Sorununu ilk defa resmi bir belge olan Maastricht anlaşmasında dile getirildi.
 • Sosyal Dışlanmanın AB nin temel hedefi olduğunu söyleyen anlaşma Amsterdam Anlaşmasıdır.
 • AB de Sosyal Dışlanma stratejisi ilk olarak 2000 yılında Lizbon Zirvesi ile başlandı
 • 2000 Yılında Nice Zirvesi ile AB Temel Haklar Şartı kabul edildi
 • sosyal dışlanmanın önlenmesine yönelik politikalar arasında en dikkat çeken ‘ Güvenceli asgari gelir veya asgari gelir güvencesidir ‘
 • Güvenceli Asgari Gelir uygulanan İtalya da bu görev Belediyelere verilmiştir.
 • İnsana Yaraşır İş kavramı ilk olarak ILO nun 1997 yılında yapılan 87.uluslararası Çalışma Konferansına sunulan raporda evrensel bir hedef olarak dünyaya duyurulmuştur
AYRIMCILIK : Ortaya Çıkış Biçimine Göre Ayrımcılık Türleri :
 • Doğrudan Ayrımcılık ( Açık Ayrımcılık )
  • Kişiye onunla aynı durumda olan başka bir kişiye göre daha az olumlu davranılması
 • Dolaylı Ayrımcılık ( Örtülü Ayrımcılık )
  • Toplumun bir kesimi üzerinde orantısız etkiye sahip olması ile ortaya çıkar.
  • Kadınlardan B ehliyeti istenmesi – Kadınlardan uzun süreli seyahat etme şartı aramak
 • Dolayısıyla Ayrımcılık :
  • Kendisi ile ilgili değil ama kendisiyle bağlantılı bir başka kişinin nitelikleri nedeniyle ayrımcılığa uğraması
  • Beyaz bir kişinin siyah kişiyle evlenmesi veya Müslüman birinin hristiyan biriyle evlenmesi gibi
 • Taciz – Cinsel Taciz :
 • Olumlu ( Pozitif ayrımcılık ) :
  • Dezavantajı yaratan durumunu göz ardı ederek kişi lehine yapılan davranış
 • Sistematik Ayrımcılık :
  • Güney Afrika da hükümet tarafından ırk ayrımcılığı yapılması
 • Çoklu – Kesişen Ayrımcılık :
  • Birden çok ayrımcılığın aynı anda ihlal edilmesi
 • Ters Yönlü Ayrımcılık :
  • Toplumda yer alan grubun karşı kaldığı ayrımcılık türüdür.
 • Çalışma Yaşamında Ayrımcılık:
 • Irk- Renk- Soy- ulusal veya etnik Köken- Din ve Siyasal Görüşe Dayalı Ayrımcılık :
 • Cinsiyet Ayrımcılığı
 • Özürlü ( Engelli ) Ayrımcılık
  • Dolaylı : sosyal eşitsizlikten dolayı ortaya çıkan ayrımcılık
  • Doğrudan : Özürlü olmayandan daha az ilgi görmesi
 • Yaş Ayrımcılığı : Eurolink tarafından tanımlanmıştır.
Ayrımcılık Yasağı İle İlgili Düzenlemeler : Önemliolanlar ILO :
 • Eşitlik ve Ayrımcılık konusunda ( Versailles Barış anlaşması )
 • Philadelphia Bildirgesi :
 • Temel Haklar ve ilkeler Bildirgesi :
 • İstihdam ve Meslek Alanında ayrımcılık Sözleşmesi
AB :
 • Ayrımcılık yasağı ile ilgili düzenleme : Roma anlaşması
 • Amsterdam anlaşması ile düzenleme genişletildi.
 • Avrupa Topluluğu anlaşması ile ilk defa ırk ve kökene bakılmaksızın eşit muamele kabul edilmiştir.
Türkiye de Ayrımcılık Yasağı ile İlgili Düzenlemeler :
 • Çalışma yaşamında eşitlik ve ayrımcılık yasağı 4857 sayılı Kanunda doğrudan ve dolaylı ayrımcılık kavramları ilk defa mevzuata girmiştir.
ÜNİTE – 7
ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN GRUPLAR ( DEZAVANTAJLIGRUPLAR )
Özel Olarak Korunması Gereken Gruplar
 • Çocuklar – Gençler – Yaşlılar – özürlüler – Göçmenler – azınlıklar – eski Hükümlüler – Kadınlar ve Tek ebeveynli aileler – Yoksullar
Çalışma Yaşamında Özel Olarak Korunması GerekenGruplar Kadınlar :
 • ILO tarafından kadınların korunması ile ilgili Analığın Korunması Sözleşmesi vardır.
 • Türkiye ilk düzenleme , 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu ile yapıldı.
 • 3008 Sayılı İş Kanunu
 • 1961 Anayasası ile Kadınlar özel olarak korunacağı belirtilmiş
 • 1982 anayasasında ise cinsiyet kavramına yer verilmiş
 • 4857 Sayılı iş kanunu en ayrıntılı kanundur
 • Yer altı ve Su altında çalıştırılmaları yasaktır.
 • BM nin Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesini Türkiye 1985 yılında kabul etmiş.
Çocuklar- Gençler
 • ILO ya göre en az çalışma yaşı 15 olarak kabul edildi
 • Çocuk ve gençlerin işçi statüsünde çalışma yaşamına girişleri sanayi devrimi ile birlikte başlar.
 • Uluslar arası alanda ilk defa 1890 Berlin Konferansında Çocukların çalıştırılma yaşı, süreleri, ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin karar alınmıştır.
 • Türkiye de ilk düzenleme 151 Sayılı Kanun 1921 yılında yapılmıştır. 3308 sayılı Kanun -1961 anayasası gibi düzenlemeler bulunur.
 • 4857 Sayılı Kanunda 15 yaşını doldurmayan çocukların çalıştırılması yasaktır ibaresi bulunur
 • 14 yaşını dolduranlar için özel hükümler bulunur.
 • Çocukların ve gençlerin yer ve su altında çalıştırılma yasağı – Gece çalıştırılmaları – Ağır ve Tehlikeli işlerde sağlık raporu istenmesi kanunda belirtilmiştir.
Yaşlılar :
 • 65 Yaş yaşlılığın başlangıcı sayılır. Kurumsal Bakım Hizmetleri Şunlardır
  • Huzurevi, Yaşlı Bakımevi, Sokak Yaşlıları Yardım evi , Yaşlı Apartmanları – Yaşlı Köyleri

 • 65 yaşını doldurmuş kişiler emekli aylığı bağlanır.
 • Yeşil kart ile karşılıksız sağlık hizmeti alırlar.
 • Yaşlılar için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz
Özürlüler
 • Türkiye özürlü çalıştırma zorunluluğu ilk olarak 854 sayılı kanunla olmuştur. 931 sayılı iş ile 1475 sayılı iş kanununda kota sistemine yer verilmiştir.
 • 50 ve üstünde işçi çalıştıran Özel sektör işyerlerinde % 3 , Kamu işyerlerinde % 4 olarak işçi zorunluluğu vardır. Türkiye iş kurumu aracılığıyla gerçekleşir
 • Yer ve su altında özürlü çalışma yasağı vardır.
Eski Hükümlüler :
 • Sadece Kamu sektöründe % 2 oranında işçi çalıştırma zorunluluğu vardır.
Göçmenler :
 • 1992 yılında Maastricht Anlaşması ile birlik düzeyine ulaşmıştır.
 • Türkiye de yabancı çalışma izinleri, süreli, süresiz, bağımsız ve istisnai çalışma izinleri olmak üzere 4 çeşittir.
 • İzinler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilir.
ÜNİTE- 8
KÜRESELLEŞME VE GÜNÜMÜZ SOSYAL POLİTİKA SORUNLARI
KÜRESELLEŞME :

 • Dünya Bankasına Göre Küreselleşme : Dünya çapında ekonomilerin ve toplumların bütünleşme sürecini ifade eder.
 • Uluslar arası Para Fonunu Göre Küreselleşme : Bütün ülke insanların daha yüksek bir hayat standardı sağlamak için gerçekleştirmek zorunda oldukları istikrarlı bir ekonomik büyüme hedefini birlikte gerçekleştirme sürecidir.
 • Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne Göre Küreselleşme ( OECD ) : Ulasal ekonomilerin birbirine bağlılıklarının arttığı çok yönlü bir ekonomik bütünleşme sürecidir
 • BM göre Küreselleşme : Küresel bütünleşmenin ve karşılıklı bağımlılığın artmasıdır ve iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel boyutları olan çok yönlü bir olgudur.
 • Uluslar arası Çalışma Örgütüne göre Küreselleşme ( ILO ) : Toplumlar ve ülkeler arası eşitsizlikleri artıran sosyal sorunları derinleştiren etkileri de olan bir süreç tir .
Küreselleşmeni Doğuşu veGelişimi :
3 ana Grup bulunur

 • Aşırı Küreselleşmeciler :
  • Mal-hizmet – sermaye hareketlerinin hiçbir dönemde gerçekleşmeyen hacimde artmasıdır. Neoliberal ve Marksist görüşü savunur
 • Şüpheciler :
  • Küreselleşme sürecine temkinli yaklaşır, Sürecin yeni değil I Dünya savaşı öncesi dönemle benzerlik gösterdiğini savunur . Piyasa mekanizmasına karşı sol görüşü savunanlar ile ulus devlete önem veren milliyetçi – Sağ eğilimlilerin yer aldığı bir gruptur.
 • Dönüşümcüler :
  • Küreselleşmeyi, nimetleri- külfetleri , fırsatları- tehditleri , nihayet olumlu – olumsuz sonuçları ile birlikte değerlendirmek gerektiğini savunur. Ortaya çıkacak olumsuz sonuçların giderilmesi için müdahale edilmesi, yönlendirilmesi ve yönetilmesi gereken bir süreç olarak görür. Reel politike ye yakın duran uygulamayıcılar ve entelektüellerden oluşur.
KüreselleşmeninGöstergeleri :

 • Uluslar arası Mal ve Hizmet Ticaretinin artması
 • Uluslar arası sermaye hareketleri ve Yatırımları artışı
 • Haberleşme ve ulaşım maliyetlerinin düşmesi ve iletişimin artışı
 • Çok uluslu Şirketlerin büyümesi ( en önemli gösterge olarak kabul edilir )
KÜRESELLEŞME VE SOSYALPOLİTİKA
Sosyal Devlet :

 • İkinci Dünya Savaşı sonrası yani 1945-1975 yılları arasındaki 30 yıllık dönemde, ulus devletlerin uyguladığı kapsamlı sosyal politika uygulamalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
 • Küreselleşmenin hakim olduğu ekonomi politikası Liberalizm dir .
 • Küreselleşmenin hakim felsefesi liberalleşme – Serbestleşme dir.
Atipik Çalışma :

 • Alışılmış düzenli, güvenceli, sürekli istihdam dışında kalan düzensiz çalışmayı, gelir güvencesizliğini, kısmı süreli istihdamı içerisinde barındıran istihdam şeklini ifade eder. Kısa ve esnek süreli çalışmak isteyen kadınlar, öğrenciler ve engelliler tercih eder.
Korunmasız İşyerleri

 • Küçük, Dağınık ve Merdiven altı yerlerdir.
Küreselleşmenin Yol AçtığıSosyal Politika Problemleri

 • İnsanlar, ülkeler ve bölgeler arasında ve içindeki eşitsizliklerin artması
 • Yoksulluğun artması ve derinleşmesi
 • Sosyal Korumanın zayıflaması
 • Artan güvencesizlik
 • İstihdam piyasalarında oluşan belirsizlikTEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
ÜNİTE- 5
OFİS YAZILIMLARI – SUNU PROĞRAMLARI
SUNU PROĞRAMLARI :

 • Power Point ve İmpress Sunu proğramlarıdır
Power Point Sunu Programı:

 • Dosya biçimi slaytlardan oluşan sunudur.
Sunu :

 • Görsel olarak sunmak amacıyla metin, tablo grafik ve şekil gibi ögelerin bir arada kullanıldığı slaytlardan oluşan dosyalardır.
 • Sunuda amaç bilgilerin görsel olarak sunulmasıdır
 • Slayta yer tutucu adı verilen iki öğe bulunur, bunlardan biri başlık diğeri ise alt başlıktır
Power Point Sunu oluşturma( sunu oluşturma )

 • Dosya + Yeni + Kullanılabilir Şablonlar + Boş Sunu + oluştur
Power Point Menüleri veKomutları :
Komutlar : ( Komutların bulunduğu alan Şerit adı verilir )

 • Dosya + Giriş + Tasarım + Geçişler + Animasyonlar + Slayt Gösterisi + Gözden Geçir + Görünüm
Dosya sekmesi : Sağ bölmede Backstage adı verilen bölme dosyalar vedosyalar hakkındaki verilerin yönetilmesini sağlar.
Giriş sekmesi :Sunu biçimlendirmesi ile ilgilidir
Ekle sekmesi : Tablolar + Resimler + Çizimler + Bağlantılar + Metin+ Simgeler + Medya bulunur
Gözden Geçir Sekmesi : Yazım Denetleme , Dil, Açıklamalar, Karşılaştırbulunur
Görünüm Sekmesi : Sunu Görünümleri , Asıl Görünümleri, Göster,Yakınlaştır, Renkli/Gri Tonlama , Pencere, Makrolar
ÜNİTE – 6
E-POSTA – KİŞİSEL İLETİŞİM YÖNETİMİ
Elektronik Posta :

 • En büyük avantajı hızı, yaygınlığı, ve ücretsiz olmasıdır. Her konuda soru ve cevap bulma imkanı bulunur
 • Gazete dergi elektronik ortamda mevcuttur, bunlara eposta aracılığıyla abone olunabilir
 • İnternet üzerinden alışveriş yapmak için eposta mecburdur.
 • Eposta iki ana parçadan oluşur, ilk parça kullanıcı ismi, ikinci parça kullanıcı adresi dir.
Eposta Yazarken Dikkatedilmesi gereken Hususlar :

 • Büyük harf ve yada özel karakter kullanılmamalıdır
 • Yanlış anlamaya mahal verilmeyecek cümleler kullanılmalıdır
 • Konu alanı anlaşılır olmalı
 • Zincir ya da gereksiz kampanya mesajlarını başkalarına yollamayın
 • Dosya ekleyip yollayacaksanız dosyanın virüs taraması yapılması gerek
CC : ( Karbon Kopya )

 • Bu seçildiği zaman asıl gönderilen kişi dışında e posta hakkında bilgilendirmek istenen kişilere de aynı eposta gönderilecek demektir.
BCC : ( Görünmez Karbon )

 • Gönderilecek olan eposta kullanıcıları kendileri dışında bu epostayı alan kişilerin eposta adreslerini göremezler demek
EPOSTA YÖNETİM ARAÇLARI VEOUTLOOK

 • En yaygın olarak kullanılan eposta proğramları , Mozilla firmasına ait Thunderbird ve Microsoft firmasına ait Outlook dur .Bunlar e postaları bilgisayara kaydeder.
OUTLOOK :
Hesap Türleri

 • POP3 : Kullanıcı e-postalarının sunucuda bir kopyası bırakılmaz
 • IMAP: Kopya bırakılır.
ÜNİTE – 7
İNTERNEK’İN ETKİN KULLANIMI VE İNTERNET GÜVENLİĞİ
WEB TARAYICILARI :

 • Microsoft Explorer en yaygın kullanılan web tarayıcısıdır ayrıca Windows kullanıcıları alternatif olarak Mozilla nın ürettiği Firefox web tarayıcısını da kullanmaktadırlar.
 • Apple firmasının Safari proğramı Macintosh bilgisayarlar için web tarayıcısıdır.
 • Opera isimli tarayıcı tüm platformları destekleyen web tarayıcısıdır
 • Google ait Chrome Web Tarayıcısı vardır , daha sonra Mac ve Linux versiyonlarını da çıkardı
Genel Bilgiler
İNTERNET GÜVENLİĞİ
Zararlı Yazılımlar (Malware )

 • Malware kötü niyetli yazılım demektir. Kullanıcının haberi olmadan sisteme sızan ve zarar Verne yazılımlardır, Bilgisayar virüsleri malware ye girer
 • Virüslere karşı anti-spyware ve Ateş Duvarı denilen yazılımlar kullanılmalıdır.
En Sık Kullanılan Anti-Spyware Yazılımları :

 • Ad-aware + Spy Sweeper + CounterSpy + Zone – Alarm dır .
Zararlı YazılımlardanKorunma Yöntemleri :

 • Yasal Yazılım kullanmak gerekir
 • Mutlaka anti virüs proğramı kullanmak gerek
  • Norton + McAfee + VirusScan + Kaspersky +Anti Virüs + ZoneAlarm + NOD32 + AVG + Avira Anti Vir ..en popüler Virüs proğramları dır.
 • İşletim sisteminin güncellenmesi gerekir
Genel Bilgiler :

 • Güvenli sitede olduğunuzun sağ üst köşede Kapalı Asma Kilitle Gösterilir
BLOG

 • Web sitesi hazırlama bilgisi gerektirmeden internette yayımlanan günlüktür.
BULUT BİLİŞİM :

 • Kullanılan cihazlar arasında dosya ve bilgi paylaşımı ve alışverişi sağlar.
Dropbox :

 • Bulut bilişime örnek Dropbox tur.
AirDrop :

 • Lion Mac OS işletim sistemiyle gelen bir dosya paylaşım özelliğidir.

ÜNİTE – 8
AĞ TEKNOLOJİSİ

 • Dünyada ki en büyük bilgisayar ağı İnternet dir
 • Ağ kurmak için , En az iki pc, iki pc de de ağ kartına, ağ yazılımı, ağ ortamı gerekir.
 • İlk pc ağı ABD de ARPANET tir. Aynı zamanda internetin de atasıdır. Arpanet kullanılarak ilk mesaj UCLA dan gönderilmiştir.
 • Ağ kurulmasının amaçlarından ilki dosya paylaşmaktır , ikincisi çevre birimlerinin paylaşılmasıdır.
AĞ İLETİŞİM YÖNTEMLERİ
· Bilgisayarınişlem dili 0 ile 1 lerden oluşur.
· İkibilgisayar arasındaki veri alışverişi iki çeşit iletişim yöntemiyle yapılır .
Paralel İletişim :

 • Bir bayt içindeki bitler aynı anda karşı tarafa iletilir. Her bir bit için ayrı kablo kullanılacağından dolayı pahalıdır.
Seri İletişim :

 • Bitler birbiri ardından sırayla gönderilir. Tek bir kablo kullanılacağından dolayı daha ucuzdur.
Genel Bilgiler :

 • Her bir bit mantıksal 0 veya 1 e karşılık gelir. ( Kilo bayt, Mega Bayt, Giga Bayt , Tera Bayt, Bunlar kendinden bir öncekinin 1024 katıdır. )
Simplek İletişim :

 • İletişim sadece tek yönlü yapılacaksa simleks iletişim kullanılır.
 • Tek kabloya ihtiyaç var.
 • FM radyolar simpleks iletişim yaparlar.
Yarı Dubleks ( Eş ZamansızÇift Yönlü ) İletişim :

 • Eş zamanlı olmamak koşuluyla çift taraflı iletişim yapılabilir. Tek kabloya ihtiyaç var. Telsiz
Tam Dubleks ( Eş zamanlıÇift Yönlü ) iletişim :

 • Aynı anda çift taraflı iletişim yapılabilir. Çift kabloya ihtiyaç vardır. Örnek Telefonlar .
Senkron – Asenkroniletişim :

 • Zamana duyarlı bir ileşitimdir. Veri zamandan bağımsız olarak iletilir.


AĞ İLETİŞİM ORTAMLARI .
Kablo Türleri
Bükümlü Çift ( TwistedPair ) Kablo :

 • Yerel alan ağlarında sık olarak kullanılır. Dışarıdan gelecek fiziksel etkenlere bağlı olarak korunmak için zırh içeresindedir, bunlara Korumalı Bükümlü çift Kablo denir. Koruma gerektirmeyen kablolara ise Korumasız Bükümlü Çift Kablo denir
Koaksiyel Kablo :
Fiber Optik Kablo:

 • Daha uzun mesafelere veri göndermek için kullanılan kablo türüdür.
 • Sinyal kaybı en aza indirilmiştir. Veri miktarı bakır kablolara göre çok daha fazladır.
BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ
Kablolu Bağlantı Çeşitleri( Kablolu ağlarda 3 çeşit topoloji vardır. )
Veri Yolu ( Bus )

 • En kolay kurulabilen ağ topolojisidir. Tüm bilgisayarlar tek bir kablo ile birbirine bağlanır.
Halka ( Token Ring )

 • Halka şeklinde kurulur. Kablonun kopması durumunda tüm sistem işlemez hale gelir.
Yıldız ( Star )

 • Günümüzde en sık kullanılan ağ topolojisidir. Tüm bilgisayarlar göbek veya anahtar adı verilen bir cihazla merkeze tek tek bağlanır.
 • Daha fazla kablo kullanıldığı için masraflı ve kablonun kopmasıyla sadece bir pc devre dışı kalır.
Kablolu Ağ Türleri

 • LAN :İki bilgisayar arasında kullanılabilecek en temel ağ LAN dır. Kablolu bağlantı çeşitlerini hepsi LAN dır. Aynı mekandaki pc lerin bağlantıları gibi
 • MAN : LAN ların birbirine bağlanarak haberleşmeleriyle kurulmuş ağ dır. MAN lardan trafik yoğun olduğu için Fiber optik kablo kullanılır.
 • WAN : Fiziksel olarak çok geniş alanlara yayılmış ağlardır. İnternet gibi
Kablosuz Ağlar : Standartı 802.11x dir.
KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL BİLİMLER
ÜNİTE – 5
OYDAŞMACI KURUMSALLAŞMIŞ REJİM : İSVİÇRE

 • İsviçre , eski adıyla İsviçre Konfederasyonudur.Tohumları 13 Y.Y da atılmıştır. Uri-Schywyz- Unterwald , kantonları arasındaki uyuşmazlıkları giderilmesi için 1 ağustos 1291 tarihinde aralarında Grütli Parkını imzalanmışlardır.
 • Kantoların ortak organı , üye kantonların temsil edildiği Diet adı verilen meclistir.
 • İsviçre, 30 yıl savaşları olarak savaş sonunda imzalanan 1648 yılında İmzalanan Vestfalya Anlaşması ile resmen bir devlet olmuştur.
 • 1848 yılında Halkoylaması sonucu kabul edilen anayasa ile Federal Devlet kurulur, ardından Federal Mahkeme bu anayasa ile kurulmuştur.
 • Meclis Hükümeti sistemi vardır.
 • İsviçre Siyasal sisteminin en temel özellikleri, Halkoylaması, Halkın kanun teklifi mekanizmalarıdır.
 • Arend Lijphart İsviçre Demokrasisini oydaşmacı bir demokrasi olarak tanımlamaktadır. Bu demokrasi de alınan kararlar Oy birliği ile alınır.
 • Konfederasyonun Dış politikasının temeli tarafsızlık ilkesi üzerine kuruludur.
İSVİÇRE MODELİ FEDARİLİZM

 • İsviçre Konfedarasyonu İsviçre halkı ve Kantonlardan oluşan fedaral bir devlettir.
 • Federalizm İsviçre siyasal sisteminin en temel ilkesi olarak kabul edilir.
 • İsviçre Konf.nu yirmi altı tam ve yarım kantonların hukuki durumlarını kesin bir şekilde korumuştur
 • Bu anayasa, Kantonlar ve Federal Devlet arasındaki yetki paylaşımını düzenler .
Yasama Organı :

 • Fedaral Meclistir. Ulusal konsey ve devletler Konseyi ( kantonlar konseyi ) olarak iki bölümden oluşur.
Yürütme ve Yargı Organı :

 • Yürütme organı Federal Konseydir. Yargı Organı ise Yüksek Federal Mahkemeleridir.
Yetki Paylaşımı (Münhasıran Yetkiler )
Konfederasyonun Yetkileri: Milli savunma, Gümrük, Ulaşım,Telekomünikasyon, Para Politikaları, Sosyal Güvenlik
Kantonların Yetkileri : Sağlık Hizmetleri , Eğitim ve Öğretim, Kolluk, Mahalliidareler
SİYASAL KURUMLAR VESİYASAL KURUMLARIN İŞLEYİŞİ
Yasama ( Federal Meclis) İki kanatlıdır.

 • Ulusal Konsey 100 Milletvekilinden oluşur. Seçimler 4 yılda bir yapılır. M.V yeniden seçilebilir. Nisbi Temsil sistemine göre seçilirler.
 • Kantonlar ( devletler konseyi ) ise 46 M.V den oluşur. Seçimler 4 yılda bir yapılır.
 • Ayrı ayrı toplanırlar. Milletvekilleri maaş almazlar, tazminat ödenir.
 • Bu iki konsey birlikte Federal Konsey üyelerini ve Federal Hakimleri seçer. Kurumlar arasındaki uyuşmazlıkları çözer ve af yetkisini kullanır
Yürütme (Federal Konsey )

 • 7 üyeden oluşur. 4 yılda bir yapılan Ulusal Konsey seçimlerinin ardından milletvekilleri arasından her iki kanadın katılımıyla, Federal Meclis tarafından mutlak çoğunluk ile seçilirler.
 • Yeniden seçilebilirler.
 • Federal Konsey üyeleri seçilmeleriyle beraber Milletvekili sıfatlarını kaybederler. Oturumlarda oy kullanamazlar.
 • Meclis , Konsey üyelerini, Konsey Başkanını ve Başkan Yrd.larını ayrı ayrı seçer. Başkan 1 yıl için seçilir. Bu başkan ne bir başbakan ne de bir devlet başkanıdır.
 • Federal Konsey Üyelerini seçemez ve hükümet politikalarını belirleyemez,, Kararlarını heyet halinde alır
Yargı ( Federal Mahkeme )

 • Yargı yetkisini, kanton mahkemeleri tarafından kullanılır.
 • Federal kanunların uygulanması, denetlemek yetkisi, İsviçre anayasası tarafından, yüksek Yargı Organı Federal Mahkeme dedir.
 • Son inceleme merciidir. İdare Mahkemelerinin bazı kararlarına karşı Federal Mahkemeye temyiz başvurusu yapılabilir.
 • İdarenin eylem ve işlemlerine karşı yapılan başvurularını inceler.
 • Yargıçların hukukçu olması şartı yoktur. Seçme ve seçilme hakkına sahip bütün vatandaşlar yargıç olabilir.
 • Federal Meclis, Yüksek Federal Mahkeme üstünde denetim yetkisine sahiptir.
 • Y.F.Mahk.tam bir anayasa mahkemesi değildir. Federal Kanunların anayasa ya uygunluğunu denetleyemez.
 • Kanton kanunlarının, tüzük ve yönetmeliklerinin Federal Anayasaya uygunluğunu denetler
Kuvvetler Ayrılığı İlkesi:

 • Hükümet ve Meclisin görevlerin iç içe olduğu için yasama ve yürütme arasında belirgin ayrılık yoktur.
 • Kuvvetler ayrılığı İsviçre anayasasından düzenlenmemiştir.
 • Federal Meclis Konfederasyonunun en yüce makamıdır.
 • İsviçre siyasal sisteminde yasama ile yargı erki arasındaki ilişkilerde güvenoyu isteği, gensoru ve siyasi sorumluluk gibi kurumlar yoktur.
 • Fed.Meclis Federal Mahkeme tarafından verilen kararları hiçbir şekilde denetleyemez. Yargı erki, yasamadan ve yürütmeden tamamen bağımsızdır.
SİYASİ KÜLTÜR VE SİYASALKATILMA
Seçim Sistemi :

 • Makam sahiplerin atanması yerine seçilmesi sistemi vardır. Meclis, Hükümet , Mahalli İdareler, Hakimler seçimle belirlenir.
 • Sandık başında, mektup ve elektronik posta şeklinde oy kullanılır. D’hont sistemi uygulanır
 • İsviçre dışında yaşayan İsviçre halkının ve Hükümlülerin oy kullanma hakkı bulunur.
 • İsviçre kural olarak Yarı Doğrudan Demokrasi kuralını benimsenmiştir.
 • Konfederasyon seçimlerinde Genel Oy, Doğrudan Seçimle Nisbi Temsil esasına göre yapılır.
 • 18 yaşını dolduran herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Kadınlar bu hakkı 1971 de aldı.
 • Kantonlarda iki turlu seçimler yapılır.
Siyasi Partiler : Çok partili sistemdir.
Doğrudan Demokrasi : Doğrudan demokrasi araçları Halk oylaması ve HalkınKanun teklifi dir.
Halkın Kanun Teklifi :

 • Halkın Kanun teklifi, Anayasanın tümünü ya da bir kısmını değiştirmeye yönelik olarak 500,000 bin vatandaşlar tarafından imzalanarak verilen öneridir.
KAMU POLİTİKALARININOLUŞUMU VE BELİRLENMESİ

 • Kamu Politikalarının oluşumunda Hükümetin çıkarlarını savunan dernekler, sivil toplum