Sponsorlu Bağlantılar


Arkadaşlar umarım yardımcı olur bu sorular . başarılar dilerim

1. Ticaret Hukukunu tacirler hukuku olarak niteleyen sistem hangisidir?
A) Ticari işletme sistemi
B) Karma sistem
C) Subjektif sistem
D) Objektif sistem
E) Türk sistemi

2. “İlk itiraz”ın süresi ne kadardır?
A) 5 gün
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 30 gün
E) 3 ay

3. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme kavramının unsurlarından biri değildir?
A) Gelir sağlamanın amaçlanması
B) Devamlılık
C) Bağımsızlık
D) Esnaf faaliyeti sınırlarını aşma
E) Gelirin geçimini sağlayacak derecede olması

4. Ticari işletmeyi devreden kimsenin devrin tescil ve ilanından sonraki borç ve yükümlülük-lerinden dolayı devralanla birlikte kaç yıl sü-reyle zincirleme sorumludur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

5. Tacirlere özgü aşağıdaki sonuçlardan hangisi esnaf için de geçerlidir?
A) İflasa tabi olmak
B) Dilerse işletme adı seçmek
C) Ücretin indirilmesini isteyememek
D) Cezai şartın indirilmesini isteyememek
E) Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olmak

6. Tacirler arasında ihbar ve ihtarların yazılı şekilde yapılmaması hangi sonucu doğurur?
A) İhbar ve ihtar hiç yapılmamış sayılır.
B) İtiraz edilmedikçe geçerliliğini sürdürür.
C) İhbar ve ihtarı yapan açısından geçerli sayılır.
D) İptal edilebilir.
E) Daha sonra geçerli hale getirilir.

7. Tacirlerden başka aşağıdakilerden hangisinin iflası istenebilir?
A) Esnafların.
B) Memurların.
C) Belirli hallerde komandite ortakların.
D) Anonim Şirket ortaklarının.
E) Tacir yardımcısı sıfatları nedeniyle ticari mü-messillerin.

8. Aşağıdakilerden hangisi Anonim Ortaklık tica-ret unvanı olamaz?
A) Belgin Ak İnşaatçılık Anonim Şirket
B) Ak Petrol Ürünleri AŞ.
C) Akın Petrol AŞ.
D) Ak Müteahhitlik İnşaatçılık AŞ.
E) Yahya Yaya Petrolcülük AŞ.

9. TSE nasıl bir markadır?
A) Garanti markası
B) Hizmet markası
C) Ticari marka
D) İltibas
E) Menşe işareti

10. Tescil edilen marka kaç yıl süresince korunur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 10

11. Bir husus ancak ticaret siciline kayıt ile hüküm ifade ediyorsa tescilin hukuki niteliği aşağıda-kilerden hangisidir?
A) Yaratıcı
B) Açıklayıcı
C) İzhari
D) Olumsuz
E) Olumlu

12. Üç aylık geçici tescil süresi içinde ilgililer anlaştıklarını ispatlayamazlarsa ne olur?
A) Yeniden bir aylık geçici bir süre verilir.
B) Noterin kararına göre hareket edilir.
C) Geçici tescil kesinleşir.
D) Yeniden üç aylık geçici bir süre verilir.
E) Geçici kayıt silinir.

13. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tescil edilen her husus ilan edilmez.
B) İlan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılır.
C) Kural olarak tescil süresi 15 gündür.
D) Ticaret sicilinin gereği gibi tutulmamasından hazine sorumludur.
E) Tescil talebi sözlü olarak yapılabilir.

14. Başkasına ait tanıtma araçları ile markaları karışıklığa neden olacak şekilde kullanmaya ne denir?
A) İzhari
B) İhdasi
C) İltibas
D) Mahreç işareti
E) Belirteç

15. Haksız rekabette 3 yıllık zamanaşımı ne zamandan itibaren işlemeye başlar?
A) Haksız rekabeti meydana getiren fiilin ger-çekleşmesinden
B) Ticaret sicil memurunun haksız rekabete maruz kalana dava açmaya izin vermesinden
C) Davaya hakkı olanın haksız rekabeti öğ-renmesinden
D) İşletmenin ticaret siciline kaydedildiği tarihten
E) Ticaret odasının haksız rekabetin varlığını onayladığı tarihten

16. Haksız rekabeti düzenleyen hükümlerdeki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanır?
A) Kefalet hükümleriyle
B) Haksız sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hüküm-lerle
C) Ticari mümessillik hükümleriyle
D) Cari hesap hükümleriyle
E) Haksız fiil hükümleriyle

17. Tüzel kişi tacirlerin gerçek kişi tacirlerden farklı olarak tutmak zorunda olduğu defter aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) Yevmiye defteri
B) Defteri Kebir
C) Envanter
D) Bilanço
E) Karar defteri

18. Tacirlerin 10 yıllık saklanma süresi içinde defterlerin yitirilmesi durumunda, zayi belgesi almak için, en geç 15 günlük sürede tacir nereye başvurmalıdır?
A) Notere
B) Ticaret siciline
C) Ticaret mahkemesine
D) Ticaret odasına
E) Sanayi odasına

19. Aşağıdaki defterlerden hangisinin kapanış tasdiki söz konusu değildir?
A) Envanter ve bilanço defteri
B) Yevmiye defteri
C) Günlük defter
D) Karar defteri ve defteri kebir
E) Hiçbiri

20. Aşağıdakilerden hangisi acentenin borçlarından değildir?
A) Rekabet yasağı
B) Haber verme, uyarma
C) Müvekkilinin işlerini görme
D) Tekel hakkı
E) Üçüncü kişilerin beyanlarını kabul, müvekkilini temsil

21. Aşağıdakilerden hangisi tellal için söylenemez?
A) Aracılık etmek
B) Bordo düzenlemek
C) Numuneleri saklamak
D) Her iki taraftan da ücret isteyebilmesi
E) Tarafsızlığını yitirirse yalnızca birinden ücretini isteyebilmesi

22. Aşağıdakilerden hangisi komisyoncunun haklarından değildir?
A) Ücret isteme
B) Hapis hakkı
C) Tekel hakkı
D) Emtiayı açık artırma ile satma
E) Avans ve giderlerini isteme hakkı

23. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Cari hesap sözleşmesinde süre gösterilmemiş ise belirsiz süreli sayılır.
B) Taraflar 3 aydan az olmamak üzere faizin ana-paraya eklenmesine karar verebilirler.
C) Cari hesaba aktarılan bir alacak yenilenmiş olmaz.
D) Hesap devresi belirlenmemiş ise her yılın son günü hesap devresi kabul edilir.
E) Cari hesaptaki bir kalem üçüncü bir kişiye dev-redilebilir.

24. Belirsiz süreli cari hesap hangi halde sona ermez?
A) Hesap devresi sonunda
B) Taraflardan birinin feshi ihbar etmesi ile
C) Taraflardan birinin iflası ile
D) Sözleşmede öngörülmüş ise taraflardan birinin ölümü ile
E) Sözleşmede öngörülmüş ise taraflardan birinin hacir altına alınması ile

25. Türk hukukunda Ticari ortaklıklar, hangi kanunla düzenlenmiştir?
A) Ticaret kanunu
B) Borçlar kanunu
C) Medeni kanun
D) Ticaret ve borçlar kanunu
E) İş kanunu

26. Kollektif ortaklık, aşağıdaki ortaklık tiplerinden hangisi ile birleşebilir?
A) Adi ortaklık
B) Komandit ortaklık
C) Limited ortaklık
D) Donatma iştiraki
E) Hiçbiri

27. Kollektif ortaklık sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir?
A) Ortakların adları
B) Ortaklığın kollektif olduğu
C) Ortaklığın ticaret unvanı
D) Ortaklığın merkezi
E) Ortaklığın faaliyet bölgesi

28. Kollektif ortaklığın borç ve yükümlülüklerinden dolayı birinci derecede aşağıdakilerden hangi-si sorumludur?
A) Yönetim kurulu
B) Kollektif ortaklık
C) Ortakların hepsi
D) Temsilciler
E) Sözleşmeyi imza eden ortak

29. Kollektif ortaklıklarda itiraz hakkı aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Ticaret Bakanlığı komiserine
B) Ticaret Mahkemesi başkanına
C) Bütün ortaklara
D) Kurucu ortaklara
E) Yönetim hakkına sahip ortaklara

30. Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortağın kişisel nitelikteki haklarından biri değildir?
A) Tasfiye payı
B) Yönetim
C) İtiraz
D) Rey ve karar hakkı
E) Denetleme

1. C - 2. B - 3. E - 4. B - 5. B - 6. A - 7. C - 8. E - 9. A - 10. E - 11. A - 12. E - 13. A - 14. C - 15. A - 16. E - 17. E - 18. C - 19. D - 20. D - 21. E - 22. C - 23. E - 24. A - 25. A - 26. B - 27. E - 28. B - 29. E - 30. A -