Sponsorlu Bağlantılar


TÜRK VERGİ SİSTEMİ 2006 FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI

1.Motorlu Taşıtlar Vergisinin Ödendiği Aylar Aşağıdakilerden Hangisidir?
Yanıt: Ocak – Temmuz

2.Tasfiye Edilen Bir A.ş.’nin Kurumlar Vergisinin Matrahını Aşağıdakilerden Hangisi Oluşturur?
Yanıt: Tasfiye Karı

3.Bir Otomobilin Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Zaman Tarh Edilir?
Yanıt: Trafik Siciline Kayıt Tarihi

4.Meskenlere Tanınan Geçici Muafiyet Süresi Kaç Yıldır?
Yanıt: 5 yıl

5.Aşağıdakilerden Hangisi Harcamalar üzerinden Alınan Vergi Değildir?
Yanıt: Motorlu Taşıtlar Vergisi

6.Aşağıdakilerden Hangisi Emlak Vergi Değerini Değiştiren Nedenlerden Değildir?
Yanıt: Apartman Adinin Değiştirilmesi

7. İnfisah İflastan Başka Bir Nedenden Kaynaklanmışsa Tasfiyenin Başlama Tarihi Aşağıdakilerden Hangisidir?
Yanıt: İnfisahın Ticaret Siciline Tescil Tarihi

8.Aşağıdakilerden Hangisi KDV Matrahına Dâhil Edilmez?
Yanıt: Ticari Teamüllere Uygun Iskontolar

9.Veraset Ve İntikal Vergisi Ne Tür Bir Vergidir?
Yanıt: Servet Vergisi

10. Ankara’da ölen Kişinin çocukları Adana Ve İstanbul’da Oturuyorsa Veraset İntikal Vergisi Kaç Ay İçinde Verilir?
Yanıt: 4 Ay

11.Kiranın Ayin Olarak Tahsil Edilmesi Halinde Ayin Değer Aşağıdaki Hangi ölçüye Göre Değerlendirilir?
Yanıt: Emsal Bedel

12.Hilafına Hüküm Olmadıkça Gelir Vergisi Mükellefinin Veya Sorumlusunun Hangi İşlemi üzerine Vergi Tarh Olur?
Yanıt: Beyan

13.Aşağıdakilerden Hangisi Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilebilecek Bir Gelirdir?
Yanıt: Sigorta Teknik İhtiyatları

14.Aşağıdakilerden Hangisi Zirai Faaliyet Değildir?
Yanıt: Arazi Sahibinin Çalışmadan Üründen Pay Alması

15.Bir Çiftçinin Tarlasında Yetiştirdiği Domatesten Elde Ettiği Kazanç Hangi Teoriye Göre Mali Anlamda Gelir Sayılır?
Yanıt: Kaynak Teorisine

16.TBMM üyelerine ödenen Paralar Hangi Gelir Türüdür?
Yanıt: Ücret

17.Bir Mal üzerindeki Telif Hakkinin Malik Veya Adına Hareket Edenlere Alici Adına Devir Edilmesine Ne Denir?
Yanıt: Teslim

18.Veraset Ve İntikal Vergisinde Veraset Yolu İle İntikallerde Vergi Hangi Vergi Dairesince Tarh Olunur?
Yanıt: Ölenin İkametgâhının Olduğu Vergi Dairesinde

19.Hesap Dönemi Takvim Yılı Olarak Belirlenen Kurumlar Vergisi Mükellefleri Beyannamelerini Ertesi Yıl Hangi Tarihte Verirler?
Yanıt: 15 Nisan

20.Tasfiyeye Giren şirkette Tasfiye Karı Hesaplanırken Öz Sermaye Yerine Aşağıdaki Kavramlardan Hangisi Kullanılır?
Yanıt: Servet Değeri

21.Öz Sermaye Hesaplanırken Aşağıdakilerden Hangisi Borç Kalemi Olarak Düşülmez?
Yanıt: Yedek Akçe

22.Türkiye’de İkamet Eden Ve Türkiye’de Takvim Yılında 6 Aydan Fazla Kalan Yabancı Uyrukluların Durumu Aşağıdakilerden Hangisidir?
Yanıt: Tam Mükellef

23.Kurumun Tesis Edilmesi Veya Yeni şube Açılması Karşılığında Maddi Menfaat Elde Edilmeden Yapılan Ve Kurumlar Vergisinde Matrahtan İndirimi Kabul Edilen Aşağıdakilerden Hangisidir?
Yanıt: İlk Tesis Ve örgütlenme Giderleri

24.Dar Mükellef Kurumların Aşağıdaki Kazançların Hangisinde Kurumlar Vergisi Kesintisi Yapılmaz?
Yanıt: Zirai Kazanç

25.Aşağıdakilerden Hangisi Kurumlar Vergisi Mükellefi Değildir?
Yanıt: Kolektif şirket

26.Aşağıdakilerden Hangisi Kaynak Teorisine Göre Gelir Değildir?
Yanıt: Miras

27.Aşağıdakilerden Hangisi Oto Kontrolü Sağlar?
Yanıt: KDV

28.Zirai Faaliyetle Uğraşan Kurumlar Vergisi Mükellef Kazancı Aşağıdaki Hangi Gelir Türüne Göre Belirlenir?
Yanıt: Ticari Kazanç

29 – Dar Mükellefler Faaliyetlerini Sona Erdirir Ve ülkeyi Terk Ederlerse Yıllık Beyannameyi Ne Zaman Verirler?
Yanıt: Ayrılmadan 15 Gün önce

30.Motorlu Taşıtlar Vergisi Her Yıl, Yıllık Olarak Hangi Ayda Tarh Ve Tahakkuk Ettirilir?
Yanıt: Ocak