aöf yerel yönetimler kitap özetleri


Sponsorlu Bağlantılar


 1. aöf yerel yönetimler kitap özetleri

  Sponsorlu Bağlantılar


  aöf yerel yönetimler kitap özetleri kitaplar bittikçe eklenecektir

  Google+

  YouTube


 2. Derk: dernekler kanunu
  Mk: medeni kanun
  Bk. Borçlar kanunu
  İik: icra iflas kanunu
  Any: anayasa
  M: madde
  Fkk: finansal kiralama kanunu
  Cmuk: ceza mahkemeleri usulü kanunu
  Humk: hukuk usulü mahkemeleri kanunu
  : TCK: Türk ceza kanunu
  Hukuk: sosyal hayatı düzenleyen maddi yaptırımlı kurallar bütünüdür.
  Sosyal ilişkiler: sosyal hayatta gelişen ilişkilerdir
  Sosyal kurallar: sosyal ilişkileri düzene sokan kurallardır.
  Yaptırım (müeyyide) sosyal kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkidir.
  Sübjektif ahlak kuralları: kendi nefsimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini belirten ahlak kurallarıdır.
  Objektif ahlak kuralları: sosyal hayatta kişilerin birbirleri ile ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten ahlak kurallarıdır.
  Nafaka yükümlülüğü: yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoy altsoy ve kardeşlerine yardım etmekle yükümlü olmaktır.
  Nafaka alacaklısı: yoksulluk içinde bulunan altsoy üstsoy veya kardeşlerdir.
  Yargı organı: bir kimseyi hukuk kurallarına uygun davranmaya zoryalan devlet organıdır.
  Cebri icra: hukuk kurallarına uymayan bir kimsenin devlet zoru ile bu kuralın gereğinin yerine getirtmesidir.
  Yaptırım ( müeyyide) herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun surette hareket etmeme onun yap dediğini yapmama veya yapma dediğini yapma halinde karşılaşılacak olan tepkidir.
  Manevi yaptırım: hukuk kuralları dışındaki diğer sosyal kurallara uyulmadığında karşılaşılacak tepkidir.
  Maddi yaptırım : hukuk kurallarına uyulmadığında karşılaşılacak tepkidir.
  Ceza : kanunun suç işleyen kişiye uygulanmasını öngördüğü yaptırımdır.
  Disiplin cezaları : belli bir statü içinde bulunan kimselere hizmetle ve içi düzenle ilgili kurallara aykırı davranmaları halinde uygulanan cezadır.
  Cebri icra : borcunu yerine getirmeyen kimseyi borcunu yerine getirmeye zorlama biçiminde bir yaptırımdır.
  Tazminat: hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararların ödettirilmesi biçimindeki yaptırımdır.
  Hükümsüzlük : bir hukuki işlemin kanunun öngördöğü şekilde yapılmaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmasıdır.
  İptal : hukuk kurallarına aykırı olarak yapılmış bir idari işlemin yargı organı kararıyla ortadan kaldırılmasıdır.
  Hukukun sistemi : kapsam ve özellikleri açısından birbirinden farklı olan çeşitli ilişkileri hukuk kurallarını düzen ve ayırıma tabi tutmaktır.
  İnsan hakları : insanların salt insan olmaları sıfatıyla doğuştan sahip oldukları dokunulamaz devredilemez ve vazgeçilemez hak ve özgürlüklerdir.
  Atatürk milliyetçiliği : ırk din dil ayırımı yapılmaksızın Türk vatan ve milletinin bölünmez bir bütün olduğu türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk sayılmasıdır.
  Demokratik devlet : halkın devlet yönetimine katılması esasına dayanan devlettir.
  Laiklik : dünya ve devlet işlerinin din işlerinden ve dini otoriteden arındırılarak bağımsız hale getirilmesidir.
  Sosyal devlet . bireylerin sosyal durumlarıyla ilgilenen onlara asgari bir hayat düzeyi sağlamayı sosyal adalet ve sosyal güvenliği gerçekleştirmeyi ödev bilen devlettir.
  Yasama organı : yasa yapma yetkisine sahip organdır.
  Yasama sorumsuzluğu : TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden ve ileri sürgükleri düşüncelerden ve bunların meclis dışında tekrarından ve açıklanmasından sorumlu olunmasıdır.
  Yasama dokunulmazlığı : tbmm üyelerinin seçimden önce veya sonra işledikleri ileri sürülen suçlar nedeniyle meclis kararı olmaksızın tutulamamaları sorguya çekilememeleri tutuklanamamaları ve yargılanamamalarıdır.
  Genel idare :bütün ülkeyi kapsayan idaredir.
  Mahalli idare : köy kasaba ve şehir adı verilen belli yerleşim alanlarındaki halkın yerel ihtiyaçlarını gidermek üzere çeşitli kamu hizmetleri yürüten kuruluşlardır.
  Memur : kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli gerekleri yapmak üzere atanmış olan kişilerdir.
  İdari işlem : idarenin idare hukuku alanında bir hukuki sonuç doğurmak veya doğmuş olan bir hukuki sonucu belirtmek üzere yaptığı tek taraflı bir işlemdir.
  İdari sözleşme : idarenin idare hukukunca düzenlenen sözleşmeleridir.
  Suç : cezai yaptırıma bağlanmış olan fiillerdir.
  İhmal : gereken ilgiyi göstermemedir.
  İcra : yapmak
  Kast : yasanın suç saydığı bir fiili bilerek isteyerek işleme iradesidir.
  Taksir : yasanın suç saydığı bir eylemi onun sonuçlarını bilmeden ve istemeden işlemektir.
  Ceza: kanunun suç işleyen kimseye uygulanmasını öngördüğü yaptırımdır.
  Yargı : hukuk kurallarının bağımsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır.
  Adli yargı : adli mahkemelerdeki yargıdır.
  Davacı : mahkemeye başvurularak dava açan taraftır
  Davalı : davacı tarafından kendisine karşı dava açılan kişidir.
  İflas: iflasın açılması ile müflisin haczi mümkün bütün mal ve haklarının oluşturduğu bütündür.
  Müflis : iflasın açılmasıyla borçluya verilen addır.
  İflas masası : iflasın açılması ilk müflisin haczi mümkün bütün mal ve haklarının oluşturduğu bütündür.
  Vergi : devletin kamu harcamalarına halkın parasal katılımıdır.
  İşyeri : işin yapıldığı yerdir.
  İşçi : hizmet akdine dayanarak çalışan kişidir.
  İşveren : işçi sayılan kimseleri çalıştıran gerçek veya tüzel kişilere ve tüzelkişiliği olmayan kamu kuruluşlarıdır.
  Sendika : işçilerin veya işverenlerin ortak ekonomik sosyal hak ve menfaatini korumak ve geliştirmek amacıyla oluşturulmuş tüzel kişiliğe sahip meskeli kuruluşlardır.
  Toplu iş sözleşmesi : işçi sendikaları ile iş verenler veya işveren sendikaları arasında akdedilen ve iş şartları ile tarafların hak ve borçlarını düzenyelen yazılı anlaşmadır.
  Grev : işçilerin bir iş yerinde veya iş kolunda hiç çalışmamak faaliyeti durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla toplu olarak işi bırakmalarıdır
  Lokavt :bir iş yerinde veya iş kolunda faaliyetin tamamen durmasına neden olacak şekilde işçilerin işveren tarafından topluca işten uzaklaştırılmalarıdır.
  Doktrin : ilmi görüşlerdir.
  Miras (tereke) miras bırakanın mal varlığının toplamıdır
  Ayni hak : eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haktır.
  Borç ilişkisi : iki taraf arasında doğan ve bunlardan birinin diğerine karşı bir edimi yükümlendiği ilişkidir
  Edim : borçlunun yerine getirmekle yükümlü bulunduğu davranış biçimidir.
  Tacir : bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimsedir.
  Esnaf : ister gezici ister bir dükkan veya sokağın belli bir yerinde sabit olsun iktisadi faaliyeti nakdi sermayeden çok bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanal ve ticaret sahipleridir.
  Şirket : iki veya daha çok kişinin emeklerinin ve mallarını ortak bir amaca ulaşmak için birleştirmeleridir.
  Kıymetli evrak : yazılı hakkın senede bağlandığı ve senetten ayrı olarak devredilmesinin mümkün olmadığı senetlerdir.
  Kombiyo senedi : poliçe çek ve bono
  Ciro : kıymetli evrakta hak sahibi tarafından senette yazılı hakkın devredilmesi rehnedilmesi veya tahsili için yapılan irade açklamasıdır.
  Donatan : gemisini deniz ticaretinde kullanan gemi sahibidir.
  Navlun sözleşmesi : deniz yoluyla eşya tşımak üzere yapılan sözleşmedir.
  Sigorta : bir şeyin ya da bir kimsenin herhangi bir yönden ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşa yapılan iki taraflı sözleşmedir.
  Uyrukluk : kişileri veya şeyleri devlete bağlayan hukuki bağdır.
  Vatandaşlık gerçek kişileri devlete bağlayan siyasi bağdır
  Mevzuat : yasa tüzük yönetmelik diğer hukuk kaynaklarının tümüdür
  Kanun : yasama organı tarafından yazılı olarak ve bu ad altında çıkarılan genel sürekli ve soyut hukuk kuralıdır.
  Kanun tasarısı: bakanlar kurulunun hazırlayarak tbmm sunduğu kanun projesidir
  Kanun teklifi : tbmm üyelerinin sundukları kanun projeleridir.
  Resmi gazete : başbakanlık tarafından çıkarılan ve kanunların kanun hükmünde kararnamelerin tüzüklerin ve bazı yönetmeliklerin yayınlandığı gazetedir.
  Kanun hükmünde kararname : tbmm çıkardığı yetki kanununa dayanarak bakanlar kurulunca belli konuları düzenlemek üzere çıkarılan yazılı hukuk kuralları
  Tüzük : bir kanunun uygulamasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere kanuna aykırı olmamak şartıyla ve danıştayın incelemesinden geçirilerek bakanlar kurulunca çıkarılan yazılı hukuk kurallarıdır.
  Yönetmelik : devlet örgütü içinde bulunan çişitli kurum ve kuruluşların daha çok kendi alanlarını ilgilendiren çalışma yönetmlerini düzenleyen hukuk kurallarıdır.
  Örf ve adet : topluluk içerisinde kök salmış olup uyulması gerekli geleneklerdir
  Paftos : başkasına ait bir arazide bağ yetiştirme
  Bilimsel görüş : hukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sürgükleri görüş düşünce ve kanatlardır.
  Yargısal karar: anlaşmazlık konusu hukuki bir olayın çözümü için mahkemece verilmiş olan karar.
  Hak : hukuken korunan yarardır
  Mülkiyet hakkı : kişinin bir şey üzerinde egemenliğidir
  Kamu hakları : kamu hukukundan doğan haktırü
  Özel haklar : özel hukuktan doğan haktır.
  Kişisel hak : kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili olan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan haktır.
  Sosyal ve ekonomik hak : kişinin sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili haktır
  Siyasal hak : devletin yönetimine ve siyasal kuruluşlara katılmaya yönelik haktır.
  Mutlak hak : sahibine maddi ve maddi olmayan bütün mallar ile kişiler üzerinde en geniş yetkiler veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haktır.
  Eşya : maddi mallardır.
  İrtifak hakkı : bir eşyayı sadece kullanma ve ondan yararlanma yetkisi sağlayan ayni haktır.
  İntifa hakkı : yararlanma hakkı başkasına ait malları kullanma ve bunlardan yararlanma yetkisi veren haktır.
  Rehin hakkı : bir alacağın yerine getirilmemesi durumunda hak sahibine belli bir malı sattırma yetkisi veren haktır.
  Fikri hak : bir kimse tarafından yaratılan yapıt üzerindeki düşünsel haktır.
  Patent : bulgu belgesidir
  Velayet hakkı : ergin olmayan çocuklar üzerinde ana ve babaya tanınmış olan mutlak haktır
  Nisbi hak : belirli kişilere karşı ileri sürülebilen haktır.
  Haksız fiil : bir kimsenin hukuk kurallarına aykırı ve zarar verici davranışıdır.
  Hakkın kazanılması : bir hakkın bir kişiye bağlanması
  Hukuki olay : hukuki sonuç doğuran ve insan iradesi dışında gerçekleşen olay
  Hukuki fiil : hukuki sonuç doğuran ve insan iradesi ile gerçekleşen olaydır.
  Hukuki işlem : bir veya birden fazla kimsenin hukuki bir sonuca yöneltilmiş ifade açıklamasıdır.
  Aslen kazanma : bir hakkın kimseye ait olmayan bir hakkı kendi fiiliyle elde etmesidir.
  Devren kazanma : bir hakkın sahibi bulunan kişiden elde edilmesidir.
  İyiniyet : bir hakkın kazanılmasında buna ait engeli bilmemektir.
  Taşınır eşya : bir yerden başka bir yere taşınabilen ve taşınmaz mülkiyetine girmyen ve edinilebilen doğal güçlerdir
  Hamile yazılı senet : üzerinde belli bir kişinin ismi yazılı olmayan elinde bulunduranın (hamilin) hak sahibi sayıldığı senettir.
  Hakkın kaybedilmesi: bir hakkın hak sahibinden ayrılması onun elinden çıkması
  Dürüst davranma : bir hak sahibinin hakkını kullanırken veya bir borçlunun borcunu yerine getirirken iyi ve doğru hareket etmesi yani dürüst namuslu aklı başında davranışının sonucunu bilen orta zekalı her insanın benzer olaylarda izleyecek olduğu yolda hareket etmesidir.
  Hakkın kötüye kullanılması : bir hakkın kullanılmasında dürüst davranılmamasıdır.
  Dava hakkı : bir kimsenin devletin bağımsız ve tarafsız yargı orgranlarına yani mahkemelere başvurarak hakkının elde edilmesidir.
  Talep hakkı : bir kişinin hakkını elde etmek veya hakkına saygı gösterilmesini sağlamak üzere karşısındaki kişiye yönelttiği isteme yetkisidir.
  Meşru müdafaa : bir kimsenin kendisine veya başkasına ya da mallarına yönelen halen var olan haksız saldırıdan doğacak zararı önlemek için yapmak zorunda kaldığı eylemdir.
  Zaruret hali : kendisini veya başkasını bilerek sebebiyet vermediği zarardan ya da derhal ortaya çıkabilecek bir tehlikeden kurtarmak için başkasının mallarına zarar vermesidir.
  Savunma : davalının kendisine karşı ileri sürülmüş olan talebin tamamen veya kısmen doğru olmadığını ileri sürmesidir.
  İnkar : kabul etmemektir.
  İtiraz : bir hakkın kağımına engel olan veya o hakkı sona erdiren olgulardır.
  Def’i : davalının borcunu özel bir nedenden dolayı yerine getirmekten kaçınmasına olarak veren haktır.
  Karine : bilinen bir durumdan bilinmeyen bir durumun varlığını çıkarmadır.
  Resmi sicil : resmi makamlar tarafından tutulan sicildir
  Resmi senet : noterler veya resmi makamlar tarafından düzenlenen belgedir.
  Kişi : haklara ve borçlara sahip olabilen varlıklardır
  Gerçek kişi : insanlardır
  Tüzel kişi : başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal topluluklarıdır.
  Cenin : kendisine gebe kalınmış ve doğumu beklenilen çocuktur
  Ölüm : gerçek kişiliği sona erdiren hukuki bir olaydır
  Hukuki olay : hukuk düzeninin kendilerine bir sonuç bağladığı olaylardır
  Ölüm karinesi : bir kimsenin ölümüne kesin gözle bkaılacak bir durumda kaybolması halinde ölmüş sayılması ve o yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle kütüğüne ölüm kaydının düşülmesidir
  Birlikte ölüm karnesi : birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğünü ispat edilememesi durumunda hepsinin aynı anda ölmüş sayılmasıdır
  Gaip : yok olan kişidir
  Hak ehliyeti : hak ve borç sahibi olabilmedir
  Fiil ehliyet : bir kişinin kendi fil ve işlemleriyle kendi lehine haklar aleyhine borçlar yaratabilme iktidarıdır.
  Ayırt etme gücü : akla uygun biçimde davranma yeteneğidir.
  Ergin olmak : bir kimsenin kanunun belirttiği belli bir yaş sınırını aşmasıdır.
  Kısıtlılık : bir kimsenin medeni hakları kullanma yetkisinin mahkemece kaldırılmasıdır.
  Hukuki işlem ehliyeti : bir kişinin hukuki işlemlerle kendi lehine haklar ve aleyhine borçlar yaratabilmesidir.
  Haksız fiil : hukuka aykırı zarar verici eylemlerdir
  Tam ehliyetli :fiil ehliyetinin bütün koşullarına sahip olan kişidir
  Sınırlı ehliyetli : tam ehliyetli olup bazı sebeplerden dolayı ehliyetleri belli konularda kısıtlanmış olan kişidir
  Sınırlı ehliyetsiz: ayırt etme gücü bulunan ancak ergin olmayan ya da kısıtlı bulunan kişidir
  İzin : önceden belirtilen rızadır
  Onama : sonradan açıklanan rızadır
  Tam ehliyetsiz : ayırt etme gücüne sahip olmayan kişidir
  Kişilik : geniş anlamda hak ve fiil ehliyetlerini kişisel durumları ve kişilik haklarını içeren bir kavramdır
  Kişişik hakları : bir kişinin madde (bedensel) manevi ve iktisadi bütünlüğü ve varlıkları üzerindeki mutlak haklardır
  Tespit davası : bir saldırı sonucunda kişiki hakları zedelenmiş olan kimselere sonra ermesine rağmen etkisini devam ettirdiği takdirde bu saldırının hukuka aykırılığını tespit ettirmek üzere açılacak davadır.
  Saldırıya son verilmesi davası : bir kimsenin kişilik haklarına yapılan hukuka aykırı saldırının mahkemece ortadan kaldırılması için açılan davadır.
  Önleme davası : halen mevcut olmamakla beraber birtakım beklentilerden çok yakın bir zamanda gerçekleşmesi beklenen hukuka aykırı saldırının önlenmesi için açılan davadır.
  Maddi tazminat davası : kişilik haklarına hukuka aykırı saldırıda bulunulan kimsenin bu saldırıdan dolayı uğramış olduğu maddi zararların giderilmesi için açtığı davadır
  Manevi tazminat davası : kişilik haklarına hukuka aykırı saldırıda bulunulan kişinin bu yüzden duymuş olduğu üzüntü ve utancı gidermek için açtığı davadır.
  Tüzel kişilik : belli bir amacı gerçekleştirmek üzere bağımsız bir varlık halinde örgütlenmiş hak ve fiil ehliyetine sahip kişi ve mal topluluklarıdır.
  Kişi topluluğu : belli bir amacın gerçekleştirilmesi için kişilerin bir araya gelmesiyle oluşmuş bağımsız varlığa sahip topluluklardır
  Mal topluluğu belli bir amacın gerçekleştirilmesi için malların bu amaca örgülenmesiyle oluşturulmuş bğaımsız varlığa sahip topluluklardır
  Kamu hukuku tüzel kişiler : kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için kamu hukukuna ilişkin kanun ve hukuk kuralları çerçevesinde oluşmuş tüzel kişiliklerdir
  Özel hukuk tüzel kişileri : özel hukuka ilişkin kanun ve hukuk kuralları çerçevesinde oluşmuş tüzel kişiliklerdir
  Şirket : kazanç paylaşmak amacı ile en az iki kişi ile kurulan özel hukuk tüzel kişisidir.
  Dernek : kazanç paylaşmak dışında bir amaçla en az yedi gerçek kişi ile kurulan kişi topluluğu niteliğinde özel hukuk tüzel kişisidir.
  Vakıf : başlı başına bir varlığı bulunmak üzere bir malın belli bir amaca özgülenmesidir.
  Kanuni organ : tüzel kişilerin kanun gereğince sahip olmak zorunda oldukları organlardır
  İradi organ : bir tüzel kişinin kanun gereği sahip olması gerekmeyen isteğe bağlı organlardır
  Tahsis (özgüleme) prensibi : tüzel kişilerin fiil ehliyetlerinin amaçları ile sınırlandırılmasıdır.
  İnfisah (dağılma) bir tüzel kişiliğin herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sonra ermesidir.
  Fesih (dağılma) bir tüzel kişiliğin bir kararla sona erdirilmesidir.
  Borç ilişkisi : iki taraf arasında tek taraflı veya karşılıklı yükümlülükleri kapsayan hukuki bir bağdır.
  Alacaklı : bir borç ilişkisinde karşı tarafı bir şeyi yapmaya vermeye ya da bir şeyi yapmaktan kaçınmaya zorlamaya hakkın olan kişidir
  Borçlu : alacaklıya karşı bir edimde bulunma yükümlülüğü altında olan kişidir.
  Edim : borçlunun yerine getirmekle yükümlü olduğu borcun konusudur.
  Olumlu edim : bir şeyin yapılmasına veya verilmesine ilişkin edimdir.
  Olumsuz edim : bir şeyin yapılmamasına ilişkin edimdir.
  Kişisel edim : bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi gereken edimdir.
  Maddi edim : doğrudan doğruya borçlunun malvarlığı ile yerine getirilebilen bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi zorunlu olmayan edimdir.
  Sorumluluk : borçlunun edimini yerine getirmemesi halinde alacaklının borçlunun malvarlığına el atabilmesi olanağı
  Sınırsız sorumluluk :borçlunun tüm malvarlığı ile sorumlu olmasıdır.
  Sınırlı sorumluluk : borçlunun malvarlığındaki belirli malları ile veya belirli bir miktar oranında bütün malları ile sorumlu olmasıdır
  Hukuki işlem : bir hukuki sonuç oluşturmak için irade açıklamasında bulunmaktır.
  Sözleşme : iki tarafın bir hukuki sonuç elde etmek için karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamasında bulunmasıdır.
  İcap : bir sözleşmenin meydana getirilmesi için zaman bakımından önce yapılan irade açıklamasıdır.
  İcaba davet : bir sözleşmenin oluşabilmesi için açıklanan irade beyanının sadece konuyu görüşme amacıyla yapılmasıdır.
  Kabul : icabın karşı tarafça olumlu biçimde cevaplandırılmasıdır
  Örtülü (zımmı) kabul : kabulcünün icabı kabul etmiş olduğu sonucunun çıkarılmasına neden olan tutum ve davranışlarıdır
  Haksız fiil : hukuk düzeninin hoş görmediği zarar verici eylemlerdir
  Haksız fiil sorumluluğu : hukuken uyulması zorunlu olan bir hakkın çiğnenmesi sonucunda ortaya çıkan sorumluluktur.
  Kast : hukuk düzeninin izin vermediği bir fiili bilerek isteyerek işlemek iradesidir.
  İhmal : hukuka aykırı sonucu istememekle beraber bu sonucun doğmaması için gerekli dikkat ve özeni göstermemektir.


 3. Zarar : kişinin malvarlığında veya manevi varlığında ortaya çıkan eksilmedir.
  İlliyet bağı : bir sebep ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişkidir
  Sebepsiz zenginleşme : hukuken geçerli bir sebep olmaksızın bir kimsenin diğer bir kimsenin zararına zenginleşmesidir.
  Şekil : bir hukuki işlemin veya belirtilen bir iradenin dış görünüşüdür
  Kanunu şekil : kanunun öngördüğü şekil
  İradi şekil : kanunun şekle bağlamadığı bir sözleşmenin taraflarca belli bir şekle uyularak yapılmasının kararlaştırılmasıdır.
  Geçerlilik şekli : bir sözleşmenin geçerli olarak meydana gelebilmesi için gerek kanun gerekse tarafların idaresi gereği uyulması gereken şekildir
  İspat şekli : bir sözleşmenin varlığını ispat için gerekli olan şekildir
  Şehadetname : resmi makamların özel bir kurumun bir kişinin bildiği bir olguyu onamak ve doğrulamak için düzenlediği belgedir.
  Resmi şekil : hukuki işlemin yetkili bir resmi makam önünde yapılmasıdır.
  Karine : bilinen bir olgudan bilinmeyen bir olgunun çıkarılmasıdır.
  Mutlak butlan : bir hukuki işlemin kamu düzenine ahlaka aykırı olması veya easslı koşullara sahip bulunmamasıdır.
  Muvazaa : tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla gerçek iradelerine uymayan bir işlem yapmaları fakat görünürdeki bu işlemin geçerli olmayacağı konusunda anlaşmalarıdır.
  İrade bozukluğu : bir kimsenin iradesi ile irade açıklaması arasında istenmeden meydana gelen uygunsuzluktur.
  Üçüncü kişi : bir sözleşmenin tarafları ile onların temsilcilerinin dışındaki kişilerdir
  Temsil : başkası adına hukuki bir işlem yapmak veya tasarrufta bulunmaktır.
  Temsilci : bir hukuki işlemi başkası adına yapan kişidir.
  Üçüncü kişi : temsilcinin temsil olunan adına kendisi ile hukuk işlem yaptığı kişidir.
  Dolaylı temsil : temsilcinin bir hukuki işlemi kendi adına ve temsil olunanın hesabına yapmasıdır.
  Doğrudan doğruya temsil : temsilcinin bir hukuki işlemi temsil olunanın adına ve hesabına yapmasıdır.
  Ulak : bir hukuki işlemin oluşması için bir tarafın irade açıklamasını diğer tarafa ileten kişidir
  Temsil yetkisi:başkasının adına ve hesabına hukuku işlem yapabilme yetkisidir.
  Velayet : çocuklar üzerinde ana babanın kanundan doğan haklarıdır
  Vesayet : velayet altında bulunmayan küçük ve kısıtlıların çıkarlarını korumak üzere mahkemece yasal temsilci atanmasıdır.
  Temsil belgesi : temsilcinin temsil yetkisini gösteren belgedir.
  Halef : başkasının yerine geçen. Ardıl
  İfa : borçlanılan şeyin yerine getirilmesidir.
  Muaccel : vadesi gelmiş
  İfa yeri : borcun yerine getirilmesi gereken yerdir.
  Temerrüt : borçlunun borcunu ödememekte alacaklının alacağını almamakta direnmesidir.
  Ferdiyle belli şey : nitelikleri ile belli edilmiş şey cin
  Neviyle belli şey: cins olarak belli edilmiş parça
  Muacceliyet : borçlunun edimini yerine getirmekle yükümlü olduğu andır
  Muaccel borç : ifa zamanı gelmiş ifası sitenebilecek borçtur
  Müeccel borç : ifa zamanı henüz gelmemiş ifası henüz istenemeyecek borçtur
  Vade : bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi için öngörülen sürenin sonudur.
  Ademi ifa : ödemezlik borçlunun yüklendiği edimi hiç veya gereği gibi yerine getirmemesidir.
  Mücbir sebep : zorlayıcı neden önceden göz önüne alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve bir dış etkiden ileri gelen olaydır.
  Beyyine : kanıt herhangi bir olayın veya hukuki ilişkinin doğruluğunu ortaya çıkarmak için başvurulan her türlü araçtır
  Borçlunun temerrüdü (direnimi) : halen ifası mümkün olan muaccel bir borcun alacaklının iftarına rağmen borçlu tarafından zamanında ifa edilmemesidir.
  İhtar : (protesto): alacaklının tek yanlı irade açıklamasıyla borçluyu ifaya davet etmesidir.
  İhbar : haber verme bildirme
  Müspet ( olumlu) zarar : alacaklının borcun ifasındaki menfaatinin yerine getirilmemiş olması nedeni ile uğradığı zarardır.
  Temerrüt faizi : para borçlusunun temerrüde (direngen duruma) düşmesi halinde alacaklıya ödemek zorunda kaldığı bir tür tazminattır.
  Menfi (olumsuz) zarar : geçerli olduğuna inanılan bir sözleşmenin hüküm ifade etmemesi yüzünden uğranılan zarardır.
  Borcun sona ermesi : bir borç ilişkisinin veya doğmuş olan tek bir borcun sona ermesidir.
  Feriborç : asıl borca bağlı yan borçtur
  Takas : bir borcun bir karşı alacağın feda edilmesi suretiyle sona erdirilmesidir.
  Kanuni takas : kanun tarafından tanınmış olan takastır.
  Akdi takas : tarafların aralarında anlaşarak yaptıkları bir sözleşmeye dayalı takastır.
  Mahsup : bir alacak miktarından belli olgular nedeniyle indirim yapmaktır.
  Zamanaşımı : kanun tarafından belirlenmiş şartlar altında belli bir süre içinde alacaklının hareketsiz kalması sonucu alacağın ifasını isteme yetkisinin sona ermesidir.
  Kazandırıcı zamanaşımı : kanun belirlediği sürenin geçmesiyle ve belli şarlarla bir kimseye mülkiyet ve başkaca bir ayni hak kazandıran zamanaşımıdır
  Aciz vesikası : icra ve iflas hukukunda borçlunun malları satılıp paylaştırıldıktan sonra alacaklarının tamamına kavuşamamış olan alacaklılara verilen belgedir.
  Zamanaşımının durması : kanunda sayılan sebeplerden birinin bulunması nedeniyle zamanaşımı süresinin bu sebebin devamı süresince işlemeye başlamaması veya başlamış ise devam etmemesidir.
  Zamanaşımının kesilmesi : kanunda sayılan sebeplerden birinin bulunması dolayısıyla zamanaşımı süresinin o ana kadar işlemiş olan kısmının ortadan kalkması ve sürenin yeni baştan işlemeye başlamasıdır.
  Zamanaşımı defi : borçlunun mahkemede borcun zamanaşımına uğramış olduğunu ileri sürmesidir.
  Satım sözleşmesi : satıcının satılan malı alıcının borçlandığı bir satış parası karşılığında ona teslim ve mülkiyet devretmek borcunu yüklenmiş olduğu sözleşmedir.
  Semen : alıcının satın aldığı mala karşılık olarak alıcıya ödeyeceği paradır
  Cari fiyat : borsa dışında piyasası olan belli bir cins malin belli bir ticaret çevresindeki ortalama fiyatıdır.
  Yarar : satım sözleşmesinin yapılmasından itibaren teslime kadar geçecek süre içinde satılan şeyde kendiliğinden meydana gelen fazlalıklardır
  Hasar : malı telsi almadığı halde semeni ödeme tehlikesiyle karşılaşmadır.
  Taşınır satımı : konusunu taşınabilir şeyden oluşturduğu satımdır
  Taşınmaz satımı : konusunu taşınmaz şeylerin oluşturduğu satım türüdür
  Taksitle satım : alıcının ödeyeceği satım parasının bölünerek belli aralıklarla ödenmesi şartıyla yapılan satımdır.
  Artırma ile satım : artırmaya katılanlardan en yüksek öneride bulunan ile yapılan satımdır.
  İsteğe bağlı açık artırma : herkesin katılabileceği artırma türüdür.
  İsteğe bağlı özel artırma : ancak belli kimselerin katılabilecekleri artırma türüdür
  Hükmen teslim : kendiliğinden teslim edilmiş sayılmadır.
  Zilyetliğin havalesi : devir olunacak malın üçüncü kişinin elinde bulunması halinde mülkiyetin devri amacıyla devredenin bu kişiden malın devralacak olana teslimini istenmesidir.
  Kısa elden teslim : malı devralacak kimsenin devralacağı malı elinde bulundurması halinde mal geri alınıp tekrar teslim edilmeksizin mülkiyetin devri amacı ile o malın mülkiyetinin devredilmesidir.
  Ayıba karşı garanti : satılan şeyin satıcının belirttiği ve vaad ettiği nitelikleri taşımaması halinde veya saılan şeyin değerini ya da sözleşme gereğince ondan beklenen yararları azaltan veya kaldıran eksiklerin bulunması durumunda satıcının sorumluluğudur.
  Ayıp : bir malın sakatlık gibi hukuksal bir nedenle değerini veya maldan beklenen yararı ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan durumdur
  Zapta karşı garanti : satıcının satılan şey üzerinde üçüncü kişilerin ayni veya kuvvetlendirilmiş şahsi haklarının bulunmadığını garanti etmesidir.
  Kira sözleşmesi : bir bedel karşılığında bir şeyin kullanılmasının veya ondan yararlanılmasının belli bir süreyle başka bir kimseye bırakılmasıdır.
  Adi kira : kiracıya kiralanan şeyi sadece kullanma hakkı veren kira türüdür
  Ürün kirası : kiracıya kiralanan şeyi hem kullanma hemde onun semerelerini toplama hakkı veren kira türüdür.
  Feshi bildirme : sözleşmelerde taraflardan birinin sözleşme hükümlerine devam etmeyeceği yolundaki iradesini karşı tarafa bildirmesidir.
  Fesih : hukuksal işlemin irade ile ortadan kaldırılmasıdır.
  Hizmet sözleşmesi : işçinin belirli veya belirsiz bir süre ş görmeyi ve işverinin de buna karşılık bir ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir
  Ücret : görülen bir hizmet karşılığı verilen bedel
  Vekalet : vekilin vekalet verene ait bir işin yönetimi veya bir hizmetin görülmesi konusunda vekalet veren ile yaptığı sözleşmedir.
  Genel vekaletname : vekalet verenin vekile bütün hukuki işlemleri kapsayacak şekilde temsil yetkisi verdiği vekaletnamedir.
  Özel vekaletname : vekalet verenin vekile belli bir veya birkaç hukuki işlemi kapsayacak şekilde temsil yetkisi verdiği vekaletnamedir.
  Azil : vekalet verenin tek taraflı irade açıklaması ile vekalet sözleşmesine son vermesidir.
  İstifa : vekilin tek taraflı irade açıklaması ile vekalet sözleşmesine son vermesidir.
  Kefalet sözleşmesi : kefilin borçlunun borcunu yerine getirmemesi halinde bundan kişisel olarak sorumlu olmayı alacaklıya karşı yüklendiği sözleşmedir.
  Fer’i : asılabağımlı asılı izlen borç faiz
  Tali : ikincil ikinci derecede yan sonradan gelen
  Adi kefalet :alacaklının öncelikle borçluyu daha sonra kefili takip edebileceği kefalettir.
  Tartışma def’i : adi kefalette alacaklı borçluya başvurmaksızın doğrudan kefile başvurduğunda kefilin alacaklıya karşı önce asıl borçluyu takip etmesi gerektiğini ileri sürmesidir.
  Müteselsil kefalet : alacaklının önce asıl borçluyu takip etmeksizin doğrudan doğruya kefile başvurabileceği kefalet türüdür.
  Birlikte kefalet : aynı borca birbirlerinden haberdar olarak birden fazla kimsenin kefil olmasıdır.
  Taksim def’i : adi birlikte kefalette alacaklı kefillerden birinden kendi payından fazlasını istediğinde kefilin alacaklıya karşı sadece kendi payından sorumlu olduğunu ileri sürmesidir.
  Kefile kefalet : kefilin alacaklıya karşı kefilin yüklenimine güvence vermesidir.
  Rücua kefalet: kefilin borçludan rücu sebebiyle alacağını alamayan asıl kefilin bu alacağına güvence vermesidir.
  Halef: birinden sonra gelip onun yerine geçen kimsedir.
  Finansal kiralama: kiralayanın kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka şekilde sağladığı bir malın zilyetliğini her türlü yararı sağlamak üzere ve belirli bir süre feshetmemek şartı ile bedeli karşılığında kiracıya bırakmasını öngören sözleşmedir.
  Feshedilmezlik süresi: kanunda yer alan fesih sebepleri dışında feshin mümkün olamayacağı süredir
  Factoring: vadeli satış yapan firmaların mal satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle kısa vadeli kaynak sağladıkları bir finansman tekniğidir.
  Yargı: hukuk kurallarının bağımsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanması faaliyetidi.r
  Anayasa yargısı: anayasa mahkemesinin bu sıfatla baktığı işler ile yüce divan sıfatıyla gördüğü işlerdeki faaliyetleri kapsayan yargı türüdür.
  Anayasa mahkemesi: onbir asil ve dört yedek üyeden oluşan ve kanunların kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM iç tüzüğünün anayasaya uygunluğunu denetleyen bir yüksek yargı organıdır
  İdari yargı: idari makamların idare hukuku alanındaki faaliyetleri dolayısıyla ortay açıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesini konu alan bir yargı türüdür.
  İptal davası: idare tarafından verilmiş olup da yetki şekil sebep konu ve amaç bakımlarından hukuka aykırı bir kararın ortadan kaldırılmasına yönelik olan ve idari yargı orgranlarında görülen davadır.
  Tam yargı davası: idarenin aldığı kararlar veya yaptığı eylemler sebebiyle zarara uğrayan kişinin zararını idareden alabilmesini sağlayan ve idari yargı organlarında görülen davadır.
  Danıştay: idari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan bir yüksek yargı organıdır.
  İlk derece mahkemesi: bir uyuşmazlığı (davayı) karara bağlayan mahmemedir.
  Son derece mahkemesi: ilk derece mahkemeleri tarafından verilmiş olan kararları temyiz yoluyla kontrol eden yüksek mahkemedir.
  Askeri yargı: askeri mahkemelerin ceza hukuku alanındaki faaliyetleri ile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesindeki yargısal faaliyetlerdir.
  Disiplin mahkemesi: askeri ceza yargısında yer alan bir ilk derece mahkemesidir.
  Askeri ceza yargısı: askeri mahkemelerin askeri ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetleridir.
  Askeri Yargıtay: askeri mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son incelemesini yapan ve asker kişilerin kanunla belirlenen belli davalarına bakan ilk ve son derece mahkemesidir.
  Askeri idari yargı: asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesindeki yargısal faaliyetlerdir
  Adli yargı: adalet mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan yargısal faaliyetlerdir.
  Ceza yargısı: adli yargıda ceza mahkemelerinin ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetleridir
  Medeni yargı: adli yargıda hukuk mahkemelerinin özel hukuk alanındaki yargısal faaliyetleridir.
  Bölge adliye mahkemesi: ilk derece mahkemeler ile son derece mahkeme arasında yer alan ve ilk derece mahkemelerinin hükümlerini kontrol eden ikinci derece mahkemedir.
  Yargıtay: adliye mahkemelerinden verilen karar ve hükümlerin son inceleme makamı olup kanun ile belirlenen bazı davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakan bir yüksek yargı organıdır.
  Aciz vesikası: icra ve iflas hukukunda borçlunun malları satılıp yaylaştırıldıntan sonra alacaklarının tamamına kavuşamamış olan alacaklılara verilen belge
  Ademi ifa: ödemezlik borçlunun yüklendiği edimi hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi.
  Adi kefalet: alacaklarının öncelikle borçluyu daha sonra kefili takip edebileceği kefalettir.
  Adi kira: kiracıya kiralanan şeyi sadece kullanma hakkı veren kira türü
  Adli yargı: adli mahkemelerdeki yargı
  Adli yargı: adalet mahkemeleri tarafından yürütülmekte olan yargısal faaliyetler
  Akdi takas: tarafların aralarında anlaşarak yaptıkları bir sözleşmeye dayalı takas
  Alacaklı: bir borç ilişkisinde karşı tarafı bir şeyi yapmaya vermeye ya da bir şeyi yapmaktan kaçınmaya zorlamaya hakkı olan kişi
  Anayasa mahkemesi: on bir asil ve dört yedek üyeden oluşan ve kanunların kanun hükmünde kararnamelerin tbmm iç tüzüğünün anayasaya uygunluğunu denetleyen bir yüksek yargı organı
  Anayasa yargısı: anayasa mahkemesinin bu sıfatla baktığı işler ile yüce divan sıfatıyla gördüğü işlerdeki faaliyetleri kapsayan yargı türü
  Artırma ile satım: artırmaya katılanlardan en yüksek öneride bulunan ile yapılan satım
  Askeri ceza yargısı: askeri mahkemelerin askeri ceza hukuku alanındaki yargısal faaliyetleri
  Askeri idari yargı: asker kişiilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan yuşmazlıkların çözümlenmesindeki yargısal faaliyetler
  Askeri yargı: askeri mahkemelerin ceza hukuku alanındaki faaliyetleri ile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesindeki yargısal faaliyetler
  Askeri Yargıtay: askeri mahkemelerden verilen karar ve hükümlerin son incelemesini yapan ve asker kişilerin kanunla belirlenen belli davalarına bakan ilk ve son derece mahkemesi
  Aslen kazanma: bir hakkın kimseye ait olmayan bir hakkı kendi fiiliyle elde etmesi
  Atatürk milliyetçiliği: ırk din dil ayırımı yapılmaksızın türk vatan ve milletin bölünmez bir bütün olduğu türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin türk sayılması


 4. Teşekkürler ellerine sağlık arkadaşım..


 5. Hukukun Temel Kavramları ve Türk Anayasa Hukuku ders notları olan var mı arkadaşlar? Varsa paylaşırsanız çok sevinirim.


aöf yerel yönetimler kitap özetleri Yer İstanbul , 34, TR incelenme 3730 kişi oylama: 4.5 / 5

vBulletin® Jelsoft Enterprises Ltd Copyright © 2017
www.aofdestek.net 2007-2015