Aöf Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Dersi 5.Ünite Ders Notları

tremendous

Forum Yöneticisi
Katılım
11 Ara 2012
Mesajlar
1,781
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Bölüm:
MEZUN
Şehir:
İstanbul
Aöf Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar Dersi 5.Ünite Ders Notları


Günümüzde bilişim kavramı içinde ele alabileceğimiz mobil iletişim araçları,
internet ve web teknolojileri, kamu yönetimine;

• Bilgi üretim ve yönetiminde,
• Etkileşimli çevrimiçi hizmetler üretme ve sunmada,
• Küresel düzeyde güvenlik yönetiminde,
• Ekonomi yönetiminde ve
• Demokratik açılımlar sağlamada hem fırsatlar sunmakta hem de yeni tehditler getirmektedir.
En genel tanımlama ile bilgi toplumu, bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzde ulaştığı zaman ve mekân sınırlılıklarını aşmaya hizmet eden yeni fırsat vekabiliyetlerle biçimlenen toplum olarak adlandırılmaktadır. Bilgi toplumu, Manuel Castells’in deyişiyle ağ toplumu ile birlikte anılır oldu. Ağ toplumu bilgi ve ileE-devlet ve Türkiye’deUygulamalar iletişimTeknolojileri ile tüm aktörlerin birbirleriyle karşılıklı etkileşiminin olduğu birtoplum olarak ortaya çıkmaktadır.

Bilgi toplumunu karakterize eden özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
• Bilgi ve eğitime yöneliş,
• Bilgi işçiliğine geçiş,
• Ekonominin temeli - sermaye unsuru- bilgi,
• Bilgiye dayalı örgüt ve BİT ile biçimlenen toplum.
AB ve Bilgi Toplumu ÇalışmalarıAvrupa Birliği Konseyi, üye ve aday ülkeleri bilgi toplumuna dönüştürme hedefiile 23 Mart 2000’de Lizbon’da yapılan toplantısında e-Avrupa girişimini başlatmıştır. (bilgitoplumu.gov.tr). Bu girişimin temel amaçları;
• Okullara, iş dünyasına, yönetim birimlerine ve tüm vatandaşlara internet erişimi sağlamak,
• Bilgisayar okur-yazarlığı yüksek bir Avrupa oluşturmak,
• Tüm işlemlerde, güçlü toplumsal katılım ve vatandaşların güvenini sağlamak, olarak ifade edilmiştir.

Türkiye’de Bilgi Toplumuna Yönelik Çalışmalar Ülkemizde bilgi toplumuna dönüşüm çalışmaları, 1990’ların başına kadar uzanır.Bu dönemde dünya bankası kredileriyle başlatılan bilişim ve ekonomik modernizasyon çalışmaları, 2006’da hazırlanan bilgi toplumu strateji belgesi ile hız kazanmıştır.Elektronik imza; elektronik ticareti güvenli hale getirebilmek için en önemli gereksinimmesajın yetkili bir kişiden geldiğinden ve yolda herhangi bir değişikliğe uğramadığındanemin olunmasıdır. işte bu iki özellik - doğrulama ve bütünlük - elektronik imza sayesindesağlanabilir. 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu’nda yer alan şekliyle elektronik imza;başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunanve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlar2003 ortaya konan e-dönüşüm Türkiye Projesi (2003) ile ivme kazanmıştır. E-Dönüşüm Türkiye Projesi’nin hedefleri arasında;

• Kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunmak amacıyla katılımcı, şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip devlet yapısı oluşturacak koşulların hazırlanması,
• Bilginin, toplumun her kesimi tarafından erişilebilir kılınması,
• Bilgisayar okur-yazarlığının artırılması,
• Eğitim, sağlık, ticaret, hukuk alanlarında bilgi toplumuna geçiş sürecininbaşlatılması gibi konulara yer verilmiştir.

e-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında; ilki 2003-2004 dönemini, ikincisi de2005 yılını kapsayan eylem planları hazırlanmıştır. 2005 yılında, bilgi toplumunadönüşümü gerçekleştirecek orta ve uzun vadeli strateji ve hedefleri belirlemeküzere, 2006-2010 dönemini kapsayacak olan Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlık süreci başlatılmıştır.Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm süreci, yedi temel stratejik öncelik içermektedir:
1. Sosyal Dönüşüm: Herkes için bilgi ve iletişim teknolojileri fırsatı
2. BİT’in iş Dünyasına Nüfuz etmesi: BiT odaklı rekabet avantajı sağlama
3. Vatandaş Odaklı Hizmet: Dönüşümü Kullanıcı ihtiyacına dönük hizmet sunumu
4. Kamu Yönetiminde Modernizasyon: Süreç yapılanmasına uygun e-devlet yapısı
5. Küresel Rekabetçi Bilgi Teknolojileri Sektörü: Bilgi teknolojileri alanında
uluslararası oyuncu
6. Rekabetçi, Yaygın ve Ucuz iletişim Altyapı ve Hizmetleri: Vatandaşlara
ucuz, nitelikli genişbant erişimi
7. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi: Küresel pazarın taleplerine uygun yeni ürün ve hizmetler
Bilgi toplumu strateji belgesinde “Kamu Yönetiminde Modernizasyon” için öngörülen temel strateji; “Verimliliği ve vatandaş memnuniyetini öncelikli olarak gözeten, ülke koşullarınauygun örgüt ve süreç yapılanmalarına sahip etkin bir e-devlet oluşumunun bilgi veiletişim teknolojileri desteğiyle hayata geçirilmesi” olarak ifade edilmiştir.
Bu bağlamda;
• Kamu kurumları arasında işbirliği ve birlikte çalışabilirlik yeteneklerinin geliştirilmesi,
• iş süreçlerinde verimliliğin artırılması,
• Bilgiye dayalı politika ve karar oluşturma süreçlerinin geliştirilmesi,
• Kamu bilgi ve iletişim teknolojileri alımlarında, açık standartların kullanımını hedef olarak belirlenmiştir.
Bu hedeflere ulaşmak için,
• Bilgi toplumu kurumsal yapılanması,
• Ortak teknoloji hizmetleri ve altyapı,
• Etkin tedarik yöntemi,
• Veri ve bilgi yönetimi,
• Elektronik iletişim,
• insan kaynağı ve yetkinlik gelişimi,
• Güvenlik ve kişisel bilgilerin mahremiyeti konularında eylemler belirlenmiştir
2020 yılını hedef alan bilgi toplumu stratejisinin yenilenmesine ilişkin hizmet alımı çalışmaları, 13 Kasım 2012 tarihi itibarıyla başlatıldı. DPT - Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı.Bilgi toplumu stratejisinin yenilenmesine ilişkin hizmet alımı işi ihalesi tamamlanmış ve ihaleyi kazanan McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ile KalkınmaBakanlığı arasında 12 Kasım 2012 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 30 hafta sürmesi öngörülen hizmet alımı ile bilgi toplumu stratejisinin yenilenmesinde altyapıteşkil edecek çıktılar üretilecektir. Çalışmaların aşağıda yer verilen 8 ana eksen çerçevesinde yürütülmesi öngörülmektedir:
1. Bilgi Teknolojileri Sektörü
2. Genişbant Altyapısı ve Sektörel Rekabet
3. Nitelikli insan Kaynağı ve istihdam
4. Toplumsal Dönüşüm
5. Bilgi Güvenliği, Kişisel Bilgilerin Korunması ve Güvenli internet
6. Bilgi ve iletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler
7. internet Girişimciliği ve e-Ticaret
8. Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik

Bilişim Kavramı ve Kamuda Bilişim


TDK’ye göre bilişim (enformatik ing.:informatics Fr.: informatique);
“insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı vebilimin dayanağı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılığıyla, düzenlive ussal biçimde işlenmesi bilimi. Bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim dizgeleri, bilginin işlenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini, toplum ve insanlık yararıgözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalı”. Disiplinlerarası özellik taşıyan bir öğretim ve hizmet kesimi olan bilişim bilgisayar da içeride olmak üzere, bilişim ve bilgierişim dizgelerinde kullanılan türlü araçların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesiyle ilgili konuları da kapsar. Bundan başka her türlü endüstri üretiminin özdevimli olarak düzenlenmesine ilişkin teknikleri kapsayan özdevin alanına giren birçok konu da, geniş anlamda, bilişimin kapsamı içerisinde yer alır.
Bilişim kavramı Dil Derneği tarafından şöyle ifade edilmektedir:“Bilimsel, toplumsal, sanatsal, ekonomik ve teknik bilgilerin bilgisayarda değerlendirilmesi, bölümlendirilmesi, saklanması, erişilebilmesi ve yayılması yöntemlerini konu edinen bilim dalı, enformatik, informatik”.(Dil Derneği.). Kavramın isim babası Prof. Dr. Aydın Köksal’dır. Bu kavram, Yunus Emre’ninbir şiirinde yer alan -“Beri gel barışalım, yad isen bilişelim”- bilişelim kavramındanesinlenerek üretilmiştir. Köksal bilişim kavramını temel olarak “iki yönlü iletişim,etkileşim, paylaşım kavramların bileşkesi olarak ortaya koymuştur.

Kamuda bilişim ise kamu yönetiminde, iki yönlü iletişim, etkileşim ve paylaşımortamı sağlayacak ve bilginin üretilmesi ve yönetilmesine hizmet etmek üzere bilgi sistemlerinin ortaya konulmasında gerekli bilgi yönetim ortamlarının ve araçların tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi ve bunların kamu yönetimi alanıyla içselleştirilmesine ilişkin konuları kapsar.
E-dönüşüm, E-devlet ve E-hizmet Nedir? Bilgi toplumuna geçiş sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda yapısal ve yönetsel, yasal ve kültürel değişime neden olmaktadır. Günümüzde başta kamu, özel ve siviltoplum kuruluşları olmak üzere tüm örgütlerin çevrim içi (online) mal/hizmet üretmek ve sunmak üzere e-dönüşüm çabası içinde olduklarına tanık olmaktayız.E-dönüşüm, gerek toplumsal gerek örgütsel düzlemde bilgi ve iletişim teknolojilerinin olanaklarıyla biçimlenen değişimi ifade etmektedir. Günümüzde e-dönüşümü ortaya çıkaran gelişmeleri şöyle sıralayabiliriz:
• Dünyanın gelişmiş ekonomilerinin bilgiye dayalı ekonomiye dönüşmesi ve
ülkelerin bu yeni ekonomiden daha fazla pay alma arayışları,
• BiT alanında yeni yaklaşımlar ve gelişmeler,
• internet’in tüm dünyada yaygınlık kazanması,
• Vatandaşların bilgi ve hizmetlere ulaşmada kolay erişim, hız, ucuzluk ve şeffaflık talepleri,
• Devletin etkin, şeffaf, hesap verir biçimde çalışmasını sağlayacak yönetsel
reform çalışmalarının hız kazanması - Yeni Kamu işletmeciliği
• Az kaynakla çok iş yapma gereksinimi,
• Devlete olan güveni artırma istemi.
Günümüzde ülkeler e-dönüşümde çok farklı deneyimler yaşamaktadır.Kurumsal düzeyde e-dönüşüm kurumlarının mevcut iş ve süreçlerini BİT tabanlı hizmet üretme ve sunmasına olanak sağlayacak yasal, yönetsel, örgütsel vekültürel değişimi ifade eder. E-devlet, en geniş tanımıyla,kamusal politika geliştirmesürecini güçlendirmek,kamu hizmetlerinde etkinliksağlamak ve demokratiksüreçleri iyileştirmek için kamu idaresinde bilgi veiletişim teknolojilerinin (BİT)kullanılmasını ifade eder.Elektronik devlet, halkın kamu bilgi ve hizmetlerine zamanında ve ucuza erişmelerini sağlayarak devlet vatandaş ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Elektronik devlet, sağlıktan, eğitime, güvenlikten adalet hizmetlerine ve diğer birçok kamu hizmetlerinde iş süreçlerini bünyesinde bulundurarak devletinulusal enformasyon altyapısını oluşturmasına ve işletmesine, bilgi otoyolları (yüksek hızlı iletişim ağları) ile devletin işlediği verilerin ve bilgi kaynaklarının yönetimine katkıda bulunmaktadır.E-hizmet, devletin BİT kullanarak ürettiği ve sunduğu hizmetleri ifade eder.Kamu hizmetleri daha önceden klasik iletişim yöntemleriyle (yüz yüze iletişim, posta ve telefon) sunulurken, bu hizmetler son zamanlarda hızla her alana giren bilgi teknolojilerinin ürettiği yeni iletişim araçlarıyla (e-posta, internet ve wap teknolojileri, elektronik büfeler -kiosk- ve mobil cihazlarla -akıllı telefonlar) sunulmaktadır.


E-devlet ve Temel Sorun Alanları
E-devletin örgütsel-yönetsel ve toplumsal alanda ortaya çıkarabileceği sorunları
Şöyle özetleyebiliriz:
• Gizlilik- güvenlik ve etik sorunlar
• Ölçeklendirme sorunları
• Mali kaynakların yetersizliği
• Kurumsal özerklikte erezyon
• Demokratik değerlerin yok sayılması
- Temsil
- Adalet
- Hesap verebilirlik
E-devlete Geçişte Yaşanan Sorunlar
E-devlete geçişte aşılması gereken engeller olarak sayısal uçurum (digitaldivide),fiziki engelliler için erişim güçlüğü, kamu görevlilerinde bilişim konusunda bilgi vetecrübe eksikliği, aşırı bilgi yüklü, bilgiye erişimde güçlülük, kamu bilgilerinde gizlilik, kopyalama hakları ve korunma kollarında belirsizlik, veri tabanlarına erişimgüçlülüğü sayılabilir.

Sayısal Uçurum

Genel olarak bilgi teknolojileri ve bilgi erişiminde yaşanan eşitsizlik olarak ifade edebilecek sayısal uçurum ülkemizde kimilerince sayısal bölünme, sayısal ayrım ve sayısal kopma olarak da ifade edilmektedir. Sayısal uçurum, bireyler, haneler ve kurumlar olduğu kadar ülkeler için de söz konusu olabilmektedir. Bireyler ve haneler içinsöz edilebilecek sayısal uçurum bilgi teknolojilerine sahip olanlar ve olmayanlarla ifadesini bulmakta olup yaş, cinsiyet, gelir grubu, eğitim durumu ve bölge değişkenlerine göre ölçülebilirken bu kitlenin telefon, bilgisayar ve internete erişim durumu göz önüne alınır. Dünyada önemli bir sorun olarak görülen ve ivedi çözümler üretilmeye çalışılan sayısal uçurum BM ve OECD’nin gündeminde yer almaktadır.

Ülkemizde sayısal uçurumun tespitine yönelik yapılan ilk araştırmalar olarak
TUENA 1997 Araştırması ve TÜBiTAK-BTYKA 2000 Araştırmalarından söz edebiliriz

Fiziki Engelliler için Erişim Güçlüğü
Kamu Görevlilerinde Bilişim Konusunda Bilgi ve Tecrübe Eksikliği
Aşırı Bilgi Yükü
Veri Tabanlarına Erişim Güçlülüğü
Kamu Bilgilerinde Gizlilik, iyelik Hakları ve Korunma Konularında Belirsizlik
Bilgiye Erişimde Güçlülük
E-devlete Geçiş Düzeyi ve E-devlet Sunum Yapılanması

Günümüzde e-devlet geçiş dört düzeyde gerçekleşmektedir:
1. Düzey: Bilgilendirme ve sınırlı düzeyde e-hizmet sunma
2. Düzey: Çevrim içi e-hizmet sunma
3. Düzey: Bütünleşme -(Kurumlar arasıentegre edilmiş e-hizmetler sunma)
4. Düzey: Katılım - Vatandaşların ve tüm paydaşların yönetime katılımına olanak tanıma (e-demokrasi)1.Devlette devlete (D-D) Kamu bilgisi ve e-hizmet kamu kurumları arası sunulur. Örnek Uygulamalar
• Kamu ihale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu
• Orman ve Su işleri GEODATA

2. Devletten vatandaşa (D-V),Kamu kurumu doğrudan vatandaşlara kamu bilgisi ve e-hizmet sunar.
Örnek Uygulamalar
• Adalet Bakanlığı 118 Rehberlik Hizmetleri
• MEB- E-okul YBS ve Veli Bilgilendirme Sistemi
• SGK- E-reçete
• Millî Kütüphane Görme Engelli Vatandaşlara Sesli Kitap Hizmeti
• Adalet Bakanlığı SMS Bilgilendirme Hizmet

3. Devletten iş dünyasına (D-i) Kamu kurumu özel kuruluşlara (büyük şirketler ve KOBi vb.) kamu bilgisi ve e-hizmet sunar. Örnek Uygulamalar
• KOSGEB KOBi Bilgi Sistemi

4. Devletten sivil toplum kuruluşlarına (D-STK)
Kamu kurumu sivil toplum kuruluşlarına kamu bilgisi ve e-hizmet sunar.
Sayısal uçurum, bilgi ve iletişim teknolojilerinin olanaklarına erişenlerle erişmeyenler arasındaki farkı ortaya koymak üzere geliştirilen bilgi toplumuna dönüşümü ortaya koymada kullanılabilir ölçümleme kıstasıdır. Sayısal uçurum, değişik coğrafi alanlarda sosyoekonomik ve sosyokültürel koşullar, dil, fiziki engelli vb özellikler bakımından farklılık gösteren, bireylerin, kurumların ve küresel ölçütlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimde yaşanan eşitsizlikleri kapsayan çok boyutlu bir kavramdır.
Ülkelerin e-devlet teknoloji altyapısını güçlendirmede şu önlemleri alması beklenir:
• Güvenli ve hızlı ulusal iletişim alt yapısının kurulması ve sürdürülmesi
• Yeni iletişim kanallarına erişimi kolaylaştırıcı önlemlerin alınması(ucuzluk,
öncelik, vb.)Ülkemizde teknik alt yapı gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Nitekim Birleşmiş Milletler 2012 e-devlet hazırlık indeksinde dünya ortalaması 0,326 iken Türkiye’nin teknik alt yapı kapasitesi 0,348 olarak belirlenmiştir. (United Nations E-Government Development Knowledge Base) Devletin bu alana yönelik yeni politikalar ortaya koyması gerektiği ortadadır.
Kurumların güçlü bir teknolojik altyapıya sahip olmaları, kurumların başta eimza (Bensghir, Topcan, 2010) alt yapısına dayalı elektronik belge yönetim sistemleri olmak üzere raporlama olanağı tanıyan yönetim bilgi sistemi, karar desteği sağlayan ve rutin yapısal kararları sistem içinde alan karar destek sistemi ve uzman sistemlerle (Bensghir, 1996), kurumsal kaynakların bütünleşik bir yapıda yönetilmesine olanak sağlayan kurumsal kaynak planlama sistemi ve mekân bilgisini deyönetmelerine imkân tanıyan coğrafi bilgi sistemlerini

KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplama Dairesi Bilgi toplumu strateji belgesi hazırlamaKalkınma planve politikaları ortaya koyma Kaynak tahsis etme ULAŞTIRMA BAKANLIĞI TURKSAT E-devlet Anakapısını kurma ve işletme E-devlet uygulamalarının tedarik süreçlerine katkı sağlama SANAYİ BİLİM VE TEKNOLOJİBAKANLIĞIBilim ve teknoloji politikaları oluşturma Bilim ve teknoloji alanını teşvik etmeTUBİTAK Kripto ve güvenlik altyapısı tesis etme E-imza alt yapısını tesis etme Kurumların E-devlet uygulamalarını gerçekleştirme ve rehberlik etmeBTK Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu: 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu başta olmak üzere çerçevesinde bilgi teknolojileri alanını düzenleme ve denetleme

• MERNİS-KPS, içişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü
• TAKBİS, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Coğrafi Bilgi Altyapısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü
• MERSİS, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
KEP- Kayıtlı E-posta

KEP- kayıtlı e-posta, resmî yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir. KEP ile amaçlanan hedef, aşağıda özetlenmiştir:“Kullanıcılara klasik e-posta hizmetlerinin yanı sıra bir e-postanın;
• ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
• Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı,
• Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği gibi konularda hukuken geçerlidelil seti oluşturmak” (Kabasakal, 2012).
KEP kullanım alanlarışunlardır: (Kabasakal, 2012)
1. Güvenli gönderi ve teslim örnekleri
• Kamu içi resmî yazışmalar
• Kamu-özel kesim arası resmî yazışmalar
- Elektronik Tebligat (idari, Mali ve Adli)
- Karşılıklı etkileşimle elektronik belge ve başvuru gönderilmesi, alınmasıve yanıt verilmesi
- Tüketici şikâyet ve taleplerinin alınıp cevaplanması
• Tacirler arası ihtar, ihbar vb. beyanlar
- Elektronik fatura vb. uygulamalar
- TTK’de düzenlenen elektronik gönderme sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi
- Tacirler arasındaki her türlü iletişim
- Ortak ve şirket arasında güvenli iletişim
- Elektronik genel kurul ve elektronik yönetim kurulu işlemleri
2. Güvenli Haberleşme ve Saklama Uygulamaları
a. Vatandaşların aralarındaki güvenli elektronik posta haberleşmesinin sağlanması
b. Ticari sır, bankacılık sırrı ve mahremiyet gerektiren konularda güvenli iletişimin sağlanması
c. Kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik posta iletişiminin en üst düzeydeki güvenlik standartlarında yapılmasının sağlanması
d. Elektronik ortamda oluşturulan ve elektronik ortamda muhafaza edilen değerlerin (örneğin: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yaratılan eserlerin) güvenli ve ucuz olarak saklanması
e. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda düzenlenen elektronik saklama sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi

Değişim- Dönüşüm Yönetimi
• Toplumsal ve sosyal dönüşüm,
• Örgütsel ve yönetsel dönüşüm ve
• Kültürel dönüşüm.
.insan Kapasitesi
• Yeni neslin bilişim ve bilgi sistemleri okuryazarı olarak yetiştirilmesi
• Mevcut personele bilişim ve bilgi sistemleri okuryazar becerisi kazandırma
Yukarıda özetlenen önlemlerin alınmasında ülkemizde doğrudan Milli EğitimBakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu sorumludur.
E-devletin Ortak Platform ve Arayüzleri
E-devletin nüfus bilgi sistemi, mülkiyet bilgi sistemi, coğrafi bilgi sistemi ve malikayıt sistemi olmak üzere dört temel ortak platformundan söz edebiliriz
E-devleti Sürükleyici Faktörler
• Kamu Reformu ve Yönetişim
• Siyasal Tercihler
• Liderlik
E-devlet Dönüşümünde Kritik Başarı Faktörleri
• Lider desteği
• Politik istek ve destek
• E-dönüşüm projelerinin kamu yönetimi reformlarıyla bütünleşmesi
Türkiye E-devlet Kapısı (https://www.turkiye.gov.tr/ )Türkiye E-devlet Kapısı altyapının kurulması, devlet hizmetlerinde hem bilgi hemiletişim hem de kalite standartlarının belirlenmesinden sorumlu kuruluş UlaştırmaDenizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Türksat AŞ’dir.Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş..
Türkiye E-devlet Kapısı 18 Aralık 2008 tarihinde hizmete açılmıştır

Adalet Bakanlığı
• Adalet Bakanlığı Mahkeme Dava Dosyası Sorgulama
• UyapPortalı Avukat Girişi
• UyapPortalı Baro Girişi
• UyapPortalı Kurum Girişi
• UyapPortalı Vatandaş Girişi
Başbakanlık
• Başbakanlık iletişim Merkezi Yeni Başvuru
• Başbakanlık iletişim Merkezi Başvuru Sonucu Sorgulama
• Başbakanlık Kamu Hizmet Envanteri Giriş Uygulaması
Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu
• BTK Numara Taşıma Sorgulama
• iMEi-MSiSDN Eşleşme Sorgulama
• IMEI Sorgulama
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Destekleri
Cumhurbaşkanlığı
• Cumhurbaşkanlığına Yazın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
• Yabancıların Çalışma izinleri Otomasyon Sistemi
• iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Hizmetleri
Devlet Meteorolojiişleri Genel Müdürlüğü
• 3 Günlük Hava Tahmini
• Deniz Suyu Sıcaklıkları
• Dış Merkezler Hava Tahminleri
• Günlük Hava Tahmini
Dışişleri Bakanlığı
• Akredite Misyonlar
• Diplomatik Liste- Fahri Konsolosluklar
• Geçici işgüderler
• Uluslararası Kuruluşlar
• Yurt Dışındaki Temsilciliklerimiz
• T.C. Dışişleri Bakanlığı Sınav Giriş Başvurusu
• E-Konsolosluk Hizmeti
Emniyet Genel Müdürlüğü
ASBİS Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi (Test Uygulaması)
Trafik Şube
• Araç Sorgulama
• Sürücü Belgesi Ceza Puanı Sorgulama
• Sürücü Belgesi iptal Bilgisi Sorgulama
• Emniyet Genel Müdürlüğü e-Pasaport Gönderi Takibi
Toplum Destekli Polis (TDP)
• Toplum Destekli Polislik Mahalle Polisi Hizmeti
Gelir idaresi Başkanlığı
E-Vergi Levhası Sorgulama
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü E-Dilekçe
Tüketici işlemleri
• Garanti Belgesi
• Kullanım Kılavuzu
• Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi
• Tüketici Kuruluşları Sorgulama
• Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Sorgulama
• Tüketici Portalı-Tüketici Şikayeti Uygulaması
• Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi
• Online Tüketici Şikayet Sorgulama
İçişleri Bakanlığı
• içişleri Bakanlığı e-içişleri Projesi Evrak Takibi
• Kaymakam Adaylığı Sınav Başvurusu
İŞ-KUR
• iş Başvuru Sonucu Sorgulama
• İŞ-KUR'a Olan Borcu Sorgulama
• işsizlik Ödeneği Başvurusu
• işsizlik Ödeneği Ödemesi
• Kriterlere Göre Açık iş Sorgulama ve iş Başvurusu
• Meslek Kursu Sorgulama
• Profile Göre Açık iş Sorgulama ve iş Başvurusu
• Türk Meslek Sözlüğü
• Iş gücü insan Gücü Planlama Sistemi Giriş Uygulaması
KOSGEB
• işletme Durum Sorgulama
Maliye Bakanlığı
• Maliye Bakanlığı E-Bordro Hizmeti
• E-Yolluk Uygulaması
Milli Savunma Bakanlığı
• Asal Hizmetleri
• Personel Seferberlik Hizmetleri
• Lojistik Seferberlik Hizmetleri
• MSB Bilgi Edinme Hakkı Hizmetleri
• Diğer Kurumsal Hizmetler

Milli Eğitim Bakanlığı
• MEB Sınav Sonuç Sorgulama
• MEB Sınav Yeri Sorgulama
• Milli Eğitim Bakanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi
Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü
• Adres Değişikliği Bildirimi
PTT
• En Yakın PTT
• PTT Kayıtlı Gönderi Takibi
Sağlık Bakanlığı
• Aile Hekim Bilgisi Sorgulama
• Organ Nakil Bilgisi Sorgulama
• Sağlık Bakanlığı Kayıt ve Tescil Bilgi Sistemi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü UçuşMürettebatı Lisans/RatingMüracatı
SGK
• GSS Tescil Kaydi Sorgulama
• Tedavi Bilgileri Sorgulama
• 4A Hizmet Dökümü Barkod Doğrulama
• Hekim Bilgilendirme
• Sahis Ödeme Durumları Görüntüleme
• 4A Hizmetleri
Tapu ve Kadastro GenelMüdürlüğü
• Tapu Bilgileri Sorgulama- Tapu Harç Sorgulama
TBMM Başkanlığı • TBMM E-Dilekçe Hizmeti
• TBMM internet Üzerinden Randevu
T.C. Merkez Bankası • Günlük Döviz Kurları
Ulaştırma, Denizcilik veHaberleşme
• Araç Muayene işlemleri
• Denetim işlemleri Firma işlemleri
• Mesleki Yeterlilik işlemleri (SRC/ODY/ÜDY)
• TÜVTÜRK-Yetki Belgesi işlemleri
Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
Kredi Yurtlar Kurumu Burs Başvurusu Sorgulama
Kredi Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Sorgulama
Kredi Yurtlar Kurumu Kredi Geri Ödeme Sorgulama
Kredi Yurtlar Kurumu Kredi Numarası Sorgulama
Kredi Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Sorgulama
Kredi Yurtlar Kurumu Yeniden Yapılandırma Kredi GeriÖdeme Sorgulama
Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Başvurusu Sorgulama

E-devlet Uygulamaları
Aşagıda, Türkiye’de gerçekleştirilen önemli kamu bilişim projelerinden bazı örnekler sıralanmıştır:
MERNİS • SGBnet
UYAP • E-Bütçe
VEDOP • E-Reçete
POLNET • Medula
TAKBIS • E-Gümrük
E-İçişleri • E-Karne
EKAP • E-Okul
E-KAPI • Fatih Projesi
E-Bildirge • E-Yazışma


E-devlet alanında yakın gelecekte beklenen yeni yönelimler aşağıda listelenmiştir:
• Etkileşimli içerik üretme ve paylaşma (Government2.0, 3.0)
• Mobil Devlet (Mobile Government)
- Mobil teknolojiler, 3G, WiMax
• Ağ merkezli bilgi sistemleri
• “Her an, her yerden kendiliğinden etkileşen sistemler -ubiquitous
• Açık kaynak kodlu yazılımlar
- Linux, Pardus, OpenOffice, vs.
• Donanım kaynaklarının etkin kullanılması ve iş sürekliliğinin sağlanması
- Sanallaştırma (Virtualization)
• Dış kaynak kullanımı (Outsourcing)
• E-devlet projelerinde çevreci yaklaşımlar ve bulut uygulamalar
Bu gelişmeler ışında e-devlet 1.0’dan e-devlet 2.0’a dönüşüm beklenmektedir.

E-devlet Yapılandırması: Geleceği
Aşağıdaki konularda gelişme beklenmektedir.

  • Hizmetlerin Kamuda oluşacak buluta taşınması(bulut bilişim)
  • Açık veri uygulaması
  • İçerik yönetimi
  • Modüler yapılar
  • Algılama teknolojileri
MOBİL DEVLET (M-DEVLET) Günümüzde yetenekleri artan ve nispeten ucuzlayan mobil araçların giderek hayatın her alanına girmesiyle kamu bilgi ve hizmet sunumları da mobil hizmetler olarak sunulmaya başlandı. Öyle ki bu gelişmeler karşımıza mobil devlet kavramını çıkardı. Bu konu Türksel Kaya Bensghir’in, 2009 ulusal Mobil Devlet Konferansı’nda yaptığı sunuda ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Mobil devlet uygulamalarında SMS teknolojilerinin kullanımı daha yaygın gözükmektedir. Bu gelişmede kurulum kolaylığı ve maliyet düşüklüğü, kullanım kolaylığı
önemli rol oynamaktadır. Günümüzde ise bluetooth, NFC (yakın alan iletişim teknolojileri), PDA, tablet PC, akıllı telefonlar giderek daha fazla kullanım alanı bulmakta ve kamu kurumları da bu ortamlar için m-hizmet uygulamalarını artırmaktadır.
Mobil devletin, yazında farklı tanımlamaları yer almaktadır. Tanımlardaki farklılık, tanımın yapıldığı zamana ve mobil teknolojilerin nasıl algılandığına ve webve mobil teknolojilerin gelişimine bağlı olarak değişmektedir. 2000’li yılların başlarında daha çok cep telefonu ve PDA’lar üzerinden SMS hizmetleri olarak öncü uygulamaların gerçekleştiği dönemde, m-devlet, kamu hizmetlerin vatandaşlara mobil teknolojiler kullanılarak sunulması olarak tanımlanmaktadır (Kushchu&Kuscu, 2003). 2005’ten sonra web 2.0, kablosuz teknolojiler ve her yerde her zaman etkileşen sistemlerin (ubiquitous) yaygın kullanılmaya başlandığı dönemde ise m-devlet, kamunun mobil teknolojilerle yeniden yapılanarak modernleşmesine yönelik yenilikçi bir yaklaşımla tanımlanmaktadır.
M-devlet, tanımlarını, odaklanılan perpektife/bakış açısına) bakarak şöyle gruplandırabiliriz:
Araçsal bakış- Kamu hizmetlerini daha hızlı ve etkili sunma (mDevlet, mobil teknolojiler aracılığıyla hizmet sunmaya indirgenmektedir.)
Teknolojik odaklı bakış- Kamu hizmetlerini mobil teknolojilerle sunmak (Mobilteknolojilere vurgu yapılmaktadır.)
Değişim-Dönüşüm odaklı bakış- Kaynakları her yerde her zaman biraraya getirerek işi örgütleme ve kamu hizmetini zaman ve mekân sınırlığını ortadan kaldırarak üretmek ve sunmak -Kablosuz ve sanal ortamlarda işin zaman ve mekândan bağımsız örgütlenmesi- kaynakların sanal ortamda bir araya getirilerek üretim ve sunum işlevlerinin yine sanal ortamda gerçekleşmesini sağlayacak örgütsel yapılanma ve işleyiş (mobil iş).Araçsal ve teknolojik odaklı bakış, buzdağının üstünü görmekle eş değerdir. (fiekil 5.7) Oysa değişim/dönüşüm odaklı bakış, buz dağının altında kalan alana da odaklanarak; ubiquitous, web 2.0, mobil 2.0 vb yeni teknolojilerle kamuda mobil iş örgütlenmesine ve kaynak yönetimine ağırlık vermeyi gerektirir.

Aşağıda ülkemizde bazımobil devlet uygulama örneklerine yer verilmiştir
THY Mobil Uygulamaları
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Uygulamaları
UYAP SMS Bilgi Sistemi
MEB Mobil Bilgi Servisi
MEB Mobil Bilgi Servisi
Diğer Uygulamalar
• EGM MOBESE Uygulaması
• Patent kurumu patent başvuruları
• TÜBİTAK araştırma destek başvuruları
• Gümrük uygulamaları
E-devletin belli başlı sosyal alanda sorun alanlarışunlardır:
• Mahremiyet
• Kişisel verilerin korunması
• Sayısal uçurum

E-DEMOKRASİ:
Kısaca e-demokrasi, kamu kurum ve kuruluşları, parlamento, hükûmet ve muhalefet ve vatandaşlar arasındaki bilişim ortamında yürütülen ve sürdürülen iletişim ve etkileşimlerini içeren süreç ve yapıların tesis edilmesidir. İnternet ortamında vatandaşların siyasi süreç ve kamu hizmetleri ile ilgili bilgilere erişiminin sağlanması ile bireylerin siyasi süreçlere etkin katılımı olanaklı hâle gelmektedir. Şeffaflaşma ve hesap verme kolaylığı sağlayan e-devlet uygulamaları iyi tasarlandığında e-demokrasinin yeşermesine olanak sağlamakta ve aşağıda listelenen getirilere ulaşmaya olanak tanımaktadır:
• Kamu iş süreçlerinin tüm aktörlerin koordineli katkılarıyla etkinleştirme daha hızlı, verimli, saydam ve adaletli üretilmesi ve sunulmasına hizmet etme,
• Yönetimde daha şeffaf ve hesap verebilir nitelikte iş yapma ortamı sağlama,
• Daha nitelikli tutarlı ve eşit koşullarda erişilebilir kamu veri ve bilgisine ulaşma,
• Vatandaşın yönetime katılma ve kendini ifade etme olanaklarını sağlama,
• Ortak ve entegre işleyen kamu iş süreçleri ile daha sağlıklı, az maliyetli ve kolay erişilebilir kamu bilgi ve hizmetleri üretme ve sunma,
• Toplumsal sorunların aşılmasına vatandaşların daha duyarlı olmalarını ve bu sorunların birlikte aşılmasına olanak sağlayacak önerilerin geliştirilmesine ve hayata geçirilmesine hizmet etme,
• E-demokrasi açılımlarıyla toplumsal ve bireysel refahı yükseltmek.


SOSYAL MEDYA VE E-DEVLET:
En kısa tanımıyla sosyal medya,”bireylerin fikirlerini, görüşlerini, deneyimlerini,dünya görüşlerini paylaşmak ve birbirleriyle iletişim ve etkileşim hâlinde bulunmak için kullandıkları çevrim içi platformlar olarak tanımlanabilir.
Kurumların e-devlet politikalarını oluştururken sosyal medyanın getirileri ve
götürüleri konusunda sağlıklı yönetilebilir stratejiler koyması beklenir. Sosyal medya ortamlarının yönetilmesinde aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:
• Sosyal medya araçlarında yer verilen kişisel verilerin mahremiyeti ve kurumsal verilerin gizlilik ve güvenliği ile ilgili kurallara titizlikle uyulmalıdır.
• Sosyal ağlar üzerinde ön yargı, ırkçılık ve ayrımcılık gibi olumsuzluklar doğuracak uygulamaları önlemeye yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
SİBER GÜVENLİK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
Başta ABD, Rusya, Çin, İsrail ve Almanya olmak üzere birçok ülke, bilgi savaşlarında kullanılacak silahlar için araştırma-geliştirme faaliyetleri başlatmışlardır. Uluslararası bilgi savaşlarında kullanılan yöntemlere örnek olarak; Echelon, SORM (Rusya), Franchelon (Fransa), Carnivore: (E-Postalar için Echelon), PGP (PrettyGoodPrivacy) verilebilir.
Bilgi Savaşı
Politik ve askeri hedefleri desteklemek üzere barış, kriz ve savaş dönemlerinde hasımın sahip olduğu bilgi altyapısı, sistem ve süreçlerinin işlevselliğini engellemek, imha etmek, bozmak ve çıkar sağlamak amacıyla yapılan hareketler ile düşmanın bu faaliyetlere karşı önlem alarak aldığı benzeri tedbirler ve hareketler bütünüdür.
Siber Güvenlik
Bilgi ve iletişim teknolojileri, internet ve web teknolojileriyle örgülenen sanal alanda “gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik” gibi güvenlik unsurlarının sağlanmasını ifade eder. Bilgi güvenliğinden farkı, daha soyut ve geniş bir alanı kapsamasıdır. Bilgi güvenliği, bilişim ortamlarında yer alan bilgilerin güvenliği kadar bu alanda yer alan bilişimin donanım, yazılım, prosedürler ve bilgi sistemlerinin güvenliğini içerir.
Siber Saldırı Türleri
• Program manüplasyonu,
• Sahtekârlık ve taklit,
• Erişim araçlarının çalınması,
• Kimlik çalma,
• Ticari bilgi çalma,
• istihbarat amaçlı faaliyetler,
• Takip ve gözetleme,
• “Hack” leme,
• Virüsler, Kurtçuklar (worms), Truva atları (Slammer, MsBlaster, Sobig),
• Ajan yazılım (spyware),
• Spam
• Hizmeti durduran saldırılar.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Sağlayacağı Faydalar
• Tehdit ve risklerin belirlenerek etkin bir risk yönetiminin sağlanması,
• Kurumsal saygınlığın korunması,
• iş sürekliliğinin sağlanması,
• Bilgi kaynaklarına erişimin denetlenmesi,
• Personelin ilgili tüm tarafların güvenlik konusunda farkındalık düzeyinin yükseltilmesi ve önemli güvenlik konularında bilgilendirilmesi.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,370
Mesajlar
134,244
Kullanıcılar
90,632
Son üye
Akare
Üst