Aöf Çatışma ve Stres Yönetim Ders Notları 7. Ünite

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,873
Tepkime puanı
22
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
ÇATIŞMA VE STRES YÖNETİMİ

ÜNİTE 7

İLETİŞİM

İletişim : süreç, etkileşim, anlam ve anlama ortak kavramlardır.

İetişimin Öğeleri


Kaynak: iletişimi başlatan kişidir.


Mesaj: Kaynak tarafından alıcıya yollanan ve özel anlamı olan söz veya

iletidir..

Kanal: Mesajın kaynaktan alıcıya iletilmesinde kullanılan yol olarak

tanımlanan kanal, alıcı ve kaynak arasındaki bağdır.Beş duyu organımız,
Radyo, televizyon, gazete, dergi, posta ve elektronik posta bunlardan bir
kaçıdır

Alıcı: Gönderilen mesajı alan kişidir. Alıcı, mesajı algılayabilen, bilgili,

seçici ve iletişime açık olmalıdır.


Geri bildirim: Geri bildirim, alıcının almış olduğu mesajı yanıtlamak üzere
gönderici olarak bir mesaj hazırlayıp bir kanal aracılığıyla kaynağa
iletmesidir.

İletişim Biçim ve Türleri

Kişi-içi İletişim: Kişinin kendisiyle iletişimi olan iletişimidir.

Kişilerarası İletişim: Mesaj gönderenin ve gönderilenin başka insanlardan

oluştuğu bir iletişim biçimidir.

Örgütsel İletişim: örgütleri oluşturan bireyler arasında gerçekleşen

iletişimdir.

Kitle İletişimi: Bir takım bilgilerin sembollerin, geniş insan topluluklarına

iletilmesi ve bu insanlar tarafından yorumlanması sürecine kitle iletişimi
denir.

Sözlü İletişim: Karşılıklı olarak konuşma ve dinleme etkinliklerini

kapsayan sözlü iletişimin başarısı, konuşan ve dinleyen arasındaki ortak
bir temele dayanır. ( telefon ve telekonferansta bu gruba girer.)

Sözsüz İletişim: Beden dilinin veya yazı dilinin kullanıldığı iletişim

çeşididir. Sözsüz iletişimde göndericinin yüz ifadesi, el kol hareketleri,
beden dili, ses tonu, baş hareketleri, jest ve mimikler gibi sözlü olmayan
mesajlar veya yazılı iletişim araçları kullanılarak iletişim kurulur.

Sözsüz iletişimin işlevleri şu şekilde sıralanmaktadır

Sözsüz iletişimle alıcıya birtakım anlamlar iletilir.
Sözlü iletişimi destekler.
Sözlü iletişimin akıcılığına katkıda bulunur.
Alıcının sergilediği yüz ve beden ifadeleri ile kaynağa geri bildirim sağlar.

Yazılı İletişim: Yazılı dokümanların ve araçların kullanıldığı iletişim süreci

olarak tanımlanan yazılı iletişimde, mesaj, katılımcıların anlayabileceği
ortak simgeler aracılığı ile (tahta, slayt vb.) iletilir.

Yazılı iletişimin istenen anlamı tam olarak iletebilmesi için şunlara dikkat

edilmelidir
 Anlatılmak istenilen anlam tam olarak anlatılmalıdır.
 Gereksiz sözcükler ve anlatım boşlukları bulunmamalıdır.
 İletilen anlam, alıcıları yeterlik düzeyine uygun olmalıdır.
 Yazı dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.
 Yazı dili alıcıyı etkilemeli ancak incitmemelidir.
 Akıcı bir dil kullanılmalıdır,
 İleti yazıldıktan sonra birkaç kez gözden geçirilmelidir.
 Yazılı iletişim, notlar, raporlar, kitaplar, vb. yazılı iletişim araçlarıyla
gerçekleştirilir.

Peters ve Waterman etkililik düzeyi yüksek olan örgütlerin iletişim

sistemlerinin şu özelliklere sahip olduklarını belirtmektedirler
 İletişim sistemleri biçimsel olmaktan ziyade doğaldır.İletişim
oldukça yoğundur.
 İletişimde en son iletişim ve bilişim teknolojisi kullanılır.
 İletişimi güçlendiren her tür araç kullanılır.
 Doğal iletişim sistemi ile denetim işlevi de yerine getirilir.

Örgütsel iletişimin yararları nelerdir?

İletişim Engelleri
Fiziksel İletişim Engelleri: Çevresel faktörlerdir. Ortamın aşırı gürültülü
olması, yazılı veya sözlü iletişimi sağlayacak teknik araçların arıza veya
eksiklik durumu, ısı-ışık gibi faktörlerin olumsuz etkisi, fiziksel uzaklık gibi
çevresel etkenler, bu grupta sayılabilir.

Kişisel Engeller: Farklı inançlara, tutumlara, ihtiyaçlara, beklentilere,

duygu, düşünce ve davranışlara sahip olmaları; onların aynı mesajı farklı
şekilde algılamasına ve yorumlamasına neden olmaktadır.
İletişim Amacının Belirlenmemesi: Mesajın doğru zamanda, doğru
kanallar aracılığıyla, doğru kişiye iletilmesi sağlanmalıdır.

Önyargılar: İnsanların kafalarında çok önceden beri kalıplaşmış bir şekilde

bulunan bir takım duygu, düşünce ve inançlar vardır. Bir mesajı
anlamlandırmaya çalışırken yanlış da olsa bu yargılara takılırlar ve çoğu
zaman kendilerine gönderilen mesajı doğru bir şekilde anlayamazlar.

Görüş Farklılıkları: İnançları ve değer yargıları farklı olan insanlar aynı

olayları ve olguları birbirlerinden değişik bir şekilde anlamlandırır ve
yorumlarlar.

Algılama Farklılıkları: Alıcının seçici algısı mesajın anlamlı olmayan bir

parçasına odaklanabilmekte ve bu yüzden mesajı eksik
algılayabilmektedir.


Tutum ve Davranış Farklılıkları: Kişinin kendine karşı tutumu, mesajın
içeriğine yönelik tutumu ve iletişim kuran bireylerin birbirlerine karşı
tutumları mesajın nasıl anlaşılacağına büyük ölçüde yön vermektedir.

Sosyo-Kültürel Farklar: İletişim sürecinde bireylerin birbirinden farklı

sosyo-kültürel özelliklere sahip olmaları, onların birbirlerinin özelliklerini
bilmelerini engelleyen bir faktördür.

Sahip Olunan Bilgi Düzeyi: Gönderici ve alıcının mesajla ilgili bilgi

düzeyleri birbirinden farklıysa mesajın gönderilmesi veya alınması
sürecinde eksiklikler yaşanması kaçınılmazdır.

Örgütsel Engeller: Örgütte hiyerarşik yapı, bürokrasi, formal ve informal

iletişimin şekli, niteliği örgütsel iletişime engel oluşturabilmektedir.

Etkin bir çatışma çözme sürecinin basamakları nelerdir?

1. Olumlu ve etkili bir ortam oluşturma
2. Algıları netleştirme
3. Kişisel ve ortak istek ve gereksinimlere odaklanma
4. Olumlu enerjinin paylaşımı
5. Önce geleceğe yönelik çalışma, sonra geçmişte yaşananları
değerlendirerek uzlaşma sağlama
6. Beyin fırtınası yoluyla seçenekler geliştirme
7. Uygulanabilir seçenekleri belirleme
8. Her iki taraf için de doyum sağlayacak adil anlaşmalar yapma

Etkili bir dinleme için nelere dikkat edilmelidir?

 Dinleyici hazır olmadan konuşmaya başlanmamalı,
 Verilen cevap dinlenmeyecekse soru sorulmamalı,
 Sözlü veya sözsüz iletişimle konuşanın sözü kesilmemeli,
 Konuşmadan ne anlaşıldığına ilişkin konuşmacıya dönüt verilmeli,
 Anlaşılamayan noktalara ilişkin soru sorulmalıdır.

İyi bir dinleyici olabilmek için nasıl olunur?

 Konuşmama
 Dinleme için hazırlanma
 Konuşan kişiyi konuşma için cesaretlendirme
 Dikkat dağıtıcı öğeleri uzaklaştırma
 Konuşan kişiyle empati kurma/onun bakış açısını anlamaya çalışma
 Sabırlı olma
 Bireysel önyargılardan kaçınma
 Konuşanın ses tonuna/konuşma tarzına dikkat etme
 Yalnızca sözcükleri değil düşünceleri dinleme


Dinleme engelleri nelerdir?
 Dinleyenin fiziksel engel ve rahatsızlıkları
 Düşünme hızı
 Önyargılar
 Konuşanı suçlamaya yönelme davranışı
 Konuşma ortam ve zamanı, vb.

Dinleme türleri nelerdir?

Yarışmacı veya Saldırgan Dinleme: Dinleyicinin karşısındaki kişinin
bakışaçısını anlamaktan çok kendi bakışaçısını karşı tarafa kabul
ettirmekle ilgilendiği durumdur.

Edilgen veya Dikkatli Dinleme: Bu dinleme biçiminde yalnızca dikkatle

dinleme gerçekleşir; dinleyici konuşanın söylediklerini doğru olarak
anladığını varsayar.

Etkin veya Yansıtıcı Dinleme: En önemli ve yararlı dinleme biçimidir. Etkin

dinleme biçiminde, dinleyici konuşan kişinin düşünceleri, duyguları,
beklentileri ile ne iletmek istediğini anlamakla ilgilenmektedir

Empati

İletişim sürecinde karşıdaki kişiyi anlama ve kendini onun yerine
koyabilme becerisi olarak da tanımlanır.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
19,425
Mesajlar
150,241
Kullanıcılar
90,402
Son üye
hrnrms49
Üst