Aöf Denetim Dersi 4.Ünite Ders Notları

tremendous

Forum Yöneticisi
Katılım
11 Ara 2012
Mesajlar
1,781
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Bölüm:
MEZUN
Şehir:
İstanbul
Aöf Denetim Dersi 4.Ünite Ders Notları

İç Denetim

İç Denetime Giriş:
Küreselleşme, teknolojinin gelişimi ve bilgi toplumunun sınırsız olanakları ile denetim mesleğinin dünya ile birlikte yeniden yapılandığı bir süreç başlamıştır. Yaşadığımız bilgi çağında rekabet ve değişim, hızlı ve yoğun bilgi kullanımının değerini arttırmış ve bilgi, stratejik bir önem kazanmıştır. Bilgi çağında stratejik bilgi mesleği olarak iç denetçilerden beklentilerin arttığı görülmektedir.

İç Denetim Tanımı ve İşlevi: İç Denetim: Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve nesnel bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim; kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin ekliliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur

Güvence sağlama işlevi, aslında denetim faaliyetinin en klasik olarak nitelendirilebilecek işlevidir. 3 tarafı vardır.
*Bir kurum, faaliyet , işlev, süreç, sistem veya başka bir unsurun doğrudan içinde olan kişi veya grup
*Değerlendirmeyi yapan kişi veya grup *Değerlendirmeyi yapan kişi veya grup
Danışmanlık hizmetleri: Herhangi bir idari sorumluluk üstlenmeden bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden, niteliği ve kapsamı denetlenen ile birlikte kararlaştıran istişari faaliyetler ve bununla bağlantılı diğer hizmetlerdir. Danışmanlık hizmetinin 2 tarafı wardır.
İç denetçi, danışmanlık hizmeti verirken nesnelliğini muhafaza etmeli ve idari sorumluluk almamalıdır.
İşletmelerde iç denetim, risk kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlar,
• İşletme faaliyetlerini izler,
• Faaliyetlere ilişkin risk ve kontrol faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunur,
• Kontrollerin uygunluğunu ve etkinliğini test eder. iç denetim faaliyetinin çok yönlü kapsamı; mali denetim, uygunluk denetimi, operasyonel denetim ve bilgi sistemleri denetimi gibi çeşitli denetim faaliyetlerini içerir.

Bu işlev ve kapsam özellikleri ile iç denetim;
• İşletmelerde mali raporlama sisteminin güvenilirliği,
• Yasa ve düzenlemelere uygunluk,
• Faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği,
• Bilgi sistemlerinin güvenilirliği için vazgeçilmez, olmazsa olmaz faaliyetlerden biri olarak kabul edilmelidir

İç Denetim Standartları: İşletmelerde iç denetim faaliyetleri, farklı endüstri ve ortamlarda, çeşitli yasal düzenlemeler, ölçek ve özellikleri farklı kurumsal yapılarda gerçekleştirmektedir.
Uluslararası Standartlar: farklı endüstri ve ortamlarda ölçek ve özellikleri farklı kurumsal yapılarda gerçekleştirilen iç denetim faaliyetinden beklenen sonuçların etkili bir şekilde gerçekleştirmesine imkan tanımaktır.
Resmi Rehber iki sınıf rehberden Oluşur,
*Zorunlu rehber: İç denetimin mesleki uygulaması için zorunlu rehberde ortaya konan kurallarla uyum, gereklidir ve elzemdir. Zorunlu rehber titiz bir çalışma süreci sonucunda geliştirilmiş olup bu sürece ilgili tüm tarafların görüşlerinin alınması da dahildir. 3 zorunlu unsur;
*İç Denetimin tanımı, *Etik kuralları * İç denetimin uluslararası mesleki uygulama standartları
*Kuvvetle Tavsiye edilen rehber: Resmi bir onay sürecinden geçerek IIA tarafından onaylanır. Bu rehberde IIA’nın iç denetim tanımının, etik kurallarının ve standartların etkili şekilde uygulanmasına yönelik uygulama esasları anlatılmaktadır.
Kuvvetle tavsiye edilen rehber unsurları;
*Pozisyon Raporları *Uygulama önerileri * Uygulama rehberleri.
Bu standartlara uyum sağlamak esastır. Uyum sağlanamadığı durumlar özel durum açıklaması gerektirir.

Standartlar, İç denetim uygulamasının nasıl olması gerektiğini gösterir, standartlar iç denetimlerin bulunduğu her türlü kurum ve şirkette iç denetim mesleğinin tamamına hizmet etmek için oluşturulur, Standartlar mesleki uygulama çerçevesi’nin bir parçasıdır. Standartların yapısı * Nitelik standartlar *Performans standartları şeklindedir.

Nitelik Standartları: İç denetim faaliyetlerini yürüten kurumların ve kişilerin özelliklerine yöneliktir.
Performans Standartları: İç denetim doğasını açıklar ve bu hizmetlerin performansını değerlendirmekte kullanılan kalite ölçütlerini sağlar.
Standardın amaçları şunlardır:
*İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak
*Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye ve hayata geçirmeye yönelik çerçeve oluşturmak
*İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak
*Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak
“Uluslararası iç Denetim Mesleki Uygulama Standartları” başlığı altında yer alan “Nitelik Standartlar›” ve “Performans Standartları” aşağıda kodlarıyla listelenen şu konular› ele almaktadır:
Nitelik Standartları
• 1000 - Amaç, Yetki ve Sorumluluklar
• 1010 - iç Denetim Tanımının, Etik Kurallarının ve Standartların iç Denetim Yönetmeliğinde Tanınması
• 1100 - Bağımsızlık ve Objektiflik
• 1110 - Kurum içi Bağımsızlık
• 1111 - Yönetim Kurulu ile Doğrudan Etkileşim
• 1120 - Bireysel Objektiflik
• 1130 - Bağımsızlık veya Objektifliğin Bozulması
• 1200 - Yeterlilik ve Azami Mesleki Özen ve Dikkat
• 1210 - Yeterlilik
• 1220 - Azami Mesleki Özen ve Dikkat
• 1230 - Sürekli Mesleki Gelişim
• 1300 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
• 1310 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programının Gereklilikleri
• 1311 - iç Değerlendirmeler
• 1312 –Dış Değerlendirmeler
• 1320 - Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hakkında Raporlama
• 1321 - “Uluslararası iç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarına Uygundur” ibaresinin Kullanılması
• 1322 - Aykırılıkların Açıklanması

Performans Standartları
• 2000 - iç Denetim Faaliyetinin Yönetimi
• 2010 - Planlama
• 2020 - Bildirim ve Onay
• 2030 - Kaynak Yönetimi
• 2040 - Politika ve Prosedürler
• 2050 - Eş Güdüm (Koordinasyon)
• 2060 - Üst Yönetim ve Yönetim Kuruluna Raporlamalar
• 2100 - işin Niteliği
• 2110 - Yönetişim/Kurumsal Yönetim
• 2120 - Risk Yönetimi
• 2130 - Kontrol
• 2200 - Görev Planlaması
• 2201 - Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler
• 2210 - Görev Amaçları
• 2220 - Görev Kapsamı
• 2230 - Görev Kaynaklarının Tahsisi
• 2240 - Görev İş Programı
• 2300 - Görevin Yapılması
• 2310 - Bilgilerin Tespiti ve Tanımlanması
• 2320 - Analiz ve Değerlendirme
• 2330 - Bilgilerin Kayıtlı Hâle Getirilmesi
• 2340 - Görevin Gözetim ve Kontrolü
• 2400 - Sonuçların Raporlanması
• 2410 - Raporlama Kıstasları
• 2420 - Raporlamaların Kalitesi
• 2421 - Hata ve Eksiklikler
• 2430 - “Uluslararası İç Denetim Meslekî Uygulama Standartları’na Uygun Olarak Yapılmıştır” ibaresinin Kullanılması
• 2431 - Görevlendirmelerde Aykırılıkların Açıklanması
• 2440 – Sonuçların Dağıtımı
• 2500 - İlerlemenin Gözlenmesi
• 2600 - Yönetimin Artık (Bakiye) Riskleri Üstlenmesi

İç Denetim İşletme Organizasyonunda Yeri ve Önemi: İç denetim günümüzde kurumun amaçlarına ulaşmasında yönetimin en temel yardımcılarından biri haline gelmiştir ve önemi günden güne daha da artan bir işlev konumundadır. İç denetim, birey ve hata odaklı klasik yaklaşımın terk edildiği süreç odaklı yeni yaklaşımı ile proaktif bir işlev üstlenmiştir. Bu yeni işlevin diğer bir anlamı da ‘’Değer Yaratmaktır’’

Öncelikle işletme yönetimlerinin bu yönde beklentisi olmalı, daha doğru bir ifadeyle yönetimin katma değer beklentisi olabilmesi için iç denetimin işlevi hakkında yeterli bilgisi bulunmalıdır. Bu konuda görev, iç denetçilere düşmektedir. Rol ve sorumluluklarını ve katma değer yaratma işlevlerini yönetime anlatacak, onları bu konuda bilgilendirecek, farkındalık yaratacak olan iç denetçilerdir. iç denetçilerin bunu yapabilmeleri ise yetkinlikleri, teknoloji ve metodolojilerinin yeterliliğine bağlıdır. Değişim ve gelişim hangi seviyede olursa olsun, tanım ne kadar açık bir ifade taşıyor olursa olsun eğer iç denetçiler öz güven ve iddia sahibi değillerse değer yaratan bir denetim faaliyetinden söz etmek mümkün olmayacaktır.
Bu bağlamda iç denetim faaliyetlerinin işletmelerde başlatılması için ise genellikle 3 temel yaklaşımdan biri tercih edilebilir. Bu yaklaşımlar
*İşletme içinde iç denetim birimi kurularak veya iç denetçi istihdam edilerek iç denetim faaliyetinin başlatılması
*İşletme dışı profesyonel bir kurumdan iç denetim hizmeti alınması
*İşletme içi ve dışı kaynakların birlikte kullanılması
Söz konusu yaklaşımlardan anlaşılacağı üzere iç denetim faaliyeti sadece işletme içi kaynaklarla yürütülen bir faaliyet olmayıp dış kaynak kullanımına da açık bir faaliyettir.
Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç kontrol- İç denetim ilişkisi: İç denetim, işletmenin risk yönetimi , kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına önemli katkılarda bulunan kuruma yardımcı olan bir faaliyettir.
Kurumsal Yönetim ve İç Denetim: Dilimize ‘’kurumsal yönetişim’’ veya ‘’kurumsal yönetim’’ olarak çevrilen ‘’corpotate governance’’ kavramı şirketlerde son dönemde üzerinde en çok durulan konuların başlarında gelmektedir. Kurumsal yönetim; bir şirketin hak sahipleri ve kamuoyunun menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde, mali kaynakları ve insan kaynaklarını kendine çekmesini, verimli çalışmasına ve bu sayede de hissedarları için uzun dönemde ekonomik kazanç yaratarak istikrar sağlamasını mümkün kılan kanun yönetmelik ve gönüllü özel sektör uygulamaları bileşimidir.
Kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeler, dört temel ilkeye odaklanmaktadır.
*Adilik: Şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranmasının ifadesidir.
*Şeffaflık: Şirketin kamuoyu ile doğru açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gerektirmektedir.
*Hesap verebilirlik: Yönetim kurulunun tepe yönetim performansını bağımsız bir şekilde izlemesini ve tepe yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesini gerektirmektedir.
*Sorumluluk: Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade etmektedir.

Risk Yönetimi ve İç Denetim: 1990’lı yıllardan sonra dünyada yaşanan küreselleşme ile teknolojik gelişmelere bağlı baş döndürücü gelişmeler, şirketlerin ve kurumların karşı karşıya kaldıkları riskleri çeşit ve boyut olarak önemli miktarda artırdı. Ulusal ve uluslararası piyasalar, yeni ürünler nedeniyle giderek daha karmaşık bir hal almaktadır. Artan rekabet ortamı, şirketleri verimliliklerini artırmaya daha karmaşık bir hal almaktadır. Artan rekabet ortamı; şirketleri verimliliklerini artırmaya, daha karlı işlemleri daha az maliyetle yapmaya ve riskli yatırımlara zorlamaktadır.
Risk: Şirketlerin ve kurumların hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek kayıplara neden olabilecek her türlü olayın gerçekleşme olasılığı olarak ifade edilebilir
Risk Yönetimi; şirketlerin faaliyetleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden belirlenmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi, ölçülmesi ve bu riskleri azaltacak veya ortadan kaldıracak önlemler bütünü olarak tanımlamak mümkündür. Etkin bir risk yönetiminin 4 aşaması söz konusudur. Bunlar;
*Risklerin belirlenmesi *Risklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi *Risklerin yönetilmesi ile risklerin kontrol edilmesi
*Denetimi ve raporlanması olarak belirtilebilir
Risk yönetimi 1990’lı yılların başından itibaren özellikle ABD ve Avrupa’da uygulama alanı bulmaya başladı.
Ülkemiz risk yönetimi kavramı ile tanışması 2001 yılında bankacılık sektöründe Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurumunun yaptığı bir düzenleme ile oldu. Üzerinde durulan kavramlardan birinin de kurumsal risk yönetimi olduğu görülmektedir. Buna karşın kurumsal risk yönetimi ile ilgili standart bir tanım bulunmamaktadır.
Kurumsal risk yönetiminin bir şirkete sağladığı başlıca faydalar , sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, risk kararlarının daha sağlıklı alınması, sürprizlere hazırlıklı olunması, stratejilerin ve alınan risklerin uyumlu olması, fırsatlarının ve tehditlerin daha iyi tespit edilebilmesi, rekabet gücünün artırılması, kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği, şirket değerinin yükselmesidir.
Risk yönetimi, şirketlerin karşı karşıya bulunduğu çok çeşitli risklerin büyük zararlara dönüşmemesi, faaliyetlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmesi ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için zorunlu ve çok önemli bir yönetim aracıdır.

İç Kontrol ve İç Denetim: İç kontrolün anlatıldığı bölümde de tanımlandığı gibi iç kontrol, işletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini, mali raporlama sisteminin güvenilirliğini yasal düzenlemelere uygunlunu sağlamayı amaçlayan ve bu konuda makul güvence sağlamak için tasarlanmış ve iş süreçleri içinde yer almasından ötürü bir sistem olarak nitelendirilen bir kavramdır. İç kontrol sisteminin üç temel amacı vardır.
*Finansal raporlamanın güvenilirliğini sağlamaktır.
*Standartlaşmış süreçler yardımıyla faaliyetleri etkinliğini artırmaktır.
*Kontrol sisteminin gerek iletme gerekse yasal düzenlemelerin getirdiği kuralla uygunluğun sağlanmasında yardımcı olması, güvence sağlamasıdır.
İç kontrol farklı sorumluluklar taşımakla birlikte tüm kurum personelinin içinde yer aldığı sayesinde süreklilik gösteren bir yapı, süreç ve sistemdir. İç kontrol, makul ölçüde güvenilirlik sağlar. İç denetimin etkinlik ve yerindelik denetimlerinin de katkısıyla işletmede etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, yasal ve kendi iç düzenlemelerine uygun şekilde faaliyet gösterilmesine imkan tanıyacak, işletmenin yasal yaptırımlarla karşılaşmasının önüne geçecek, gelir kayıplarının ve maddi kayıplarının oluşturmasına engel olacak, suiistimal ve dolandırıcılık girişimlerden kaynaklanır.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,346
Mesajlar
134,204
Kullanıcılar
90,562
Son üye
Twinklemissstar
Üst