Aöf Endüstri Sosyolojisi 80 Soru ile Finale Hazırlık

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,041
Tepkime puanı
25
Puanları
48
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
80 SORU İLE FİNALE HAZIRLIK
1- Meslek nasıl bir kavramdır – arapça

2.Meslek hangi kelimeden türetilmiştir- suluk

3.Mesleğin kökünde hangi anlamlar vardır – yol gidiş usul tarz tertip

4.Türk tarih kurumunun türkçe sözlüğüne göre meslek nedir: bir kimsenin kendi hayatını kazanmak geçimini sağlamak için seçerek kendini verdiği iş ya da düşüncedir

5.Sosyolojik anlamda meslek nedir- belirli faaliet alanları etrafında yoğunlaşmış ve biçimlenmiş insani ilişkiler bütünüdür

6.Mesleğin özellikleri nedir- toplumda kişinin temel rollerinin başında gelir, kişinin saygınlığı şahsiyeti geliri becerisi özellekler gösterir. İnsanın kendisini gerçekleştirmesinde rol oynar

7.Profosyonel mesleği tanımlamaya yönelik yaklaşımlar nelerdir – 1- nitelik yaklaşımı 2- süreç yaklaşımı 3- fonksiyonalist model 4- çatışmacı teori

8.Nitelik yaklaşımı hangi yılları içerir- 1930-1960

9.Profosyonel mesleğin netilikleri nelerdir- genel sistematik bilgi, müşteriler üzerine otorite, kendi çıkarlarından çok toplumun çıkarlarına yönelme, dışsal kontrol yerine öz kontrol mekanizması,toplum ve yasalar tarafından onaylanması, ayırt edici bir kültür

10.Bir mesleğin profosyonel statüye ulaşmak için geçirdiği tarihsel aşamala ve içsel süreçler hangi yaklaşımdır- süreç yaklaşımı

11.profosyonel bireyin hem meslek içindeki hem de meslek dışındaki faaliyetleri içinde değerlendirilmesi hangi yaklaşımdır, Çatışmacı teori

12.Mesleğin özellekleri nelerdir- süreklilik esastır, formel ve informel eğitimle kazanılır, bireyin toplumla ilişkisinin şekillenmesinde rol oynar, insanın hayatını sürdürülebilmesi için önemlidir

13.Mesleğin profosyonelleşme aşamaları kime aittir, Ritzer

14.Bir mesleğin profosyonelleşme aşamaları nelerdir- ulusal bir dernek kurulması, etik kuralarrın belirlenmesi, eğitim alanının açılması, mesleğin tam zamanlı hale gelmesi

15.Günümüz toplumlarını profosyonel toplum olarak niteleyen kişi kimdir, PERKİN

16.Statü profosyonelliği mesleki profosyonelliğe dönüşmesi kavramı nedir, Endürstri devrimi

17.Meslekleri inceleyen çalışma alanı nedir, meslekler sosyolojisi

18.Profosyoneller uzman bilginin kullanımı sayesinde neyi elde ederler, müşterilerin belirsizliklerle baş etmeleri

19.Toplum kavramı neden somut bir nitelik taşır, insan doğa ve insan insan etkileşimlerinden oluşmaları,

20.Toplumu organizmaya benzeten kimdir- Spencer

21.Toplumu kendisini oluşturan öğeler ile bu öğeler arasındaki ilikileri içeren bütün olarak algılayan kimdir, PARSONS

22.Toplumu ekonomik ilişkilerin gelişmesine dayanan süreç olarak gören, MARX

23.Modernleşme, makineleşme, karmaşık bürokrasi, ikincil toplumsal ilişkiler endüstriyel üretim gibi olgular hangi kavramı nitelerler- Endüstri Toplumu

24.Endüstri sonrası toplumu temel sektörün hizmet sekterö olduğu uzman bireylerden oluşan toplum modeli olarak açıklayan kimdir, BELL

25.Risk analizlerini ve risk yöntemlerini kimler geliştirmiştir- sigortacılar, şirket yönetim danışmanları, politik danışmanlar

26.Risk toplumu kavramı kime ait- BECK 1986

27.Risk toplumunu sigorta edilemeyen toplum olarak alğılayan kim- BECK

28.Risk toplumunu etkileyen faktörler nelerdir- küreselleşme, devletin rölündeki değişim, postmodern durum, bilgi teknolojileri, ekolojik sorunlar

29.Sosyolojide toplum kavramı üzerinde çalışan sosyologlar kimlerdir, spencer, parsons, marx, durkheim

30.Sanayileşme politikalarının temel unsurları nelerdir, yatırım ve teşvik politikası, teknoloji politikası, rekabet politikası, bölgesel gelişme politikası

31.Vergi teşviklerinin hefterleri nelerdir- bölgesel gelişme hedefi, sektörel yatırım hedefi, performans artırma hedefi, teknoloji transferi hedefi

32.Piyasa Aksamasının nedenleri nelerdir, teknolojik yenilik ve bilginin kamusal mal niteliğinin önemli olması , faaliyetlerin başarısının belirsizliği, arrow iklimi, dışsallıklar

33.Teknoloji transferinin kanalları nelerdir- mal ve hizmet ticareti, doğrudan yabancı yatırımlar, teknoloji lisanları aracılığıyla doğrudan bilgi ticareti

34.Rekabetin özellikleri nelerdir- göreceli izafi bir kavramdır, firma sektör Ya da ulusal ekonomi düzeyinde kullanılabilir, bireysel refah ve ticaret ferformasnı ile ilişkilidir

35.Ulusal rekabet politikalarının temel belirleyicileri nelerdir, değişim politikaları, makro ekonomik yapı ve politikalar, ara Ya da destekleyici politikalar mikro politikalar

36.Türkiye imalat sanayinde en kirli sektörler nelerdir, ana kimyasal maddeler sanayi, kimyasal gübre ve tarımsal ilaçlar sanayi, demirçelik emtal metal ana sanayi, selülöz kağıt ve karton sanayi, metal yapı malzeme sanayi,

37.En temiz sektörler neler- bilgi işlem büro muhasebe ve hesap makineleri yapımı, şekerleme kako çikolata maddeler sanayi, tekerlek içten yanmalı motorlar sanayi, radyo tv haberleşme alet ve aygıtlar sanayi

38.daha az kirli sektörler- kereste ve parke sanayi, pişmiş kilden yapı gereçleri sanayi çimento kireç alçı sanayi, taş ve toprağa dayalı sanayi ürünleri, diğer metal eşya sanayi

39.daha az temiz sektörler- sabun temizleyici maddeler,parfüm kozmetik ve diğer tuvalet malzemeleri sanayi, elektrik mal. San. Kuyumculuk ve benzeri üretim sanayisi

40.Türkiyede sanayileşmeye yönelik ilk girişim nedir- 1863 Islahı Sanayi Komisyonunun kurulmasıdır

41.Hammadelerin üretim faktörleri aracılığıyla daha faydalı ara Ya da nihai ürünlere dönüştürüldüğü sınai faliyetlere ne denir Sanayileşme

42.Dar anlamda sanayileşme nedir- sanayi sektöründeki toplam üretimin ve bu üretimin milli gelir içindeki
payının artmasıdır.

43.Geniş anlamda sanayileşme nedir- bütün sektörlerdeki sınai üretimin teknolojik düzeyinin ve verimliliğinin artması ve sosyol kültürel gelişmedir

44.Sanayileşmenin en önemli göstergesi nedir- sınai üretimin toplum üretim içindeki payının artmasıdır

45.sanayileşmenin geliştiğini hangi kavram gösterir- iharacat içinde sanayi mallarının payının artması imalatta da üretimin artması

46.ıslahı sanayi komisyonu ne zaman kuruldu- 1863

47.teşviki sanayi kanunu ne zaman kuruldu- 1913

48.osmanlı sanayisinin hammaddesi neye dayanır- tarıma dayalı sektör

49.Türkiye iktisat kongresi nerede yapıldı- izmir

50.Türkiye iktisat kongresinin amacı nedir- iktisat politikalarının serbest girişime dayalı ithal ikameci yabancı sermayaye izin veren tüccür sanayicilerle yürütülmesi

51.1927 de Türkiyede gayri safi yurt içi hasıla oranı nedir- % 36

52.Cumhuriyet döneminde teşviklerle geliştirilemeye çalışılan ilk sanayi alt sektörü nedir- şeker üretimi nedeni şekere yönelik talebin yüksek olması hammadesinin yurt içinde üretilebilmesidir

53.Sümerbank kaç yılında kuruldu- 1933

54.Sümerbankın görevi nedir- devlet imalat sanayi yatırım programlarını uygalamak kurulucak devlet fabrikalarında işlemektir

55.sümerbank ne zaman özelleşti- 1987

56.sümerbank nereye devredilmiştir- özelleştirme idaresi başkanlığına

57.milli koruma kanunu ne zaman çıkarıldı- 1940

58.milli koruma kanunun amacı nedir- hangi malın kimin için ve nasıl üretilebileceği piyasaya göre belirler

59.koordinasyon bakanlığı ne zaman kuruldu- 1958

60.koordinasyon bakanlığının amacı nedir- uluslar arası kredi çevrelerinin taleplerine uyum sağlamak, ekonomik eş gödümü sağlamak, ekonomideki istikrarsızlığı ortadan kaldırmak

61.devlet planmaka teşkilatı ne zaman kuruldu – 1960

62.devlet planlama teşkilatı niçin kuruldu- kalkınma planlarının hazırlanması için

63.Türk sanayisinin üç temel problemi nedir- yatırım yetersizliği, teknoloji konusundaki gerilik ve yeniden yapılanma

64.global rekabet roporu hangi yıllarda çıkarıldı- 2009-2010

65.global rekabet raporunda ilk sıradaki ülkeler neler- isviçre, abd, singapur, isveç danimarka, finlandiye, almanya, japonya, kanada,

66.türkiye global rekabet raporunda kaçıncı sıradadır- 61

67.Sanayileşmenin temel göstergeleri nelerdir- sanayi sektörünün büyüme oranı milli gelirdeki payı, istihdamdaki payı, ihracattaki payı

68.osmanlı devletinin son döneminde sanayileşme alanında geri kalma nedenleri nelerdir, sanayiyi dış rekabetten koruyacak tedbirler almaması, fikir birliği olmaması, sermaye birikiminin sağlanamaması, osmanlı topraklarının batının ürünleri için açık pazar haline gelmesi

69.1960 sonrası planlamayı savunanlar kimlerdir- dış kredi çevreleri, sanayiciler, akademikçevre, bürokrasi

70.Bilgi toplumu üzerinde çalışan sosyoloğlar kimlerdir, Bell, Machlup, Toffer, Drucker

71.Risk toplumunun oluşumunda etkili olan unsurlar nelerdir- aşırı tüketim, sosyal devletin zayıflaması, denetlenemeyen bilimsel teknolhojjik gelişmeler, küreselleşme

72.Küresel sermayenin çevre tahribatlarına yol açan değişikliği sürecine ne denir, KİRLİ endüstri SIĞINAĞI HİPOTEZİ denir

73.Türk iş kaç yılında kuruldu- 1952

74.TİSK kaç yılında kuruldu- 1962

75.Disk kaç yılında kuruldu-1967

76.HAK İŞ kaç yılında kuruldu- 1976

77.Kalkıma planlarının özellikleri nelerdir, makro düzeyde hazırlanır, toplumsal yapı veri alınmıştır, ithal ikamesine dayanır, siyasi kadroların eğilimlerini yansıtır,

78.dünya risk toplumunun oluşumunda etkili olan kavram nedir- küreselleşme

79.İş ile meslek arasındaki bağ nedir, meslek, iş faaleyitinin belirleyecisidir

80.Dünya Rekabet Yıilığı'na göre 2010 yılında Türkiye'nin genel sıralaması kaçtır - 48'dir
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,437
Mesajlar
134,335
Kullanıcılar
90,746
Son üye
Artisanpvx
Üst