Aöf Endüstri Sosyolojisi Ders Notları 5. Ünite

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,041
Tepkime puanı
25
Puanları
48
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ

ÜNİTE 5

Profesyonel mesleği karakterize ettiği düşünülen nitelikler şunlardır:
• Genel, sistematik bilgi
• Müşteriler üzerinde otorite
• Kendi çıkarlarından çok toplumun çıkarla¬rına yönelme
• Dışsal kontrol yerine öz kontrol mekaniz¬ması
• Mesleğin profesyonel olduğunun toplum ve yasalar tarafından onaylanması
• Ayırt edici bir kültür
-------Süreç yaklaşımı; bir mesleğin pro¬fesyonel statüye ulaşmak için geçirdiği tarih¬sel aşamalara ve profesyonel bir mesleği karakterize eden içsel süreçlere odaklanan bir yaklaşımdır.
-------Profesyonel meslekleri tanımlamaya yönelik süreç yaklaşımı ile ilgili ileri sürülen çeşitli yaklaşımları dikkate alarak bir senteze ulaşmayı amaçlayan Ritzer, profesyonel meslek olma yolunda şu süreçlerden geçildiğini belirtmiştir:
• Mesleğin tam zamanlı hâle gelmesi
• İsim değişimi ile mesleğin özel olarak se¬çilmiş bazı kişilere ait bir nüfuz alanına sahip olması
• Eğitim alanının açılması
• Etik kurallarının belirlenmesi
• Popüler ve yasal bir destek kazanmak için politik girişimlerde bulunulması
• Ulusal bir dernek kurulması

------- Aristo (M. Ö. 384- M.Ö. 322) "Poeti-ka" adlı eseriyle çağdaş politikanın, "Ruh Üze¬rine" adlı denemesiyle de bugünkü psikolojinin temellerini atmış; Batı düşünce tarihini büyük ölçüde etkileyerek birçok kuramın babası ola¬rak anılmıştır.

-----Profesyonel meslek tanımında öne çıkan unsurlar şunlardır:
• Anlaşılması ve kullanılması güç; fakat ta¬lep edilen bir bilgi
• Yüksek eğitim düzeyi ve hayat boyu öğre¬nim bilinci
• Piyasada ayrıcalıklı bir yer ve kontrol olanağı
• Bilgiye dayalı mesleki statü ve maddi ödüller
• Örgütlenme sayesinde kazanılmış toplu¬luk, üyelik ve kurum kimliği duygusu
• Bağlılık, sorumluluk ve meslektaşlık bilinci
-------Sosyolojik açıdan meslek; belirli faaliyet alanları etrafında yoğunlaşmış ve biçimlenmiş insani ilişkiler bütünüdür, .
------Meslekte süreklilik esastır, insanın geçici olarak yaptığı işlere meslek olarak bakılamaz.
-------Freidson, profesyonel mesleklerin çağımızdaki durumu ile ilgili üç konuda uzlaşma olduğunu İfade etmektedir. Bunlardan ilki, profesyonel mesleklerin modem toplumun etkin ve insanlığa yakışan bir şekilde fonksiyon göstermesinde özel bir öneme sahip olan % farklı bir meslek çeşidi olduklarıdır, ikinci olarak20. yy boyunca hem sayıları hem arz ettikleri önem açısından büyümüşlerdir. Son olarak da yine hem sayıları hem de önemleri 21 yy'da da artmaya devam edecek olma/andır
------Fonksiyonalist modelin temel savı, profesyonel mesleklerin toplumsal iş Bölümünde pozitif ve önemli bir rol oynadıklarıdır,
-----Mesleklerin ve profesyonel mesleklerin doğasını açıklamaya yönelik birçok teorik yaklaşım ileri sürülmüş olmakla birlikte bu yaklaşımlar arasında en etkili olanların fonksiyonalist, çatışmacı ve kurumsal yaklaşımlar olduğu belirtilebilir.
----Profesyonel gücün açıklanması, çatışmacı yaklaşımın temel hareket noktası olmuş¬tur. Profesyonel güç yaklaşımında profesyonelin hem kendi mesleki sınırlan içinde hem de toplumsal alandaki gücü dikkate alınmaktadır.
--------Literatürde, profesyonel mesleğin Orta Çağdan itibaren varlığını sürdürdüğü konusunda bir uzlaşma bulunmaktadır.
-----Günümüz toplumunu "profesyonel toplum" olarak nitelendiren H. Perkin'dir. Per-kin'e göre gelişmiş ülkelerin modern toplumları, liyakata göre seçilen ve eğitimli uzmanlığa dayanan uzmanlaşmış mesleklerin kariyer hiyerarşilerinden oluşur.
------Endüstri Devrimi döneminde profesyonel meslekler ile ilgili statü profesyonelliği düşüncesi mesleki profesyonelliğe dönüşme¬ye başlamıştır.
-----Meslek olgusuna ilişkin bazı açıklamalar getiren ve meslekleri açıklamaya çalı¬şan "meslekler sosyolojisi" ve "meslekler psi¬kolojisi" olmak üzere iki temel çalışma alanı bulunmaktadır. Bu iki alanın meslek olgusuna yaklaşım biçimleri birbirinden oldukça farklıdır.
------iş; meslek kavramı ile ilişkisi açısın¬dan değerlendirildiğinde çok basit anlamı ile kişinin herhangi bir zamanda bir meslek için¬de olmasını ifade etmektedir. Genel olarak iş ile meslek arasındaki ilişkide meslek, İş faali¬yetinin belirleyicisi olmaktadır.
------Profesyoneller uzman bilginin kullanımı sayesinde müşterilerinin belirsizliklerle baş etmelerini sağlarlar.
------Profesyonel mesleklerin temeli bilgiye dayanmaktadır,
------Papazlık, Avrupa'da Orta Çağın ilk ve en önde gelen mesleğiydi. Kilise, ülkenin refahında ve bütün entelektüel faaliyetlerde dolayısıyla üniversite üzerinde de önemli bir güce sahiptir.
------Whitehead; profesyonel mesleğin kökenlerinin Plato, Aristo ve Stoacı öğretinin egemen olduğu Eski Yunan'daki akademiler¬de ya da İskenderiye'deki büyük kütüphane¬de gerçekleştirilen araştırmalarda bulunabileceğine İnanır.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,437
Mesajlar
134,335
Kullanıcılar
90,746
Son üye
Artisanpvx
Üst