Aöf Endüstri Sosyolojisi Ders Notları 6. Ünite

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,041
Tepkime puanı
25
Puanları
48
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ

ÜNİTE - 6

-----Herbert Spencer, toplumu bir organizma halinde birbirleriyle İlişkili parçaların oluşturduğu bir sistem olarak kabul etmektedir.
-------Endüstri toplumu; moc kentleşme, makineleşme, karmaşık bürokra¬si, ikincil toplumsal ilişkiler ve endüstriyel üre¬tim gibi olgularla tanımlanabilmektedir.
------Bilgi toplumunu çağrıştıran "endüstri sonrası toplum" kavramı ilk olarak sosyolog Daniel Bell tarafından ileri sürülmüştür.
Daniel Bell, endüstri sonrası toplum kavramını beş boyut açısından açıklamaktadır. Bu boyutlar arasında şunlar yer alır:
• Ekonomi (Mal üretiminden hizmet sektörü¬ne doğru bir değişimin yaşanmasını ifade eder.)
• Çalışma alanı (Çalışma yaşamında gide¬rek bilim, mühendislik, sağlık ve tıp, eğitim ve benzeri mesleklerde yer alanların yay¬gınlaşacağına vurgu yapmaktadır.)
• Toplum için gerekli yeniliklerin sağlanma¬sında ve politik kararların alınmasında ku-ramsal bilginin merkezi rol alması
• Teknolojik gelişme
• Entelektüel teknolojinin yaratılması
-----Kari Marx, toplumun temelde ekonomik ilişkilerin gelişmesine dayanan belirli yasalarca yönetilen doğal-tarihsel bir süreç olduğu görüşündedir.
------- Post-modernizm; yereli yerelleşmeyi önemseyen imaj, parçalılık, farklılık, çeşitlilik, belirsizlik, simüiasyon ve "Ne olsa gider" ya da "Her şey uyar" temelinde şekillenir
-----Risk toplumunu etkileyen ve biçimlendiren faktörler şunlardır:
• Küreselleşme
• Devletin rolündeki değişim
• Post-modern durum
• Bilgi teknolojileri
• Ekolojik sorunlar

-----"Ve" felsefesi bağlamında "dünya risk toplumunun oluşumuna yol açan faktör küreselleşmedir.


------Robinson'a göre ulus ötesi devlet, birbiriyle ilişkili aşağıda yer alan üç ana önermeyi içermektedir:
• Küreselleşmenin ekonomik boyutundaki gelişmeler, ulus ötesi sınıfın ve küresel yö¬netici sınıf için kolektif yetki olarak ulus ötesi devletin oluşumunu desteklemektedir.
• Ulus-devlet, ne önceliğini korumakta ne de ortadan kaybolmaktadır; fakat ulus ötesi devletin yapısında içerümekte ve dönüştü-rülmektedir.
• Yükselen ulus ötesi devlet, küresel ser¬maye ve küresel emek arasında yeni sınıf ilişkilerini kurumsallaştırmaktadır.
-----Talcott Parsons, toplumu kendisini oluşturan öğeler ile bu öğeler arasındaki ilişkileri içeren bir bütün olarak değerlendirmektedir.
----. Zygmunt Bauman ulus-devleti üç temel direk üzerinde inşa olmuş, tarihte eşi benzeri olmayan bir kurum olarak görmektedir. Bu temel direkler; ekonomi yönetimi, po-litik yetke ve kültürel egemenlik biçimindedir.
------ Fredric Jameson; post-modernizmi geç kapitalizmin kültürel mantığı olarak tanımlamaktadır. Bu bakımdan kültürün kendi başına bir tüketim nesnesi durumuna gelerek kapitalizmin İşleyişinin bir eki değil tam özü olduğunu Öne sürmektedir.
-----Üçüncü dalga teknolojileri şunlardır:
• İletişimde bilgisayarlaşma
• İnternetin yükselişi
• Dev kasalarda taşımacılık
• Dondurarak saklama
• Robotlaştırma
• Bilgisayar destekli tasarım (CAD)
• Bilgisayar destekli imalat (CAM)
• Taşımacılık türleri arasında bağlantı
------Avcı-toplayıcı toplumlarda artı değerin elde edilmesi; bir yandan yaşam standartlarının yükselmesine, nüfusun artmasına, bazı kimselerin yönetim, askerlik ve din gibi alanlarda uzmanlaşmasını sağlamıştır.
-----Risk toplumu kavramını ilk kez Alman sosyolog Ulrich Beck kullan m ıştır. Risk toplumu kavramı; bilgi ve toplumunun evriminde bilgi, insan, zaman ve mekân değerlerinin şekillendirdiği dünyada sıklıkla kullanılan bir diğer kavramdır.
----Endüstri toplumu; kentleşme, makineleşme ve otomasyon ya da insan emeğinin yerini makinelerin alması, karmaşık bürokrasi, ikincil toplumsal ilişkiler ve toplumsal değişme olgularıyla tanımlanabilmektedir. Endüstri toplumu, makineleşmeye dayalı mal, hizmet ve enformasyon üretim ve dağıtımında ileri teknoloji kullanan toplumdur. Geleneksel toplumdaki akrabalığın yerini bu toplumda uzmanlaşmış ekonomik, politik, dinî ve eğitsel örgütlenmeler almıştır.
-----Anthony Giddens, yapılandırma kuramı ve modern toplumlar üzerindeki bütün¬sel görüşmeleriyle tanınır. Sosyoloji alanında¬ki en önemli modern bilimcilerden biridir. 29 dilde yayımlanan 34'ten fazla kitabıyla, yılda birden fazla kitap yayımlamış bir yazardır. John Maynard Keynes'ten sonra İngiltere'nin en tanınan sosyal bilimcisidir.
------"Ve"nin getirdiği yan yana olma, çokluk, belirsizlik çerçevesinde dünyanın düzensizliği, kaotik yapılar ve işleyişler, belirsizlik çaresizliği, sınırlar ve sınırsızlık, sınırların ne olduğuna ilişkin yanılsama bunun doğurduğu korku; risk toplumunun temel konularını oluşturmaktadır.
----- Günümüzde küreselleşme ve neo-liberal politikalar; ekonomik büyüme, işletme kârları, yatırımlar, verimlilik, işsizlik, toplumsal eşitsizlik, adaletsizlik, yoksuliukve aile çöküntüleriyle açıklanabilmektedir.
-----Bilgisayar ile uzun süreli ya da yoğun çalışma, insan üzerinde çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Ortaya çıkan sağlık sorunlarının başlıcaları, iskelet ve kas sistemi rahatsızlıkları (karpal tünel sendromu gibi), göz rahatsızlıkları (göz yanması, ka¬naması gibî)ve diğer rahatsızlıklar (cilt, kalp, ülser, varis gibi) biçimindedir. Ayrıca stres ve asosyallik gibi ruhsal ve toplumsal nitelikli so¬runlar da ortaya çıkabilmektedir.

-------Uygarlığın evrimi Doyunca ortaya çıkmış toplum modelleri şunlardır:
• Tarım toplumu
• Endüstri toplumu ~ Bilgi toplumu
• Risk toplumu
-------Bilgi toplumu olgusu üzerinde çalı şan sosyologlar şunlardır:
• DanielBell
• Fritz Machlup
• Alvin Toffler
• Peter Drucker
------Modernizm; risk toplumu, bilgi toplumu, endüstri toplumu ve endüstri sonrası toplum ile ilişkiiendirilebilir.
------Ulrich Beck'e göre risk toplumunda "ve" felsefesi egemendir, "Ve"nin getirdiği yan yana olma, çokluk, belirsizlik çerçevesinde dünyanın düzensizliği, kaotik yapılar ve işleyişler, belirsizlik çaresizliği, sınırlar ve sınırsızlık, sınırların ne olduğuna ilişkin yanılsama ve bunun doğurduğu korku; risk toplumunun temel konularını oluşturmaktadır.
-----Risk kavramı ile ilgili olarak şunlar söylenebilir:
• Risk tanımlamalarının ortak özelliği, riskin olumsuz sonuçlar doğurmasında kesiş-mektedir.
• Risk, karşılaşılan koşullar altında zarar po-tansiyelinin ulaşabileceği olasılıktır.
• Teknik bilimsel yaklaşıma göre risk ölçüle¬bilmekte, risk analizi yapılarak risk en dü¬şük düzeye indirilebilmektedir.
• Modern endüstri toplumunda özgürleşen bireyler, bir bedel olarak daha fazla risk ve belirsizlikle karşı karşıya kalmaktadırlar.
---------Toplumu oluşturan bireyler arasında çıkarlar, ortak amaçlar, dil, tarih ya da küftür bakımından benzerlikler bulunmaktadır.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,437
Mesajlar
134,335
Kullanıcılar
90,746
Son üye
Artisanpvx
Üst