Aöf Endüstri Sosyolojisi Ders Notları 8. Ünite

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,041
Tepkime puanı
25
Puanları
48
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ

ÜNİTE 7


-----Sanayi politikalarına ilişkin ta nımlar şunlardır:
• Sanayi politikaları, yeni sanayilerin gelişimini de içerecek şekilde, ekonominin sektörel bileşimini değiştirecek ve sürekli ve yenilebilir rekabetsel avantajlar sağlayacak politika uygulamaları
• Ekonominin büyüme ve rekabet performansını iyileştirecek her türlü eylem
• iktisadi büyüme performansı açısından göreli olarak daha fazla pozitif katkı sağlayacak sektörlerin Öne çıkması için üretim yapısını değiştirecek selektif müdahaleler ya da politikaları
• Sanayiye ilişkin kaynak tahsisini etkileyen ve bu çerçevede makroekonomik politikaların yanı sıra mikroekonomîk politikaları da İçeren politikalar
-----Sanayileşme politikasının temel un¬surları şunlardır:
• Yatırım ve teşvik politikası
• Teknoloji politikası
• Rekabet politikası
• Bölgesel gelişme politikası

------Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere yatırım amacıyla gelen çok uluslu şirketlerin bu ülkelere yaptığı katkılar arasında şunlar yer alır:
• Çok uluslu şirketler, gittikleri ülkelerdeki üretim darboğazlarının azalmasına katkı sağlar.
• Bu firmalarda çalışanlar, ulusal firmalara geçtiklerinde üretim bilgi ve becerilerinin yanı sıra teknoloji kullanma becerilerini transfer ederler.
• Stok, kalite kontrol ve standardizasyon tekniklerinin yanı sıra etkin bir şekilde iş¬leyen dağıtım kanallarının gelişme süreci hızlanır.
• Ulusal firmalar, çok uluslu şirketlerin ulusal ve uluslar arası piyasalarda kullandıkları etkili yönetim ve pazarlama tekniklerine uyum sağlamaya çalışırlar.
• Yabancı firmalar, geldikleri ülkelerdeki tekelci eğilimlerin kırılmasına ve rekabet ortamının ortaya çıkmasına katkı yaparlar.
-----Yüksek teknoloji grubunda ilaç, uçak ve mesleki cihazlar, elektrik makineleri, haberleşme cihazları, bilgi işlem ve hesap makineleri yer alır.
• Teknolojik yemlik faaliyetlerinde piyasa aksamasının nedenleri şunlardır: Teknolojik yenilik ve bilginin kamusal mal niteliğinin önemli olması
• Teknolojik yeniliklere ilişkin faaliyetlerin başarısının belirsizliği
• Arrow ikilemi
• Dışsallıklar


-----Türkiye imalat sanayindeki daha az kirli sektörler şunlardır:
• Kereste ve parke sanayi
• Çimento, kireç ve alçı sanayi
• Pişmiş kilden yapı gereçleri sanayi
• Diğer metal eşya sanayi
• Başka yerde sınıflandırılmamış taş ve toprağa dayalı sanayi ürünleri

-------Piyasa başarısızlıklarının nedenleri şunlardır:
• Bilgi dışsallıkları
• Koordinasyon başarısızlıkları
-----Teknoloji; bilimin, pratik hayatın gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme, yönlendirme ve değiştirme çabalarına yönelik uygu-lamalarıdır.
----Japonya, Kore ve Tayvan; çeşitli zamanlarda doğrudan yabancı yatırımları kısıtlamışlardır. Fakat son zamanlarda doğrudan yabancı yatırım politikaları daha liberal olmaya başlamıştır.
-----Yatırımları teşvik etmek amacıyla kullanılan en temel araçların başında vergi teşvikleri gelmektedir.
• Vergi teşviklerinin hedefleri şunlardır:
• Bölgesel gelişme hedefi
• Sektörel yatırım hedefi
• Performans hedefi
• Teknoloji transferi hedefi

-----Teknoloji transferinin kanalları şun¬ardır:
• Mal ve hizmet ticareti
• Doğrudan yabancı yatırımlar
• Teknoloji lisansları aracılığıyla doğrudan bilgi ticareti
-----Ulusal rekabet politikasının temel belirleyicileri şunlardır:
• Değişim politikaları
• Mikropolitikalar
• Makroekonomik yapı ve politikalar
• Ara ya da destekleyici politikalar

-----Rekabetin üç temel özelliği bulunmaktadır:
• Rekabet, göreceli (izafi) bir kavramdır. Rekabetten söz edilirken iktisadi birimlerin performanslarının karşılaştırılması hususu üzerinde durulmaktadır.
• Rekabet; firma sektör ya da ulusal eko¬nomi düzeyinde kullanılabilir. Firmalar arasında, sektörler arasında ya da ülkeler arasında rekabet karşılaştırmasından söz edilebilir.
• Rekabet kavramı ülke düzeyinde ele alın¬dığında bireysel refah ya da ticaret perfor¬mansı ile ilintilendiriierek kullanılabilir.

-----Yeni bölgesel kalkınma anlayışı, iç¬sel büyüme teorisine dayanmaktadır. Bu anlayış, bölgesel arz yapısının güçlendirilmesi, cazip yatırım ortamının tesis edilmesi, merkezî karar yerine yerel inisiyatifin güçlendiril¬mesi, beşeri sermaye, sosyal sermaye ve inovasyon gibi kavramları gündeme getirmiştir.
----1980'lerin sonlarından itibaren teşvik uygulamalarında yapılan değişiklikler şunlardır:
• Parasal teşvikler yerine yatırım indirimi, gümrük muafiyeti ve KDV ertelemesi gibi vergi teşviklerine yoğun bir şekilde başvurulduğu gözlenmiştir.
• Genel destek (hem parasal hem de vergi¬sel teşviklerin GSMH'ye oranı) seviyesin-de düşüş eğilimi gerçekleşmiştir.
• Herhangi bir sektöre! öncelik söz konusu \ olmadan, yani sektör ayrımı gözetilmeden : yatay teşvik uygulamasına başlanmıştır. \
----Orta teknoloji grubunda ana kimya, temizlik malzemeleri, boya, vernik, lastik ürünleri, demir çelik dışı metal, makine, uçak hariç ulaşım araçları vb. yer alır.
------Hindistan, Güney Kore ve Çin gibi bazı gelişmekte olan ülkeler; nitelikli işgücü açığı sorunlarını gidermek amacıyla "tersine beyin göçü" politikasına başvurmuş ve başa¬rılı sonuçlar elde etmişlerdir.
-----Lisanslama kararlan ile doğrudan yabancı yatırım kararlan aynı etkenler tarafından belirlenmektedir. Piyasa hacmi, beklenen büyüme, beşeri sermaye stoku, coğrafi yakınlık ve lisanslama kirasının geri ödene-bilme gücü; karar almada önemli etkenlerdir. Diğer bir etken ise lisans alan firmanın tescilli teknolojisinin ev sahibi ülke ekonomisine sızdırılmaması konusunda güvenilirliğidir.
----- Türkiye imalat sanayindeki en temiz sektörler şunlardır:
• Bilgi, işlem, büro, muhasebe ve hesap makineleri yapımı ve onarımı
• Şekerleme, kakao, çikolata vb. maddeler sanayi
• Tekerlek (iç ve dış lastiği yapımı)
• Radyo, TV ve haberleşme alet ve aygıtları sanayi

----Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulaması gereken etkili bir sanayi politikasına ilişkin bazı öneriler şunlardır:
• Yüksek katma değerli sektörlere yönelik teşvik politikaları sağlanmalıdır. Bu çerçevede, bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik yatırım harcamalarının teşvik edilmesigerekmektedir.
• Ar-Ge harcamalarının ulusal gelir İçerisindeki payı arttırılmalıdır. Kamu bütçesi içerisinde Ar-Ge payının arttırılması Önem taşımaktadır. Kamuoyunda Ar-Ge ve yenilikçilik (inovasyon) kültürü ile ilgili farkındalığın oluşması teşvik edilmelidir. Firmaların Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetleri, ticaret ve sanayi odaları ve medya tarafından duyurulmalıdır.
• Beşeri sermaye gücü, uzun dönemli büyüme performansının en önemli belirleyicilerinden biridir. Eğitim ve sağlık alanında nitel ve nicel iyileşmeler ve kadın eğitiminin teşvik edilmesi, beşeri sermaye gücünü arttıran gelişmelerdir. Üniversiteler yeniden yapılandırılmalıdır. Teknoloji geliştirme konusunda yoğunlaşan araştırma merkezleri ya da enstitüler kurulmalıdır. Yüksek okullar, sektörel ihtiyaçlar esas alınarak ara eleman ihtiyacına göre eğitim programları uygulanmaktadır. Beşeri sermaye gücünü arttırırken eğitimde cinsiyet eşitsizliğini azaltacak tedbirlere de gitmek gerekmektedir.
• Teşvik uygulamalarında etkinliğin arttırılması için sanayi envanteri oluşturulmalıdır. Envanter; bölgesel ve sektörel potansiyeli izleme, devlet yardımlarında eş güdüm ve bölgesel teşviklerdeki etkinliği arttırma imkânı sağlayacaktır.
------Küresel sermayenin çevre tahribat¬larına yo! açan yer değişikliği süreci kirli en-düstri sığınağı hipotezi ile açıklanmaktadır.

----Bölgesel ve ulusal rekabeti etkileyen üretken çevreye ait faktörler şunlardır:
• Girişimcilik Kültürü {Piyasaya Giriş kolaylı¬ğı, risk alma kültürü)
• Sektörel Yoğunlaşmalar (Denge/Bağımlı¬lık, İstihdam Yoğunlaşması, Yüksek katma değerli faaliyetler)
• Uiuslararasılaşma (İhracat/Küresel satış¬lar, Yatırım, Firma kültürü, Doğrudan Ya¬bancı Yatırımın Doğası)
• İnovasyon (Patentler, Araştırma & Geliştir¬me Seviyesi, Araştırma kurumları ve üni¬versiteler firmalar üe araştırmalar arasında ki ilişki, Taşra etkileri)
• Yönetim ve kurumsal kapasite
• Sermaye mevcuduyeti
• Uzmanlaşma
• Rekabetin doğası
-----Bölgesel gelişme politikalarına İlişkin yeni anlayışın gündeme getirdiği kavramlar şunlardır:
• Bölgesel arz yapısının güçlendirilmesi
• Cazip yatırım ortamının tesis edilmesi
• Merkezî kara yerine yerel inisiyatifin güç¬lendirilmesi
• Beşeri sermaye
• Sosyal sermaye
• İnovasyon
-----İktisadî birimlerin performansları hin karşılaştırılması hususu üzerine durulduğun¬da rekabetin göreceli (izafi) bir kavram olma özelliği ön plana çıkmaktadır.
-----Sanayi politikaları, para ve maliye politikası dışındaki araçlarla kaynak tahsisini veya üretim ve kaynak tahsisinin genel mekanizmalarını değiştirmek için tasarlanan politika eylemleridir. Bu tanımdan para ve maliye politikasının sanayileşme politikalarının bir parçası olmayacağı sonucu ortaya çıksa da bu politikaların destekleyici araçlar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
------Bölgesel ve ulusal rekabeti etkileyen makroekonomik istikrara ait faktörler şunlardır:
• Fiyat İstikrarı
• Döviz Kuru istikrarı
• Faiz istikrarı
• Mali Disiplin
• Sürdürülebilir Cari Açık
• istikrarlı İktisadi Büyüme
• Makul İşsizlik Oranı
-----Ar-Ge harcamalarının desteklenmesi, bütün sanayi politikalarını etkileyecek¬tir. Ar-Ge ve teknolojik yenilik girişimlerinin desteklenmesi; üretim miktarını, rekabetçiliği hatta bölgesel gelişmişliği pozitif yönde etkileyecektir.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,437
Mesajlar
134,335
Kullanıcılar
90,746
Son üye
Artisanpvx
Üst