Aöf Kelam'a Giriş Dersi Kısa Ders Notları

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,790
Tepkime puanı
22
Puanları
38
Okuduğunuz Bölümü Seçiniz
İşletme
Şehir
Bursa
Açıköğretim Kelam'a Giriş Dersi dönem sonu sınavına yönelik kısa notlar, ders notları ve özetler.

KELAMA GİRİŞ-DÖNEM SONU DERS NOTU
· Kelam ilmi,problem çözümünde metot olarak tefekkür,düşünme ve akıl yürütmeyi esas aldığı için şu isimleri aldı : Nazar ve İstidlal ilmi.
· Sıffin savaşı sonucunda ortaya çıkan ilk fırka : Hariciye fırkası.
· Ehl-i Sünnete göre,peygamberimiz halife bırakmadı,halife seçimle seçildi.
· Mabed el-cüheni’nin özdeşleştiği konu : Kaza-Kader meselesi.
Muhasibi :Ehl-i sünnet kelamı öncülerindendir.
· Dünyayı merkeze alan batlamyusçu evren görüşü yerine güneşi merkeze alan bilim adamı :Kopernik.
· Hindistanda ki yeni ilmi kelam alimi : Seyyid Ahmet Han.
· Arap dilcilerine göre ilim kelimesini eş anlamlısı : Marifet.
· Mütevatir haber kesinlik olarak ne tür bir bilgidir : Nakli bilgi.
· Akide risalesi tarzında esrler yazılmasının sebepleri : *Halkı ehli bidatın yanlışlarından korumak,*İtikadi meseleleri özet biçimde anlatmak,*Süni akidenin kolayca öğrenilmesini sağlamak,*Medreselerde ki talebelerin kolayca ezberlemesini sağlamak.
· Kelami düşünceye eleştiri yönelten selefi çizgisindeki eserler : *Zemme’ül Kelam ve Ehlihi.*Zemmet Tevil.*Tercihi esalibil Kuran ala esalibil yunan.*Tahrimun nazar fi kütübi ehlil.
· Kelam ilmi ile ilişkili olan ilim : Felsefe’dir.
· Ehli sünnet kavramı,Rafiziler,Hariciler ve kaderileri reddetme hususunda ittifak edenleri ifade eder diyen alim : İsferayani.
· Halifenin kureyşten olması şart değildir : Hariciler.
· Allahın vech,yed ve istiva gibi sıfatları : Haberi sıfatlar.
· Batıda ortaya çıkan ve özellikle xx.yy’da İslam dünyasını etkisine alan : Materyalizm.
· Muhammed Abduh’un yeni ilmi kelama ilişkin görüşü :Klasik kelamda ihtilaf konusu olan konulara yer verilmemelidir.
· Peygamberliğin Vehbi(Allah bağışı) değil de kesbi olduğunu savunan : Şibli Numani.
· Halk arasında öngörü ve iç görüş anlamındaki kelime : Basiret.
· Cevher düşüncesini ilk ortaya atan : Mutezile.
· Mürekkpe kavramının kullanıldığı varlık : Cisim.
· Ebu hanifenin akaid risalesi : El-vasiyye.
· Ebul Hüseyin el-hayyatın ‘el-ihtiyar’ isimli eserinin özellikleri : Mutezileyi savunmak için yazıldı.*Müellifin günümüze ulaşmış tek eseri.*Önceki mutezile görüşlri yetkin bir şekilde günümüze ulaşması.*Bütün kelami konuları ihtivaeden eser olması.
· Kelamı siyaset ve fıkıh gibi pratik ilimler içerisinde değerlendiren ve onu dini savunma sanatı olarak göen : Farabi.
· Günümüzde kalam yönelik eleştiri yapan : Hasan Hanefi.
· Gazalinni kelami görüşlerinin derli toplu yer aldığı eser : el-iktisad.
· Kader ve insan fiilerini tartışmaya açanlar : Cad bin dirhem,Cehm b.safvan,Mabed el cüheni,Geylan ed dımeşki.
· Ebu hanifenin kader tanımı : Allahın ilmi tasnif edicidir.Allahın bilmesi zorunluluk getirmez.
· Muhamed ikbalin klasik İslamcıların kullandığı hudus,imkan,gaye ve nizam delillerini ispat için yeterli görmemesi,hangi filozoftan etkilenmesi sonucundadır : Kant.
· Keşfin içtihad gibi değerlendirilmesi ve müçtehidin içtihadında olduğu gibi velinin keşfinde hata olabileceğini savunan : İmam-ı Rabbani.
· Vacib kavramı : Vacip kadimdir.
· “Varolan” karşılığında kullanılan kelime : Madum.
· Felsefi kelam kimle başladı : Fahreddin er razi.
· Eşarinin görüşlerini “Mücerredü Makatili eşari” adıyla toplayan : İbn Furek.
· Nassın anlaşılmasındasadece nassın zahirine bağlı grup : Selefiler.
· Risale fi istihsani’l havd aslı eserde Hz Muhammed,kuran,sünnet ve sahabe uygulamalarında deliller getirecek kelamın bidat olmadığını savundu : Ebul hasan El eşari.
· Maturidiler ile Eşariler arasındaki farklar : Tekvin sıfatı,Cüzi irade,Kadından peygamber olması,Teklif ma ala yutak. (mucize konusunda ihtilafları yoktur.)
· Batı kaynaklı fikir akımları : Darwinizm,Pozivitizm,Materyalizm.
· Muhatabın ikna edilmesiyle kabulü mümkün olan ve konşma gücüne dayalı delil : Hatabi Bilgi.
· Gazali öncesi kelamcıların benimsediği 2 varlık kategorisi : Kadim-Hadis.
· Cevherin özellikleri : Bölünmez olması,Sonlu olması,Arazları taşıması,Terkibe yatkın olması.
· Hicri 1.asırda yazılan itikada dair ilk yazılı metinlerde cedel metodu kullanılmaz.
· Farabinin ilim tasnifinde kelam : Medeni İlim.
· Darul hikmenin kurulıuşu ve felsefenin sistemlice tercümesi : Halife Memun zamanı.
· Büyük günah işleyen hakkında hüküm vermemek ve ahrete bırakmak : Mürcie.
· Felsefecilerin,kelamcıları eleştirdikleri konular : *Cedel metodunu kullanmaları,*Atom teorisini benmsemiş olmaları,*Din ile felsefeyi birbirine karıştırmaları,*Hudus delilini kullanmaları.
· Kelam ilmine eleştiri getiren alim : Ebu İsmail hace Abdullah el herevi.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
19,344
Mesajlar
150,144
Kullanıcılar
90,383
Son üye
Açıköğretim
Üst