Aöf Pazarlama İletişimi Ders Notları (1-8 Ünite)

tremendous

Forum Yöneticisi
Katılım
11 Ara 2012
Mesajlar
1,781
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Bölüm:
MEZUN
Şehir:
İstanbul
Aöf Pazarlama İletişimi Ders Notları (1-8 Ünite)

Kısa Özetler

Ünite 1 - Pazarlama İletişimi Kavramı ve Öğeleri

· Belirli bir işletme ya da organizasyonun duyuru ya da ikna edici mesajlarını, kitle iletişim araçlarından satın alınan ya da kendilerine bağışlanan yer ya da zamana yerleştirilmesi olarak ifade edilen pazarlama iletişimi elamanı => Reklam
· Bütünleşik Pazarlama iletişimi (BPİ) işletmelere sağladığı faydalar => Kurumsal bütünlük, mesaj tutarlığı oluşturur, operasyonel etkinlik sağlar, medyanın etkin kullanımını sağlar
· İletişimden söz edebilmek için iki taraf olmalıdır
· İletişimin olumlu biçimde gerçekleşmesini etkileyen her türlü faktör => Gürültü
· Geri bildirimin kalitesini ve mesajlarını anlaşılır olmasını etkileyen unsur => Gürültü
· Etkin olmayan bir pazarlama iletişimine yol açar => satışlarda artma varsa
· Geri bildirim => Göndericiye gönderdiği tepki
· Gönderici - Marka
· Pazarlama iletişimi sürecinde markaları gönderici olarak görmek gerekir
· Pazarlama iletişimi karması => reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, sponsorluk
· İletişim sürecini oluşturan temel öğelerden mesaj => Bilginin içeriğini, iletilmek istenen bilgi ya da fikirdir
· İletişim sürecini oluşturan temel öğelerden Kanal ne ifade eder => Mesajın göndericiden alıcıya doğru taşındığı ortamı ifade eder.
· İletişim sürecini oluşturan temel öğelerden geri bildirim ne ifade eder => Alıcının (müşteri) göndericiye (marka) gönderdiği tepkidir
· Bir konuda her şeyi bil, diğer her konuda “hakkında bir fikrim olsun” deyimi neyi ifade etmektedir => İşimize yarayacak (Tercihen ekmeğimizi kazandığımız) kısıtlı alanlara yoğunlaşıp diğer tüm alanlarda yüzeyselleşmeyi
· Dağıtım kanalları aracılığıyla markalarını tüketicilere ulaştırılmasını ifade eden pazarlama iletişimi stratejisi => İtme stratejisi
· Kişisel satış => Satıcı ile potansiyel alıcının yüz yüze geldiği iletişim çabalarını ifade eder
· Bütünleşik Pazarlama İletişimi (BPİ) yaklaşımı 1990’ların başlarında ortaya çıkmıştır. BPİ çıkış nedeni => karlılığın azalması, küreselleşme neticesinde değişen rekabet dengeleri, artan medya alternatifleri, ticari amaçlı mesajlara olan güvenin azalması. Klasik pazarlama iletişiminden ayıran özellikleri => Veri tabanı bazında planlama ve uygulama söz konusudur, tüketici ve müşterilere odaklanma, ölçülebilir olma, interaktif bir iletişim süreci olması, bütün iletişim araçlarının pazarlama karmasıyla bütünleşmesi

Ünite 2 - Reklam

· Clow ve Barek’a göre reklamın yapılma amaçları => Marka imajı oluşturmak, ikna etmek, bilgilendirmek, davranışa yöneltmek
· Rosister ve Percy tarafından belirli bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken iletişimin hedefi bağlamında ele alınması gereken etkiler => Kategori gereksinimi, marka farkındalığı, markaya yönelik tutum, marka satın alma niyeti

· Reklam işlevleri => hatırlatıcı rolü oynayıp marka farkındalığını uyarmak, satın almayı ve markanın kullanımını sağlayıp olumlu tutum yaratmak, var olan tutumu pekiştirmek, markanın satın alma sıklığını, rakiplerle rekabet içerisindeyken sürdürebilmesi için mevcut durumu korumada savunmacı bir rol oynamak
· Reklam => Bir ürüne/hizmete dair bir mesajı sözlü ya da görüntülü olarak pazara sunmak için yapılan faaliyet
· Reklamlar kullanılacak kıstaslara göre değişik açılardan gruplanabilir. Mesaj açısından, mesajın dayanağı açısından, açık olup olmaması açısından, coğrafi açıdan
· Coğrafi açıdan reklamlarda => Global reklam, yerel reklam, bölgesel reklam, ulusal reklam, uluslar arası reklam
· Reklam iletişim süreci => reklam veren, hedef kitle, reklam mesajı, kaynak, kanal, alıcı
· Dört temel mesaj tipi => Planlanmış, çıkarsamaya dayalı, satış sonrası hizmetten ya da bakımdan kaynaklanan, planlanmamış mesajlar olarak ele alınır
· Reklamdaki mesajın dayanağı açısından reklam sınıflandırdığımızda ortaya çıkacak reklam türlerinden biridir => Transformasyonel (duygusal) reklam
· Ödeme açısından ortaklaşa reklamlar tercih edilebilir

Ünite 3 - Halkla İlişkiler

· Halka ilişkiler programında yer alacak bir iletişimde bulunması gereken özellikler => iletişim kanalları, içerik, süreklilik, inandırıcılık
· Halkla ilişkiler planlama sürecinin basamakları=> Hedefler, hedef kitle, uygulama planları, etkinlik stratejileri
· Olumsuz durumu ilk elden başlangıçta engelleyebilen strateji => Proaktif strateji
· Halkla ilişkilerin görev ve uygulama alanı içinde => işletmenin durumu ve imajı hakkında yönetime danışmanlık yapmak
· Wilcox ve Cameron’a göre pazarlama hedeflerime ulaşmada halkla ilişkilerin hizmet edebilecekleri arasında => satış görüşmelerine yol açmak, organizasyonun reklam ve satış arttırma çabalara yönelik bütçesini azaltmak, reklam bütçesi küçük olan ürünlerin satışına yardımcı olmak, yeni ürün ve hizmetler hakkında ekonomi basınında yer alan makaleler yoluyla satış lideri yaratmak
· Halkla ilişkilerin uygulama alanları arasında => Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler, medya ilişkileri, çalışanlarla ilişkiler, hasar kontrolü
· Halkla ilişkiler çalışması oluşturmada izlenmesi gereken aşamalar => araştırma ve bilgi toplama, planlama ve bilgi toplama, iletişim ve eylem, değerlendirme
· Swot analizinde, analize konu olan ürün/kurum/fikrin kamuoyunca algılanan olumlu özellik => Güçlü yanlar
· Halkla ilişkiler programında yer alacak bir iletişimde bulunması gereken özellikler => inandırıcılık, mesajın oluşturduğu şartlar çevre, içerik, açıklık
· Halkla ilişkilerde, kontrolümüzde olan iletişim araçları => kişiler arası iletişim kanalları, kurumsal reklamlar, broşürler, kalem ve benzeri hediyelikler
· Halkla ilişkilerin, neyi yöneten bir fonksiyon olduğu uzun yıllardır düşünülmektedir => Medya ilişkileri

Ünite 4 - Kişisel Satış

· İnsanların problemlerini çözmek, ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ürün ve hizmetler satın

aldığı düşüncesi ve dayanan ve satış sunuşu için en uygun başlangıcını potansiyel müşterilerinin ihtiyacını belirlemek olduğunu öne süren satış sunuşu modeli => İhtiyaç tatmini modeli
· Fiyat teklifi vermek, teklif yazmak, sipariş yazmak, ikna etmek, uzlaşmak, satış koşullarını nihai haline getirmek, satışı kapatmak gibi satış faaliyetleri => Satın alma aşaması
· Tipik bir satış süreci => İlginin yaratılması, satın alma öncesi, satın alma aşaması, satışın hemen sonrası
· İşletmeden işletmeye satışta, alıcıların düzenli bir temele dayalı olarak ürün satın almaları anlamına gelen alıcı satıcı ilişkisi => Tekrarlanan işlemler
· İşletmeden işletmeye satışta, alıcıların düzenli bir temele dayalı olarak ürün satın almaları anlamına gelen alıcı ve satıcı ilişkileri => Elektronik Veri Değişimine (EVD) dayalı ilişkiler
· Kişisel satışın pazarlama iletişimi içinde güçlü yönlerinden biridir => Müşteri yani alıcı, satıcıyı dinlemek ve satışçının teklifine yanıt vermek için zaman ayırmaktadır
· Pazarlama fonksiyonun son üç ayağı olarak adlandırılan kavram => Kişisel satış
· İşletmeden işletmeye satışta, alıcıların düzenli bir temele dayalı olarak ürün satın almaları anlamına gelen alıcı ve satıcı ilişkisi => Tekrarlanan işlemler
· Bir firmanın satış temsilcileri ile aday müşteriler arasında kurulacak ilişkiler yoluyla sipariş alınmasına, müşteri tatminine ve satış sonrası servise yol açan doğrudan iletişim çabaları olarak tanımlanan kavram => Müşteri ilişkileri yönetimi

Ünite 5 - Satış Tutundurma

· İşletmelerin mevcut ya da potansiyel müşterilerinin kesim listesini elde etmek istemeleri, satış tutundurma amacının açıklaması => Veri tabanı oluşturma
· Satış tutundurmanın faydaları => satış gücüne destek olması, satın alma sıklığını arttırması. Farklı büyüklükteki işletmeler tarafından kullanılabilmesi. Tüketicilerin satın almaya teşvik etmesi (müşterilerin plansız satın almalarına olanak sağlar). Satın alma sıklıklarının artmasını sağlar. Stokların eritilmesine yardımcı olur. Satış gücüne destek olur. Ürün ve markayı güncel tutar. Küçük işletmelerin rekabet şansını arttırabilir. Ürünün tasarımında çekicilik sağlayarak satışı almayı özendirir.
· Satış tutundurmanın aracılara yönelik amaçları => rekabetin dengelenmesi, stokların azaltılması, müşteri trafiğinin azaltılması, farklı faaliyetlere destek sağlanması
· Satış tutundurmayı diğer tutundurma karması elemanlarından ayıran en temel özellik => Kısa sürede satışları arttırmaya yönelik olması
· Satış tutundurmanın gelişme nedenlerinden biri => Perakendecilerin gücünün artması
· Satış tutundurmanın nihai tüketicilere yönelik amaçları => örnek ürün dağıtımı, veri tabanı oluşturma
· Satış tutundurmanın sınırlılıkları => Satış tutundurma sadece %10-20 düzeyinde satış artışı getirmektedir. Satış tutundurma faaliyetlerinin aynen devam ettirebilmesi güçtür. Satış tutundurma faydası sadece kısa dönem için geçerlidir. Uzun dönemde etkinliğini kaybedebilir. Uzun süre yapıldıklarında tüketiciler fiyata karşı daha duyarlı hale gelir ve satışı almak satışı tutundurma faaliyeti belirler. Satış tutundurma bittiğinde satışların yükseldiği seviyelerde kalmaması
· Tüketicilere normalden büyük paketlerle ürün verilmesine=> Bonus paket

· Nihai tüketicilere yönelik satış tutundurma araçları => Hediye pulları
· Belirli bir anlaşma sonrasında, tüketicilerin cep telefonlarına gelen bir kod’un kullanırken indirim alınması => Mobil kuponlar
· Araçlara yönelik satış tutundurma araçları => Bayi toplantıları
· Satış gücüne yönelik satış tutundurma araçları=> kataloglar ve broşürler. Örnek ürün dağıtımı, satış el kitapları, şirket amblemli hediyeler, portföy ve göze hitap eden araçlar.
· Amerikan Pazarlama birliğimin tanımına göre satış tutundurma => Reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, tanıtım
· Satış tutundurma kuponları tüketicilere nasıl dağıtılır => ürün ile birlikte verilmesi. Medya araçlarının kullanılması, İnternet üzerinden dağıtılması, mobil kuponlardır.
· Farmville hangisiyle açıklanır=> Facebook üzerinden oldukça yapışkan bir oyun olmasıyla
· Türk Hava Yolları’nın müşterilerine belirli bir kilometre uçtuktan sonra ücretsiz bilet vermesi => Süreklilik programları

Ünite 6 - Ürün, Ambalaj, Fiyat ve Dağıtım

· Mağaza tasarımı, satış tutundurma, kendi markalı ürünleri gibi çok geniş bir pazarlama hizmetini perakendecilere sunan toptancı türü => Tam hizmet tüccar toptancıları
· Çok dar ürün çeşidi ile çalışan özellikle bir ürün türünde uzmanlaşmış toptancı türü => Özellikle ürün toptancıları
· Dağıtım kanalı fonksiyonları => Parçalara ayırma, çeşitleme, sınıflara ayırma, biriktirme
· Mevcut ürünleri fiyatlamada kullanılan bir strateji => Rekabet odaklı fiyatlama
· Fiyatlama kararlarını etkileyen değişkenler => maliyet, tüketici algısı, pazarlama amaçları, dağıtım kanalı
· Ambalajın geleneksel olarak yerine getirdiği görevler => Ürünlerin görünürlüğünü sağlamak, belirli miktarda ürün içermek, ürünleri temiz ve iyi koşullarda saklamak, ürünlerin küçük birimlerde ekonomik olarak satışını sağlamak
· Tüketicinin fiyat, stil kalite açısından karşılaştırma yaptıkları tüketim ürünü türü => Beğenmeli ürünler
· Ürünün somut özellikleri => boyut, özellikler, ambalaj, tat
· Ürünün soyut özellikleri => stil, kalite, prestij, garanti
· Ürünün zenginleştirilmiş yararları => Teslimat ve kredi, garanti süreleri, satış sonrası hizmetler, ürün desteği
· Ürünün gerçek yarar tanımı => marka ismi, garanti süreleri, kalite düzeyi, tasarım
· Tüketim ürünlerinin sınıflandırılmasında => kolayda ürünler, beğenmeli ürünler, özellikli ürünler, aranmayan ürünler
· Pazarlama değişkenleri => Tüketici satın alma alışkanlığı, fiyat, promosyon, ürün örnekleri
· Endüstriyel ürün örnekleri => Hammaddeler, yardımcı araçlar, işlenmiş maddeler ve parçalar, endüstriyel hizmetler
· Ürün yaşam süreci kavramının içerdiği varsayımlar => ürünlerin ömürleri sınırlıdır, ürün satışları her evrede farklılaşır, karlar her evrede farklılık gösterir, her eve farklı stratejiler gerektirir
· Ürün yaşam sürecinin evreleri => Giriş, büyüme, olgunluk, gerileme
· Büyüme evresinde yürütülen pazarlama iletişimi çabaları => Dağıtım kanallarında satış

ekibi daha agresif şekilde kullanılır. Reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerine devam edilir. Marka imajını geliştirmek için faaliyetler yürütülür. Olumlu ağızdan ağıza iletişim teşvik edilmeye çalışılır
· Olgunluk evresinde izlenen pazarlama iletişimi çabaları => ürün ve marka farklılaştırma stratejileri üzerinde yoğunlaşır. Gerekiyorsa yeniden konumlandırma yapılır. Sadık müşterileri elde tutmak için satış promosyonları uygulanır. Tüketicinin zihninde kalıcı olmak için hatırlatıcı reklam kampanyaları yürütülür.
· Ambalajın iletişim boyutu ile ilgili olarak üzerinde düşünülmesi gereken konular=>renk, tasarım, büyüklük, etiket
· Fiyatlandırma stratejilerinde => Pazar tepkileri, talep ve maliyet ilişkisi, rekabet, uzun dönemli etkiler
· Fiyatlandırma stratejileri fiyatlara kararlarını etkileyen değişkenler => pazarlama amaçları, maliyet, tüketici algıları, yasal düzenlemeler
· Maliyet odaklı fiyatlandırma stratejisinin zayıf yönleri => doğru maliyet bilgilerine ulaşılamadığı durumlarda kar kaybına neden olabilir. Maliyetlerin hesaplanmasında hangi fiyatların kullanılacağı sorun olabilir. Maliyetlerin temel fiyatı, tavan fiyat konusunda hiç bir şey söylemez. Fiyat maliyet odaklı olduğu için maliyetlerin düşürülmesi gerektiği bazen gözden kaçabilir.
· Psikolojik fiyatlandırma taktikleri =>küsuratlı fiyatlandırma, sabit fiyatla fiyatlandırma, prestij fiyatlandırma, miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma
· Dağıtım kanalı üyeleri bazı anahtar görevleri yerine getirir => üreticiler için sipariş alır. Taşıma riskini üstlenir ya da paylaşır. Satın alıcıların ödemelerinde çeşitli finansal kolaylıklar sağlar. Satın almayı motive etmek için, ikna edici iletişim geliştirir ya da yayar
· İşletme büyüklüğüne göre perakendeciler büyük perakendeciler ve küçük perakendeciler olarak ikiye ayrılır. Büyük perakendeciler => departmanlı mağazalar, süpermarketler, hipermarketler, zincir mağazalar, birleşik perakendecilik
· Mülkiyet açısından perakendeci işletmeler => bağımsız mağazalar, üretici mağazalar, tüketici kooperatifleri, perakendeci koorperatifleri
· Toptancılar dağıtım kanalında yerine getirdikleri fonksiyonlar => stoklama ürün işlemleri, tedarikçilerle pazarlık, envanter kontrolü, fiyat bilgilerinin toplanması ve fiyatlandırma

Ünite7 - Diğer Pazarlama İletişim Araçları

· Bir hızlı tüketim ürünleri firmasının eğitim bakanlığı ile bir öğretim yılı boyunca çocukların ergenlik dönemi gelişmeleri ile ilgili olarak okullarda yürüttüğü faaliyetler => sosyal kampanya
· Sosyal kampanyalar => kitlesel boyutla olmayabilir, birincil amaç olumsuz olan ürünün pazarlanmasıdır, birincil amaç olumlu ürünün pazarlanmasıdır. Kampanyalar ticari kuruluşlar tarafından da yürütülebilir.
· Amaca yönelik pazarlama=> uzun ya da kısa dönemli olabilir, hayır amaçlı faaliyetler değildir, tüketici her iki tarafa da destek olur. Kar amaçsız kuruluşun amacı, kar amacı güden bir kuruluşun amacı için kullanılır.
· Sponsorluk=> işletmelerin kurum amacı için olumlu etkisi olur. Her iki taraf içinde bir yarar konusudur, bir işletme tarafından kurumsal düzeyde yapılabilir. Bir kişiye bireysel olarak sponsorluk yapılabilir.
· Sponsorluğun üstünlükleri=> rekabet üstünlüğü sağlar, yoğun personel kaynağı gerektirir,
çaba ve bilgi gerektirir, zaman alıcıdır.
· Sponsorluk ile amaca yönelik pazarlama arasında nasıl bir fark vardır=> amaca yönelik pazarlama ticari kuruluş kar amaçsız kuruluş ve müşterinin bir araya gelmesiyle işlevlik kazanır. Sponsorluk ise rekabet üstünlüğü sağlar.
· Sosyal medya=> kullanım amaçlarından biriside eğlencedir. Herkes içerik üretir. İçerik herkes tarafından tüketilir. Pazarlama iletişiminde yer alan ilgili tarafların hepsi yararlanabilir.
· Katalogla satış doğrudan posta pazarlama medyası uygulamalarındandır.
· Bir tiyatro oyununda bir oyuncunun diğerine kullandığı parfümden marka adını vererek söz etmesi => marka yerleştirme pazarlama iletişimi uygulamasıdır.
· Doğrudan pazarlamanın güçlü yönleri=> Pazar bölümlendirme, sıklık, esneklik, seçicilik, zamanlama, maliyet, etkinliğin ölçümü, uzun dönemli ilişki
· Doğrudan pazarlamanın zayıf yönleri=> içerik, imaj sorunu, kesinlik, telefonla satış uygulaması
· Veri madenciliği faaliyetleri=> ileri istatiksel analizler, modelleme teknikleri, uygun hedef kitlenin tespit edilebilmesi, kitleye uygun araç ve yöntemlerle ulaşılabilmesi
· Doğrudan pazarlamada kullanılan medyalar=> doğrudan posta, doğrudan satış, tele pazarlama, kitlesel medya uygulamaları
· Marka yerleştirme ve kapsamındaki karakterler=> marka, kullanım biçimi, televizyon dizisi, yapım
· Fuarların özellikleri => mutlaka belirli bir konuda uzmanlaşmak zorunda değildirler. Periyodik olarak düzenlenirler. Genellikle aynı yerlerde düzenlenirler. Belirli bir takvime bağlı olarak düzenlenirler.
· Ticari fuarların faaliyetleri => bir çatı altında bir araya gelirler. Ürünlerin özellikleri ya da yararları hakkında ayrıntılı bilgi edinme şansı elde edilebilir. Uluslararası düzeyde olabilirler. Düzenlendiği bölgeye sosyo –kültürel etkinlikler sağlar.
· Uluslararası İzmir fuarı hangi fuar tipine aittir=> genel fuarlar
· Expo organizasyonları=> uluslararası sergi. 3-5 yıl aralı yapılan fuarlar. Katılımcıların ve üreticilerin ürünlerini tanıttıkları fuarlardır. Gelecek vizyonların yansıtıldığı iletişim ortamlarıdır.
· Entegre fuarlar=> sütçülük ve sütün ürünleri alanında kullanılan mahinelerin sergilendiği fuar.
· Fuarları diğer pazarlama iletişimi araçlarından özellikle farklı kılan yönü=> farklı kültürlerden kişilerin gelmesi kültürel etkileşimin gerçekleşmesini ve fuarın düzenlendiği şeklin farklı kültürlerin temsilcileri ile bir araya gelmesini sağlar.
· Sosyal medya kapsamında bireyler hangi amaçlarla bir araya gelirler=> iletişim, iş birliği, eğitim, eğlence
· Sosyal medya pazarlama iletişimi açısından çok önemlidir. Bu durum => internet tüketiciler için en önemli ve en sık kullanılan iletişim kanalı haline gelmiştir. Tüketiciler televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi mecmualardaki reklamları daha az tercih eder hale gelmeleri, şirketler tarafından yapılan reklamların daha güvenilir olmaları. Tüketiciler karar verme ve satın alma sürecinde daha fazla oranda farklı sosyal medya ortamlarına başvurur hale gelmektedir.
· Perakendeci kuruluşlar mağaza kartı uygulamaları aracılığıyla veri tabanlarını ne şekilde oluşturmaktadır=> uygun verilerinin toplanmasıyla ya da elde edilmesiyle
· Sosyal medyada pazarlama ve tüketicinin bir araya gelmesi içeriğini nasıl etkiler=> iş
birliği, eğitim ve eğlence amaçları ile bir araya gelirler.
· Can Dostları Hareketi=> okul servis sürücülerinin trafikte sorumluluk bilincini arttırmayı amaçlar.
· Katalogla satış hangi doğrudan pazarlama medyası uygulamalarındandır=> doğrudan pasta

Ünite 8 - Pazarlama İletişimi Planlama Süreçleri

· Pazarlama iletişimi karması=> satış tutundurma, halkla ilişkiler, reklam, kişisel satış
· Pazarlama iletişim öğelerin seçimi ile ilgili kararların alınmasında göz önünde bulundurulması gereken etmenler=> pazarın gelişimi, pazarın yapısı, işletmelerin yetenekleri, itme ve çekme stratejisinin kullanılması
· Üretici işletmenin pazarlama iletişimi faaliyetlerini nihai tüketicilere yönelttiği strateji=> çekme stratejisi
· Medya seçiminde göz önünde bulundurulması gereken faktörler=> maliyetler, ürün özellikleri, hedef kitle, mesaj iletme yeterliliği
· Medya seçiminde izlenecek temel adımlar => ulaşma sıklık ve etkiye karar vermek, temel medya çeşitleri arasında seçim yapmak, zamanlamaya karar vermek, Spesifik medya araçları arasında seçim yapmak.
· Tüketicilerle hem anında bir tepki elde etmek hem de müşteri ilişkileri oluşturmak için e-mail, telefon, internet gibi araçların kullanıldığı pazarlama iletişimi=> doğrudan pazarlama
· Pazarlama iletişimi, planlama sürecinin basamakları=> amaçların belirlenmesi, , mesaj ve medya stratejinin belirlenmesi, durum analizi, pazarlama iletişimi öğelerinin denetlenmesi
· İletişim çabalarının yöneltileceği mesajın hedefini oluşturan kişi ya da gruplar=> hedef kitle
· Hedef kitle belirlenmedeki kriterler => ölçülebilir olma, yeterli olma, ulaşılabilir olma, uygun olma
· Bir işletme kendi içyapısı, Pazar durumu ve rakiplerin korunumu ile ilgili verilerin analizini gerçekleştirmek=> SWOT analizi
· Pazarlama iletişimi planlama süreci=> uygulama, strateji, durum analizi, amaçlar
· Satışçıları etkileyen faktörler=> ürün kalitesi, fiyat, dağıtım, rekabet
· Pazarlama iletişimi amaçları=> ürün ya da kurum hakkında bilgi vermek. Ürün ve marka farkındalığı sağlamak, satışları arttırmak ve desteklemek, yeni ürünler sunmak
· Toyota Prius hedef kitle seçimi=> demografik bölünmeye ve coğrafik bölünmeye göre hedef Pazar seçmek
· Reklamın zayıf yönleri=> kişisel olmaması ve ikna edici olmayabilmesi, tek yönlü iletişime dayanması, yüksek maliyet, iyi geribildirim olma zorluğu
· Pazarlama iletişimi öğelerinden halkla ilişkilerin güçlü yönleri=> güçlü inandırıcılık, geniş kitlelere ulaşma, toplumsal açıdan iyi niyet oluşturması, sosyal paydaşlarla iletişim kurma başarısı
· Bütçenin belirlenmesinde sıklıkla kullanılan bütçe belirleme yöntemleri=> satışların yüzdesi yöntemi, amaç ve görev yöntemi, yatırımın karlılığı yöntemi, rakiplere göre bütçeleme yöntemi
· Ürünün türü açıklaması=> ürün çeşidi, karmaşıklık düzeyi, riski ve ek hizmetler gerektirip gerektirmediği göz önüne alınır
· Reklam yapanlar açısından=> üretici reklamı, araç reklamı, siyasal reklam, hizmet işletmesi reklamı
· Bafra, Myers ve Roker’e göre reklam hedefleri=> yeni marka yada logosunu açıklamak, ürün kategorisini tanıtmak, diğer iletişim çalışmalarını desteklemek, işletmenin saygınlığını arttırmak.
· Ürün katmanlarının temel düzeyi=> çekirdek yarar
· Fuarları diğer pazarlama iletişimi araçlarından özellikle farklı kılan yönü => iletişimin etkinliğinin en üst noktaya çıkmasını sağlayabilecek bir etkileşim oluşturmaktadır.
· Bir satış mağazasından müşterilerine doğum günlerinde tebrik kartları gönderilmesi doğrudan pazarlamanın hangi üstünlüğüdür => kişiselleştirme
· Aracılara yönelik satış tutundurma araçları => Satış noktası malzemeleri, yarışmalar, ticari indirim ve armağanlar, bayi toplantıları
·
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,333
Mesajlar
134,186
Kullanıcılar
90,530
Son üye
assoveDrobre
Üst