Aöf Sosyal Hizmet Kuruluşları 3. Ünite Ders Notları

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,889
Tepkime puanı
21
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
Ünite 3
SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI

ÇOCUKLAR VE GENÇLERE YÖNELİK SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI

Sosyal hizmetler herhangi bir sebeple sosyal veya ekonomik yoksunluklarla karşılaşan kişilere ve ailelere yarar sağlamak,destek olmak,insan haysiyetine uygun yaşayış düzeninin gerçekleşmesine katkıda bulunmak hedefine yönelmiş hizmetlerdir.Sosyal çalışma yaklaşımlarının uygulandığı yerler sosyal hizmet kuruluşlarıdır.Sosyal hizmetlerin çocuk odaklı uygulamalarında temel amaç,çocuğun psiko-sosyal ve bedensel bütünlük içinde yetiştirilmesi,eğitilmesi ve yaşama hazırlanmasıdır.

SOSYAL HİZMET KURULUŞLARININ ÖRGÜTSEL YAPISI

Ülkemizde çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmetler,kamu sektöründeki kurumlar,yerel yönetimler,özel sektör kurumları,sivil toplum örgütleri ve üniversitelerde yürütülmektedir.

KAMU KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim,danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek,korunmaya ve yardıma muhtaç çocukların tespiti,korunması,bakımı,yerleştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek,bu hizmetler için gündüzlü ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarının açılması ve işletilmesi görevi aile ve sosyal politikalar bakanlığına verilmiştir.Çocuk hizmetleri genel müdürlüğü bünyesinde kurulan,koruyucu ve önleyici hizmetleri daire başkanlığı,Aile yanında destek hizmetleri daire başkanlığı,Eğitim ve toplumsal destek hizmetleri daire başkanlığı,Bakım hizmetleri daire başkanlığı,Sosyal rehabilitasyon hizmetleri daire başkanlığı ve Çocuk hakları daire başkanlığı aracılığı ile çocuklara yönelik sosyal hizmetler yürütülmektedir.

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Koruyucu hizmetler,önleyici hizmetler,risk alanları belirleme ve önleme özel kuruluşlar birimlerinden oluşur.Görevleri;
*Aile ve çocuk arasındaki ilişkiyi güçlendirme amacıyla gerekli müdahale yöntemleri geliştirmek
*Çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici planların hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve koordine etmek
*Acil müdahale ekiplerinin oluşturulması ve hizmetlerin yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemek
*Kısa süreli aile yanından uzaklaşması gereken çocuklar ve bu çocukların ailelerine ilişkin çalışmaları düzenlemek
*Kamu ve özel kişilere verilen kreş hizmetinin esaslarını belirlemektir.

AİLE YANINDA DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

*Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan kişi ve ailelerin çocuklarının ailesi yada yakınları tarafından bakılıp eğitimlerinin sağlanmasına yönelik olarak sosyal ve ekonomik destek sağlamak,
*Çocukların aileleri yanında bakımlarına yönelik sosyal ve ekonomik hizmetleri vermek
*Çocuk odaklı sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde kullanılacak ödeneğin illere dağıtılmasına yönelik planlamayı yapmak,ilgili birimlere iletilmesini sağlamak
*Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerinin uygulanması,yaygınlaştırılması için politikalar belirlemek,toplumu bilinçlendirici çalışmalar yapmaktır.

EĞİTİM VE TOPLUMSAL DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

*Sosyal hizmet kuruluşlarında bakım ve destek altında olan çocukların eğitim başarılarını arttırmak için tedbirler almak,programlar hazırlamak
*Çocukların psikososyal açıdan desteklenmesi konusunda gerek kurum içi gerekse ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin tedbirler almaktır.

TOPLUM İÇİNDE İZLEME VE İŞE YERLEŞTİRMEYE İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER

2828 sayılı kanuna 3413 sayılı kanunla eklenen Ek1 madde hükümlerinden korunmaya muhtaç çocukların işe yerleştirilmesine ilişkin,haklarında korunma kararı alınmış olupda;a)Reşit oluncaya kadar sosyal hizmet kuruluşlarında kalmış,b)Bir koruyucu aile yanına yerleştirilmiş,c)Ayni ve nakdi yardım yapılarak ailesinin yanına gönderilmiş korunmaya muhtaç çocuklar yararlanmaktadır.Kanunun amacı;gençlerimizin bir iş veya meslek sahibi edilerek kendi kendilerine yeterli olabilmelerinin sağlanması ve kurumdan ayrıldıktan sonra sosyal güvencesi olan bir işe yerleştirilmeleri,yaşamlarını devam ettirecek gelir kazanmaları ve böylece topluma yararlı bireyler olmalarıdır.2828 sayılı SHÇEK yasasına göre,korunmaya muhtaç çocuk,beden ruh ve ahlak gelişimleri veya şahsi güvenlikleri tehlikede olup;a)Ana veya babasız,ana babasız b)Ana veya babası veya her ikisi tarafından terk edilen,c)Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,d)Ana veya babası tarafından ihmal edilip fuhuş,dilencilik,alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanma gibi her türlü sosyal tehlikelere karşı savunmasız ve başıboş bırakılan çocuklar olarak tanımlanmıştır.5395 sayılı çocuk koruma kanununda korunma ihtiyacı olan çocuk:Bedensel,zihinsel,ahlaki,sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlike de olan,ihmal veya istismar edilen yada suç mağduru çocuğu ifade eder.Suça sürüklenen çocuk:Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan yada işlediği fiilden dolayı hakkın da güvenlik tedbirine karar verilen çocuğu ifade eder.

KORUNMA/TEDBİR KARARLARIN ALINMASI,SÜRESİ VE KALDIRILMASI

2828 sayılı kanuna göre;korumaya muhtaç çocukların araştırılıp bulunması,durumların incelenmesi görevi il müdürlüklerinin sorumluluğundadır.Bu çocukların bildirilmesinde,mahalli mülki amirler,sağlık kurum ve kuruluşları,köy muhtarları,genel kolluk kuvvetleri,belediye zabıta memurları görevlidir.İl müdürlüklerinde görevli sosyal çalışmacı tarafından incelenmesi yapılan ve korunma altına alınması uygun görülen çocuklara yetkili ve görevli mahkemelerden korunma/tedbir kararı alınır.Korunma kararı genel olarak reşit olana kadar devam eder.

BAKIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

*18 yaş grubunda olup,haklarında korunma kararı veya bakım tedbiri alınmış olup kuruluş bakımında bulunan çocukların korunması,bakımı,eğitimi,bir iş veya meslek sahibi yapılarak topluma yararlı bireyler haline getirilmeleri ile ilgili her türlü çalışmayı yapmak ve izlemek,
*Özel durumları ve gereksinimleri olan çocukları için yeni hizmet modelleri planlamak ve geliştirmek,
*Mevcut kuruluşların denetim ve rehberliğini yapmak,ihtiyaç ve sorunları belirlemek ve çözümü yönünde rehberlik yapmaktır.

SOSYAL REHABİLİTASYON HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

Suça yönelen çocukların rehabilitasyonu,suç mağduru çocukların rehabilitasyonu ve sokakta risk altındaki çocukların rehabilitasyonları birimlerinden oluşmaktadır.Görevleri;
*Suça itilmiş olan çocuklara yönelik politikalar oluşturarak koruma,bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin planlanması,uygulanmasını ve izlenimini yapmak,
*Refakatsiz sığınmacı çocuklara yönelik koruma,bakım,eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini yürütmektir.

ÇOCUK HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ

Çocuk haklarının izlenmesi ve koordinasyonu,çocuk hakları raporlama,çocuk hakları tanıtım ve bilinçlendirme birimlerinden oluşmaktadır.Görevleri;
*Çocuk hakları izleme ve değerlendirme kurulunun sekreterya işlemlerini yürütmek,
*Türkiye’de çocuklarla ilgili yasaların çocuk hakları sözleşmesine uyumluluğunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
*Çocuk haklarının toplumda bilinirliği ve uygulanmasını sağlamaya yönelik yazılı,görsel,internet ortamı materyal hazırlamak ve ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırmak,
*Her ilde oluşturulan çocuk hakları il komiteleri ve il yetişkin komitelerinin çalışmalarına rehberlik etmek,düzenli toplantılar yapmak ve koordine etmektir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli eğitim bakanlığının 222 sayılı kanunun 2.maddesinde kız ve erkek çocuklarının zorunlu olarak ilköğretimin devlet okullarında parasız olduğunu belirtmekte,12.maddesinde mecburi ilköğretim çağında bulundukları halde zihnen,bedenen,ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmelerini sağlama yükümlülüğü getirilmiştir.Bakanlık bu yükümlülüğünü bünyesinde yer alan bir ana hizmet birimi olarak özel eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri aracılığıyla yerine getirmektedir.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

0-18 yaş arasında bulunan terk edilmiş,başıboş ve kaçak çocukları tespit,suça yönelmelerini engellemek,onların bakım ve gözetimlerini sağlamak gibi sosyal hizmet nitelikli etkinlikleri vardır.Bakanlık bu görevlerini illerde il emniyet müdürlüklerinde kurulan çocuk şube müdürlükleri,ilçelerde ilçe emniyet müdürlüklerinde,amirliklerinde kurulan çocuk büro amirliği ile yürütülür.

VALİLİKLER

Valiliklerin çocuk koruma kanunu kapsamında illerde koruyucu ve destekleyici önlemlerin yerine getirilmesinde kurumlar arasında bağlantı,düzen ve eşgüdümü sağlamak görevleri vardır.

ADALET BAKANLIĞI

Adalet bakanlığı tüm tutuklu ve hükümlülere ayrıca özellikle çocuklara yönelik sosyal hizmet uygulamalarına yönelik görev üstlenmiştir.

AİLE MAHKEMELERİ

Adalet bakanlığınca hakimler ve savcılar yüksek kurulunun olumlu görüşü alınarak her ilde merkez nüfusu yüz binin üzerindeki her ilçede,tek hacimli ve asliye mahkemesi derecesinde almak üzere kurulur.

ÇOCUK MAHKEMELERİ

Çocukluk suçluluğunu kontrol altına almakla yükümlü çocuk adalet sisteminin en önemli basamaklarından birisidir.Çocuk mahkemeleri genel olarak çocuğun korunması,sosyalleşmesi,tedavisi ve rehabilite edilmesi gibi amaçlara hizmet eder.Çocuk mahkemesi;suçlu,bağımlı veya ihmal edilmiş çocukların yargılamasını gerçekleştiren bir kanun mahkemesidir.İlk çocuk mahkemesi 1987 yılında Ankara’da kurulmuştur.Şuanda toplam altı tane çocuk mahkemesi vardır.

DENETİMLİ SERBESTLİK VE KORUMA KOLLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Suçtan zarar gören çocukların karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde danışmanlık yapmak ve bu çocuklara yardımcı olmak,hükümlülerin yeniden suç işlemesinin önlenmesi ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı etkenleri güçlendirmek için çalışmalar yapar.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık bakanlığının,herkesin hayatını bedenen,ruhen ve sosyal bakımdan tam iyililik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak,bulaşıcı,salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu,tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yerine getirmek,ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlanması hizmetlerini yapmak görevleri vardır.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Gençlere yönelik istismarın ve şiddetin engellenmesi ile gençler arasında her türlü ayrımcılığın giderilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu hususlarda öneriler geliştirmek,gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik kamplarının kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek,bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,gençleri kötü alışkanlıklardan korumak gibi görevleri vardır.

İL ÖZEL İDARELERİ

Sağlık,gençlik ve spor,kültür,sanat,sosyal hizmet ve yardımlar,yoksullara mikro kredi verilmesi,ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini,binaların yapımı,bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetlerin yürütülmesi görevleri vardır.

BELEDİYELER

Belediyeleri görev ve sorumlulukları şunlardır;
*Sosyal hizmet ve yardım,meslek,beceri kazandırma hizmetlerini yapma veya yaptırma
*Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000’i geçen belediyeler için kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma,
*Gıda bankacılığı yapma,
*Okul öncesi eğitim kurumları ile sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilmek ve işletebilmektir.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

Büyükşehir belediyelerinin,sağlık merkezleri,hastaneler,gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler,yaşlılar,engelliler,kadınlar,gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek,geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak,meslek ve beceri kazandırma kursları açmak,işletmek veya işlettirmek bu hizmetleri yürütürken üniversiteler,yüksekokullar,meslek liseleri,kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile iş birliği yapmak gibi görevleri vardır.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER

Çocuk istismarını ve ihmalini önleme derneği;Bireyin doğum öncesinden başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlıklı bir biçimde yetişmesini sağlamak fiziksel,duygusal ve cinsel istismarını önlemek için bilimsel bilgilerle bilgi elde etmek ve üretmek,ihmal edilen çocukların tedavisi konusunda danışmanlık yapmaktır.

ULUSLAR ARASI ÇOCUK MERKEZİ

Uluslar arası çocuk merkezi bir sivil toplum örgütüdür.Merkez,her yaştaki çocukların,gençlerin,kadınların aile ve toplum içindeki bedensel,zihinsel ve sosyal sağlığının gelişmesine yönelik hak temelli çalışmalar gerçekleştirmektir.

GÜNDEM:ÇOCUK!DERNEĞİ

Her çocuğun hak sahibi eşit,özgür ve onurlu birer birey olarak barış içerisinde iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü ısrarla savunan bir sivil toplum örgütüdür.

ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN GENÇLERLE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Kanunla ihtilafa düşmüş;ceza,tutuk ve eğitim evlerinde bulunan tahliye edilmiş veya mağdur durumda olan gruplar başta olmak üzere tüm risk altındaki çocuklar ve gençlerin ivedi ve temel ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumsal yaşama uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla hizmetlerini sürdürmektedirler.

TÜRKİYE ÇOCUKLARINA YENİDEN ÖZGÜRLÜK VAKFI

Suça sürüklenerek yasalarla sorun yaşayan çocuk ve gençlerin toplumsal yaşama aktif ve üretken bir biçimde katılmalarına destek olmak amacıyla kurulmuştur.

ANKARA ÇOCUK HAKLARI PLATFORMU
Türkiye’de insan hakları çerçevesinde tüm çocukların haklarının önceliği ve yüksek yararının gözetildiği,kendilerini ilgilendiren her konuda söz sahibi olduğu,kararlara etkin katılım gösterebildiği,demokratik toplumsal bir yapının oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla bir araya gelen hükümet dışı örgütlerin oluşturduğu bir platformdur.

ÇOCUKLARA YÖNELİK TİCARİ CİNSEL SÖMÜRÜ İLE MÜCADELE AĞI

Türkiye’de çocuk fuhuşu,çocuk porno grafisi ve çocuğa yönelik ticari cinsel sömürünün ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak üzere 2008 yılında kurulmuştur.

ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER

Çocuk koruma uygulama ve araştırma merkezleri üniversiteler bünyesinde uygulama ve araştırma merkezleri YÖK tarafından belirlenen esas ve kurallara göre kurulmaktadırlar.üniversite hastaneleri içinde kurulan hastane temelli çocuk koruma merkezleri birimlerinin görevi üniversite hastanelerine başvuran korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların ihmal ve istismardan korunması için çalışmak,değerlendirmek,tanı,tedavi,korunma ve izlenmelerini gerçekleştirmedir.

ÇOCUK ÇALIŞMA BİRİMLERİ
Çocuğa her alanda öncelik ve önem verilmesini ve çocuğun yararının gözetilmesini sağlamak üzere tüm çocuklar için fırsat eşitliği yaratmaya yönelik araştırma odaklı çalışmalar yapmakta,bu alandaki ilgili paydaşlara destek vermektedir.

ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SOSYAL HİZMETLER

Özel sektöre bağlı olarak kreş ve gündüz bakımevleri,bakım ve rehabilitasyon merkezleri ve aile danışma merkezleri ücretli sosyal hizmetlerdir.

SOSYAL HİZMET KURULUŞLARININ VE HİZMETTEN YARARLANANLARIN NİTELİKLERİ

TEDAVİ EDİCİ SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI

KORUMA BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

Suça yöneldikleri tespit edilen çocukların davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı ,bu süreçte aile,yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü 7-18 yaş kız ve erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet
kuruluşlarıdır.

BAKIM VE SOSYAL REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

Duygusal,cinsel veya fiziksel istismara uğradıkları tespit edilen çocukların olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan travma veya davranış bozukluklarını gidermek amacıyla rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar geçici süre bakım ve korunmalarının sağlandığı,bu süreçte aile,yakın çevre ve toplum ile ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü kız,erkek çocuklara yönelik ayrı ayrı yapılandırılan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

0-6,7-12,13-18 yaşlar arasındaki zihinsel engelli çocuklara yatılı veya gündüzlü olmak üzere bakım,rehabilitasyon ve danışmanlık hizmeti sağlayan kuruluşlardır.

ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZLERİ

Eşler arası anlaşmazlık,ihmal,hastalık,kötü alışkanlık,yoksulluk,terk ve benzeri nedenlerle sokağa düşerek sosyal tehlike ile karşı karşıya kalan veya sokakta çalıştırılan 7-18 yaş arası çocuk ve gençlerin geçici süre ile rehabilitasyonlarını ve topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak amacıyla kurulan yatılı ve gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

GÖZLEM EVLERİ

Gezici sosyal hizmet ekipleri veya kamu özel kurumlar veya kişiler tarafından belirlenen veya bildirilen sokakta yaşayan ve çalışan çocukların ön incelemelerinin yapıldığı ve giyim,beslenme,sağlık,temizlik gereksinimlerinin karşılandığı gerektiğinde kısa süreli barınma hizmetinin verildiği aileler ile bağlantıların kurulduğu çocukların durum ve özelliklerine uygun kuruluşlarla işbirliği veya havale işlemlerinin yapıldığı ilk müdahale birimleridir.

EĞİTİMEVLERİ

Amacı,12-18 yaş grubu arasında olup işlediği bir fiil sonucu hüküm giymiş olan çocukların yeniden eğitilerek suç ve suçun sonuçlarından arındırılıp iyi halli olarak topluma yeniden kazandırılmalrını sağlamaktır.

YATILI BAKIM VE KORUMA HİZMETİ VEREN SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI

13-18 yaş arası korunmaya muhtaç çocukları korumak,bakmak ve bir iş veya meslek sahibi edinmelerini ve topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamakla görevli ve yükümlü olan yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

SEVGİ EVLERİ

Kuruluş bakımı yerine daha küçük birimlerde,aile ortamına benzer yapılar ve ilişki sistemi içerisinde 0-12 yaş grubundaki 10-12 çocuğun barınıp yaşamlarını sürdürebileceğini temel gereksinimlerinin karşılanabileceği,küçük müstakil binalardan oluşturulan site içerisinde bakımın sağlanmasıdır.

ÇOCUK EVLERİ

Her ilin soyal-kültürel ve fiziksel yapısı çocuk yetiştirmeye uygun bölgelerde tercihen il merkezinde okullara ve hastanelere yakın bağış olarak alınan ve özellikle lojman olarak kullanılan apartman dairesi veya müstakil dairelerde 0-18 yaş grubu 6-8 çocuğun bir ev ortamı yaratılarak korunma ve bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

ÇOCUK YUVALARI

0-12 yaş arası korunmaya muhtaç çocukların bedensel,eğitsel,psikososyal gelişimlerini sağlıklı bir kişilik ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamakla görevli ve yükümlü yatılı sosyal hizmet kuruluşlarıdır.

GÜNDÜZ BAKIMI VEREN SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ
Çalışan anne babanın 0-6 yaş grubundaki çocuklarının bakımlarını gerçekleştirmek,bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak,geliştirmek ve bu çocuklara temel değer ve alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla ücretli kreş ve gündüz bakımevi hizmetleri yürütülür.

ÜCRETSİZ BAKIM HİZMETİ

Çocuk hizmetleri genel müdürlüğünün koruyucu ve önleyici bir hizmet modeli olarak geliştirilen ücretsiz bakım hizmeti ile ekonomik güçlük içinde bulunan ailelerin çocuklarına özel kreş ve gündüz bakımevleri yönetmeliğinin 27.maddesi gereğince ücretsiz bakım ve eğitim hizmeti verilmektedir.

DANIŞMANLIK,REHBERLİK,KORUYUCU ÖNLEYİCİ HİZMET VEREN SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Buralarda rehberlik ve psikoljik danışma ve özel eğitim hizmetleri bölümleri bulunur.RAM’ların hizmetlerinden psikolojik danışmanlık olmak üzere şahsi başvuru yapan kişiler yada okul veya ilgili kurum ve kuruluşlardan gönderilen öğrenciler veya bireyler yararlanabilir.

ADOLESAN GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK MERKEZLERİ

Ergenlik dönemindeki 10-24 yaş grubundaki gençlere hitap eden bu merkezlerde bilgi,eğitim ve danışmanlık ve hastalıklar ile ilgili teşhis ve tedavi,fiziksel büyüme,cinsel ve psiko sosyal gelişim,psikolojik probelmler,cinsel sağlık ve üreme sağlığı danışmanlığı,cinsel istismar ve şiddet,aile planlaması istenmeyen gebelikler için danışmanlık ve rehberlik,sigara ve madde bağımlılığına yönelik danışmanlık ve yönlendirme,gebelik sırasında ve sonrasında sağlık hizmetleri verilmektedir.

GENÇLİK MERKEZLERİ

Gençlerin serbest zamanlarını ilgi,istek ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerle değerlendirmelerine olanak sağlayan,kişisel gelişimlerini destekleyen kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri bünyesinde uygulama yürüten kuruluşlardır.

ÇOCUK HAKLARI MERKEZLERİ/KOMİSYONLARI

Barolara bağlı ihmal ve istismara uğrayan eğitimine devam edemeyen anne ve babası ile görüşemeyen çocuk ticaretine,fuhuşa ve porno grafiye maruz kalan,kötü koşullar da çalıştırılan,çalıştırılmaması gereken yaşta zorla çalıştırılan,nüfus kaydında sorun olan,herhangi bir nedenle okulunu değiştirmek zorunda kalan devam eden bir davada avukata ihtiyaç duyan sanık veya mağdur çocuklara hukuki yardım ve danışmanlık veren merkezlerdir.

DEĞERLENDİRME HİZMETİ VEREN SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI

ÇOCUK KORUMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ/BİRİMLERİ
Çocuk koruma uygulama ve araştırma merkezleri,ihmal ve istismara uğramış,korunmaya muhtaş olan çocukların tanı,tedavi,korunma ve izlenmelerine ilişkin uygulamalar ve araştırmaların yapıldığı üniversite hastanelerinin içinde yer alan çok disiplinli hastane temelli merkezlerdir.

ÇOCUK İZLEM MERKEZLERİ

Çocuklara yönelik cinsel istismar ile mücadele kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde pilot il olarak Ankara’da sağlık bakanlığına bağlı hastane bünyesinde Sağlık,Adalet,İçişleri,Milli Eğitim bakanlıkları ile Adli Tıp kurumu,SHÇEK ve üniversitelerin çocuk birimlerinin eş güdümlü çalışmaları sonucunda çocuk izlem merkezleri (ÇİM) oluşturulmuştur

ÇOCUK BİRİMİ/MERKEZLERİ

Çocuk suçlarını önlemek,suça maruz kalan,suça sürüklenen ve suç işleyen çocukları korumak ve topluma kazandırmak,çocukları suça iten etkenleri araştırmak alınabilecek önlemleri tespit etmek,korunmaya ve yardıma muhtaç,mağdur,suç işleyen,kaybolan ve bulunan,okula gönderilmeyen çocuklarla ilgili adli işlemleri yürütmek görevleri olan çocuk birimleri jandarmaya bağlı olarak görev yapmaktadırlar.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,230
Mesajlar
134,042
Kullanıcılar
90,424
Son üye
Ece10
Üst