Aöf Sosyolojiye Giriş Dersi 3.Ünite Ders Notları

tremendous

Forum Yöneticisi
Katılım
11 Ara 2012
Mesajlar
1,781
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Bölüm:
MEZUN
Şehir:
İstanbul
Aöf Sosyolojiye Giriş Dersi 3.Ünite Ders Notları


TOPLUMSAL DEĞİŞME

• Toplumsal yapının kurumların toplumsal ilişkiler ağının davranış kalıplarının toplumsal norm ve değerlerinin zaman içimde olumlu veya olumsuz değişimini ifade eder.
• Nötr bir kavramdır – Planlı ve plansız da olabilir.
• Toplumsal değişme denince ilk akla gelen , Gelişme ve ilerleme kavramlarıdır.

TOPLUMSAL DEĞİŞMEYİ ETKİLİYEN FAKTÖRLER

• Fiziki çevre ve Kültürel faktörler• Teknoloji faktörü ve Demografik faktör

TOPLUMSAL DEĞİŞME İLE İLGİLİ TEMEL YAKLAŞIMLAR

Anthony Giddens modern dünyadaki Toplumları 4 Grupta Toplamıştır.
• Birinci Dünya toplumları (gelişmiş ülkeler)• İkinci " " (Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa)• Üçüncü " " (Gelişmekte olan toplumlar)• Yeni sanayileşen ülkeler (Brezilya, Türkiye)

EVRİMCİ YAKLAŞIMIN TEMEL İDDİALARI

• Evrim süreklidir ani değişmeler yoktur ve Evrim bütün toplumlarda görülür
• Evrimin belirli bir yönü vardır ve Doğal bir süreçtir
• Herhangi bir birim için kendi potansiyellerini gerçekleştirme sürecidir ve Zorunlu ve kaçınılmazdır
• Durağan ve düzenli toplum anlayışına sahiptir ve Amacı toplumsal aşamaların kanunlarını bulmaktır
• Avrupa toplumunu diğer toplumlara göre en üst ve model alması eleştirilmesine neden olmuştur
• Etnosantrik ve Avruğa merkezci bir bakışa sahiptir
• Comte evrimci yaklaşımın önde gelen isimlerindendir ve pozitivist bilim anlayışına sahiptir.

Etnosantrizm :
• Bir toplumun kendine özgü kültürel değerlerinden yola çıkarak diğer toplumların incelenmesi ve bunun sonucunda belirli yargılarda bulunulmasıdır.
Avrupamerkezcilik :
• Avrupanın ideal bir model ya da ölçüt olarak ele alınıp Avrupa dışı toplumların bu bakış açısına göre analiz edilmesidir.
Pozitif Bilim :
• Bizim gözlenebilir olgular ve onlar arası ilişkiler dışında hiçbir şeyin bilgisine sahip olamayacağımız inancına dayanır. Gözlenebilir olaylarla ilgilidir.
Karl Marx :
• Evrimci yaklaşımın temelini oluşturan , Durağan ve düzenli toplum anlayışına karşı çıkar
• Çatışma, toplumun temel özelliğidir. Tarih anlayışı , diyalektik materyalizme dayanır.
• Toplumsal değişmenin nedeni ; bireylerin düşence ve inançları değil, esas olarak ekonomik etmenler, üretim güçlerinde ortaya çıkan değişimdir.

Max Weber :

• Toplumsal değişmeyi, bir toplum biçiminden diğer toplum biçimine geçiş olarak açıklamaya çalışır
• Geleneksel Toplum ; Dünya algılayışının geleneklerine göre belirlendiği toplumdur. Geleneksel bağlara ve statüye dayalı toplumdur.
• Modern Toplum ; bunun tersine rasyonel düşünme biçiminin hayatın bütün alanlarına yayıldığı toplumdur. Resmi anlaşmalara ve yasal düzenlemelere dayalıdır.
Modernleşme Okulu :
• Azgelişmişliğin nedenini az gelişmiş ülkelerde arar
• Görüşleri= Çevre ülkelerin az gelişmişlik nedeni kapitalist ülkelerdir
• Kapitalizm uluslar arası düzeyle örgütlenmektedir
• Merkez, çevre ve yarı çevre olmak üzere üç iş bölümü vardır.
• Evrimci yaklaşımı benimsemiştir ve ideal model olarak ABD yi ele almaktadır
• Parons, Bert Hozelist, Walt withman RastowWalt Whitman Rostow Modern Toplumların geçirdiği dönüşümü beş EVRENSEL AŞAMA da açıklar

Geleneksel Toplum

ilkel teknoloji ve tarıma dayalı sınırlı üretim.
Ekonomik Kalkınmanın Ön Koşulları
- Tarım ve endüstride yeni üretim fonk.kullanılmaya başlandı
Kalkış
– İlk gerçekleştiren ülke İngiltere dir.
Olgunluk
–Modern teknoloji bütün endüstride kullanılmaya başlanmıştır.
Yaygın Tüketim
–Gelişmiş dayanıklı tüketim malzemeleri ve hizmet sektöründe kullanıldı

Bağımlılık Okulu :

• Modernleşmeyi eleştirmek için ortaya çıkmıştır.
• Geleneksel – Modern toplum yerine , Merkez – Çevre ya da Metropol – uydu ikiliğini kullanmıştır.
• 1960 larda Andre Gunder Frank tarafından geliştirilmiştir
Dünya Sistemi Yaklaşımı :
• Immanuel Wallerstein tarafından bağımlılık okuluna tarihsellik katmak amacıyla oluşturulmuştur
• Küresel düzeyde kapitalist üretim biçiminin nasıl işlediğini açıklamaya çalışır.

Küreselleşme :
• Dünya da ortaya çıkan yeni değişim ve dönüşümleri açıklamak için kullanılmaktadır .
Küreselleşme İle ilgili Temel Yaklaşımlar :
• Kuşkucular : Küreselleşme karşıtıdırlar .Bölgeselleşme üzerinde durmayı savunurlar.
• Aşırı Küreselleşmeciler : Küreselleşme konusunda kuşkucuların karşısındadırlar.
• Dönüşümcüler : Diğer ikisine de mesafeli yaklaşır.
Küreselleşme Sürecinin Tarihsil Gelişimi : Robertson tarafından
• Oluşum aşaması : Yeni ulusların ortaya çıkışı bireyselcilik ve hümanizmin önem kazanması
• Başlangıç aşaması: Uluslar arası ilişkilerin formelleşmesi yurttaşlık ve insanlık kavramlarının belirginleşmesi
• Kalkınma aşaması: Ulus devlet kavramının yerleşmesi
• Hegemonya mücadele aşaması : Küresel düzeyde savaşlar.
• Belirsizlik aşaması : Kitle iletişim araçlarının yaygınlığı, insan hakları ırk ve toplumsal cinsiyete dayalı kimliklerin ön plana çıkması

Ekonomik Düzeyde Küreselleşme:

Birinci Küreselleşme : Amerika Kıtasının batı Avrupa lılar tarafından keşfedilmesiyle ortaya çıkan kapitalist yayılma oluşturmaktadır. Amerikadaki uygarlıklar yok edilmiş Afrika köleleştirilmiştir.
İkinci Küreselleşme : Sanayi inkılabının başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Doğrudan ve yarı doğrudan sömürge şeklindedir. Bugün kü dünya sistemini oluşturmuştur.
• 1980 ‘ ler sonrası kapitalizmin geldiği yeni aşamada uygulanan ekonomi politikası Neoliberalizm olarak adlandırılır. Yani Piyasaların serbest bırakılması, devletin ekonomik alana düzenlemeler yoluyla yaptığı müdahalelerden vazgeçmesini ya da en aza indirilmesi ve kamu işletme ve hizmetlerinin özelleştirilmesini kapsamaktadır.
Refah devleti: Eğitim, sağlık barınma ve asgari düzeyde gelir gibi temel insani ihtiyaçlara yönelikhizmetlerin ve yardımların sosyal güvenceler aracılığı ile devlet tarafından sağlanmasıdır.
Fordizm : 2. dünya savaşından 1970 lerin sonuna kadar hakim olan sermaye birikim modeli ve üretim örgütlenme biçimidir. Kitlesel üretimi(bant tipi) esas alır.
PostFordizm: 1980 lerden sonra görünen sermaye ve örgütlenme biçimidir. Piyasa koşullarının gerektirdiği her türlü esnekliğe dayanır.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,437
Mesajlar
134,335
Kullanıcılar
90,746
Son üye
Artisanpvx
Üst