Çağdaş Sosyoloji Kuramları Kendimizi Sınayalım 1-4 Üniteler

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,041
Tepkime puanı
25
Puanları
48
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI KENDİMİZİ SINAYALIM SORULARI - ÜNİTE 01-04

ÜNİTE 01


1. Aşağıdaki Daniel Bell’e ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. New York’ta doğmuştur.
b. Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür.
c. Harvard Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.
d. “Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri” kitabının yazarıdır.
e. Yale Üniversitesi’nde asistanlık yapmıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi Daniel Bell’in sanayi sonrası toplum kuramından sonra kapitalizmin kültürel çelişki- lerini ele aldığı eseridir?
a. Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri
b. Sanayi Sonrası Toplumun Gelişi
c. İdeolojinin Sonu
d. Postkapitalist Paradigmalar
e. Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüşüm

3. Daniel Bell “bilgi toplumu” kavramını ilk kez hangi eserinde kullanmıştır?
a. Kapitalizmin Kültürel Çelişkileri
b. Sanayi Sonrası Toplumun Gelişi
c. İdeolojinin Sonu
d. Postkapitalist Paradigmalar
e. Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüşüm

4. Aşağıdaki teorisyenlerden hangisinin sanayi sonrası topluma ilişkin bir kavramlaştırması bulunmamaktadır?
a. Amittai Etzioni
b. Herman Kahn
c. Peter Drucker
d. Ralf Dahrendorf
e. Max Weber

5.
Daniel Bell sanayi sonrası toplum tipinin özelliklerini ele alırken aşağıdakilerden hangisi açısından değerlendirmemiştir?
a. Endüstriyel açıdan
b. Mesleki açıdan
c. ‹letişimsel açıdan
d. Kültürel açıdan
e. ideolojik açıdan

Cevaplar :
1. e 2. a 3. b 4. e 5. c 6. a 7. d 8. e 9. b 10. a

ÜNİTE 02

1. Alain Touraine’in görüşleri dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisi sanayi-sonrası ya da programlanmış toplumun temel vasıflarından biri değildir?
a. İktisadi büyümeye odaklı olması
b. Sanayi toplumundan daha fazla yatırım kapasitesine sahip olması
c. Emek ile sermaye arasındaki mücadelenin temel toplumsal çatışma olması
d. Bilgi ve yaratıcılığın eskiden olduğundan daha fazla önem kazanması
e. Örgütlerin yönetiminin daha büyük bir önem kazanmış olması

2.
Alain Touraine’in inşacı-yorumcu yaklaşımı,insan eyleminin anlaşılmasında aşağıdaki ilkelerden hangisini dikkate alır?
a. insan eylemlerini anlamak için aktörlerin toplumsal ve kültürel yönelimlerini dikkate almak gerekir.
b. insan eylemini, insanın içinde yaşadığı tarihsel- toplumsal koşulların tayin ettiği bir sonuç olarak anlamak gerekir.
c. Toplumsal bir iyiliği meydana getirmedikçe insan eylemi bilimsel olarak anlamsız ve değersizdir.
d. insan eylemleri başka insanların eylem ya da davranışlarına yönelik olmadıkça eylem olarak kabul edilmemelidir.
e. Eylemin gerçek ve doğru anlamı ancak bilim adamının incelemesi ve yorumu yoluyla ortaya koyulabilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’in kültürel demokrasi kavramı tanımına daha uygundur?
a. Her bir cemaat veya kültür grubunun kendi kültürünün öngördüğü yaşam düzenine uygun bir şekilde yaşamasına imkân verilmesi
b. Kültürler arası etkileşimi artırmak suretiyle farklı kültürel geleneklerden yeni bir ulusal kültür oluşum sürecinin desteklenmesi

c. Öznenin kendi kültüründen aldığı kimliğini geliştirme ve güçlendirme yönünde cesaretlendirilmesi
d. Yerel ve ulusal-milli kültürlerin evrensel bir kültür ekseninde değişme ve dönüşmeye teşvik edilmesi
e. Kültürel çeşitliliğin ve aklın ve akılcılığın gerekleri ile uzlaştırılması

4. Alain Touraine’e göre, modern toplumların en temel toplumsal sorunu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kitlelerin açlık, fakirlik ve hastalık gibi temel ihtiyaçlarının henüz tatmin edici bir şekilde karşılanmamış olması
b. Teknoloji dünyası ile değerler dünyasının birbirinden koparılmış olması
c. Birlik ve dayanışma içinde kültürel çeşitliliği koruyabilecek bir yapının ortaya konulmamış olması
d. Kapitalist iktisadi gelişme sürecinin geleneksel ekonomileri tahrip etmiş olması
e. Piyasa mekanizmasının kültürel değerlere uygun tüketim mal ve hizmetlerini yeterince sağlayamıyor olması

5. Alain Touraine’e göre, aşağıdakilerden hangisi klasik modernlik fikrinin temel amaçlarından biri olmuştur?
a. Aklın rehberliğinde, insanın ruh ve beden dünyasını evrenin ilahi düzeninin gereklilikleri ile uyumlaştırmak
b. Dinin gelenek üzerindeki etkisini kırarak, geleneklerin kutsallığını aklın yasaları ile açıklayabilmek
c.
Doğal hayata hükmeden yasalar ile insan aklına hükmeden yasaları birbirlerinden ayırarak, insan aklını özgürleştirmek
d. Akıl ve bilim adına geleneksel olanı ortadan kaldırmak
e. Seyahat ve ticaret özgürlüğünü denetim altına alarak, ulus devleti yabancı emek gücünün istilasından korumak

6. Alain Touraine’e göre, bir birey neyi yapması halinde, bir özne olarak düşünülebilir?
a. Demokratik idealleri kültürel ideallerle birleştirmesi halinde
b. Kendi kültürel değerlerini ve kimliğini başka kültürler ve kimlikler karşısında etkin bir şekilde savunması halinde
c. Özgürlük isteğini birey olma isteği ile birleştirmesi halinde
d. Kendi kültüründe akla ve bilime uygun olmayan unsurları reddetmesi halinde
e. Özgürlük, akılcılık ve kültürel aidiyeti birleştirmesi halinde

7. Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’in demokratik toplum anlayışının özünü daha iyi ifade eder?
a. Kültürel kimliğin kişisel özgürlük ve akılcı düşünce ile birleştirilmesi
b. Devletin gücünün sınırlanması ve hukuk devleti ilkelerinin yerleştirilmesi
c. Güçler ayrılığı ilkesinin anayasal teminat altına alınması
d. Yöneticilerin seçimine herkesin katılımının sağlanması
e. Bireyciliğin önündeki engellerin kaldırılması

8. Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’e göre demokrasi fikrinde diğerlerinden daha fazla öneme sahiptir?
a. Seçme ve seçilme hakkı
b. Hukuk devleti

c. Güçler ayrılığı
d. Halkın egemenliği
e. Devlet gücünün temel haklara saygı ilkesince sınırlanması

9. Aşağıdakilerden hangisi Alain Touraine’e göre kültürel demokrasinin amaçları arasında yer almaz?
a. Sınıf farklılıklarını azaltmak
b. Ekonomi üzerindeki siyasal ve toplumsal kontrolü azaltmak
c. Kültürel çeşitliliğin saygı görmesini sağlamak
d. Herkese eşit kültürel ve toplumsal haklar sağlamak
e. Tüketici taleplerini dikkate almak

10. Alain Touraine’e göre, aşağıdakilerden hangisi çağdaş toplumsal hareketlerin ortaya çıkmasında temel etkendir?
a. Egemen düzene karşı çıkmak
b. Ezilenlerin-mağdurların sınıf çıkarlarını savunmak için örgütlenebilmek
c. Hasımları ile paylaşılan değerler adına mücadele etmek
d. Önceliği yeni bir özne yaratmaya vermek
e. Bir parti önderliğinde hareket ederek siyasal talepler üretmek


CEVAPLAR 1. c 2. a 3. e 4. c 5. d 6. e 7. a 8. e 9. b 10. c
ÜNİTE 03

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi postmodernizmin anlamlarından biri değildir?
a. Modernizmin radikal bir eleştirisidir.
b. Bir tarihsel geçmiş duygusunun yitirilmesidir.
c. Gerçekliğin yerini imajların almasıdır.
d. Simülasyonlar çağıdır.
e. Modernizmin devamıdır.

2. Bir proje olarak aydınlanma düşüncesinin en temel ögesi hangisidir?
a. Evrensellik
b. Görelilik
c. Yorumculuk
d. Özgecilik
e. Öznellik

3. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin temalarından biri değildir?
a. Öznenin ölümü ve dönüşü
b. Temsilin reddi ve kamusal alanın çöküşü
c. Bireycilik ve bireysel kimlik
d. Nihilizm, anti-hümanizm ve kinizm
e. Evrenselcilik

4. Aşağıdakilerden hangisi modern sanatın temel özelliklerinden biri değildir?
a. Özgürlük ve özgünlük
b. Yansıma ve misyon
c. Sanat ürünlerinin metalaşması
d. Seçkinci olma
e. Tutucu olma

5. Aşağıdakilerden hangisi postmodern sanatın temel özelliklerinden biri değildir?
a. Sanatçının topluma karşı bir misyonunun bulunması
b. Gerçek yaşamda belirsizlik ve kararsızlığın olmaması
c. Taklit ve yapıştırma tekniklerinin sanat ürünlerinde kullanılmaması
d. Hümanist değerlerden arınılmaması
e. Sanatçının topluma karşı bir misyonunun olmaması.

6. Aşağıdakilerden hangisi postmodernizmin temel ilkelerinden biri değildir?
a. Modernizmde geçerli olan her şeyin geçersiz ve eskimiş olması
b. Gerçekliğin yerini imgelerin/göstergelerin alması
c. Anlamsızlık ve belirsizliğin kabulü
d. Her şeyden şüphe edilmesi
e. Yarım kalan modernite projesini tamamlamak.

7. Rosenau’ya göre, postmodernist teorisyenler, günümüz toplumları için neyi önermektedirler?
a. Özgürlük, bireycilik, analiz, gelişme
b. İndeterminizm, çeşitlilik, farklılık, karmaşıklık
c. Rasyonalite, pozitivizm, hümanizm, ilerleme
d. Determinizm, birlik, sentez, basitlik
e. Meşru düzen, iletişimsel eylem, anlamlandırma, iktidar

8. Lyotard’ın postmodern topluma yönelik olarak ileri sürdüğü ana problemi nedir?
a. Aklın eleştirici gücünün ne olduğu
b. Bilginin nasıl konumlandırıldığı
c. Sanatın nasıl bir konum aldığı
d. Ekonomik gücün kimde olduğu
e. Siyasi gelişmelerin nereye doğru gittiği

9. Lyotard, büyük anlatının yitiminden neyi kastet- mektedir?
a. Büyük anlatıların merkezi önemini korumasını
b. Büyük anlatıların ütopik olmasını
c. Büyük anlatıların insanı doğru temsil edememe- sini
d. Büyük anlatının bir dil oyunu olduğunu
e. Büyük anlatıların bir paradigma olduğunu

10. Jameson postmodernizmi hangi bağlamda açıkla- maktadır?
a. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler
b. Kapitalist ekonominin kültürel oluşumları
c. Pedegojik değişimler
d. Dil oyunları
e. Uluslararası ilişkiler


CEVAPLAR : 1. e 2. a 3. e 4. e 5. a 6. e 7. b 8. b 9. c 10. b
ÜNİTE 04

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’a göre modern koşullarda yaratılan (inşa edilmek istenen) bireyin sahip olduğu özelliklerden biri değildir?
a. Modern koşullarda bireyler esas olarak üretici/asker olarak inşa edilmektedirler.
b. Modern koşullarda inşa edilen bireylerin en önemli özelliklerinden biri kendiliğinden ve kolayca ateşlenebilen bir davranış esnekliğine sahip olmaları, önceki öğrendiklerine ve kazanılmış alışkanlıklarına çok az bağlı olan aktörler olmalarıdır.
c. Modern koşullarda inşa edilen bireyler disiplinli aktörlerdir.
d. Modern koşullarda inşa edilen bireylerin davranışları genellikle düzenli/kurallı olan ve her şeyden önemlisi de düzenlenmeye boyun eğen bir yapı sergilemektedir.
e. Modern koşullarda inşa edilen bireyler, yalnız başlarına tamam olmayan, bir şey ifade etmeyen, anlamlı bütünler oluşturabilmeleri için öteki birimlerle birleşmesi gereken aktörlerdir.

2. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi Zygmunt Bauman’ı “Postmodernitenin” peygamberi olarak ilan etmiştir?
a. Anthony Giddens

b. Ulrich Beck
c. George Balandier
d. Dennis Smith

e. Peter Wagner

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’ın postmodernlik yaklaşımına göre doğrudur?
a. Postmodern dönem, modern dönemin sonunu ilan etmiştir.
b. Postmodern dönem, modern dönemden önceki dönemin adıdır
c. Postmodern dönemin en önemli özelliklerinden biri “Bahçe Kültür” anlayışıdır
d. Postmodern dönem farklılıkları suç olarak gör- mektedir.
e. Postmodern dönemdeki düşüncenin çoğunlukla işaret ettiği şey dünyanın ortadan kaldırılması imkânsız çoğulluğunun kabulüdür.

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’a göre postmodern koşullarda yaratılan (inşa edilmek istenen) bireyin sahip olduğu özelliklerden değildir?
a. Postodern koşullarda bireyler esas olarak tüketici/oyuncu olarak inşa edilmektedirler.
b. Postmodern koşullarda inşa edilen bireyler öncelikli olarak yeni deneyimler arayan ve asla doymayan, sürekli ve tercihen daima artan bir uyarıcı akışını emebilen ve bunlara tepki verebilen deneyim organizmalarıdır.
c. Postmodern koşullarda inşa edilen bireyler “yaratıcı” aktörlerdir.
d. Postmodern koşullarda inşa edilen bireyler daima ve bitkinlik duymayan bir üretme kapasitesine sahip olmalıdırlar.
e. Postmodern koşullarda inşa edilen bireyler, asla tamamen dengede olmasalar da, neredeyse kendi kendisine yeten ve kendi kendisini güdüleyen birimler olarak kendi kendilerini dengeleme eğilimindedirler.

5. Zygmunt Bauman, 17.yüzyılda ortaya çıktığını ifade ettiği modernliğin kültür anlayışını nasıl değerlendirmektedir?
a. Toplumların ulaşması gereken ideal kültür düzeyi olarak.
b. İnsanlığın ulaştığı en üst düzey kültürel seviye olarak.
c. Bahçe kültürüne benzeterek.
d. Dünyada yerel kültürlerin gelişmesi olarak.
e. Küreselleşme sürecinin başlangıcı olarak.

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Zygmunt Bauman’ın modernlik yaklaşımına göre modernliğin özelliklerin- den biridir?
a. Modern dönem, küreselleşmenin sonu anlamını taşımaktadır.
b. Modern dönem, Postmodern dönemden sonraki dönemin adıdır.
c. Modern koşullarda inşa edilen bireyler “yaratıcı” aktörlerdir.
d. Modern dönem farklılıkları suç olarak görmüştür.
e. Modern dönemdeki düşüncenin çoğunlukla işaret ettiği şey dünyanın ortadan kaldırılması imkânsız çoğulluğunun kabulüdür.

7. Zygmunt Bauman’a göre, aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinin özelliklerinden biridir?
a. Küreselleşme süreci ulus-devlet yapısını ortadan kaldırmıştır.
b. Küreselleşme süreciyle birlikte milli kültürlerin sonuna gelinmiştir.
c. Küreselleşme sürecinde parçalanma ve bütünleşmenin birlikte var olması söz konusudur.
d. Küreselleşme süreci sadece ekonomik açıdan bir bütünleşme sürecidir.
e. Küreselleşme süreci kontrollü bir süreçtir.


8. Zygmunt Bauman’a göre, küreselleşme fikrinden çıkan en derin anlam nedir?
a. Kontrollü bir süreç olmasıdır.
b. Küreselleşmenin sadece dünyanın belirli bir bölgesinde işleyen ve yalnızca orada kontrolü söz konusu olan bir süreç olmasıdır.
c. Küreselleşme diye adlandırılacak bir sürecin söz konusu olmamasıdır.
d. Dünya meselelerinin belirsiz, kuralsız ve kendi başına buyruk bir doğasının olmasıdır.
e. Küreselleşme sürecinin postmodern dönemin diğer adı olmasıdır.

9. Holocaust ne anlam ifade etmektedir?
a. Almanya’nın bağımsızlık gününün adıdır.
b. Modern dönemin diğer adıdır.
c. Yahudilerin bağımsızlık gününün ismidir.
d. Holocaust, Yahudi’lerin topluca öldürülüşünü anlatmak için kullanılan bir kavramdır.
e. Almanlar ile Yahudiler arasında yapılan barış anlaşmasının ismidir.

10. Aşağıdakilerden hangisi Zygmunt Bauman’ın eserlerinden biri değildir?
a. Postmodern Etik
b. Modernliğin Sosyolojisi
c. Parçalanmış Hayat
d. Modernlik ve Müphemlik
e. Küreselleşme, Toplumsal Sonuçları


CEVAPLAR 1. b 2. d 3. e 4. d 5. c 6. d 7. c 8. d 9. d 10. b


Sınavlarda Başarılar Dileriz.. :)
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,437
Mesajlar
134,335
Kullanıcılar
90,746
Son üye
Artisanpvx
Üst