Deneme Sınavları

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,894
Tepkime puanı
21
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
1-) Aşağıdakilerden hangisi, hukukun gerekliliğine ilişkin örnektir?
A) Ali’nin Osmandan yardım istemesi
B) Ali’nin boğulmakta olan Osman’ı kurtarması
C) Ali’nin Osman’a yalan söylemesi
D) Ali’nin zor durumdaki Osman’a para vermesi
E) Ali’nin Osman’ı öldürmesi

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Sosyal hayatta kişilerin birbirleriyle olan sosyal ilişkilerindeki davranış biçimlerini belirleyen ahlak kuralları hangisidir?
A) Subjektif ahlak kuralları
B) Objektif ahlak kuralları
C) Yaratıcı ahlak kuralları
D) Açıklayıcı ahlak kuralları
E) İktisadi ahlak kuralları

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Medeni Kanunda yer alan yoksul yakınlarına yardım etmeyi öngören hüküm sosyal düzen kuralları arasında hangi etkileşimi ifade eder?
A) Ahlak kuralının hukuk kuralı haline gelmiş şeklidir.
B) Görgü kuralının din kuralı haline gelmiş şeklidir.
C) Görgü kuralının hukuk kuralı haline gelmiş şeklidir.
D) Hukuk kuralının ahlak kuralı haline gelmiş şeklidir.
E) Din kuralının ahlak kuralı haline gelmiş şeklidir.

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Adli para cezasının 1 gün karşılığı en az ve en çok kaç Türk Lirası olabilir?
A) 5 - 50
B) 10 - 50
C) 20 - 100
D) 20 - 500
E) 50 - 100

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Bir öğrencinin, hukuka aykırı biçimde sınavlara girmesine engel olunursa, bu öğrenci bu işlemi nasıl ortadan kaldırabilir?
A) İptal
B) Ceza
C) Yokluk
D) Cebri icra
E) Tazminat

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Haksız fiil veya sözleşmeye aykırılıktan dolayı diğer tarafı zarara uğratan kimsenin karşılaşacağı müeyyide hangisidir?
A) Ayıplama
B) Cebri icra
C) Hükümsüzlük
D) Mutlak butlan
E) Tazminat

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dallarından biri değildir?
A) Anayasa Hukuku
B) Devletler Hususi Hukuku
C) Vergi Hukuku
D) Yargılama Hukuku
E) Ceza Hukuku

--------------------------------------------------------------------------------
:cool: Laiklik kaç yılında yapılan değişiklikle anayasamıza girmiştir?
A) 1924
B) 1937
C) 1921
D) 1948
E) 1923

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Suçun kanuni unsuruna ne ad verilir?
A) Tipiklik
B) İcra
C) İhmal
D) Kast
E) Taksir

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Kanunun suç saydığı bir eylemi ve onu meydana getirecek hareketin sonuçlarını bilerek ve isteyerek yapmaya ne ad verilir?
A) Kast
B) Taksir
C) İhmal
D) İcra
E) Cebri İcra

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir?
A) Hizmet akdi
B) Sendikalar
C) Şirketler
D) Grev ve lokavt
E) Toplu iş sözleşmeleri

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Eski medeni Kanunumuz hangi ülkeden alınmıştır?
A) Almanya
B) İsviçre
C) Fransa
D) Amerika
E) İngiltere

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Bir Türkle evlenen yabancı kadın, Türk vatandaşlığını nasıl kazanır?
A) Aslen
B) Müktesep
C) Mutlak
D) Nispi
E) Hiçbiri

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Anonim şirkette şirketin esas sermayesi en az kaç liralık paylara ayrılır?
A) 500 TL
B) 5.000 TL
C) 50.000 TL
D) 500.000 TL
E) 5.000.000 TL

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Kıymetli evrakın çeşitleri içinde tedavül (elden ele dolaşma) kabiliyeti en kolay olan hangisidir?
A) Nama yazılı senetler
B) Hamile yazılı senetler
C) Emre yazılı senetler
D) Konşimentolar
E) Varantlar

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları yazılı kurallara ne ad verilir?
A) Tüzükler
B) Kanun
C) Yönetmelik
D) Kanun Hükmünde Kararname
E) Nizamname

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Aşağıdakilerden hangisi bir kuralın örf ve adet hukuku haline gelmesi için aranan unsurlardan değildir?
A) Devamlılık
B) Manevi unsur
C) Maddi yaptırım
D) Objektif unsur
E) Genel inanış

--------------------------------------------------------------------------------
1:cool: Aşağıdaki kaynaklardan hangisi hakimi bağlar?
A) Doktrin
B) Öğreti
C) Mahkeme kararları
D) Yargıtayın kararları
E) Yargıtay içtihadı birleştirme kurulunun kararları

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Sahibine maddi veya maddi olmayan bütün mallar üzerinde geniş yetkiler tanıyan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara ne denir?
A) Velayet hakkı
B) Mutlak haklar
C) Vesayet hakkı
D) Siyasi haklar
E) Nispi haklar

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi maddi mallar üzerindeki mutlak haklardan değildir?
A) Mülkiyet
B) İrtifak hakkı
C) Taşınmaz yükü
D) Kişilik hakkı
E) Rehin hakları

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Ahmet, mümessili olduğu, Ali’ye, mümessillikten istifa ettiğini bildirmiştir. Ahmet’in kullandığı hak, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurucu yenilik doğuran hak
B) Değiştirici yenilik doğuran hak
C) Bağlayıcı yenilik doğuran hak
D) Tamamlayıcı yenilik doğuran hak
E) Bozucu yenilik doğuran hak

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Aşağıdakilerden hangisi "Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar"dan biri değildir?
A) Telif hakkı
B) Boşanma davası açma hakkı
C) Nişanı bozma hakkı
D) Soybağının reddi hakkı
E) Ergin kılınmayı talep hakkı

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Sahipsiz taşınır malın aslen kazanılmasına ne ad verilir?
A) Devren kazanma
B) İşgal
C) İhraz (sahiplenme)
D) Hukuki olay
E) İstimlak

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Mirasçıların, murisin ölümünden itibaren 3 ay içerisinde mirası reddetmezlerse bir daha reddedemeyecekleri, red hakkının hangi yolla kaybedilmesidir?
A) Hukuki olay
B) Hukuki fiil
C) Hukuki muamele
D) Kanun gereği
E) Sözleşme gereği

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Karı - kocadan biri, evlilik birliğini temsil etme hakkını kötüye kullanırsa, mahkemede ona hangi yaptırım uygulanır?
A) Uyarma
B) Kınama
C) Yetkinin alınması
D) Para cezası
E) Hapis cezası

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Gerçek kişilik sadece ölüm ile sona erer.
B) Gerçek kişilik ölüm ve gaiplikle sona erer.
C) Bitkisel hayata girmiş kişinin gerçek kişiliği sona ermiş denilebilir.
D) Gerçek kişilik hiçbir zaman sona ermez.
E) Ölüm karinesi ile gerçek kişilik sona ermez.

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Sınırlı ehliyetsizler hangi işlemleri yasal danışmanlarının rızasıyla yapabilirler?
A) Kefil olma
B) Bağışlama
C) Vakıf kurma
D) Kendilerine menfaat sağlayan karşılıksız kazanma işlemleri
E) Kendilerini borç altına sokan muameleler

--------------------------------------------------------------------------------
2:cool: Aşağıdakilerden hangisi, gerçek kişilerin fiil ehliyetine sahip olmaları açısından önem taşımaz?
A) Ayırt etme gücü
B) Kısıtlı olmamak
C) Ergin olmak
D) Vücut bütünlüğü
E) Sağ doğmuş olmak

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Ölümüne muhtemel gözle bakılacak bir olayda kaybolan bir kimsenin mirasçıları mirası ne kadar süre sonra kesin olarak kazanır?
A) 1 yıl
B) 6 ay
C) 5 yıl
D) 15 yıl
E) 20 yıl

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Ölümüne kesin gözüyle bakılacak bir halde kaybolan ve cesedi bulunamayan bir kişinin ölmüş sayılmasına ne ad verilir?
A) Ölüm
B) Gaiplik
C) Ölüm karinesi
D) Kayıp
E) Birlikte ölüm karinesi

1-) E
2-) B
3-) A
4-) C
5-) A
6-) E
7-) B
:cool: B
9-) A
10-) A
11-) C
12-) B
13-) B
14-) A
15-) B
16-) C
17-) D
1:cool: E
19-) B
20-) D
21-) E
22-) A
23-) C
24-) A
25-) C
26-) B
27-) E
2:cool: D
29-) C
30-) C
 

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,894
Tepkime puanı
21
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
1) Görmeyenlerin attıkları imzaların geçerli olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi aranır?

a) Sulh hukuk hakiminin onayı
b) Velisinin onayı
c) Savcını onayı
d) Noterin onayı
e) Valinin onayı

2) İcapla ilgili olarak aşağıdakierden hangisi doğru değildir?

a) Sözleşmenin kurulması için önce yapılan teklife icap denir
b) İcapta bulunan kişşiye mucip denir
c) İcap,mutlaka belli bir kişiye yöneltilmelidir
d) İcap,sözleşmesinin esaslı unsurlarını içermelidir
e) İcap,süreli yada süresiz olabilir

3) Hazır olanlar arasında yapılan sözleşme ne zaman meydana gelmiş sayılır?

a) İcabın yapılmasıyla
b) İcabın öğrenilmesiyle
c) Kabülün açıklanmasıyla
d) Kabülün icapçıya ulaşmasıyla
e) Kabulün icapçı tarafından öğrenilmesiyle

4) Bir sözleşmede iradesi hata,hile veya ikrah dolayısıyla bozulmuş olan tarafın bu sözleşmeyi feshetmesine ilişkin açıklama kaç
yıllık hak düşürücü süreye bağlıdır?

a) 1
b) 3
c) 5
d) 7
e) 10

5) Birden fazla kimsenin bölüne bilen bir borca kefil olmaları ne tür bir kefalettir?

a) Rücua kefalet
b) Kefile kefalet
c) Müteselsil kefalet
d) Adi kefalet
e) Mütessil kefalet

6) Aşağıdakilerden hangisi medeni yargıdaki özel mahkemelerdendir?

a) İş mahkemesi
b) Asliye hukuk mahkemesi
c) Tapulama mahkemesi
d) Kadastro mahkemesi
e) Aile mahkemesi

7) Adi birlikte kefalet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Birden fazla kefil vardır
b) müstesil sorumluluk söz konusu olur
c) Taksim defi ileri sürülebilir
d) Tartışma defi ileri sürülebilir
e) Bölünebilen bir borç söz konusudur

8) Aşağıdakilerden hangisi temsil yetkisini sona erdirir?

a) Temsilcinin iflas etmesi
b) Temsil olunanın iş değiştirmesi
c) Temsilcinin askere gitmesi
d) Temsilcinin evlenmesi
e) Temsilcinin başka bir şehre taşınması

9) Tedip hakkı ( uslandırma hakkı ) hangi hak gurubu içerisine girer?

a) Kurucu yenilik doğuran haklar
b) Bozucu yenilik doğuran haklar
c) Değiştirici yenilik doğuran haklar
d) Alelade haklar
e) Malvarlığı haları

10) Aşağıdakilerden hangisi kredili satıştır?

a) Arttırma ile satış sözleşmesi,
b) Taksitle satış sözleşmesi
c) Örnek üzeine satım
d) Taşınmaz satımı
e) Mülkiyet saklı tutma şartıla satım

11) Aşağıdakilerden hangisi kişinin manevi varlıklarından değildir?

a) İnaçları
b) Hürriyeti
c) Sağlığı
d) Şerefi
e) Resmi

12) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği dışa karşı koruyan davalardandır?

a) Önleme davası
b) Tahliye davası
c) Tazminat davası
d) Tespit davası
e) Men davası

13) Bir taksi şoförüne haksız olarak zarar verilmiş,şoför hastaneye kaldırılmıştır,ameliyat olmuş ,ilaç masrafları yapılmış 20 gün
sonra şoför iyileşmiştir. Belirtilen taksi şoförü kendisine zarar veren kimseden aşağıdakilerden hangisini isteyemez?

a) Ambulansla taşıma masfarlarını
b) İlaç masfarlarını
c) Çalışmama sebebiyle yoksun kaldığı kar
d) Destekten yoksun kalmaya ilişkin zararlar
e) Ameliyat masraflarını

14 ) Tüzel kişilerde fiil ehliyeti hangi andan itibaren başlar?

a) Tescil anında
b) İzin anında
c) Fiilen faliyet başladığı anda
d) Gerekli organlara sahip oldukları anda
e) Ruhsat alındığı anda

15) Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumluluğu ne tür bir sorumluluktur ?

a) Kişisel sorumluluk
b) Mal ile sorumluluk
c) Sınırsız sorumluluk
d) Belli miktarda sorumluluk
e) Kişi ile sorumluluk

16) " Vasi"nin temsil yetkisinin türü nedir?

a) Dolaylı
b) Doğrudan doğruya
c) İradi
d) Kanuni
e) Yetkisiz temsil

17) Temsil yetkisinin şekli nasıl olmalıdır?

a) Yazılı
b) Sözlü
c) Resmi
d) Açık
e) Şekilsiz

18) Danıştay kaç daireden oluşur?

a) 8
b) 2
c) 6
d) 10
e) 12

19) Anayasa mahkemesi kaç üyeden oluşur?

a) 5 asıl 5 yedek
b) 10 asıl 5 yedek
c) 11 asıl 4 yedek
d) 11 asıl 5 yedek
e) 11 asıl 11 yedek

20) Vergi mahkemesinde dava açma süresi kaç gündür?

a) 30
b) 60
c) 90
d) 45
e) 15


CEVAPLAR

1) D
2) C
3) C
4) A
5) D
6) B
7) B
8) A
9) D
10) B
11) C
12) B
13) D
14) D
15) D
16) D
17) E
18) E
19) C
20) A
 

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,894
Tepkime puanı
21
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
1. Din, görgü ve ahlak kurallarının toplumsal yaşamı düzenlemede yetersiz kalmalarının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaptırımlarının bulunmaması
B) Yaptırımlarının yetersiz olması
C) Yaptırımlarının kişi üzerinde etkili olmaması
D) Yaptırımları uygulayacak kişilerin bulunmaması
E) Yaptırımlarının manevi olması

2. Aşağıdakilerden hangisi “ceza” şeklindeki müeyyide türlerinden biri değildir?
A) Disiplin cezası
B) Adli para cezası
C) Müebbet hapis cezası
D) Hafif hapis cezası
E) Tek taraflı bağlamazlık

3. Aşağıdakilerden hangisi disiplin cezasının türlerinden biri değildir?
A) Uyarma
B) Kusur bildirme
C) Kınama
D) Para cezası
E) Geçici olarak çıkarma

4. İptal müeyyidesi ne demektir?
A) Borcunu yerine getirmeye zorlama
B) Kanuna aykırı idari işlem sonucu kişilere verilen zararın idarece ödenmesi
C) Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması
D) Kanuna aykırı hukuki işlemin sonuç doğurmaması
E) Hukuk kurallarına aykırı yapılmış idari işlemin yargı organı kararı ile ortadan kaldırılması

5. Aşağıdakilerden hangisi hukukun müeyyidelerinden biri değildir?
A) Ayıplama
B) Hükümsüzlük
C) Ceza
D) Cebri icra
E) İptal

6. Sözleşme taraflarından birinin, sözleşme hükümlerine uymayarak diğer tarafı zarara uğrat-ması halinde, zarar aşağıdaki yaptırım türle-rinden hangisi uygulanarak karşılanır?
A) Tazminat
B) Ceza
C) İptal
D) Butlan
E) Hapis

7. Aşağıdaki işlemlerden hangisi “yokluk” yaptırımına tabidir?
A) Akıl hastası kişi tarafından yapılan satım söz-leşmesi
B) Ayırt etme gücüne sahip küçük tarafından velisinin izni olmaksızın yapılan kira sözleş-mesi
C) Kamu kurum yetkilisi tarafından bir memurun haksız olarak işten çıkarılması
D) Bir kimseye belediye tarafından haksız olarak inşaat izni verilmemesi
E) Evlenme akdinin resmi evlendirme memuru önünde yapılmaması

8. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Hukuku tarafından düzenlenemez?
A) Devletin şekli
B) Hangi fiillerin suç teşkil ettiği
C) Devlet organlarının görev ve yetkileri
D) Şahısların temel hak ve özgürlükleri
E) Devletin nitelikleri

9. Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın temel niteliklerinden biri değildir?
A) İnsan haklarına saygılı devlet ilkesi
B) Demokratik devlet ilkesi
C) Milli irade ilkesi
D) Sosyal devlet ilkesi
E) Hukuk devleti ilkesi

10. Aşağıdaki gruplardan hangisi tam ehliyetsiz kabul edilir?
A) 12 yaşını doldurmayanlar
B) 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldur-mamış olanlar
C) 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldur-mamış olanlar
D) 18 yaşını doldurmuş olanlar
E) 21 yaşını doldurmuş olan sağır ve dilsizler
11. Şahıslar arasında özel hukuktan doğan uyuşmazlıklar hangi yargı türü tarafından çözülür?
A) Anayasa yargısı
B) İdari yargı
C) Ceza yargısı
D) Medeni yargı
E) Askeri yargı

12. Aşağıdakilerden hangisi servet üzerinden alınan vergilerden biri değildir?
A) Emlak vergisi
B) Taşıt alım vergisi
C) Veraset ve intikal vergisi
D) Motorlu taşıtlar vergisi
E) Katma değer vergisi

13. Aşağıdaki işlerin hangisinde grev ve lokavt yasağı bulunmaz?
A) Can ve mal kurtarma işlerinde
B) Özel şahıslarca yürütülen toplu yolcu ulaştırma hizmetlerinde
C) Banka ve noterlik hizmetlerinde
D) Su, elektrik, hava gazı, doğal gaz vs. petro kimya işlerinde
E) Cenaze ve gömme işlerinde

14. Aşağıdakilerden hangisi İdare hukuku kurallarının düzenlenme alanına girmez?
A) Devlet idaresinin teşkilatı
B) Devlet idaresinin işleyişi
C) Kamu hizmetleri
D) Suç teşkil eden eylem ve davranışlar
E) Şahısların idare ile olan ilişkileri

15. Medeni hukukun hak sahibi olan varlıkların türlerini, hallerini, yakınları ile olan ilişkilerini düzenleyen kolu hangisidir?
A) Eşya hukuku
B) Aile hukuku
C) Miras hukuku
D) Şahsın hukuku
E) Borçlar hukuku

16. Alacaklının borçludan talep edeceği, borçlunun da yerine getirmekle yükümlü olduğu dav-ranış biçimine ne denir?
A) İfa
B) Edim
C) Fiil
D) Muvazaa
E) İkrah

17. Aşağıdakilerden hangisi özel sigorta türlerinden biri değildir?
A) Kara sigortası
B) Deniz sigortası
C) Can sigortası
D) İşsizlik sigortası
E) Mal sigortası18. Metninde yürürlülük tarihi gösterilmeyen bir kanun Resmi Gazetede yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?
A) 45
B) 30
C) 15
D) 7
E) Ertesi gün

19. 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanının hangi kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM’ne geri gönderme yetkisi yoktur?
A) Ceza kanunlarını
B) İş kanunlarını
C) Ticaret kanunlarını
D) Askeri kanunları
E) Bütçe kanunlarını

20. Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarının kişisel haklar kısmına girmez?
A) Kişi özgürlüğü ve güvenliği
B) Düşünce ve kanaat özgürlüğü
C) Bilim ve sanat özgürlüğü
D) Sağlık hakkı
E) Dernek kurma özgürlüğü

21. Aşağıdakilerden hangisi özel hakların konularına göre yapılan tasnifidir?
A) Yenilik doğuran – Alelade
B) Mal varlığı – Kişilik
C) Devredilebilen – Devredilemeyen
D) Mutlak – Nispi
E) Mallar üzerindeki – Şahıslar üzerindeki

22. Velayet ve vesayet hakkı ne tür haklardandır?
A) Kişilik hakları
B) Devredilebilen haklar
C) Mallar üzerindeki haklar
D) Kişinin kendi şahsı üzerindeki haklar
E) Kişinin başkasının şahsı üzerindeki hakları

23. Davalının, davacının bir hakkının doğmadığını veya doğmuş olan hakkın ortadan kalktığını ileri sürmesine ne denir?
A) Defi
B) İnkar
C) Kabul
D) İtiraz
E) İkrar

24. Aşağıdakilerden hangisi hakkın sahibi eli ile korunması hallerinden biri değildir?
A) Meşru müdafaa
B) Savunma hakkı
C) Zaruret hali
D) Kuvvet kullanma
E) Dava açma

25. Sahipsiz menkul malların aslen kazanılmasına ne ad verilir?
A) Ariyet
B) İşgal
C) İktisap
D) Hukuki tağyir
E) Sahiplenme (ihraz)

26. Bir sözleşme yapıldıktan sonra hal ve şartlarda değişiklikler meydana gelse dahi kural olarak, sözleşmenin aynen yerine getirilmesi gerekir. Bunu sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emprevizyon nazariyesi
B) Öngörmezlik teorisi
C) Ahde vefa ilkesi
D) Subjektif iyiniyet teorisi
E) İhkak-hak ilkesi

27. Hangisinin evvel veya sonra öldüğünü tayin mümkün olmaksızın ölenler aynı anda ölmüş sayılırlar. Buna ne ad verilir?
A) Bilinmezlik karinesi
B) Belirsizlik karinesi
C) Ölüm karinesi
D) Gaiplik
E) Birlikte ölüm karinesi

28. Aşağıdakilerden hangisi kişisel durumlardan biri değildir?
A) Kişinin inançları
B) Kişinin bekâr veya evli olması
C) Kişinin boşanmış veya dul olması
D) Kişinin ergin, küçük veya kısıtlı olması
E) Kişinin cinsiyeti

29. Hiçbir neden yok iken kendisinden haber alınamayan bir kimse hakkında gaiplik kararının alınabilmesi için kaç yıl sürenin geçmesi gerekir?
A) 1 yıl
B) 5 yıl
C) 10 yıl
D) 15 yıl
E) 20 yıl

30. Aşağıdakilerden hangisi bir küçüğün ergin kılınmasına mahkeme tarafından karar verilebilmesi için aranan şartlardan biri değildir?
A) Küçüğün 15 yaşını bitirmiş olması
B) Küçüğün bu konuda talebinin olması
C) Küçüğün ana ve babasının ergin kılınmaya muvafakat etmesi
D) Küçüğün vasisinin ergin kılınmaya muvafakat etmesi
E) Küçüğün korunmaya değer bir menfaatinin bulunması


1. E -
2. E -
3. D -
4. E -
5. A -
6. A -
7. E -
8. B -
9. C -
10. A -
11. D -
12. E -
13. B -
14. D -
15. D -
16. B -
17. D -
18. A -
19. E -
20. D -
21. B -
22. E -
23. D -
24. E -
25. E -
26. C -
27. E -
28. A -
29. B -
30. D
 

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,894
Tepkime puanı
21
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
1) Aşağıdaki kaynaklardan hangisi hakimi bağlar?

a) Doktrin
b) Öğreti
c) Mahkeme kararı
isi hakimi bağlar?d) Yargıtay kararları
e) Yargıtay içtihadı birleştirme kurulunun kararları

2) Bir sözleşmede her iki tarafın idare açıklaması arasında bilerek ve istenerek meydana getirilen uygunsuzluga ne ad verir?

a) Hata
b) Hile
c) İkrah
d) Muvazaa
e) Gabin

3) İntifa hakkı aşağıdaki haklardan hangisinin kapsamına girer?

a) Maddi mallar üzerindeki nisbi haklar
b) Manevi mallar üzerindeki mutlak haklar
c) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklar
d) Manevi mallar üzerindeki nisbi haklar
e) Fikri haklar

4) Aşağıdakilerden hangisi kişisel haklardır?

a) Konut dokunulmazlığı hakkı
b) Dernek kurma hakkı
c) Yayın hakkı
d) Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı
e) Konut edinme hakkı

5) Velayet ve vesayet hakkı ne tür haklardır?

a) Kişilik hakkı
b) Devredilebilen haklar
c) Mallar üzerindeki haklar
d) Kişinin kendi şahsı üzerindeki haklar
e) Kişinin başkasının şahsı üzerindeki haklar

6) Aşağıdkilerden hangisi hukukun yardımcı kaynağıdır?

a) Kanunlar
b) Tüzükler
c) Örf ve adet hukuku
d) Kanun hükmünde kararnameler
e) Yargısal kararlar

7) Ahmet şemsiyesini sınıfta uutmuştur.Mehmet bu şemsiyeyi bulmuştur.Mehmet bu şemsiyeyi Ali'ye satmıştır.Ahmet şemsiyesini
geri almak için aşağıdaki davalardan hangisini açabilir?

a) İstihkak davası
b) İstimlak davası
c) İstimsal davası
d) Ceza davası
e) İflas davası

8) Aşağıdaki işlerden hangisinde grev ve lokavt yasağı bulunmaz?

a) Dokuma işleri
b) Can ve mal kurtarma işleri
c) Banka ve noterlik işleri
d) İtfaiye işleri
e) Cenaze ve gömme işlemi


9) Aşağıdakilerin hangisi kefalet türlerinden bir değildir?

a) Rücua kefalet
b) Asli kefalet
c) Adi kefalet
d) Kefile kefalet
e) Mütesesil kefalet

10) İlk derece mahkemeleri ile son derece mahkemeleri arasında yer alan ve ilk derece mahkemelerinin hükümlerini kontrol eden
ikinci derece mahkemelere ne ad verilir?

a) Asliye hukuk mahkemesi
b) İstinaf mahkemesi
c) Sulh hukuk mahkemesi
d) Ağır ceza mahkemesi
e) Asliye ceza mahkemesi

11) Kefalet sözleşmesinde borcun miktarı belli değilse,sözleşmenin sonucu ne olur?

a) Geçersiz olur
b) Geçeridir
c) Kefili onayı ile geçerli olur
d) Borçlunun onayı ile geçerli olur
e) İptal olur


CEVAPLAR
1) E
2) D
3) C
4) E
5) E
6) E
7) A
8) A
9) B
10) B
11) A
 

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,894
Tepkime puanı
21
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
1) Alacaklarının zaman aşımına uğramış bir borcu talep etmesi halinde borçlu ne tür bir savunma gerçekleştire bilir?

a) Zamanaşımı definde bulunabilir
b) Zamanaşımı itirazında bulunabili
c) Borcu ödemek zorundadır
d) Borcu reddedebilir
e) Muacceliyet definde bulunabilir

2) Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından biridir?

a) Kurucu yenilik doğuran haklar
b) Devredilebilen haklar
c) Mülkiyet hakları
d) Sosyal ve ekonomik haklar
e) Sınırlı ayni haklar

3) Markaların korunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi tarafından tescil edilmiş olması gerekir?

a) Türk patent enstitüsü
b) Semaye piyasası kurulu
c) Ticaret sicili
d) Sanayi ve ticaret bakalığı
e) Bakanlar kurulu

4) Temsilci yaptığı hukuki işlemde başkasını temsil ettiğini söylemez ise ne tür temsil söz konusu olur?

a) Dolaylı temsil
b) Kötü niyetli temsil
c) Doğrudan doğruya temsil
d) Yetkisiz temsil
e) Haksız temsil

5) Metninde yürülük tarihi görülmeyen bir kanun Resmi Gazete yayımlanmasından kaç gün sonra yürürlüğe girer?

a) 45
b) 30
c) 15
d) 7
e) Ertesi gün

6) Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin görev yetkileri arasında yer almaz?

a) Cumhurbaşkanı seçmek
b) Para basılmasına karar vermek
c) Savaş ilanına karar vermek
d) Genel kurmay başkanı atamak
e) Kanun koymak,değiştirmek,kaldırmak

7) Aşağıdakilerden hangisi hükümsüzlük türlerinden biri değildir?

a) Tazminat
b) Yokluk
c) Mutlak butlan
d) Nisbi butlan
e) Tek taraflı bağlamazlık

8) Aşağıdakilerden hangisi suçun unsurları arasında yer almaz?

a) Taksir
b) İhmal
c) Kast
d) Cürüm
e) İcra

9) Askerlerin ve emniyet mensuplarının kendilerinden bir üst rütbedekileri selamlamak zorunda olmaları hangi sosyal hayat
kuralının dönüşmesine örnek teşkil eder?

a) Objektif ahlak kuralı
b) Subjektif ahlak kuralı
c) Görgü kuralı
d) Din kuralları
e) Ekomomi kuralları

10) Aşağıdakilerden hangisi ,1982 yasasına göre siyasal bir haktır?

a) Dilekçe hakkı
b) Haberleşme özgürlüğü
c) Dernek kurma özgürlüğü
d) Çalışma hakkı
e) Dinleme hakkı

11) Vergi mahkemelerinde dava açma süresi yazılıbildirimlerden itibaren kaç gündür?

a) 60
b) 30
c) 15
d) 10
e) 7

12) Aşağıdakilerden hangisi satım sözleşmesinin konusu olamaz?

a) Ev
b) Araba
c) Giysi
d) Televizyon
e) Parasal degeri olmayan giysi

13) Aşağıdakilerden hangisi medeni kanunla ilgili değildir?

a) Kişiler hukuku
b) Aile hukuku
c) Borçlar hukuku
d) Eşya hukuku
e) Ticaret hukukuCEVAPLAR

1) A
2) D
3) A
4) A
5) A
6) D
7) A
8) B
9) C
10) A
11) B
12) E
13) E
 

EDIM

Yeni Üye
Katılım
9 Ocak 2008
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Kardeş çok teşekkür ederim ..Fakat bir soru takılıyor aklıma bunlar yanlış soru ve cevap olma olasılığı yok değilmi...Yani kaynağı nedir?
 

M.U

Yeni Üye
Katılım
27 Mar 2008
Mesajlar
6
Tepkime puanı
0
Puanları
0
emeğinize sağlık çok tşk..
 

absolut01

Yeni Üye
Katılım
22 Ağu 2008
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Adana
aslansııığğğnnn kaplansıığğğnnnn bro:D
 

catzilla

Yeni Üye
Katılım
2 Mar 2009
Mesajlar
204
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Nevşehir
teşekkürler, çok sağolun.
 

nimett

Yeni Üye
Katılım
10 Nis 2009
Mesajlar
12
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Adana
13) Bir taksi şoförüne haksız olarak zarar verilmiş,şoför hastaneye kaldırılmıştır,ameliyat olmuş ,ilaç masrafları yapılmış 20 gün
sonra şoför iyileşmiştir. Belirtilen taksi şoförü kendisine zarar veren kimseden aşağıdakilerden hangisini isteyemez?
öncelikle emeğine sağlık...''bu sorunun cevabı bence destekten yoksun bırakılma hakkı olmalı.çünkü bunu hastanın yakınlarının isteme hakkı var.ayrıca ambulans,ameliyat masrafı ilaç masrafıyla aynı kategoride gibi biliyorum.cevabı bilen açıklarsa ii olur.''
 

sessiz-çıglık

Yeni Üye
Katılım
11 Nis 2009
Mesajlar
19
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Adana
teşekkürler ellerinize sağlık, ama sorular da ve cevaplar da yanlışlık var
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,235
Mesajlar
134,050
Kullanıcılar
90,430
Son üye
yazarhakan
Üst