idare hukuku vize denemeleri 4-5

  • Konbuyu başlatan _elmayra_
  • Başlangıç tarihi
E

_elmayra_

Misafir
1)Belli kişi ve durumlara ilişkin olmayıp,genel ve soyut hukuk kuralları koyan idari işlemlere ne ad verilir?
a)Bireysel idari işlem
b)Düzenleyici idari işlem
c)Soyut idari işlem
d)Genel idari işlem
e)İsteğe bağlı idari işlem

2)Aşağıdakilerden hangisi yargı denetimi dışında tutulamaz?
a)Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
b)Yüksek askeri şura kararları
c)Hakimler ve savcılar yüksek kurulunun kararları
d)Silahlı kuvvetler hakkında uygulanan disiplin cezaları
e)Bakanlar kurulu kararları

3)Bir makam veya görevlinin yetkisini bir başka makam veya görevliye devretmesine ne ad verilir?
a)İmza devri
b)Yetki devri
c)Fonksiyon gaspı
d)Yetki gaspı
e)Yetki tecavüzü

4)Bir bakanlıkta çalışan memurun başka bir bakanlık tarafından emekliye sevk edilmesine aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanır?
a)Yetki tecavüzü
b)Fonksiyon gaspı
c)Yetki devri
d)İmza devri
e)İdari işlem

5)İdarenin görev alanına giren bir konuda yetkisiz merciin veya idareye yabancı bir kişi tarafından karar alınması aşağıdaki sakatlık hallerinden hangisine girer?
a)Fonksiyon gaspı
b)Yetki gaspı
c)İmza devri
d)Yetki devri
e)Yetki tecavüzü

6)Bir işlemin kanunun emredici hükümlerine aykırılığı sonucu uygulanan yaptırım türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Yokluk
b)Mutlak butlan
c)Nisbi butlan
d)Geri alma
e)İptal edilebilirlik

7)Bir kamu hizmetinin özel kişi tarafından kurulmasını ve belli bir süre işletilmesini veya kurulmus bulunan bir kamu hizmetinin belli bir süre işletilmesini öngören idari sözleşmelere ne ad verilir?
a)Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri
b)İdari hizmet sözleşmeleri
c)Orman işletme sözleşmeleri
d)İdari hizmet sözleşmeleri
e)Kamu istikraz sözleşmeleri

8)Kamu görevlileri ile idare arasında akdedilen sözleşmelere ne ad verilir?
a)Orman işletme sözleşmeleri
b)İdari hizmet sözleşmeleri
c)Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri
d)Kamu istikraz sözleşmeleri
e)Mali iltizam sözleşmeleri

9)Aşağıdaki idari işlemlerden hangisi yargı denetimi dışında tutulmuştur?
a)Devlet memuruna verilen uyarma cezası
b)Bakanlar kurulu kararları
c)Atama işlemi
d)Ruhsat verme işlemi
e)Vergi tahakkuk işlemi

10)İdari yargılama usulü Kanunun ikinci maddesine göre aşağıdakilerden hangisi idari işlemlerin unsurlarından biri değildir?
a)Yetki
b)Şekil
c)Sebep
d)Maksat
e)İrade
 
E

_elmayra_

Misafir
11)Aşağıdakilerden hangisi iki yanlı idari işlemdir?
a)Atama işlemi
b)İdari sözleşmeler
c)Tüzük
d)Yönetmelik
e)Kamulaştırma

12)İdarenin üstlendiği görevleri yerine getirilebilmesi için Anayasa ve kanunlara aykırı olmamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler yapabilme yetkisine ne ad verilir?
a)Düzenleme yetkisi
b)Yaptırım uygulama yetkisi
c)idari icra
d)Kamulaştırma
e)İstimval

13)Mevzuatın öngördüğü kurallarına uymama halinde düzen kurallarına uygulanan ve kamu görevlerinin gereği gibi görünebilmesi için görevliler hakkında uygulanan cezalar aşağıdakilerden hangisidir?
a)Hapis cezası
b)Para cezası
c)Disiplin cezası
d)Uyarma cezası
e)Meslekten çıkarma cezası

14)İdarenin faaliyetlerinin ve teşkilatlanmasının kanuna dayanmasına ne ad verilir?
a)İdarenin takdir yetkisi
b)İdari cezalar
c)Haciz
d)Kanuni idare ilkesi
e)Düzenli idaresi ilkesi

15)İdarenin idari işlemleri kendisinin uygulaması ve kamu hukukundan doğan alacaklarını kendisinin tahsil etmesine ne ad verilir?
a)İdari icra
b)Kanuni idare ilkesi
c)Düzenli idare ilkesi
d)İdarenin takdir yetkisi
e)Haciz

16)İdarenin tahsil yetkisi aşağıdaki kanunlardan hangisi ile düzenlenmiştir?
a)Vergi usul kanunu
b)Borçlar kanunu
c)Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun
d)Medeni Kanun
e)İcra iflas kanunu

17)Kendisine ödeme emri tebliğ olunan kişiye kaç gün içinde itiraz etme hakkı tanınmıştır?
a)10 gün
b)9 gün
c)8 gün
d)7 gün
e)6 gün

18)Kamulaştırma ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a)Kamulaştırmanın konusu taşınır mallardır
b)Kamulaştırma kamu yararını gerçekleştirilmek için yapılır
c)Kamulaştırma kamu mülkiyetinde bulunan taşınmazlara özel sektörün el atmasıdır
d)Kamulaştırma bedeli nakden ödenmez
e)Kamulaştırma bedeli taksitlendirilerek ödenir

19)Aşağıdakilerden hangisinin kamulaştırma yetkisi yoktur?
a)Devlet
b)İl özel idaresi
c)Belediye
d)Finans bank
e)Üniversiteler

20)Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma yapacak özel kişilerden biridir?
a)Maden işletme ruhsatına sahip olanlar
b)Mudurnu Tavukculuk A.Ş.
c)Şekerbank
d)Arkas Holding
e)Lider Eğitim kurumları
 
E

_elmayra_

Misafir
21)Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırmanın amacıdır?
a)Kamu gücü
b)Disiplin cezası
c)Kamu yararı
d)Haciz
e)Kanuni idare ilkesi

22)Kamulaştırma bedelinin nakden ödenmesi kuralının istisnası aşağıdakilerden hangisidir?
a)Mali İltizam Sözleşmeleri
b)Toplu iş sözleşmeleri
c)Kamu İstikraz Sözleşmesi
d)İdari Hizmet Sözleşmeleri
e)Trampa yolu ile kamulaştırma

23)Üniversite lehine yapılacak kamulaştırmalarda kamu yararı kararını aşağıdakilerden hangisi alır?
a)Üniversite yönetim kurulu
b)Üniversite rektörü
c)İlgili fakülte dekanı
d)Üniversite öğrencisi
e)Üniversite öğretim üyesi

24)Aşağıdakilerden hangisi için kamu yararı almaya gerek yoktur?
a)Belediye lehine kamulaştırmalar
b)Köy lehine kamulaştırmalar
c)Devlet lehine kamulaştırmalar
d)Tasdikli imar planına göre yapılacak işletmeler
e)Turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalar

25)Kamulaştırılacak taşınmazın idare adına tescilline aşağıdakilerden hangisi karar verir?
a)Asliye hukuk mahkemesi
b)Bölge idare mahkemesi
c)Vergi mahkemesi
d)Yargıtay
e)Danıştay

26)Malikin geri alma hakkı olan 1 yıllık sürenin hukuki niteliği nedir?
a)Mutlak butlan
b)Yokluk
c)Hak düşürücü
d)Zamanaşımı
e)İptal edilebilirlik

27)Taşınmazın mülkiyetinin idareye geçmediği sadece mülkiyet hakkından doğan kimi yetkilerin idareye sağlandığı ya da malikin bu yetkileri idare adına yasakladığı duruma ne ad verilir?
a)İrtifak hakkı
b)İstimval hakkı
c)Mülkiyet hakkı
d)Oturma hakkı
e)Kamulaştırma


28)Olağanüstü dönemlerde taşınır malların idarece elde edilmesi yöntemine ne ad verilir?
a)Mülkiyet
b)Kamulaştırma
c)İstimval
d)İdari irtifak
e)İdari icra

29)Aşağıdakilerden hangisi geçici işgal işleminin sebebidir?
a)Sanayi işi
b)Bayındırlık işi
c)Turizm işi
d)Tarım işi
e)Maden işi

30)Aşağıdaki kamu tüzel kişiliklerden hangisinin alacakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkında kanun kapsamında değildir?
a)Devlet
b)İl özel idareleri
c)Kamu İktisadi Teşebbüsleri
d)Büyükşehir Belediyeleri
e)İlçe belediyeleri
 
E

_elmayra_

Misafir
cevap anahtarı:1)b 2)e 3)b 4)a 5)b 6)b 7)a 8)b 9)a 10)e
11)b 12)a 13)c 14)d 15)a 16)c 17)d 18)b
19)d 20)a 21)c 22)e 23)a 24)d 25)a 26)c
27)a 28)c 29)b 30)c
 

canselen

Özel Üye
Katılım
7 Nis 2008
Mesajlar
279
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Şehir:
İzmir
30 soruda 7 yalnış.sanırım daha iyi olabilirim.teşekkürler ;)
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
19,425
Mesajlar
150,241
Kullanıcılar
90,402
Son üye
hrnrms49
Üst