iktisat Teorileri Ara(vize) Deneme Sorulari

BURCU

Çok Özel Üye
Katılım
9 Mar 2008
Mesajlar
1,065
Tepkime puanı
9
Puanları
0
Şehir:
İstanbul
1-) Aşağıdakilerden hangisi iktisat bilimine ve iktisatçılara ilişkin yanlış bir ifadedir?
A) İktisatçı için iktisadi olayın en önemli yönü o olayla ilgili iktisadi miktarlardır.
B) İktisat arkadaşlık, vatandaşlık gibi konularda değerleme yapmaz.
C) İktisatçı politik tercihlere esas olabilecek seçenekleri ortaya koyar.
D) İktisadın görevi iktisadi olaylar ve gerçekler içerisinde önemli olanları seçmektir.
E) İktisatçı neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair politik kararlar verir.

--------------------------------------------------------------------------------
2-)

Yukarıdaki C tüketim fonksiyonunun cebirsel anlatımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) C=50 + 0,60 Yd
B) C=300 + 0,50 Yd
C) C=50 - 0,60 Yd
D) C=0,60 + 50 Yd
E) C=60 + 100 Yd

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi bir akım değişkendir?
A) Üretim
B) Makina teçhizat
C) Yeraltı kaynakları
D) Madenler
E) Gayrimenkuller

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi fayda fonksiyonun bir özelliği değildir?
A) Fayda fonksiyonu malların tüketilen miktarlarının artan bir fonksiyonudur.
B) Diğer malların tüketim miktarları sabitken, bir malın tüketim miktarı artırıldığında toplam fayda azalarak artar.
C) Bireysel fayda fonksiyonları birbirine bağımlıdır.
D) Bireyler arası fayda karşılaştırılması yapılamaz.
E) Fayda fonksiyonları sürekli ve iki kez türevi alınabilir fonksiyonlar olmalıdır.

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Farksızlık eğrisi üzerinde bir nokta dolayında tüketicinin bir malı diğerine tercih ettiği değişim oranına ne ad verilir?
A) Marjinal teknik ikame oranı
B) Marjinal ikame oranı
C) Marjinal dönüşüm oranı
D) Marjinal hasılat oranı
E) Marjinal verimlilik oranı

--------------------------------------------------------------------------------
6-)

Yandaki şekle göre bütçe doğrusu ve onu kesen farksızlık eğrilerindeki noktalar için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) A ve D noktalarında tüm paralar harcanmaktadır.
B) C noktasında elde edilen fayda ile B noktasında elde edilen fayda aynıdır.
C) A ve B noktalarında tüm paralar harcanmaktadır.
D) D ve B noktalarında elde edilen fayda aynıdır.
E) D noktasında elde edilen fayda E noktasında elde edilen faydadan düşüktür.

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Tüketici dengesinde bir malın fiyatının sürekli değişmesi durumunda ortaya çıkan denge noktalarının geometrik yerine ne ad verilir?
A) Bireysel talep eğrisi
B) Fiyat tüketim eğrisi
C) Gelir tüketim eğrisi
D) Engel eğrisi
E) Arz eğrisi

--------------------------------------------------------------------------------
:cool: Bir malın fiyatı 1000 TL iken günde 50 br talep edilirken, fiyatı 750 TL’ye düştüğünde talep edilen miktar 60 br’e yükseliyorsa talebin fiyat esnekliği kaçtır?
A) 0,2
B) 0,7
C) 0,8
D) 1
E) 2

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Yatay eksende tüketicinin geliri, düşey eksende ise her gelir düzeyinde bir maldan tüketilen miktarın gösterildiği bir çizimde gelir ile ilgili malın tüketimi arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyat tüketim eğrisi
B) Talep eğrisi
C) Engel eğrisi
D) Gelir tüketim eğrisi
E) Piyasa talep eğrisi

--------------------------------------------------------------------------------
10-)

Şekilde hangi bölge için gelir esnekliği 1’den büyüktür?
A) I
B) II
C) II ve III
D) III
E) I ve II

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Belli bir gelir grubu için;
Gömleğin gelir esnekliği : 5
Şekerin gelir esnekliği : 0,5
Ispanağın gelir esnekliği : -2,5 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Gömlek düşük bir maldır.
B) Şeker lüks bir maldır.
C) Ispanak lüks bir maldır.
D) Şeker zorunlu bir maldır.
E) Gömlek zorunlu bir maldır.

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Üreticilerin her türlü planlamayı yapabileceği, firmaların üretim kapasitesi ve teknolojisini değiştirebileceği üretim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok kısa dönem
B) Kısa dönem
C) Uzun dönem
D) Çok uzun dönem
E) Piyasa dönemi

--------------------------------------------------------------------------------
13-)

Yukarıdaki şekilde denge noktasının D1’den D2’ye kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknolojik değişme
B) Girdi fiyatlarındaki değişme
C) Tüketicinin zevk ve tercihlerinde değişme
D) Maliyetlerdeki artış
E) Maliyetlerdeki azalış

--------------------------------------------------------------------------------
14-)

Yukarıdaki şekle göre girdiler arasında ne tür bir getiri sözkonusudur?
A) Ölçeğe göre azalan getiri
B) Ölçeğe göre artan getiri
C) Ölçeğe göre sabit getiri
D) Ölçeğe göre önce azalan sonra artan getiri
E) Ölçeğe göre önce artan sonra azalan getiri

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Kısa dönemde firmanın belirli miktarda üretimini sürdürebilmesi için kullandığı üretim faktörlerine yapılan ödemelere ne ad verilir?
A) Sabit maliyet
B) Değişir maliyet
C) Ortalama sabit maliyet
D) Toplam maliyet
E) Ortalama değişir maliyet

--------------------------------------------------------------------------------
16-)

Yukarıdaki şekilde 1, 2 ve 3 numaralı eğriler sırasıyla hangi toplam maliyet eğrilerini temsil etmektedir?
A) TFC, TVC, TC
B) TVC, TC, TFC
C) TFC, TC, TVC
D) TC, TVC, TFC
E) TVC, TFC, TC

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Firmanın en düşük maliyetle üretimini gerçekleştirdiği faaliyet düzeyine ne ad verilir?
A) Maksimum kapasite
B) Aşırı kapasite
C) Atıl kapasite
D) Tam kapasite
E) Eksik kapasite

--------------------------------------------------------------------------------
1:cool: Aşağıdakilerden hangisi pozitif dışsal ekonomiler sonucu sağlanan avantajlardan biri değildir?
A) Satın alınan hizmetlerden sağlanan avantajlar
B) Altyapı tesis ve hizmetlerinden sağlanan avantajlar
C) Uzmanlaşmış işgücü temini sonucu sağlanan avantajlar
D) Satış ve pazarlamadan sağlanan avantajlar
E) Satın alınan yarı işlenmiş mamullerden sağlanan avantajlar

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Tam rekabet piyasasında alıcı ve satıcıların, mal ve hizmetlerle üretim faktörlerinin hiçbir ek maliyete katlanmadan tam bir hareket serbestliğine sahip olmaları bu piyasanın hangi özelliğidir?
A) Atomize olma özelliği
B) Homojenlik özelliği
C) Şeffaflık özelliği
D) Mobilite özelliği
E) Tam bilginin olması özelliği

--------------------------------------------------------------------------------
20-)

Yukarıdaki verilere göre firmanın her üretim düzeyinde sağlayacağı ortalama kâr (AP) kaçtır?
A) -50, 150, 200
B) 200, 100, -50
C) 600, 500, 450
D) -200, -100, 50
E) -600, -500, 450

--------------------------------------------------------------------------------
21-)

Yandaki grafiğe göre X1 kadar mal satmak isteyen üreticinin sağladığı üretici rantı ne kadardır?
A) P0P2
B) P0P1
C) P1P2
D) P3P4
E) P0P3

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Tam rekabetçi firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
A) Firmanın MC eğrisinin AFC eğrisinin üstünde kalan kısmı
B) Firmanın MC eğrisinin ATC eğrisinin üstünde kalan kısmı
C) Firmanın MC eğrisinin AVC eğrisinin altında kalan kısmı
D) Firmanın AVC eğrisinin ATC eğrisi üzerinde kalan kısmı
E) Firmanın MC eğrisinin AVC eğrisi üzerinde kalan kısmı

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi monopolcü firmanın toplam gelir eğrisidir?

A)


B)


C)


D)


E)


--------------------------------------------------------------------------------
24-)

Yukarıdaki grafiğe göre monopolcü firma hangi üretim ve fiyat düzeyinde kârını maksimize eder?
A) X1 - OP1
B) X3 - OP3
C) X2 - OP2
D) X2 - OP4
E) X2 - OP1

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Monopol piyasasında firmanın uzun dönemde de aşırı kârı sürdürebilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Satış fiyatının yüksek olması
B) Reklamın yoğun kullanılması
C) Piyasaya girişin engellenmesi
D) Fiyat farklılaştırılması
E) Üretimin yüksek olması

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Bir firmanın iki ya da daha fazla firmadan daha düşük maliyetle üretimi gerçekleştirmesi ve daha düşük fiyatla piyasaya arzda bulunması durumunda ortaya çıkan piyasa türüne ne ad verilir?
A) Monopolcü rekabet
B) Doğal monopol
C) Oligopol
D) Oligopson
E) İki yanlı tekel

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Piyasa türleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tam rekabet piyasasında çok sayıda satıcı vardır.
B) Monopolcü rekabet piyasasında mal farklılaştırılması vardır.
C) Monopol piyasasında fiyat farklılaştırılması vardır.
D) Monopolcü rekabet piyasasında tek satıcı vardır.
E) Monopol piyasasında çok sayıda alıcı vardır.

--------------------------------------------------------------------------------
2:cool: Aşağıdakilerden hangisi Cournot modelinin varsayımlarından biri değildir?
A) Piyasa talep eğrisi doğrusal ve bellidir.
B) Firmaların satış maliyeti sıfırdır.
C) Firmalar arasında bağımlılık vardır.
D) Her firma toplam talebin durumu hakkında bilgi sahibidirler.
E) Her firma rakip firmanın satış miktarını veri olarak kabul eder.

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Piyasada saygınlığı bulunan, piyasa koşullarındaki değişiklikleri iyi analiz ettiğine inanılan bir firmanın liderliği hangi tür fiyat liderliği olarak tanımlanır?
A) Barometrik fiyat liderliği
B) Kartel fiyat liderliği
C) Hakim firma fiyat liderliği
D) Anlaşmalı fiyat liderliği
E) Etkin firma fiyat liderliği

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi, kartellerin amaçlarına ulaşmak için uyguladığı politikalardan biri değildir?
A) Fiyat savaşını yasaklamak
B) Rekabete engeller getirmek
C) Ticaret savaşını yasaklamak
D) Pazar kotaları belirlemek
E) Fiyat indirimine gitmek

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Bir firma için belli bir girdiden kullanılan miktar bir birim arttırıldığında toplam maliyette oluşacak artışa ne ad verilir?
A) Marjinal ürün hasılatı
B) Girdinin marjinal külfeti
C) Marjinal ürün değeri
D) Marjinal maliyet
E) Marjinal hasılat

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Monopsoncu firmanın girdi talebine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?(MRP:Marjinal ürün hasılatı,MEI:Girdinin marjinal külfeti)
A) MRP > MEI ise firma girdi alımını artıracaktır.
B) MRP < MEI ise firma girdi alımını azaltacaktır.
C) MRP = MEI ise firma girdi kullanımında dengeye gelecektir.
D) MRP > MEI ise firma girdi alımını azaltacaktır.
E) MRP = MEI ise firma kârı maksimumdur.

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Bir firmanın marjinal ürün hasılatı eğrisi aynı zamanda aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faktör arz eğrisi
B) Toplam maliyet eğrisi
C) Toplam talep eğrisi
D) Toplam fayda eğrisi
E) Faktör talep eğrisi

--------------------------------------------------------------------------------
34-) Aşağıdakilerden hangisi tüketiciler arasında dengenin sağlandığı noktaları birleştiren eğridir?
A) Anlaşma eğrisi
B) Bağıt eğrisi
C) Dönüşüm eğrisi
D) Farksızlık eğrisi
E) Eş ürün eğrisi

--------------------------------------------------------------------------------
35-)

Yukarıdaki üretim imkanları eğrisine göre C noktasından D noktasına hareket edildiğinde marjinal dönüşüm oranı kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 5
D) 10
E) 15

--------------------------------------------------------------------------------
36-) Aşağıdakilerden hangisi bir dışsallık nedeni olamaz?
A) Mülkiyet
B) Teknoloji
C) Özel mallar
D) Üretim
E) Kamusal mallar
CEVAPLAR

1-) E2-) A3-) A4-) C5-) B6-) D7-) B:cool:C9-) C10-) A11-) D12-) C13-) A14-) A
15-) B16-) A17-) D1:cool: D19-) D20-) D21-) A22-) E23-) B24-) C25-) C26-) B
27-) D2:cool: C29-) A30-) E31-) B32-) D33-) E34-)A35-) C36-) C
 

BURCU

Çok Özel Üye
Katılım
9 Mar 2008
Mesajlar
1,065
Tepkime puanı
9
Puanları
0
Şehir:
İstanbul
1-) Aşağıdakilerden hangisi bir akım değişken değildir?
A) Transfer harcamaları
B) Yatırım
C) Kamu harcamaları
D) Yeraltı kaynakları
E) Üretim

--------------------------------------------------------------------------------
2-)

Yandaki C tüketim fonksiyonunun cebirsel anlatımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) C = 50 + 0.70 Yd
B) C = 50 + 1.4 Yd
C) C = 200 + 0.70 Yd
D) C = 50 - 0.70 Yd
E) C = 0.70 + 30 Yd

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Geçmişte derlenmiş veriler arasında kurallar bulmaya ve buradan bir yorum yapılmaya çalışılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstatistiksel yöntem
B) Mantıksal akıl yürütme
C) Matematiksel yöntem
D) Geometriksel yöntem
E) Sosyoloji

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi fayda fonksiyonunun özellikleri arasında sayılamaz?
A) Fayda fonksiyonu malların tüketilen miktarlarının artan bir fonksiyonudur.
B) Diğer malların tüketim miktarları sabitken, bir malın tüketim miktarı arttırılır ise toplam fayda azalarak artar.
C) Bireyler arası fayda karşılaştırması iki bireyin aynı fayda düzleminde bulunduğu durumlarda yapılabilir.
D) Fayda fonksiyonu sürekli ve iki kez türevi alınabilir bir fonksiyondur.
E) Azalan majinal fayda özelliği vardır.

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Farksızlık eğrisi üzerinde bir nokta dolayında tüketicinin bir malı diğerine tercih ettiği değişim oranına ne ad verilir?
A) Marjinal teknik ikame oranı
B) Marjinal ikame oranı
C) Marjinal dönüşüm oranı
D) Marjinal bağımlılık oranı
E) Marjinal tüketim oranı

--------------------------------------------------------------------------------
6-)

Yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi tüketicinin denge noktası A’dan B’ye hareket etmiştir. Bu değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketicinin zevk ve tercihleri değişmiştir.
B) Y malının fiyatı sabitken, X malının fiyatı düşmüştür.
C) X malının fiyatı sabitken, Y malının fiyatı düşmüştür.
D) Tüketicinin geliri artmıştır.
E) Tüketicinin fayda fonksiyonu değişmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Tüketici dengesinde tüketicinin gelirinin değişmesi durumunda ortaya çıkan denge noktalarının geometrik yerine ne ad verilir?
A) Gelir tüketim eğrisi
B) Fiyat tüketim eğrisi
C) Engel eğrisi
D) Bireysel talep eğrisi
E) Bütçe doğrusu

--------------------------------------------------------------------------------
:cool: Aşağıdakilerden hangisi piyasa talep fonksiyonunda yer alan bağımsız değişkenlerden biri değildir?
A) Tüketicinin geliri
B) Malın fiyatı
C) Tüketicinin zevk ve tercihleri
D) Talep edilen mal miktarı
E) Diğer malların fiyatı

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Belli bir mevsimde domatesin kilosu 600 bin TL’den 400 bin TL’ye düştüğünde günlük satış 30 ton’dan 50 ton’a yükselmiştir. Domatesin bu mevsim için talebinin fiyat esnekliği kaçtır?
A) 0.75
B) 1
C) 2
D) 5
E) 7

--------------------------------------------------------------------------------
10-)

Şekilde hangi bölge için gelir esnekliği sıfır ile bir arasındadır?
A) I
B) II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Değişken girdi miktarı 5 birimden 8 birime çıkarıldığında, üretim 150 birimden 300 birime çıkmıştır. Marjinal fiziki ürün kaçtır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
E) 50

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi eş ürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Eş ürün eğrileri sol yukarıdan sağ aşağıya doğru inen eğrilerdir.
B) Eş ürün eğrileri orjinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini gösterir.
C) Eş ürün eğrileri birbirini kesmezler.
D) Eş ürün eğrileri orijine dış bükeydirler.
E) Eş ürün eğrileri negatif eğimlidirler.

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi maliyetlerdeki değişimin sonucu olarak üretici dengesindeki değişimi gösterir?
A)


B)


C)


D)


E)


--------------------------------------------------------------------------------
14-) Üretimde girdiler iki kat arttırıldığında üretim iki kattan daha az artıyorsa ölçeğe göre nasıl bir getiri söz konusudur?
A) Ölçeğe göre artan getiri
B) Ölçeğe göre azalan getiri
C) Ölçeğe göre sabit getiri
D) Ölçeğe göre değişmeyen getiri
E) Ölçeğe göre statik getiri

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi sabit maliyetler arasında yer almaz?
A) Bina vergisi
B) İdari personelin maaşı
C) Amortismanlar
D) İşçi ücretleri
E) Kira

--------------------------------------------------------------------------------
16-)

Yukarıdaki şekle göre firma hangi noktada tam kapasite üretim hacmine ulaşmıştır?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Ekonomide negatif dışsal ekonomiler söz konusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi aşağı kayar
B) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi yukarı kayar
C) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi değişmez
D) Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi değişmez
E) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi aşağı kayar

--------------------------------------------------------------------------------
1:cool: Tam rekabet piyasasında, belirli bir mal veya hizmeti üreten çok sayıda kuruluş olsa da her birimin arasında ne objektif olarak ne de subjektif olarak bir fark bulunmaması bu piyasanın hangi özelliğidir?
A) Atomize olma özelliği
B) Homojenlik özelliği
C) Mobilite özelliği
D) Şeffaflık özelliği
E) Alıcı satıcıların çok olması özelliği

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdaki durumların hangisinde bir firmanın kârı pozitif olur?
(TR:Toplam Gelir
TC:Toplam Maliyet
AR:Ortalama Gelir
AC:Ortalama Maliyet)
A) TR = TC
B) AC > AR
C) AC = AR
D) TR > TC
E) TR < TC

--------------------------------------------------------------------------------
20-)

Yukarıdaki şekle göre firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) A noktasının üzerinde kalan MC eğrisi
B) B noktasının üzerinde kalan MC eğrisi
C) B noktasının üzerinde kalan AVC eğrisi
D) C noktasının üzerinde kalan ATC eğrisi
E) E noktasının üzerinde kalan AVC eğrisi

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Denge fiyatının üzerindeki fiyatlardan söz konusu malı satın almaya razı olan alıcıların bu malı denge fiyatından alabilmeleri durumunda elde edilen kazanca ne ad verilir?
A) Üretici rantı
B) Üretici artığı
C) Tüketici rantı
D) Tüketici faydası
E) Tüketici tercihi

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Monopolcü firmanın marjinal gelir ve ortalama gelir eğrilerinin negatif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gelirin fiyata bağlı olması
B) Fiyatın veri olması
C) Daha çok kâr elde etmek için satış miktarının azaltılması
D) Piyasada birden fazla alıcı ve satıcı olması
E) Satış miktarının arttırılması için fiyatın düşürülmesi zorunluluğu

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi monopolcü piyasada fiyat farklılaştırması yapılabilmesi için gerekli koşullardan biri değildir?
A) Piyasalar arasında geçişin mümkün olmaması
B) Fiyat farklılaştırması için monopolcünün katlanması gereken masrafın önemsiz olması
C) Her iki alt piyasada da talebin fiyat esnekliğinin aynı olması
D) Piyasanın farklı fiyat esnekliğine sahip iki alt piyasaya ayrılmış olması
E) Piyasalar arasında kesin bir ayrımın olması

--------------------------------------------------------------------------------
24-) İki yanlı tekel piyasasında alıcının ödeyebileceği en yüksek fiyat ile satıcının kabul edebileceği en düşük fiyat arasında kalan bölüme ne ad verilir?
A) Tarafsız bölge
B) Anlaşma bölgesi
C) Takas bölgesi
D) Homojen bölge
E) Heterojen bölge

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Bir firmanın, iki ya da daha fazla firmadan daha düşük maliyetle üretimi gerçekleştirmesi ve daha düşük fiyatla piyasaya arzda bulunması durumunda ortaya çıkan piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki yanlı tekel
B) Doğal monopol
C) Monopolcü rekabet
D) Oligopol
E) Tam rekabet

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi monopolcü rekabet piyasasını tam rekabet piyasasından ayıran bir özelliktir?
A) Piyasaya serbest giriş
B) Çok sayıda alıcı
C) Çok sayıda satıcı
D) Piyasadan serbest çıkış
E) Satılan malların homojen olmaması

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Fiyat ve üretimde rekabetin olduğunu, firmanın üretim kapasitesinin belirli ve sınırlı olduğunu ve her firmanın tek başına tüm talebi karşılayamayacağını kabul eden düopol modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cournot Modeli
B) Sweezy Modeli
C) Chamberlian Modeli
D) Edgeworth Modeli
E) Hicks Modeli

--------------------------------------------------------------------------------
2:cool: Her bir firmanın fiyat düşüşlerinde rakiplerini takip edeceğini, yükselişlerinde takip etmeyeceğini öne süren oligopolist model aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cournot Modeli
B) Dirsekli Talep Modeli
C) Hicks Modeli
D) Chamberlian Modeli
E) Edgeworth Modeli

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi kartellerin amaçlarına ulaşmak için uyguladığı politikalardan biri değildir?
A) Fiyat savaşını yasaklamak
B) Ticaret savaşını yasaklamak
C) Rekabete engeller getirmek
D) Pazar kotaları belirlemek
E) Rekabete olanak tanımak

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Marjinal ürün hasılatı girdinin marjinal külfetinden büyükse aşağıdakilerden hangisinin devamlılığı sağlanır?
A) Üretimin azaltılması
B) Toplam kârın arttırılması
C) Toplam maliyetin arttırılması
D) Toplam gelirin azaltılması
E) Marjinal kârın arttırılması

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Aşağıdakilerden hangisi girdi piyasasının tek alıcısıdır?
A) Monopol
B) Oligopson
C) Oligopol
D) Düopson
E) Monopson

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Monopsoncu firmanın girdi talebine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?(MRP:Marjinal Ürün Hasılatı,MEI:Girdinin Marjinal Külfeti)
A) MRP > MEI ise firma girdi alımını arttıracaktır.
B) MRP < MEI ise firma girdi alımını azaltacaktır.
C) MRP = MEI ise firma girdi kullanımında dengeye gelecektir.
D) MRP < MEI ise firma girdi alımını durduracaktır.
E) MRP = MEI ise firma kârını maksimum kılacaktır.

--------------------------------------------------------------------------------
33-) “Bir toplumda tüm diğer bireylerin refahı değiştirilmeksizin bir bireyin refahı arttırılabiliyorsa, toplumun refahı artar” ifadesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
A) Pareto değer yargısı
B) Cournot değer yargısı
C) Refah maksimizasyonu
D) Toplumsal refah
E) Sosyal fayda

--------------------------------------------------------------------------------
34-)

Yukarıdaki grafiğe göre etkin üretimin sağlanamadığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?
A) X1Y3
B) X2Y2
C) X2Y1
D) X3Y1
E) X2Y3

--------------------------------------------------------------------------------
35-) Tüketiciler arasında en etkin mal bölüşümünü sağlayan eğriye ne ad verilir?
A) Dönüşüm eğrisi
B) Üretim imkânları eğrisi
C) Farksızlık eğrisi
D) Anlaşma eğrisi
E) Fayda imkânları eğrisi

--------------------------------------------------------------------------------
36-) Aşağıdakilerden hangisi üreticiler arasında etkin girdi paylaşımını gösteren eşitliktir?

A)B)C)D)E)


--------------------------------------------------------------------------------

CEVAPLAR
1-) D2-) A3-) A4-) C5-) B6-) B7-) A:cool: D9-) C10-) B11-) E12-) B13-) D14-)B
15-) D16-) B17-) B1:cool: B19-) D20-) B21-) C22-) E23-) C24-)B25-) B26-) E
27-) D2:cool: B29-) E30-) B31-) E32-) D33-) A34-) C35-) D36-) A
 

BURCU

Çok Özel Üye
Katılım
9 Mar 2008
Mesajlar
1,065
Tepkime puanı
9
Puanları
0
Şehir:
İstanbul
1-) Belirli bir değişim sürecini ifade etmek için kullanılan ve belirli bir zaman dilimi için ölçülen değişkene ne ad verilir?
A) İçsel değişken
B) Stok değişken
C) Dışsal değişken
D) Akım değişken
E) Bağımlı değişken

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Bağımsız değişkeni bir birim arttırdığımızda toplam değerde meydana gelecek değişmeyi ölçmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
A) Ortalama değer
B) Marjinal değer
C) Toplam değer
D) Marjinal maliyet
E) Marjinal gelir

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Bir işletmenin üretim düzeyi 8 birimden 9 birime çıktığında toplam hasılat 120 birimden 180 birime, toplam maliyet ise 40 birimden 60 birime çıkmaktadır.Bu işletmenin marjinal hasılatı kaçtır?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ordinalist görüşe göre yanlıştır?
A) Bir malın tüketiminden sağlanan fayda öteki malların tüketiminden sağlanan faydadan bağımsız olamaz.
B) Fayda ölçülemez.
C) Fayda fonksiyonu malların bireysel faydaları toplamından oluşmaz.
D) Her birey belli bir malı eşit miktarda tükettiğinde aynı toplam faydayı elde eder.
E) Ordinalist iktisatçılar Edgeworth, Antonelli ve Fisher’dir.

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Farksızlık eğrilerinin orjine göre dışbükey olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı fayda düzeyinde kalabilmek için bir malın tüketimi arttırıldığında diğer malın tüketiminin azaltılmak zorunda olunması
B) Azalan verimler yasası
C) Farksızlık eğrilerinin birbirini kesmemesi
D) Azalan marjinal ikame oranı
E) Eğimin azalan (negatif) olması

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Marjinal ikame oranı sıfır iken aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Farksızlık eğrileri eksenlere paralel olan ve birbirlerini 90º’lik açı ile gören doğrulardır.
B) Farksızlık eğrisi orjine göre içbükeydir.
C) Mallar birbirinin yerine tam olarak kullanılabilen mallardır.
D) Malların birlikte kullanımları tek başlarına kullanımından daha az fayda sağlamaktadır.
E) Farksızlık eğrisi orjine göre dışbükeydir.

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Gelir tüketim eğrisi yardımıyla aşağıdakilerden hangisi elde edilir?
A) Bireysel talep eğrisi
B) Bireysel arz eğrisi
C) Engel eğrisi
D) Toplam gelir eğrisi
E) Marjinal gelir eğrisi

--------------------------------------------------------------------------------
:cool: Bir malın talebinin fiyat esnekliğinin sonsuz olması durumunda ilgili malın talep eğrisi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Talep eğrisi yatay eksene paraleldir.
B) Talep eğrisi fiyat eksenine paraleldir.
C) Talep eğrisi orjine göre dışbükeydir.
D) Talep eğrisi orjine göre içbükeydir.
E) Talep eğrisi ikizkenar hiperboldür.

--------------------------------------------------------------------------------
9-) X malının fiyatı % 20 arttığında Y malının talebi % 30 azalıyorsa bu mallar için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Mallar birbirinin rakibidir.
B) Mallar birbirinin tamamlayıcısıdır.
C) Mallar ilişkisizdir.
D) X malı zorunlu mal, Y malı düşük maldır.
E) X malı lüks mal, Y malı düşük maldır.

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Tüketicinin gelirinde meydana gelen % 10’luk artış malın talebini % 30 azaltıyorsa malın gelir esneklik değeri ve ne tür mal olduğu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) - 3 lüks mal
B) - 0.33 düşük mal
C) 3 normal mal
D) 0.33 zorunlu mal
E) - 3 düşük mal

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Belirli bir üretim teknolojisinde her girdiden belli miktarlar kullanıldığında ne kadar ürün elde edileceğini gösteren fonksiyona ne ad verilir?
A) Esneklik fonksiyonu
B) Tüketim fonksiyonu
C) Üretim fonksiyonu
D) Maliyet fonksiyonu
E) Fayda fonksiyonu

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? (TPP: Toplam Fiziki Ürün, MPP: Marjinal Fiziki Ürün, APP: Ortalama Fiziki Ürün)
A) TPP artarak artarken MPP artar.
B) TPP maksimumken MPP sıfırdır.
C) Üreticiler girdiye bedel ödüyorsa APP maksimum olana kadar üretim yapar.
D) APP maksimumken MPP sıfırdır.
E) Üreticiler girdiye bedel ödemiyorsa TPP maksimum olana kadar üretim yapar.

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi eşürün eğrilerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Eğri üzerindeki her nokta eşit üretim düzeyini gösterir.
B) Eğriler birbirlerini ve eksenleri kesmezler.
C) Eğriler orjine göre dışbükeydir.
D) Eğriler negatif eğimlidir.
E) Eğriler orjine göre içbükeydir.

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Sadece üretimde kullanılan değişken girdilerin miktarının değiştirilebildiği ancak sabit girdilerin değiştirilmesine imkan olmadığı döneme ne ad verilir?
A) Uzun dönem
B) Kısa dönem
C) Çok kısa dönem
D) Pazar dönemi
E) Piyasa dönemi

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi kısa dönem maliyet analizinin varsayımları arasında yer almaz?
A) Üretim faktörleri homojendir.
B) Üretim faktörlerinin bir bölümü sabittir.
C) Faktör fiyatları sabittir.
D) Üretim faktörlerinin verimliliği aynıdır.
E) Teknoloji düzeyi değişkendir.

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Marjinal maliyet ve ortalama maliyet eğrilerinin önce azalan, sonra artan bir seyir izlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azalan marjinal fayda yasası
B) Azalan marjinal ikame oranı
C) Değişen verimler yasası
D) Sabit verimler yasası
E) Ölçek ekonomisi

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Uzun dönem maliyet eğrisi ve kısa dönem maliyet eğrisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi kısa dönem ortalama maliyet eğrisine teğet bir zarf biçimindedir.
B) Azalan maliyet durumunda, uzun dönem ortalama maliyet eğrisi kısa dönem ortalama maliyet eğrilerine azalma aşamasında teğettir.
C) Artan maliyet durumunda, uzun dönem ortalama maliyet eğrisi kısa dönem ortalama maliyet eğrisine artan aşamada teğettir.
D) Sabit getiri durumunda uzun dönem ortalama maliyet eğrisi, kısa dönem ortalama maliyet eğrisine minimum olduğu noktada teğettir.
E) Değişken maliyet durumunda uzun dönem ortalama maliyet eğrisi, kısa dönem ortalama maliyet eğrisine paraleldir.

--------------------------------------------------------------------------------
1:cool: Aşağıdakilerden hangisi pozitif dışsal ekonomilerin sağladığı avantajlardan biri değildir?
A) Taşıma ve depolama hizmetlerinden sağlanan avantajlar
B) Altyapı tesis ve hizmetlerinden sağlanan avantajlar
C) Satın alınan hizmetlerden sağlanan avantajlar
D) Satın alınan yarı işlenmiş mamüllerden sağlanan avantajlar
E) Uzmanlaşmış işgücü temini sonucu sağlanan avantajlar

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?
A) Atomize olmak
B) Mobilite
C) Sabit teknoloji
D) Şeffaflık
E) Homojenlik

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Tam rekabet piyasasında toplam gelir eğrisinin doğrusal olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasaya giriş çıkışın serbest olması
B) Tüm alıcı ve satıcıların tam bilgiye sahip olması
C) Piyasada fiyatın sabit olması
D) Firma dengesinin maksimum kârda sağlanması
E) Piyasada arz ve talebin eşit olması

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Tam rekabet piyasasında firmanın kapanma noktasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
(MC: Marjinal Maliyet, MR: Marjinal Gelir, AC: Ortalama Maliyet, AR: Ortalama Gelir, P: Fiyat, AVC: Ortalama Değişken Maliyet)
A) MC = MR
B) MC = AC
C) MR = AVC
D) AC = P
E) AVC = P

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Üreticinin bir malı denge fiyatının altında satmaya razıyken daha yüksek denge fiyatından satması durumunda aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Kıtlık rantı
B) Üretici rantı
C) Tüketici rantı
D) Şehir rantı
E) Ekonomik rant

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Monopolcü bir piyasada firma malına talep eğrisi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) Toplam gelir
B) Marjinal gelir
C) Marjinal maliyet
D) Ortalama gelir
E) Ortalama maliyet

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Çok fazla satıcı karşısında sadece bir alıcının bulunması durumunda oluşan piyasaya ne ad verilir?
A) Tam rekabet
B) Oligopol
C) Monopson
D) Düopol
E) İki yanlı tekel

--------------------------------------------------------------------------------
25-) İki yanlı tekel piyasasında alıcının ödeyebileceği en yüksek fiyat ile satıcının kabul edebileceği en düşük fiyat arasında kalan bölüme ne ad verilir?
A) Üretici rantı
B) Anlaşma bölgesi
C) Tüketici rantı
D) Monopson kazancı
E) Monopol kazancı

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Bir sinema işletmesinin tam bilet ve öğrenci bilet uygulaması aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Birinci dereceden mal farklılaştırması
B) İkinci dereceden mal farklılaştırması
C) Fiyat farklılaştırması
D) Piyasa farklılaştırması
E) Gelir farklılaştırması

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi Edgeworth modelinin özellikleri arasında yer almaz?
A) Firmaların üretim maliyetleri sıfırdır.
B) Firmaların pazar payları aynıdır.
C) Fiyat ve üretim rekabeti vardır.
D) Her firma satış seviyesini rakip firmanın satış miktarına göre belirler.
E) Rekabet nedeniyle belirli bir denge miktarı ve fiyatı söz konusu değildir.

--------------------------------------------------------------------------------
2:cool: Piyasada saygınlığı bulunan, piyasa koşullarındaki değişikliği iyi analiz ettiğine inanılan bir firmanın izlediği fiyat politikasını esas alan fiyat liderliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük firmanın fiyat liderliği
B) Etkin firmanın fiyat liderliği
C) Hakim firmanın fiyat liderliği
D) Bir anlaşmaya bağlı liderlik
E) Barometrik fiyat liderliği

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi kârın arttırılması için kartelin yapabileceği uygulamalardan biri değildir?
A) Piyasada belirsizliği ortadan kaldırmak
B) Pazar kotalarını kaldırmak
C) Rekabeti engellemek
D) Standart fiyatlar oluşturmak
E) Fiyat ve ticaret savaşlarını yasaklamak

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi oligopolist teorilerden olan birinci grup teorilere ilişkin yanlış bir bilgidir?
A) Oligopoller arasında rekabetçi davranışların varlığına dayalıdır.
B) Firmalar birbirinden bağımsız davranır.
C) Klasik modeller de denir.
D) Oligopoller uzlaşmacı davranışlar sergilerler.
E) Firmalar arasında rekabetçi savaşlar ortaya çıkar.

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Değişken girdinin sağladığı toplam ürünle, ürünün sabit olan piyasa fiyatının çarpımı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Toplam ürün değeri
B) Marjinal ürün değeri
C) Marjinal ürün hasılatı
D) Ortalama ürün değeri
E) Ortalama ürün hasılatı

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Üretimde bir girdinin ucuzlaması durumunda tüm girdilerden daha çok kullanılarak aynı eş maliyetle ürünün arttırılabilmesine yol açan etki aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkame etkisi
B) Ürün etkisi
C) Toplam etki
D) Kâr maksimizasyonu etkisi
E) Hasılat etkisi

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Aşağıdakilerden hangisi işgücü arzını etkileyen etmenlerden biri değildir?
A) Nüfus artışı
B) Göç
C) Teknolojik gelişme
D) Eğitim
E) Nüfusun yaş kompozisyonu

--------------------------------------------------------------------------------
34-) Bir ekonomide üreticiler arası dengenin sağlandığını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? (MRS: Marjinal ikame oranı, MRTS: Marjinal teknik ikame oranı, Px: X malı fiyatı, Py: Y malı fiyatı, rE: Emeğin fiyatı, rS: Sermayenin fiyatı, MRT: Marjinal dönüşüm oranı)

A)


B)


C)


D)


E)


--------------------------------------------------------------------------------
35-) Bir üretici veya tüketicinin diğerlerinin davranışlarından fayda ya da zarar gelecek şekilde etkilenmesine ne ad verilir?
A) Refah
B) Fayda
C) Dışsallık
D) Rant
E) Optimalite

--------------------------------------------------------------------------------
36-) Aşağıdakilerden hangisi genel denge analizinin varsayımları arasında yer almaz?
A) Tüm mallar kamu malıdır.
B) Farksızlık ve eşürün eğrileri orjine göre dışbükeydir.
C) Girdi ve mal piyasalarında tam rekabet koşulları geçerlidir.
D) Üretim ve tüketimde dışsallık yoktur.
E) Üretim ve tüketim aynı yer ve zamanda yapılır.


CEVAPLAR

1-) D 2-)B3-) E4-) D5-) D6-) A7-) C:cool: A9-) B10-) E11-) C12-) D13-) E14-) B15-) E 16-) C17-)E1:cool: A19-) C20-) C21-) E22-) B23-) D24-) C25-) B26-) C27-) D2:cool: E29-) B30-) D31-) A32-) B33-) C34-) D35-) C36-) A
 

vonder

Yeni Üye
Katılım
14 Ocak 2009
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Adana
teşekkürler ellerine sağlık...
 

BURCU

Çok Özel Üye
Katılım
9 Mar 2008
Mesajlar
1,065
Tepkime puanı
9
Puanları
0
Şehir:
İstanbul
ö.d arkadasim kolay gelsin :)
 

hascankus

Yeni Üye
Katılım
4 Şub 2009
Mesajlar
5
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Adana
saolun saolun saolun...elleriniz dert görmesin..
 

BURCU

Çok Özel Üye
Katılım
9 Mar 2008
Mesajlar
1,065
Tepkime puanı
9
Puanları
0
Şehir:
İstanbul
rica ederim kolay gelsin arkadaşlar.BAŞARILAR
 

aliwest

Yeni Üye
Katılım
9 Mar 2009
Mesajlar
11
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Adana
teşekkürler ellerine sağlık...
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
19,453
Mesajlar
150,271
Kullanıcılar
90,422
Son üye
Emre Akdoğan
Üst