İktisat Teorisi Ders Notları

ROSEŞAH

Özel Üye
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
454
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Kayseri
İktisadi olaylar analiz edilirken ortaya konan kurallar yapısına KURAM denir.
Geçmişte derlenmiş verileri kullanarak kurallar bulmaya ve bunları yorumlamaya İstatistiksel yöntem denir.
Bir iktisadi olayın en kesin anlatım yöntemi Cebirsel Anlatımdır.

Ordinalistler:Edgeworth,Antonelli,Fisher
Özellikleri:Fayda ölçülemez,karşılaştırılamaz,sıralanabilir,subjekti fdir,kişilere göre değişir.
Kardinalistler:Jevons,Gosson,Walres. Fayda util ile ölçülür.

Marjinal fayda(+)iken toplam fayda artar.
Marjinal fayda(-)iken toplam fayda azalır.
Marjinal fayda sıfır iken toplam fayda maksimumdur.

Farksızlık eğrilerinin özellikleri: Negatif eğimlidirler,Birbirlerini kesmezler,Orjine göre dış bükeydirler,Orjinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda sağlarlar.

Tüketici Dengesi: Farksızlık eğrisinin bütçe doğrusuna teğet olduğu noktadır.

Talep:Ekonomik birimlerin satın alma gücü ile desteklenmiş istek ve arzularına denir.
Bir malın fiyatında meydana gelen oransal değişme talep miktarında daha büyük bir değişmeye yol açıyorsa E>1 olur.

Gelir esnekliği sıfırdan küçükse Eg<0 düşük mal
Sıfırdan büyükse Eg>0 normal mal
Birden büyükse Eg>1 lüks mal.

Engel fonksiyonu= QD=f(G)

Çapraz talep esnekliği Eab>0 ikame mal(hamsi,istavrit)
Eab<0 tamamlayıcı mal(çay,şeker)
Eab=İlişkisiz mallar
Girdi:Üretimde kullanılan her türlü varlığa GİRDİ denir.
Toplam Fiziki Ürün: Belli miktardaki değişken girdi ile sağlanan üretim miktarına Toplam Fiziki Ürün denir.
Eşürün eğrisi: Aynı toplam ürün miktarını gösterir.
Girdi miktarı:Üretim fonksiyonunun bir öğesidir.
Marjinal Maliyet:Üretimi bir birim arttırabilmek için katlanılması gereken maliyete marjinal maliyet denir
Hammadde,enerji ve işcilik ücretleri gibi giderlerin toplamına Toplam Değişir Maliyet denir.
Tam Rekabet Piyasasının Özellikleri: Atomize olma,mobilite,şeffaflık,homojenlik.
Mobilite:Serbestlik Atomize:Alıcı ve Satıcı sayısının çok fazla olması.
Tam rekabette firma kapanma noktası=AVC
Tam rekabette marjinal gelir:Ortalama gelire eşit
Firma Dengesi:MP=0
Bir firmanın satış fiyatı ile satış miktarının çarpımı ile Toplam Gelir elde edilir.
MONOPOL:Tek bir satıcı firma karşısında çok sayıda alıcının bulunduğu piyasa türüne monopol denir.
Tersi ise monopson’dur.
Monopol piyasasında çan eğrisi vardır.
Monopolcü rekabet piyasasında talep eğrisi negatif eğimlidir.

OLİGOPOL:Az sayıda satıcı sonsuz alıcı piyasa türü.Dirsekli talep eğrisi görünür.
Düopol:2 satıcı çok sayıda alıcı.
Faktör Piyasası:Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasaya Faktör Piyasası denir.
Kısa dönemde sabit olan girdilerin verimine RANT BENZERİ denir.

Genel Denge Analizi:Walras,Pareto,Quesnay,Leontuef

Üretimde her şeyin değiştirilebildiği döneme UZUN dönem denir.

MR sıfır iken TR maksimumdur.

Tam rekabette Pareto optimalite koşulu geçerlidir.

İşgücü arz eğrisinin şekli:Önce pozitif sonra negatiftir.
Faktör talep eğrisi azalan eğimlidir.
Firma faktör alımını durdurduğunda MRP=W
Kartellerde temel amaç karın arttırılmasıdır.
Tam rekabet piyasasında ortalama gelir Fiyattır.
 

ROSEŞAH

Özel Üye
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
454
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Kayseri
Bir zaman boyutuna bağlı olmadan ifade edilebilen değişkenlere stok değişken denir.


Bir ekonomik sistemdeki bütün değişkenlerin değişebileceği zaman dilimine uzun dönem denir.


Pasta sayısı: 0 1 2 3 4 5, Toplam fayda: 0 12 21 28 33 36 ise 5.dilim pastanın tüketiciye sağladığı marjinal fayda 3 tür. Marjinal fayda: 0 12 9 7 5 3


Bir malın fiyatını belirleyen temel faktörler arz ve taleptir.


Eş fayda eğrisi üzerinde B(4,8), C(8,4) iken tüketici B noktasından C noktasına geçerken et ile ekmek arasındaki marjinal ikame oranı 1 dir. (8-4)/(8-4)=1


Tüketicinin gelirinin değişmesi durumunda ulaşabileceği yeni tüketici denge noktalarını gösteren eğriye gelir-tüketim eğrisi adı verilir.


Değişken girdi miktarı 8, toplam fiziki ürün 120 birim iken, değişken girdi miktarı 12'ye çıkarıldığında toplam fiziki ürün 160 oluyorsa marjinal fiziki ürün 40/4=10 bulunur. 160-120=40 12-8=4


Toplam fiziki ürünün maksimum olduğu noktada marjinal fiziki ürün sıfırdır.


Üretim için sadece iki girdinin kullanıldığı ve bu iki girdinin de değişken olduğu durumda, aynı toplam ürün miktarını sağlamaya imkan verecek girdi bileşimlerinin geometrik yerlerini birleştiren eğrilere eş ürün eğrisi denir.


Eş ürün eğrilerinin özelliklerinden biri orijine göre dış bükey olmalarıdır.


Talep eğrisinin yer değiştirmesinin nedenleri: Tüketicinin zevk ve tercihlerinin değişmesi, Tüketicinin gelirinin artması, Tamamlayıcı mal fiyatlarının yükselmesi, İkame malları fiyatlarının düşmesi.


Tüketiciler belirli bir ihtiyaçlarını karşılarken, birbirlerinin yerine kullanılabilen mallara ikame malı denir.


Üretim faktörlerinin fiyatlarının düşmesi, bir malın arz eğrisinin sağa doğru kaymasına neden olur.


Alıcıların, satıcıların, mal ve hizmetler ile üretim faktörlerinin hiçbir ek maliyete katlanmadan tam bir hareket serbestliğine sahip olmaları tam rekabet piyasası özelliklerinden mobiliteyi ifade eder.


Örümcek Ağı Teoremine göre, herhangi bir nedenle piyasa dengesi bozulduğunda, gittikçe dengeye yönelen dalgalanmalar sonucu piyasa dengesinin kendiliğinden oluşması talep eğrisi arz eğrisinden daha yatıksa sözkonusudur.


King Kanununa göre, tarım sektöründe çok ürün elde edilen yıllarda satış hasılatının azalmasının nedeni tarım ürünleri talep esnekliğinin 1 'den küçük olması.


Bir firmanın üretim ölçeğinin büyümesi:
Hem hammadde hem de mamul madde taşıması için yapılacak giderlerin azalmasına
Birim başına düşen yönetim giderlerinin azalmasına
İşçiler arasındaki iş bölümü ve uzmanlaşmanın artmasına
Sabit faktör giderlerindeki artışın, üretim ölçeğindeki artışın altında kalmasına neden olur.


Hammadde harcamaları değişir maliyettir.


Tam rekabet piyasasında bir firmanın kapanma noktasını
Ortalama değişir maliyet=Fiyat
gösterir.


Tam rekabet piyasasında marjinal gelir fiyata eşittir.


Oligopolcu firmaların ürettiği mallar birbirlerini ikame edebilen mallarsa ortaya çıkan piyasa türüne noksan oligopol denir.


Birden fazla sayıda firma tarafından üretilen ve birbirlerini büyük ölçüde veya tam olarak ikame eden bazı malların, birbirinden farklı ya da farklıymış gibi gösterilmesi sonucu her firmanın belirli bir alıcı kitlesine sahip olabildiği piyasalara tekelci rekabet denir.


Arz esnekliğinin sıfır (minimum) olduğu durumda ekonomik rant maksimumdur.


Bir maldan bir birim daha fazla üretmek için öteki malın üretiminden ne kadar fedakarlık etmek gerektiğini gösteren orana marjinal dönüşüm oranı denir.


Hiç kimsenin refahını azaltmaksızın bazı bireylerin refahını artıran her türlü değişikliğin toplum refahını artırması pareto optimalite kriterini ifade eder.


Tüm ekonomik birimlerin kendi çıkarlarını maksimize etmek için uğraşmaları homo economicus ekonomi bilimi varsayımıdır.


Eş marjinal fayda ilkesi varsayımları: Belirli dönemde piyasadaki tüm mal ve hizmetlerin fiyatının sabit olduğu, Tüketicinin incelenen dönemdeki gelirinin sabit olduğu, Tüketicinin kendisine en yüksek faydayı sağlayacak mal demetini seçtiği, Tüketicinin her mal ve hizmetin marjinal faydasını bildiği,


Toplam fiziki ürünün maksimum olduğu noktada marjinal fiziki ürün sıfırdır.


Denge fiyatı 70 TL iken herhangi bir malı 135 TL'den almaya razı olan bir tüketicinin sağlayacağı tüketici rantı 65 TL'dir. 135-70=65


Herhangi bir malın talep miktarı arttığında, arzında da aynı miktarda bir azalış meydana gelirse piyasa fiyatı yükselir.


Bir piyasada herhangi bir malın talebinin arzından fazla olması durumunda ortaya çıkan talep fazlasının, fiyatları enflasyonist baskı yaratacak ölçüde artırmasını önlemek amacıyla devletin ekonomiye müdahale ederek söz konusu malın fiyatını yasalarla sınırlamasına tavan fiyat uygulaması denir.


Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın toplam gelirinin toplam maliyetine eşit olduğu durumda firma başabaş noktasındadır.


Tekel piyasasındaki bir firmanın ürettiği mallara ilişkin fiyat farklılaştırması yapabilmesi için gerekli koşullar: Piyasayı alt piyasalara ayırırken önemli bir marjinal maliyetin çıkmaması. Firmaların en azından ilgili malı görünüşte değiştirerek farklı yerlerde farklı fiyattan satması. İlgili malın piyasanın her bölümünde farklı talep esnekliklerine sahip olması. Malın satıldığı piyasanın bölümlü olması.


Pareto optimalitesi koşulunun sağlanabilmesi için tam rekabet piyasa türünün geçerli olması gerekir.


Toplam fiziki ürün miktarı 1260 birim, kullanılan değişken girdi miktarı 30 birim ise ortalama fiziki ürün 42 dir. 1260/30=42


Üretim için sadece iki girdinin kullanıldığı ve bu iki girdinin de değişken olduğu durumda, aynı toplam ürün miktarını sağlamaya imkan verecek girdi bileşimlerinin geometrik yerlerini birleştiren eğrilere eş ürün eğrisi denir.


Fiyatı 750 TL olan bir mal, bir günde 60 birim talep edilirken, fiyatı 650 TL'ye düştüğünde talep edilen miktar 70 birime yükseliyorsa talebin fiyat esnekliği 1,25 tir.


Engel yasasında tüketicilerin geliri arttıkça:
Giyim harcamaları gelirle aynı oranda artar. Gıda harcamalarının toplam harcama içindeki oranı azalır. Kültürel harcamalar gelir artışından daha hızlı artar. Barınma harcamaları gelirle aynı oranda artar. Sağlık ve likse yönelik harcamalar gelir artışından daha hızlı artar.


İlgili malın fiyatındaki değişme, arz edilen miktarı kesinlikle etkilemiyorsa, arz esnekliği sıfırdır. e=0


Belli bir dönemde, bir ülke vatandaşlarının sahip oldukları üretim faktörleri kullanılarak üretilmiş bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa fiyatları ile hesaplanmış değerine gayri safi milli hasıla denir.


1987'nin sabit fiyatlarıyla gayri safi milli hasıla(GSMH) 1997'de 300 trilyon TL, 1998'de 324 trilyon TL ise, 1998 yılı ekonomik büyüme hızı %8 dir. (324-300)/300=8


Bireylerin tüketim harcamalarını etkileyen faktörler: Reel faiz oranları, Harcanabilir gelir, Hanehalkı yaş ortalaması, Gelecekte beklenen gelir


Marjinal tüketim eğilimi 0,70 olan bir ekonomide marjinal tasarruf rğilimi 0,30 dur. Marjinal tasarruf eğilimi=1-marjinal tüketim eğilimi


Otonom tüketim 12 katrilyon TL, otonom yatırım 9 katrilyon TL, marjinal tüketim eğilimi 0,8 ise bu ekonomideki milli gelir denge düzeyi 105 katrilyon TL'dir. Y=(12+0,8.Y)+9


Dış ticaretin varolduğu bir ekonomide dış ticaret çarpanı 1:(marjinal tasarruf eğilimi+marjinal ithalat eğilimi)


Mal olarak ele alındığında hemen hemen hiç değeri olmayan , ancak üzerinde yazılı miktar kadar bir değer taşıyan paraya itibari para denir.


Ani mevduat çıkışlarını karşılamak ve karlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilmek amacıyla bir emniyet unsuru olarak bankaların ellerinde tuttukları rezervlere serbest rezervler denir.


Talep enflasyonuna yol açan nedenler: Kamu harcamalarının artması, Dış ülkelerde reel gelirin artması, Para arzının artması, Dış ülkelerin fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi


Ekonomide fiyat artışları yanında üretimin azalmasına stagflasyon denir.


Fonksiyonel gelir dağılımına göre, girişimcinin üretim faaliyetleri sonucu elde ettiği gelir kardır.


Gelecekteki bir tarihte teslim için bugünden satın alınan veya satılan işlem için öngörülen döviz kuru Forward döviz kuru denir.


Eş anlı konjonktür göstergeleri: Sanayi üretim endeksi, Tarım dışı sektörlerde ödenen ücretler, İmalat ve ticaret sektörlerindeki satış hacmi, Kişisel gelir.


Keynesyen teoriye göre ekonomik konjonktürün itici gücü gelecekteki satışlara ve kara ilişkin bekleyişlerdir.


İşgücündeki 15 birimlik artış hasılada 60 birimlik bir artışa yol açıyorsa emeğin marjinal verimi 4 tür. 60/15=4


Bir ekonomide kısa dönemde geçici olarak meydana gelen şokların uzun dönem dengesini bozması, ancak durum yeniden normale döndüğünde ekonominin eski uzun dönem dengesine dönememesine Hysteresis hipotezi denir.


İki ayrı üreticinin eşürün eğrilerinin birbirlerine teğet oldukları noktaları birleştiren eğriye etkin üretim eğrisi denir.


Reel ekonomik dalgalanmalar teorisini savunan iktisatçılara göre, ekonomide yaşanan şokların kaynağı teknolojik değişmelerdir.


Akım değişkenleri: Tüketim, Yatırım, İhracat, Üretim.
Para arzı akım değişkeni değildir.


1998 yılında nominal GSMH 16 katrilyon TL, Fiyat endeksi 125 ise 1998 yılı reel GSMH değeri 12,8 katrilyon TL dir. Reel GSMH=Nominal GSMH*100/Fiyat ekdeksi=16*100/125=12,8


Bir ekonominin belirli bir dönemindeki başarısının ölçülmesinde kullanılan temel kıstaslar: Enflasyon oranı, Büyüme hızı, İşsizlik oranı.


Otonom yatırım kararını etkileyen etmenler: Reel faiz oranı, Sermayenin marjinal etkinliği, Alternatif yatırım türlerinin getirileri, Amortisman yatırımlarına duyulan ihtiyaç


Milli gelir 800 trilyon TL, Otonom ithalat 250 trilyon TL, Marjinal ithalat eğilimi 0,65 ise toplam ithalat 770 trilyon TLdir. M=250+0,65*800=770


Bir ekonomideki bazı bireylerin planlanan tasarrufları artırma girişimlerinin ve daha fazla tasarruf yapma arzularının milli geliri ve dolayısıyla cari toplam tasarrufları aşağıya çekme olgusuna tasarruf paradoksu denir.


Toplam arz eğrisini kaydıran fiyat dışı etmenler: verimlilikteki değişmeler, girdi fiyatlarındaki değişmeler, kamu düzenlemeleri, kurumlar vergisi ve sübvansiyonlar


Paranın, mal ve hizmetlerin satın alınmasında kullanılmak üzere satın alma gücünü elde tutma olanağı sağlaması para fonksiyonlarından değer biriktirme aracı olma'yı ifade eder.


LM nin keynesyen bölgesinde (yatay) milli geliri arttırabilmek için maliye politikası daha etkin olacaktır.


Vergilerin dahil edilmediği bir ekonomiye ait IS-LM modelinde, devletin kamu harcamalarını menkul kıymet piyasasında tahvil satarak karşılaması durumunda , artan tahvil arzı sonucu tahvil fiyatlarının düşmesi ve faiz oranlarının yükselmesi dolayısıyla yatırımların bir miktar azalmasına dışlama etkisi denir.


Maliyet enflasyonuna yol açan faktörler: parasal ücretlerdeki artış, hammadde fiyatlarındaki artış.


Hedeflenen reel ücret 500bin TL/saat, beklenen fiyat düzeyi %60 ve gerçekleşen fiyat düzeyi %80 iken reel ücret düzeyi 375000 TL/saattir. Nominal ücret=hedeflenen reel ücret*beklenen fiyat düzeyi
Reel ücret=hedeflenen reel ücret*beklenen fiyat düzeyi/gerçekleşen fiyat düzeyi=500000*60/80=375000


Eşdeğer üretim faktörlerine, üretime aynı katkıyı yapmalarına karşın farklı ödeme yapılmasına ekonomik ayırım denir.


Cari hesap açığı+net sermaye girişi=0 eşitliği bir ülkenin ödemeler bilançosunun her durumda dengede olduğunu gösterir.


Monetarist konjonktür teorisine göre, ekonomik dalgalanmalara neden olan temel faktör para arzındaki dalgalanmalardır.


Solow büyüme modeline göre, durağan durumda işçi başına sermayedeki ve hasıladaki değişme oranı sıfıra eşittir.


Ekonomik büyüme kaynakları: İşgücündeki artış, sermaye birikimindeki artış, teknolojik gelişmeler ekonomik büyümenin kaynakları arasında yer alır.


Tam istihdamda talep edilen mal ve hizmet miktarının ekonominin tam istihdam kapasitesini aşmasına enflasyonist açık denir.[/b]
 

ROSEŞAH

Özel Üye
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
454
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Kayseri
İktisat Teorisi Banko Sorular

BANKO İKTİSAT TEORİSİ SORULAR

*zamanın belli bir anında ifade edilebilen değişken => STOK DEĞİŞKEN

*bir ekonomik sistemde bütün değişkenlerin değişebileceği zaman dilimi =>UZUN DÖNEM

* ölçülebilir fayda => KARDİNAL FAYDA

*Eş ürün eğrileri ve girdi fiyatları sabitken değişik maliyet olanaklarına göre ortaya çıkan üretici dengelerinin geometrik yeri => GENİŞLEME YOLU

*hangisi eş ürün (farksızlık ) eğrilerinin özelliklerinden biridir
=>ORİJİNE GÖRE DIŞ BÜKEY OLMALARI

*talep edilen bir malın fiyatlarındaki değişmenin talep edilen miktarda da aynı oranda değişmeye yol açması durumunda talebin fiyat esnekliğinin değeri => e=1

*hangisi bir malın arz eğrisinin sağa doğru kaymasına neden olur
=>ÜRETİM FAKTÖRLERİNİN FİYATLARININ DÜŞMESİ

*arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni
=> FİYATLA MİKTAR ARASINDA POZİTİF İLİŞKİ VARDIR

*tam rekabet piyasasında belirli bir mal veya hizmet için tek fiyatın oluşması hangisine neden olmaz =>TÜM MALLARIN TALEP EDİLMEYİP ARZ FAZLASININ OLUŞMASINA

*devletin fiyatlara müdahalesi ve tavan fiyat uygulaması sonucu ortaya çıkan fiili piyasa değişikliği =>KARA BORSA

*örümcek ağı teoreminin açıklanmasında örnek mal olarak tarım ürünlerini ele alınmasının nedeni =>TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE ÜRETİM KARARI İLE ÜRÜN ALINMASI ARASINDA BELLİ BİR SÜRE GEÇMESİ

* iki alıcı karşısında n satıcının var olduğu piyasa türü =>DÜOPSON

*alıcıların,satıcıların,mal ve hizmetler ile üretim faktörlerinin hiçbir ek maliyete katlanmadan tam bir hareket serbestliğine sahip olması tam rekabet piyasası özelliklerinden hangisini ifade eder => MOBİLİTE

*hangisi tam rekabet piyasasında firmaların başa baş noktasını gösterir
=>TOPLAM GELİR = TOPLAM MALİYET

*hangisi bir ekonomide Pareto koşullarının gerçekleşmesini engelleyen faktörlerden biri değildir => TAM REKABET KOŞULLARININ GEÇERLİ OLMASI

*tüketiciler arasında değişimin son bulduğu ve marjinal ikame oranlarının eşit olduğu Pareto optimal noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen eğriye ne ad verilir
=> ANLAŞMA EĞRİSİ

*geçmişte derlenmiş veriler arasındaki ilişkileri bulma ve buradan yorum elde etme yöntemi => İSTATİSTİKSEL YÖNTEM

*marjinal ikame oranının 0 olması durumunda farksızlık eğrilerinin şekli nasıl olur => EKSENLERİN POZİTİF YÖNLERİNE PARALEL UZANAN VE 90oC LİK AÇI YAPAN DOĞRU

*tüketicinin A noktasında dengedeyken B noktasına gelmesinin nedeni
=> ZEVK VE TERCİHLERDEKİ DEĞİŞMELER

mal ve hizmetlerin ihtiyaçları giderme özelliğine ne ad verilir => FAYDA
*bir mala ilişkin gelir esnekliği pozitif ve birden büyükse (EG>1) bu mal nasıl bir maldır
=> LÜKS MAL

*gelirde %10 luk bir artış olduğunda talepte de %20 lik bir artış gerçekleşiyorsa X malının gelir esnekliği => 2

*emeğin marjinal verimliliği 0 olduğunda hangisi söz konusudur
=> TOPLAM FİZİKİ ÜRÜN MAKSİMUMDUR

*üretim sürecinde sadece değişken girdilerin miktarının değiştirilebildiği dönem
=> KISA DÖNEM

*üretimde kullanılan girdiler iki kat artırıldığında üretim iki kattan fazla artıyorsa hangisi söz konusudur => ÖLÇEĞE GÖRE ARTAN GETİRİ

*bir firma için negatif dışsal ekonomilerin ortaya çıkması durumunda hangisi söz konusudur => UZUN DÖNEM ORTALAMA MALİYET EĞRİSİ YUKARI KAYAR

*
Üretim miktarı Toplam maliyet
1 100
2 180
3 240
4 280
5 310

Yukarıdaki tabloya göre 5.birim malı üretmenin marjinal maliyeti kaçtır => 30

*yukarıdaki tabloya göre 4.birim üretim yapıldığında ortalama maliyet kaç olur => 70

*üretimi bir birim artırabilmek için katlanılması gereken ek maliyet
=> MARJİNAL MALİYET

*bir piyasada belirli bir mal ya da hizmeti üreten çok sayıda firmanın ürünleri arasında ne objektif ne de subjektif bir fark olmaması tam rekabet piyasası özelliklerinden hangisini ifade eder => HOMOJENLİK

*hhb malı denge fiyatının üzerindeki fiyatlardan satın almaya razı olan alıcıların bu malı denge fiyatından alabilmeleri durumunda elde ettikleri kazanç => TÜKETİCİ RANI
*monopolcü firmanın marjinal gelir ve marjinal maliyet eğrilerinin negatif eğimli olmasının sebebi =>FİRMANIN SATIŞ MİKTARINI ARTIRABİLMEK İÇİN MALININ FİYATINI DÜŞÜRMEK ZORUNDA OLUŞU

*bir mal ya da hizmetin tek atıcısıyla tek bir alıcısı olması => İKİ YANLI TEKEL

*oligopol piyasasında her firmanın rakiplerinin fiyat indirimlerini takip edeceği
ancak fiyat artırımlarını takip etmeyeceği temeli üzerine geliştirilen model
=> DİRSEKLİ TALEP EĞRİSİ MODELİ

*hangisi kartelde karın artırılması için yapılması gerekenlerden biri değildir
=> STANDART FİYATLAR OLUŞTURMAK

*oligopol piyasasına yöneltilen eleştirilerden biri değildir
=> KAYNAKLARIN OPTİMAL DAĞILIMINI BOZMASI

*bir mala ilişkin sol yukarıdan sağ aşağıya doğru çizilen talep eğrisi nasıl bir fonksiyondur
=> AZALAN

*Xd =(Px,Py,I,Z) şeklinde verilen talep fonksiyonunda (Px) nasıl bir değişkendir
=> BAĞIMSIZ

*servet nasıl bir değişkendir => STOK DEĞİŞKEN

*gelirdeki değişikliğe bağlı olarak oluşan yeni denge notalarını birleştiren eğri
=> GELİR TÜKETİM EĞRİSİ

*talep eğrisinin düşey eksene paralel olması durumunda talep esneklik değeri (ed) kaç olur
=> ed=0

*A ve B gibi iki mal arasındaki çapraz talep esnekliğinin değeri pozitif EAB>0 ise bu iki mal nasıl mallardır => RAKİP MAL

*uzun dönem ortalama toplam maliyet eğrisinin minimum olduğu üretim düzeyinde kısa dönem ortalama toplam maliyet eğrisi nasıldır => MİNİMUMDUR

*monopolcü bir firmanın ortalama gelir eğrisi aynı zamanda neyi gösterir
=> PİYASA TALEP EĞRİSİNİ

*tam rekabet piyasasında toplam gelir eğrisinin eğimini hangisi belirler => MALIN FİYATI

*bir malı denge fiyatının altında satmaya razı olan üreticilerin bu malı denge fiyatından satmaları durumunda elde edecekleri kazanç => ÜRETİCİ RANTI

*piyasadaki tüm alıcıların ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgiye sahip olması rekabet piyasası özelliklerinden hangisini ifade eder => ŞEFFAFLIK

*bir piyasada çok sayıda satıcı sadece bir alıcı varsa ortaya çıkan piyasa türü
=> MONOPSON

*diş macunu piyasası hangi piyasaya örnektir => MONOPOLCÜ REKABET

*monopolcü rekabet piyasasındaki bir firmanın maksimize ettiği üretim düzeyi
=> MR=MC

*hangisi birinci grup oligopol teorilerinin temel varsayımlarından biri değildir
=> FİRMALAR ARASINDA GİZLİ YA DA AÇIK ANLAŞMANIN BULUNMASI

*hangisi A ve B gibi iki tüketici ile X ve Y gibi iki mal için tüketiciler arası denge koşulunu gösterir => MRS Ayx = MRSByx= - PX
PY

*bağıt eğrisinin mal düzlemindeki görünümüne ne ad verilir
=> ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİ

*fiyat tüketim eğrisi kullanılarak hangisi elde edilir => TALEP EĞRİSİ

*farksızlık eğrilerinin orijine göre dışbükey olmaları hangisi ile açıklanır
=> AZALAN MARJİNAL İKAME ORANI

*bağımsız değişkenin bir birim arttığında toplam değerde meydana gelecek değişme
=> MARJİNAL DEĞER

* belli bir bağımsız değişkende oluşan nispi değişikliğin bağımlı ya da bir başka bağımsız değişkende oluşturduğu nispi değişiklik =>ESNEKLİK

*hangisi negatif dışsal ekonomilerin varlığı sonucu ortaya çıkan olumsuzluklardan biridir
=> ENDÜSTRİDEKİ FİRMA SAYISININ HIZLA ARTMASI SONUCU ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ARTMASI

*pozitif dışsal ekonomilerin varlığı durumunda hangisi söz konusu olur
=> UZUN DÖNEM ORTALAMA TOPLAM MALİYET EĞRİSİ AŞAĞI KAYAR


*kısa dönem maliyet analizinde toplam maliyet ile toplam değişken arası fark
=> TOPLAM SABİT MALİYET

*bir firmanın iki ya da daha fazla firmadan daha düşük maliyetle üretim yapması
=> DOĞAL MONOPOL

*hangisi monopol piyasasında fiyat farklılaştırılması yapılabilmesi için gerekli şartlardan değildir => FİRMANIN HOMOJEN MAL ÜRETMESİ

*düopol ile monopol karşılaştırıldığında hangisi doğrudur => DÜOPOLDE FAZLA ÜRÜN DÜŞÜK FİYAT UYGULAMASI VARDIR

*üretimde birden fazla değişken girdi kullanıldığında fiyatı düşen girdinin diğerlerine göre daha fazla kullanılmasının doğurduğu etki => İKAME ETKİSİ

*hangisi iş gücü arzını etkileyen faktörlerden biri değildir => VERİMLİLİK


*hangisi genel denge analizinin temel var sayımlarından değildir
=> ÜRETİM VE TÜKETİMİN FARKLI YER VE FARKLI ZAMANLARDA YAPILMASI

*bir bireyin aylık geliri ne tür bir değişkendir => AKIM DEĞİŞKEN

*talep eğrisinin yatay eksene paralel olması durumunda talep esneklik değeri ed=∞

*A ve B iki mal arasındaki çapraz talep esnekliğinin değeri negatif EAB <0 ise bu iki mal nasıl mallardır => TAMAMLAYICI MAL

*tam rekabet piyasasındaki bir firmanın kısa dönem arz eğrisi => ORTALAMA DEĞİŞKEN MALİYET EĞRİSİNİN ÜZERİNDE YER ALAN MARJİNAL MALİYET EĞRİSİ

*bir ülkenin dış borcu nasıl bir değişkendir => STOK DEĞİŞKEN

*hhb X malı için talep ikizkenar hiperbol şeklindeyse talep esnekliğinin değeri => E=1

*talebin gelir esnekliği pozitif ve birden küçük ise bu mal nasıl bir maldır => ZORUNLU

* “bir toplumda tüm diğer bireylerin refahı değişmeksizin bir bireyin reahı artırıldığında toplumun refahı artar” şeklinde ifade edilen değer yargısı kime aittir => PARETO

*

yukarıdaki üretim imkanları eğrisine göre hangi noktada bu iki mal bileşimini üretmek imkansızdır => H*yukarıdaki üretim imkanları eğrisine göre etkinliğin sağlanamadığı nokta => G

*


yukarıdaki şekle göre hangisi (U) farksızlık eğrisine sahip bir tüketicinin tüketimini A noktasından B noktasına kaydırması durumunda ortaya çıkacak etkilerden biri değildir
=> TÜKETİCİNİN SAĞLADIĞI MARJİNAL FAYDA ARTMIŞTIR

* aşağıdaki marjinal ürün eğrisine göre hangi noktada toplam fiziki ürün maksimumdur =>P
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
19,453
Mesajlar
150,271
Kullanıcılar
90,422
Son üye
Emre Akdoğan
Üst