Iktisata Giris Final(Yılsonu) Deneme Sinavlari

BURCU

Çok Özel Üye
Katılım
9 Mar 2008
Mesajlar
1,059
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Şehir:
İstanbul
1-) Sonuçtan hareket ederek, nedenleri bulmaya gayret eden iktisat politikası yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Betimleyici iktisat
B) Ekonomik analiz
C) Tümdengelim
D) Tümevarım
E) Marjinal analiz

--------------------------------------------------------------------------------
2-)

Yukarıdaki tabloya göre tüketicinin marjinal faydasının sıfır olduğu tüketim miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Toplam faydanın en yüksek düzeye ulaştıktan sonra ilave tüketimin toplam faydaya katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pozitiftir
B) Maksimumdur
C) Sıfırdır
D) Artandır
E) Negatiftir

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Arz eğrisi boyunca hareketlenmeye aşağıdakilerden hangisi neden olur?
A) Kullanılan girdi fiyatlarının artması
B) Malın fiyatının artması
C) Verimlilik artışı
D) Diğer malların fiyatının azalması
E) Endüstrideki firma sayısının azalması

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Fiyattaki değişme talep edilen miktarda hiçbir değişmeye neden olmuyorsa talebin esnekliği için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Sıfıra eşittir.
B) Sonsuzdur.
C) Sıfırla bir arasındadır.
D) Birden büyüktür.
E) Bire eşittir.

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Aşağıdakilerden hangisi fiyat değişmeleri karşısında satılmak istenen miktarın tepkisini ölçmemize olanak tanır?
A) Talebin fiyat esnekliği
B) Talebin gelir esnekliği
C) Çapraz talep esnekliği
D) Arz esnekliği
E) Nokta esnekliği

--------------------------------------------------------------------------------
7-) İthalat kotalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mal ve hizmet arz edenleri korumak
B) Tüketiciyi korumak
C) Ödemeler dengesindeki açıkları azaltmak
D) Mal satın alanları korumak
E) Devlete ek gelir sağlamak

--------------------------------------------------------------------------------
:cool: Toplam fiziki ürünün kullanılan emek miktarına oranlanmasıyla hesaplanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplam fiziki ürün
B) Ortalama fiziki ürün
C) Marjinal fiziki ürün
D) Marjinal fayda
E) Toplam fayda

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Tam rekabet piyasasındaki bir firmanın marjinal gelir eğrisi aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?
A) Marjinal maliyet
B) Toplam gelir
C) Ortalama maliyet
D) Talep
E) Toplam maliyet

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Tekel piyasasında kısa dönem kâr maksimizasyonu aşağıdakilerden hangisidir? (TR: Toplam gelir, TC: Toplam maliyet, MR: Marjinal gelir, MC: Marjinal maliyet, AR: Ortalama gelir, AC: Ortalama maliyet)
A) TR = TC
B) TR > TC
C) MR = MC
D) AR = AC
E) AR < AC

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Faktör piyasalarında hesaplanan marjinal ürün geliri aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?
A) Faktör arzı
B) Faktör talebi
C) Piyasa arzı
D) Marjinal maliyet
E) Fiyat

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Üretimin yarattığı marjinal özel maliyet ile marjinal dışsal maliyet toplamına ne ad verilir?
A) Marjinal sosyal maliyet
B) Marjinal sosyal fayda
C) Pozitif dışsallık
D) Dışsallıkların içselleştirilmesi
E) Negatif dışsallık

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi Klasik iktisada göre yanlış bir ifadedir?
A) Ekonomiye devlet müdahalesi gereksizdir.
B) Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler felsefesine inanırlar.
C) İstihdam toplam talep tarafından belirlenir.
D) Ücretler ve fiyatlar tam esnektir.
E) Say yasası geçerlidir.

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Sürekli durgunluğun yarattığı işsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Konjonktürel işsizlik
B) Teknolojik işsizlik
C) Yapısal işsizlik
D) Gizli işsizlik
E) Bölge ve sektör işsizlik

--------------------------------------------------------------------------------
15-) I.Kamu harcamalarının artması
II.Vergilerin azalması
III.Para arzının artması
IV.Vergilerin artması
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri daraltıcı maliye politikası önlemleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) Yalnız IV
E) I, II, III

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Ülkedeki üretim faktörlerine yapılan gelir ödemelerinin toplamına eşit olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gayri safi milli hasıla
B) Gayri safi yurtiçi hasıla
C) Safi milli hasıla
D) Kişisel gelir
E) Milli gelir

--------------------------------------------------------------------------------
17-) 2006 yılı verilerine göre cari fiyatlarla GSMH değeri 180.000, sabit fiyatlarla GSMH değeri 120.000 iken GSMH deflatörü kaçtır?
A) 0,66
B) 1,5
C) 2
D) 2,5
E) 3

--------------------------------------------------------------------------------
1:cool:

Yukarıdaki tabloya göre gelir 600 iken ortalama tüketim eğilimi kaçtır?
A) 0,75
B) 0,25
C) 0,70
D) 1
E) 2

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi yatırım harcamalarını belirleyen faktörlerden biri değildir?
A) Faiz oranı
B) Beklenen kâr
C) Teknolojik değişim
D) Kapasite kullanımı
E) Harcanabilir gelir

--------------------------------------------------------------------------------
20-)

Yukarıdaki şekle göre toplam harcamaların GSMH’dan küçük olduğu hasıla düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 150
B) 200
C) 300
D) 400
E) 500

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Tasarruf fonksiyonunun yukarıya doğru kayması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Gelirin artması
B) Tüketim harcamalarının artması
C) Gelirin azalması
D) Yatırımların azalması
E) Kamu harcamalarının artması

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Marjinal tüketim eğiliminin (MPC) 0.80, marjinal ithalat eğilimin (MPI) 0.05 olduğu bir ekonomide gelirin 2000 TL artması için kamu harcamalarındaki değişiklik ne kadardır?
A) 100
B) 200
C) 300
D) 500
E) 8000

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Kamu harcamaları ve vergilerin aynı miktarda değişmesi durumunda kullanılan çarpan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Denk bütçe çarpanı
B) Kamu harcaması çarpanı
C) Vergi çarpanı
D) Harcama çarpanı
E) Transfer harcaması çarpanı

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Kamu harcamalarını azaltarak veya vergileri arttırarak toplam harcamaları azaltmaya yönelik olarak izlenen politika aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genişlemeci maliye politikası
B) Daraltıcı maliye politikası
C) Genişlemeci para politikası
D) Daraltıcı para politikası
E) Arz yönlü politikalar

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Paranın satın alma gücünün elde tutulmasına olanak sağlayan fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değişim aracı olma
B) Hesap birimi olma
C) Değer muhafaza aracı olma
D) Mübadele aracı olma
E) Taşınabilir olma

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Bankaların kasalarında, bulunan nakit ve nakde kolayca dönüştürülebilen varlıklarla merkez bankası ve diğer bankalarda bulunan vadesiz mevduatların toplamına ne ad verilir?
A) Kaydi para
B) Reeskont oranı
C) Menkul kıymet
D) Baz para
E) Rezervler

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Zorunlu rezerv oranının tersine ne ad verilir?
A) Basit kaydi para çarpanı
B) Çarpan katsayısı
C) Harcama çarpanı
D) Vergi çarpanı
E) Denk bütçe çarpanı

--------------------------------------------------------------------------------
2:cool: Faiz oranı ve talep edilen para miktarı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Faiz Oranı Para Talebi
A) Artar Azalır
B) Artar Artar
C) Azalır Değişmez
D) Değişmez Değişmez
E) Değişmez Artar

--------------------------------------------------------------------------------
29-) I.Her arz kendi talebini yaratır.
II.Paranın dolaşım hızı sabittir.
III.Paranın dolaşım hızı istikrarlıdır.
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Klasik iktisatçıların değişim denklemini miktar teorisine dönüştürebilmek için yaptıkları varsayımlardan
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Yalnız III
E) I, II, III

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Toplam talep (AD) eğrisinin şekli nasıldır?
A) Pozitif eğimlidir.
B) Negatif eğimlidir.
C) Yatay eksene paraleldir.
D) Artan eğimlidir.
E) Sabit eğimlidir.

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Maliyet artışının neden olduğu maliyet enflasyonu sonucu fiyatlar ve üretim düzeyi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


A)


B)


C)


D)


E)


--------------------------------------------------------------------------------
32-)

ABD ve Fransa’daki bilgisayar ve mobilya üretiminde yapılan araştırma sonucu düzenlenen yukarıdaki tabloda 1 işçinin 1 günde üretimde yaptığı artış görülmektedir.
Buna göre hangi ülke hangi malın üretiminde mutlak üstünlüğe sahiptir?
A) ABD bilgisayar, Fransansa mobilya
B) ABD mobilya, Fransa bilgisayar
C) ABD bilgisayar ve mobilya
D) Fransa bilgisayar ve mobilya
E) Fransa sadece mobilya

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Ortalama ihracat fiyatının ortalama ithalat fiyatına oranına ne ad verilir?
A) Kota
B) Ambargo
C) Tarife
D) Dış ticaret haddi
E) İthalat

--------------------------------------------------------------------------------
34-) Devletin döviz kurunun değerini yükseltmesine ne ad verilir?
A) Devalüasyon
B) Revalüasyon
C) Deflasyon
D) Resesyon
E) Stagflasyon

--------------------------------------------------------------------------------
35-) Toplumun yaşam standartlarında, üretilen malların kapasitesinde veya üretim organizasyonunda iyileşmeler yaşanan ekonomik ortama ne ad verilir?
A) Ekonomik büyüme
B) Enflasyon
C) Tam istihdam
D) Hiperenflasyon
E) Ekonomik kalkınma

--------------------------------------------------------------------------------
36-) İthal edilen malların yerine yurtiçinde üretilen malların kullanılmasına ne ad verilir?
A) İhracat ikamesi
B) Temel mal
C) İthal ikamesi
D) Dual ekonomi
E) Dışa dönük stratejiler

Cevaplar
1-) C
2-) D
3-) E
4-) B
5-) A
6-) D
7-) C
:cool: B
9-) D
10-) C
11-) B
12-) A
13-) C
14-) C
15-) D
16-) E
17-) B
1:cool: A
19-) E
20-) E
21-) C
22-) D
23-) A
24-) B
25-) C
26-) E
27-) A
2:cool: A
29-) C
30-) B
31-) E
32-) B
33-) D
34-) B
35-) E
36-) C
 

BURCU

Çok Özel Üye
Katılım
9 Mar 2008
Mesajlar
1,059
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Şehir:
İstanbul
Final Deneme Sınavı2

1-) Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi olguyu etkileyen çok sayıda faktörden sadece bir tanesinin değiştiği, diğer faktörlerin ise değişmediği varsayımını ifade eder?
A) Marjinal analiz
B) Tümleme yanılgısı
C) Diğer şartlar sabittir varsayımı
D) Rasyonel davranış
E) Tümdengelim

--------------------------------------------------------------------------------
2-)

Yukarıdaki şekle göre marjinal fayda hangi miktarda negatif değer alır?
A) 2
B) 14
C) 6
D) 10
E) 0

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi bir mal için harcanan bir birim paranın marjinal faydasını bir başka mala harcanan bir birim paranın marjinal faydasına eşitleyen mal bileşimlerinin tercih edilmesi ile elde edilen faydanın maksimum olacağını ifade eden kuraldır?
A) Tüketici dengesi
B) Marjinal fayda
C) Toplam fayda
D) Kâr maksimizasyonu
E) Fayda maksimizasyonu kuralı

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi piyasa talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?
A) Malın fiyatının azalması
B) Tamamlayıcı malın fiyatının azalması
C) İkame malın fiyatının artması
D) Zevk ve tercihlerin ilgili malın lehine değişmesi
E) Düşük mallarda tüketici gelirin artması

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğinin formülüdür?
A)


B)


C)


D)E)


--------------------------------------------------------------------------------
6-) Bir malın fiyatı 100 iken talep edilen miktarı 10 adetdir. Malın fiyatı 60 TL’ye düştüğünde talep edilen miktarı 15 olmuştur.
Talebin yay esnekliği kaçtır?
A) -0,5
B) -0,8
C) -1
D) -3
E) -25

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdakilerden hangisi taban fiyat uygulamasına örnektir?
A) Kira kontrolleri
B) Üretim kotası
C) Asgari ücret uygulaması
D) İthalat kotası
E) Tayınlama

--------------------------------------------------------------------------------
:cool: Girdiler üç kat arttırıldığında, üretimdeki artışın üç kattan fazla olacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölçeğe göre sabit verim
B) Ölçeğe göre azalan verim
C) Ölçeğe göre artan verim
D) Ölçeğe göre sabit getiri
E) Ölçeğe göre azalan getiri

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi Tam Rekabet Piyasasında Ortalama gelir eğrisinin şeklini gösterir?

A)


B)


C)


D)


E)


--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi tekelcinin belirli bir miktar için tek fiyat, daha sonraki ek miktarlar için daha düşük fiyat belirlemesidir?
A) Birimler arasındaki farklılaştırma
B) Miktarlar arasında farklılaştırma
C) Alıcılar arasında farklılaştırma
D) Üçüncü derece fiyat farklılaştırma
E) Ürün farklılaştırma

--------------------------------------------------------------------------------
11-)

Yukarıdaki tabloya göre dördüncü üretim düzeyinde marjinal ürün geliri kaçtır?
A) 72
B) 66
C) 60
D) 54
E) 48

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi kamusal bir maldan fayda sağlayan her bireyin marjinal faydalarının toplamıdır?
A) Dışsallık
B) Marjinal sosyal fayda
C) Dışsallıkların içselleştirilmesi
D) Negatif dışsallık
E) Marjinal dışsal maliyet

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Bunalım Dönemine ilişkin yanlış bir ifadedir?
A) 1930’lu yıllar boyunca yaşanan dönemdir.
B) Bu dönemde ekonomiler büyük bir durgunluğa girmiştir.
C) Üretim ve istihdam düşmüştür.
D) İşsizlik çok yüksek düzeylere ulaşmıştır.
E) Fiyatlar artmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------
14-) 2008 verilerine göre Türkiye’de çalışan sayısı 26 milyon, işsizlik sayısı 9 milyon ve nüfus 75 milyondur.
Buna göre Türkiye de toplam işgücü miktarı ne kadardır?
A) 26
B) 45
C) 35
D) 75
E) 9

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının ekonomideki para miktarını kontrol edebilmek amacıyla aldığı önlemlerdir?
A) Maliye politikası
B) Para politikası
C) Arz yönlü politikalar
D) Konjonktür dalgalanmaları
E) Canlanma

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi son kullanım için üretilmiş olan mal ve hizmetlere verilen addır?
A) Ara mal
B) Üretici malı
C) Sermaye malı
D) Tamamlanmış mal ve hizmet
E) Serbest mal

--------------------------------------------------------------------------------
17-) C = 200, I = 150, G = 70, X = 40 iken
Gayri safi milli hasıla kaçtır?
(C= Tüketim harcamalarıI=Yatırım harcamaları G= Kamu harcamaları X=Net ihracat)
A) 420
B) 460
C) 260
D) 390
E) 560

--------------------------------------------------------------------------------
1:cool: Aşağıdakilerden hangisi gelir değiştiği zaman tüketimin ne kadar değişeceğini gösteren bir kavramdır?
A) Ortalama Tüketim Eğilimi
B) Ortalama Tasarruf Eğilimi
C) Marjinal İthalat Eğilimi
D) Marjinal Tüketim Eğilimi
E) Marjinal Tasarruf Eğilimi

--------------------------------------------------------------------------------
19-)

Yukarıdaki şekle göre kamu harcamalarının yatay eksene paralel çizilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devletin izlediği politikalara göre belirlenmesi ve kamu harcamalarının otonom olması
B) Esnekliğinin sonsuz olması
C) Yatırımların otonom olması
D) Otonom tüketim harcamaların artması
E) Yatırım harcamalarının fazla duyarsız olması

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Ayrılma eğiliminin söz konusu olmadığı duruma ne ad verilir?
A) Esneklik
B) Çarpan
C) Denge
D) Çoğaltan
E) Karşılaştırmalı statik analiz

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi enjeksiyon değildir?
A) Kamu harcamaları
B) Vergiler
C) Yatırımlar
D) İhracat
E) Tüketim harcamaları

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Dışa açık bir ekonomide harcama çarpanını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A)


B)


C)


D)


E)


--------------------------------------------------------------------------------
23-) Marjinal Tasarruf Eğilimi (MPS); 0.30, Marjinal İthalat Eğilimi (MPI); 0.20 ise vergi çarpanı kaçtır?
A) 2
B) -2
C) 1
D) -1
E) 0

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi dahil olunan gelir dilimi arttıkça, uygulanan vergi oranının da arttığı vergi türüdür?
A) Gelir vergisi
B) Spesifik vergi
C) Advalorem vergi
D) Sabit oranlı gelir vergisi
E) Artan oranlı gelir vergisi

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi paranın fonksiyonlarından biri değildir?
A) Değişim aracı olma
B) Bölünebilir olma
C) Hesap birimi olma
D) Değer muhafaza aracı olma
E) Mübadele aracı olma

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yerleşik kişi ve kurumlar tarafından ticari bankalarda yabancı para üzerine açılmış olan hesaplardır?
A) Baz Para
B) Kaydi Para
C) Döviz tevdiat hesapları
D) TC Merkez Bankası parası
E) Rezerv

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Zorunlu rezerv oranının 0,25 olması durumunda basit kaydi para çarpanı kaç olur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

--------------------------------------------------------------------------------
2:cool: Aşağıdakilerden hangisi para dışındaki diğer finansal varlıkların değeri konusundaki belirsizlik nedeniyle elde tutulmak istenen para miktarıdır?
A) Spekülatif amaçlı para talebi
B) Yatırım amaçlı para talebi
C) İşlem amaçlı para talebi
D) Tüketim amaçlı para arzı
E) İhtiyat amaçlı para arzı

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi nihai mal ve hizmetlerin satınalınmasında bir birim paranın ortalama olarak kaç kez kullanıldığını gösteren sayıdır?
A) Nötür para
B) Değişim denklemi
C) Paranın dolaşım hızı
D) Reeskont oranı
E) Açık piyasa işlemleri

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Daraltıcı bir para politikasının fiyatlar genel düzeyi üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?
A) AD eğrisi sağa kayar, fiyatlar yükselir.
B) AD eğrisi sola kayar, fiyatlar artar.
C) AD eğrisi sola kayar, fiyatlar sabit kalır.
D) AD eğrisi sola kayar, fiyatlar azalır.
E) AD eğrisi sağa kayar, fiyatlar sabit kalır.

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Aşağıdakilerden hangisi fiyatlar genel düzeyindeki artışın uzunca bir süre devam etmesidir?
A) Deflasyon
B) Stagflasyon
C) Talep enflasyonu
D) Hiper enflasyonu
E) Sürekli enflasyon

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Aşağıdakilerden hangisi belirli bir malın üretiminin diğer ülkelere göre daha az kaynak kullanımı ile gerçekleştirmesini ifade eder?
A) Karşılaştırmalı üstünlük
B) Mutlak üstünlük
C) Sınırlı uzmanlaşma
D) Tam uzmanlaşma
E) Dış ticaret

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Mal sermaye ve teknoloji ihracatına getirilen yasaklamalara ne ad verilir?
A) İhracat kotası
B) İhracat
C) İthalat kotası
D) İhracat ambargosu
E) Korumacılık

--------------------------------------------------------------------------------
34-) Aşağıdakilerden hangisi iki ülkenin para birimleri arasında yasal olarak belirlenen ve uzunca bir süre değiştirilmemesini ön gören döviz kuru aşağıdakilerden hangisidir?
A) Spot Döviz Kuru
B) Esnek Döviz Kuru
C) Kirli Esnek Döviz Kuru
D) Dalgalı Döviz Kuru
E) Sabit Döviz Kuru

--------------------------------------------------------------------------------
35-) Aşağıdakilerden hangisi Reel GSMH’ta, bir önceki döneme göre meydana gelen yüzde artış oranıdır?
A) Ekonomik büyüme oranı
B) Ekonomik kalkınma oranı
C) Enflasyon oranı
D) Marjinal dönüşüm oranı
E) İşgücüne katılım oranı

--------------------------------------------------------------------------------
36-) Aşağıdakilerden hangisi çalışan bir kişinin bakmak zorunda olduğu kişi sayısını ifade eder?
A) Sermaye sığlaşması
B) Yatırım sapması
C) Bağımlı nüfus
D) Dual ekonomi
E) Ekonomik büyüme

Cevaplar
1-) C
2-) B
3-) E
4-) E
5-) A
6-) B
7-) C
:cool: C
9-) D
10-) B
11-) D
12-) B
13-) E
14-) C
15-) B
16-) D
17-) B
1:cool: D
19-) A
20-) C
21-) B
22-) A
23-) D
24-) E
25-) B
26-) C
27-) D
2:cool: A
29-) C
30-) D
31-) E
32-) B
33-) D
34-) E
35-) A
36-) C
 

BURCU

Çok Özel Üye
Katılım
9 Mar 2008
Mesajlar
1,059
Tepkime puanı
8
Puanları
0
Şehir:
İstanbul
Final Deneme Sınavı3

1-) Tatmin edildiğinde haz ve doyum, tatmin edilmediğinde ise acı ve üzüntü veren duyguya ne ad verilir?
A) Tüketim
B) Fayda
C) Hizmet
D) Mal
E) İhtiyaç

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Bir maldan bir birim daha fazla üretmek için öteki malın üretiminden ne kadar fedakarlık etmek gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marjinal ikame oranı
B) Marjinal dönüşüm oranı
C) Büyüme oranı
D) Marjinal fayda oranı
E) İşsizlik oranı

--------------------------------------------------------------------------

3-) Yukarıdaki grafiğe göre üretim imkanları eğrisi üzerinde B noktasından C noktasına hareket edildiğinde marjinal dönüşüm oranı kaçtır?
A) 0,5
B) 2
C) 1
D) 1,5
E) 0

--------------------------------------------------------------------------------
4-)

Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) OP aralığı kadar talep fazlası vardır.
B) Denge fiyatı 2 TL’dir.
C) Denge miktarı 70 birimdir.
D) RV aralığı kadar arz fazlası vardır.
E) 2 TL’lik fiyatta 40 birim talep fazlası vardır.

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Gelir arttığında talebi artan ve bu nedenle gelir esnekliği pozitif olan mallara ne ad verilir?
A) İkame mal
B) Tamamlayıcı mal
C) Düşük mal
D) Normal mal
E) İlişkisiz mal

--------------------------------------------------------------------------------
6-) X malının fiyatında meydana gelen %40’lık bir artış, Y malının talep miktarında %10’luk bir artış meydana getirmiştir.
Buna göre bu iki mala ilişkin çapraz talep esnekliği kaçtır ve bu mallar nasıl mallardır?
A) (0,25) ® İkame mal
B) (-0,25) ® Tamamlayıcı mal
C) (2) ® Normal mal
D) (-2) ® Düşük mal
E) (0,25) ® Tamamlayıcı mal

--------------------------------------------------------------------------------
7-)

Yukarıdaki grafik 20 TL’lik bir satış vergisi ödenmesi nedeniyle arz eğrisindeki kaymayı göstermektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Verginin tamamını üretici öder.
B) Ödenecek verginin yarısını tüketici yarısını üretici öder.
C) Üreticiye yansıyan vergi 20 TL’dir.
D) Tüketiciye yansıyan vergi 150 TL’dir.
E) Verginin tamamını tüketici öder.

--------------------------------------------------------------------------------
:cool:
<
Yukarıdaki tabloya göre firmanın 3. birim mal satışından elde edeceği ortalama toplam maliyet değeri kaçtır?
A) 50
B) 30
C) 100
D) 25
E) 150

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Tam rekabet piyasasında toplam gelir ile toplam maliyetin birbirine eşit olduğu üretim düzeyine ne ad verilir?
A) Kapanma noktası
B) Başabaş noktası
C) Kâr maksimizasyon noktası
D) Kâr noktası
E) Canlanma noktası

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Aşağıdakilerden hangisi tekel piyasasında yer alan bir firmanın talep eğrisidir?
A)


B)


C)


D)


E)


--------------------------------------------------------------------------------
11-) Beklenen enflasyon oranına göre düzeltilmiş faiz oranına ne ad verilir?
A) Nominal faiz oranı
B) Likit faiz oranı
C) Gayri safi faiz oranı
D) Reel faiz oranı
E) Net yatırım faiz oranı

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Bir kişinin kamusal maldan fayda elde etmesine karşın, kamusal malın finansmanında herhangi bir maliyet yüklenmekten kaçınma şeklindeki davranışına ne ad verilir?
A) Tasarruf paradoksu
B) Sıkışıklık maliyeti
C) Bedavacılık
D) King kanunu
E) Seçici olma özelliği

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Mal ve hizmet fiyatlarının belirli bir dönemdeki tartılı ortalamasını gösteren indeks değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağımlı nüfus oranı
B) Fiyatlar genel düzeyi
C) İşsizlik oranı indeksi
D) Toplam üretim indeksi
E) Dış ticaret indeksi

--------------------------------------------------------------------------------
14-)

Yukarıdaki grafik ekonomideki konjonktür dalgalanmaları göstermektedir.
Buna göre “B” noktası neyi ifade eder?
A) Tepe
B) Canlanma
C) Dip
D) Başabaş noktası
E) Refah noktası

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Devletin toplam talebi arttırmak yerine üretimi arttırmaya dönük politikalarına ne ad verilir?
A) Arz yönlü politikalar
B) Talep yönlü politikalar
C) Tedrici politika
D) Para politikası
E) Maliye politikası

--------------------------------------------------------------------------------
16-) GSMH: 1500
SMH: 450
Yukarıda bir ülkenin GSMH ve SMH değerleri verilmiştir.
Bu bilgilere göre amortisman değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1950
B) 1000
C) 1500
D) 1200
E) 1050

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Mevcut milli gelir değerinin nüfusa bölünmesi ile bulunan ve bir refah ölçütü olarak kullanılan değer aşağıdakilerden hangisidir?
A) GSMH deflatörü
B) Amortismanlar
C) Safi milli hasıla
D) Kişi başına milli gelir
E) Tüketici fiyat endeksi

--------------------------------------------------------------------------------
1:cool: Marjinal tüketim eğiliminin (MPC) 0,35 olarak hesaplandığı bir modelde marjinal tasarruf eğilimi (MPS) değeri kaçtır?
A) 0,85
B) 1
C) 0,65
D) 0,35
E) 0,10

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Diğer ülkelerden satın alınan mal ve hizmet miktarına ne ad verilir?
A) Yatırım
B) İthalat
C) Kamu harcamaları
D) Faiz oranı
E) Transfer harcamaları

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi Say Kanununu ifade eder?
A) Kötü para iyi parayı piyasadan kovar
B) Her talep kendi arzını yaratır
C) Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler
D) Laissez faire
E) Her arz kendi talebini yaratır

--------------------------------------------------------------------------------
21-)

Yukarıda sızıntılar ve enjeksiyonların eşitlik denklemi verilmiştir.
Aşağıdaki bilgilere göre kamu harcamaları (G) ne olmalıdır?
S+T+IM=270
I=50
Ex=50
A) 170
B) 150
C) 70
D) 30
E) 200

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Vergilerin gelirden bağımsız olan kısmına ne ad verilir?
A) Otonom tüketim
B) Vergi çarpanı
C) Vergi yükü
D) Otonom vergi
E) Vergi yansıması

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Bir ekonomide kamu harcamaları çarpanının değeri 3 iken vergi çarpanı değeri kaçtır?
A) -1
B) -2
C) 3
D) -3
E) 2

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Devlet bütçesinde kamu harcamalarının kamu gelirlerinden fazla olması durumuna ne ad verilir?
A) Bütçe fazlası
B) Talep fazlası
C) Arz fazlası
D) Bütçe açığı
E) Kamu borç stoku açığı

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Dolaşımdaki nakit, ticari bankalardaki vadesiz mevduatlar ve Merkez Bankası’nda bulunan mevduatın toplamından oluşan parasal büyüklük aşağıdakilerden hangisidir?
A) M1
B) M2
C) M2Y
D) Döviz tevdiat hesapları
E) M3

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Bankalar tarafından kredi işlemleri sonucunda vadesiz mevduat şeklinde yaratılan para aşağıdakilerden hangisidir?
A) Baz para
B) Parasal taban
C) Gücü en yüksek para
D) Kaydi para
E) Mal para

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Zorunlu rezerv oranı 0,20 iken bankacılık sisteminin 2000 liralık rezerv artışı ile yaratabileceği kaydi para miktarı kaçtır?
A) 1.000
B) 5.000
C) 4.000
D) 4.500
E) 10.000

--------------------------------------------------------------------------------
2:cool: Beklenmeyen harcamaların karşılanması amacıyla elde tutulmak istenen para miktarına ne ad verilir?
A) Spekülatif amaçlı para talebi
B) İşlem amaçlı para talebi
C) İhtiyat amacıyla para talebi
D) Yatırım amaçlı para arzı
E) Spekülatif amaçlı para arzı

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Merkez Bankası’nın banka rezervlerini ve dolayısıyla para arzını etkileyebilmek için piyasadan devlete ait bono ve tahvilleri alıp satması aracına ne ad verilir?
A) Reeskont oranı
B) Açık piyasa işlemleri
C) Paranın dolaşım hızı
D) Kamu harcamaları
E) Bütçe politikaları

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Kamu harcamalarının arttırılmasıyla toplam talep (AD) eğrisini sağa kaydıran politika aşağıdakilerden hangisidir?
A) Daraltıcı para politikası
B) Daraltıcı maliye politikası
C) Genişlemeci para politikası
D) Daraltıcı arz yönlü politikalar
E) Genişlemeci maliye politikası

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Fiyatlar artarken üretimin azaldığı ortama ne ad verilir?
A) Devalüasyon
B) Stagnasyon
C) Revalüasyon
D) Stagflasyon
E) Regülasyon

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olunan mal ve hizmetlerin üretiminde, artan maliyetler nedeniyle ortaya çıkan tam olmayan uzmanlaşma türüne ne ad verilir?
A) Tam uzmanlaşma
B) Sınırlı uzmanlaşma
C) Sınırsız uzmanlaşma
D) Maksimum uzmanlaşma
E) Optimal uzmanlaşma

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Neo merkantilistlere göre zenginliğin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım
B) Teknoloji
C) Toprak
D) Altın
E) Gümüş

--------------------------------------------------------------------------------
34-) Bir ülke parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin arz ve talep güçleri tarafından belirlendiği kur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Esnek döviz kuru
B) Sabit döviz kuru
C) Spot döviz kuru
D) Forward döviz kuru
E) Faiz - fiyat döviz kuru

--------------------------------------------------------------------------------
35-) Bir ekonominin uzun dönemdeki büyümesini belirleyen faktörlerden birisi değildir?
A) İşgücü
B) Sermaye
C) Doğal kaynaklar
D) Teknoloji
E) Döviz kuru

--------------------------------------------------------------------------------
36-) Yurtiçi piyasaları korumak için ihracatın caydırıldığı ülkelerin uyguladığı strateji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tamamen dışa dönük
B) Ilımlı içe dönük
C) Ilımlı dışa dönük
D) Düal ekonomi
E) Tamamen içe dönük

Cevaplar
1-) E
2-) B
3-) C
4-) E
5-) D
6-) A
7-) E
:cool: A
9-) B
10-) C
11-) D
12-) C
13-) B
14-) C
15-) A
16-) E
17-) D
1:cool: C
19-) B
20-) E
21-) A
22-) D
23-) B
24-) D
25-) A
26-) D
27-) E
2:cool: C
29-) B
30-) E
31-) D
32-) B
33-) B
34-) A
35-) E
36-) E
 

pena

Yeni Üye
Katılım
8 Nis 2008
Mesajlar
109
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ellerin dert görmesin ...
 

nimett

Yeni Üye
Katılım
10 Nis 2009
Mesajlar
12
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Adana
teşekkürler..:p..................
 

sonolsun

Yeni Üye
Katılım
29 May 2009
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Adana
sagol dostum ALLAH razı olsun
 

guzgulu78

Yeni Üye
Katılım
17 Kas 2009
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Adana
çok teşekkürler ben hazırlık okuyorum bunlar işime çok yarayacak....:)
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,423
Mesajlar
134,321
Kullanıcılar
90,708
Son üye
Alexanderlib
Üst