İşletme Bölümü Ders Listesi ve Ders İçerikleri

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,889
Tepkime puanı
21
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
Programda yer alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin dönem temelinde listesi (kodları, adları ve kredileri,ECTS )

1. SINIF
1. YARIYIL
2. YARIYIL
KoduDersin AdıTUKAKKoduDersin AdıTUKAK
İŞL1001Matematik-I3035İŞL1002Matematik-II3035
İŞL1003Hukukun Temel Kavramları3035İŞL1004Anayasa Hukuku3035
İŞL1005İşletme Bilimlerine Giriş3035İŞL1006Davranış Bilimleri3035
İŞL1007İktisada Giriş3035İŞL1008Mikro İktisat3035
İŞL1009Genel Muhasebe 3035İŞL1010Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri3035
BİL1001Temel Bilgi Teknolojileri I3033BİL1002Temel Bilgi Teknolojileri II3033
ORT1001Yabancı Dil (İngilizce)2022ORT1002Yabancı Dil (İngilizce)2022
2202230222230
2. SINIF
3. YARIYIL4. YARIYIL
KoduDersin AdıTUKAKKoduDersin AdıTUKAK
İŞL2001Yönetim ve Organizasyon3035İŞL2002Ticaret Hukuku3035
İŞL2003Pazarlama İlkeleri3034İŞL2004Pazarlama Yönetimi
3034
İŞL2005Makro iktisat3035İŞL2006İnsan Kaynakları Yönetimi3034
İŞL2007İstatistiğe Giriş3035İŞL2008İstatistik Analiz3035
İŞL2009Borçlar Hukuku3034İŞL2010Şirketler Muhasebesi3035
İŞL2011Çalışma Psikolojisi3034İŞL2012Bilim Felsefesi3034
ORT2001Atatürk İlkeleri ve İnkılâpTarihi I2022ORT2002Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2022
ORT2003Türk Dili I2021ORT2004Türk Dili II2021
20020302002030
3. SINIF
5. YARIYIL6. YARIYIL
KoduDersin AdıTUKAKKoduDersin AdıTUKAK
İŞL3001Örgütsel Davranış3035İŞL3002Stratejik Yönetim3035
İŞL3003Uluslararası İktisat3035İŞL3004Vergi Hukuku3035
İŞL3005Uluslararası Pazarlama3035İŞL3006Tedarik Zinciri Yöntemi3035
İŞL3007Maliyet Muhasebesi I3035İŞL3008Maliyet Muhasebesi II3035
İŞL3009İşletme finansmanı3035İŞL3010Finansal Yönetim3035
İŞL3011Sayısal Yöntemler3035İŞL3012Sosyoloji3035
18018301801830
4. SINIF
7. YARIYIL8. YARIYIL
KoduDersin AdıTUKAKKoduDersin AdıTUKAK
İŞL4001İş Hukuku3036İŞL4002Sermaye Piyasası analizi3036
İŞL4003Üretim Yönetimi3036İŞL4004Yönetim Bilişim Sistemleri3036
İŞL4005Mali Tablolar Analizi3036İŞL4006Muhasebe Denetimi3036
İŞL4007Pazarlama Araştırması3036İŞL4008Pazarlama İletişimi3036
İŞL4009Çağdaş Yönetim Teknikleri3036İŞL4010Girişimcilik ve Küçük İşletmeler3036
15015301501530
1.1. Programda yer alması öngörülen derslerin her birisiyle ilgili tanıtım bilgisi, izlenecek ders kitapları ve yardımcı kitaplar ile kullanılacak diğer ders kaynakları
Derslerde kullanılacak her türlü kaynak, program koordinatörü ve ders hocaları ile işbirliği içerisinde öğrencilere sunulacaktır. Dijital kaynaklar Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden paylaşılırken, yazılı kaynaklar ise sadece tavsiye edilecektir.

BİLGİLERİDERS MÜFREDATI
İŞL1001 Matematik I
DönemiGüz
Yarıyılı1. Yarıyıl
Kredisi3

Sayılar, bağıntı ve fonksiyon, lineer fonksiyonlar ve işletme uygulamaları, ikinci dereceden fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev ve işletme uygulamaları, fonksiyonların grafik çizimleri, çok değişkenli fonksiyonlar ve işletme uygulamaları.
İŞL1003 Hukukun Temel Kavramları
DönemiGüz
Yarıyılı1. Yarıyıl
Kredisi3

Hukukun temel kavramlarını tanıtmak ve toplum yaşamında hukukun yerini ve önemini göstermektir. Öğrencilerin, ahlak ve din kuralları gibi öteki toplumsal davranış kurallarıyla hukuk kuralları arasındaki etkileşimi ve farklılıkları öğrenmeleri beklenmektedir. Ders, hukukun kaynakları, çeşitli hukuk sistemleri (Roma Hukuku, Kara Avrupa Hukuku, İslam Hukuku, Sosyalist Hukuk), temel insan hakları kavramları konularını da kapsamaktadır.
İŞL1005 İşletme Bilimlerine Giriş
DönemiGüz
Yarıyı
ı
1. Yarıyıl
Kredisi3

İşletme ve işletme tanımı, işletme ile ilgili kavramlar, işletmenin özellikleri, işletmenin amaç ve kaynakları, işletmenin çevre ile ilişkileri, hukuki yapıları açısından işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin büyüklüğü, işletmenin kuruluş yeri ve seçimi, yönetimin fonksiyonları: Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol, Karar verme, İşletmenin Fonksiyonları: Üretim, Finans, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, AR – GE.
İŞL1007 İktisada Giriş
DönemiGüz
Yarıyılı1. Yarıyıl
Kredis
3

İktisadın tanımı, kapsamı ve önemi, fiyat sistemine genel bakış, tüketici davranışı, firma teorisi, Ulusal gelirler ve belirlenmesi; ulusal gelirlerde değişim, kamu kesimi ekonomisinin öğeleri, para ve bankacılık, uluslararası ticaret, makroekonomik politika, ekonomik büyüme ve gelişme konuları işlenecek, Türkiye ekonomisinden örnekler yer alır.
İŞL1009 Genel
Muhasebe
DönemiGüz
Yarıyılı1. Yarıyıl
Kredisi3

Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, muhasebede kayıt yöntemleri, muhasebede hesap kavramı ve hesapların gruplanması, bilanço denkliği, muhasebede kullanılan defterler, tekdüzen hesap planının açıklanması, nakit hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, mal hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, senet hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, banka ve çek hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi, alacak hareketlerinin muhasebe kayıtlarında izlenmesi.
BİL1001 Temel Bilgi Teknolojileri I
DönemiGüz
Yarıyılı1. Yarıyıl
K
ed
si
3

Bilgisayara Giriş (Bilgisayarın Tanımı ve Tarihçesi, Bilgisayarın Temel Özellikleri ve Kullanım Alanları), Bilgisayarda Temel Kavramlar ve Donanım Yapısı, Windows 98 Türkçe Programı ve Pratik Uygulamalar, Yedeklemek ve Pratik Uygulamalar, Virüs Programları ve Uygulanması, İnternet Kullanımı ve Pratik Uygulamalar
ORT1001 Yabancı Dil I
Dön
mi
Güz
Yarıyılı1. Yarıyıl
Kredisi2

Nouns and Nominals, Plurals, Articles, Subjects, Advesb of place, Adjective, Hove got-Has got, There rs-There are, Some-Any, Too-erther, Terses and Their usage, The present Continuus Tense, Tag Guestions, Many-Much-A lof of, How much-Howmany, The Future, The Simple present Tense, My, Mine, Your, Yours, His, her-etc, Adverbs, Adverbs of Time, The Simple Past Tense, Objects, Comparrison of Adjectiues, The, Past Continvous Tense, Modals=can, may, must-need, Exercises, Reading
İŞL1002 Matematik II
DönemiBahar
Yarıyılı2. Yarıyıl
Kredisi3

Belirsiz integral, belirli integral ve alan hesapları, matris ve determinant, lineer denklem sistemlerinin çözümü, diferansiyel denklemler, çok katlı integral, finans matematiği.
İŞL1004 Anayasa Hukuku
DönemiBahar
Yarıyılı2. Yarıyıl
Kredisi3

Anayasa Hukukunun Genel Esasları içinde Anayasa Hukukunun konusu ve yöntemi, anayasanın anlamı ve türleri, siyasî iktidar, devlet kavramı ve biçimleri, anayasaların yapılması ve değiştirilmesi, egemenliğin kullanılmasına göre yönetim biçimleri, seçim ve seçim sistemleri, siyasî partiler, devlet erkleri (yasama, yürütme, yargı) ve hükümet sistemleri incelenmektedir. Türk Anayasa Hukuku bağlamında da Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri, Devletin temel nitelikleri, temel hak ve özgürlükler, Türkiye’de yasama, yürütme, yargı organları ve Anayasa yargısı
İŞL1006 Davranış Bilimleri
DönemiBahar
Yarıyılı2. Yarıyıl
Kredisi3

Bilim metodu, algılama, öğrenme, motivasyon, yardım ve saldırganlık, çekicilik ve uyma, grup dinamiği, iletişim, liderlik, çatışma yönetimi.
İŞL1008 Mikro İktisat
DönemiBahar
Yarıyılı2. Yarıyıl
Kredisi3

Tüketici davranışı ve tüketim analizi, üretici davranışı ve üretim analizi, fiyat analizi; arz, talep, piyasa, fiyat oluşumunun sonuçları, arz ve talep esneklikleri, rekabetçi firma dengesi, refah ekonomisi konuları incelenmektedir.
İŞL1010 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri
DönemiBahar
Yarıyılı2. Yarıyıl
Kredisi3

Duran varlıkların muhasebe kayıtlarında izlenmesi, amortismanlar, borç hareketlerinin izlenmesi, gelir tablosu hesaplarının muhasebe kayıtlarında izlenmesi, KDV muhasebe işlemleri, ücretler, bilanço esasına göre tutulan defterlerde yapılan hatalar ve düzeltme kayıtları, muhasebede kullanılan belgeler ve fişler, mizanlar, yardımcı hesaplar, bilanço esasına göre tutulacak defterlerde tekdüzen hesap planına göre uygulamalar.
BİL1001 Temel Bilgi Teknolojileri II
DönemiBahar
Yarıyılı2. Yarıyıl
Kredisi3

Bilgi Teknolojileri; Bilgisayar Organizasyonu; Bilgisayar Yazılımı; İşletim Sistemi; Büro Yazılımlarında Ortak Öğeler; Kelime İşlemciler; İşlem Tabloları; Sunum Programları; Resim ve Çizim Programları; Veri Tabanları; Bilgisayar Ağları; İnternet'in Altyapısı; İnternet'in Kullanımı; Bilgisayarla Problem Çözme Yolları.
ORT1002 Yabancı Dil II
DönemiBahar
Yarıyılı2. Yarıyıl
Kredisi2


Dolaylı anlatım, Tercüme teknikleri ve öğrencilerin kelime bilgileri geliştirilecek ve ilgili konularla alıştırmalar
İŞL2001 Yönetim ve
Organizasyon
DönemiGüz
Yarıyılı3. Yarıyıl
Kredisi3

İşletme yönetimi ile ilgili teori ve yaklaşımlar, bu yaklaşımların öne sürdüğü başlıca kavramsal araç ve teknikler, toplam kalite ve globalleşme, karar verme süreci ve teknikleri, yönetim konusundaki çağdaş yaklaşımlar, dış kaynaklardan yararlanma, temel yetenek, yalın yönetim ve kıyaslama, değişim yönetimi, sanal ve öğrenen organizasyonlar
İŞL2003 Pazarlama İlkeleri
DönemiGüz
Yarıyılı3. Yarıyıl
Kredisi3

Pazarlamanın tanımı; kapsamı; gelişimi; modern pazarlama yönetimi, pazarlama yönetimi ve çevre ilişkisi; stratejik pazarlama ve pazarlamanın rolü: işletme misyonu, işletme amaçları, portföy oluşturulması; pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama araştırması; pazar kavramı; tüketici pazarı ve tüketici davranışı; endüstriyel (örgütsel) pazar ve endüstriyel alıcı davranışları; pazar bölümleme; pazar bölümlemenin temelleri: psikolojik demografik, coğrafik, davranışsal bölümleme; hedef pazar seçimi; pazar hedefleme; pazar konumlandırma
İŞL2005 Makro İktisat
DönemiGüz
Yarıyılı3. Yarıyıl
Kredisi3

Milli gelir; ana kavramlar; milli gelir hesaplama yöntemleri; toplam talep ve milli gelirin dengesi; para teorisi, paranın fonksiyonları ve tanımı; paranın türleri; para sistemleri; para arz, talep ve para piyasası; istikrar politikaları: para politikası, maliye politikası, gelirler politikası, arz yanlı politikalar; ekonomik büyüme ve kalkınma: ekonomik kalkınma, ekonomik büyümenin ölçülmesi, ekonomik büyümenin kaynakları; türkiye ekonomisine genel bakış.
İŞL2007 İstatistiğe Giriş
DönemiGüz
Yarıyılı3.Yarıyıl
Kredisi3

İstatistiğin tanımı ve konusu; yönetim ve istatistik: istatistiğin yönetim içindeki yeri ve önemi; temel kavramlar: birim, değişken, ana kütle, örneklem, parametre, istatistik; verilerin derlenmesi ve türleri; verilerin sınıflandırılması ve gruplandırılması; seriler; merkezi eğilim ölçüleri: aritmetik ortalama, medyan, mod; dağılma ölçüleri: standart sapma, ortalama sapma, tahmini standart sapma, varyans; istatistiksel tahmin teorisi ve özellikleri; regresyon analizi; korelasyon analizi; endeksler.
İŞL2009 Borçlar Hukuku
DönemiGüz
Yarıyılı3.Yarıyıl
Kredisi3

Borçlar hukukunun konusu ve diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Borç, borç ilişkisi ve sorumluluk kavramları. Borçların doğuşu ve borç ilişkisinin kaynakları. Sözleşmeler: Sözleşmelerin meydana gelmesi, sözleşmelerde şekil, sözleşmelerde irade bozukluğu, gabin ve temsil. Haksız fiiller. Sebepsiz zenginleşme. Borçların hükümleri ve üçüncü şahıslara etkisi. Müteselsil borçlar. Şarta bağlı borçlar. Pey akçesi. Cezai şart. Alacağın temliki. Borcun nakli. Borçların sona ermesi. Özel borç ilişkileri (Başlıca sözleşme tipleri).
İŞL2011 Çalışma Psikolojisi
DönemiGüz
Yarıyılı3. Yarıyıl
Kredisi3

Dersin temel amacı Psikoloji'nin ne olduğu, temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak, daha sonraki yıllarda daha ayrıntılı olarak görecekleri konular üzerinde bir aşinalık oluşturmaktır.
ORT2001 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
DönemiGüz
Yarıyılı3.Yarıyıl
Kredisi2

Türk inkilabını hazırlayan sebepler: Osmanlı Devleti'nin gerileyişi, Osmanlı dönemindeki yenileşme hareketleri, Osmanlı dönemindeki fikir akımları (İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük hareketleri), Birinci Cihan Harbi ve sonuçları. Bütün safhaları ile birlikte Mili Mücadele. Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barışı.
ORT2003 Türk Dili I
DönemiGüz
Yarıyılı3. Yarıyıl
Kredis
2

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılmaları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmlâ kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekim ekleri, Zarfların ve edatların Türkçede kullanılış şekilleri
İŞL2002 Ticaret Hukuku
DönemiBahar
Yarıyılı4. Yarıyıl
Kredis
3

Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler
İŞL2004 Pazarlama Yönetimi
DönemiBahar
Yarıyılı4. Yarıyıl
Kredisi3

Pazarlama yönetiminin esasları. Stratejik planlama ve pazarlama planlaması. Pazarlama örgütünün planlanması. Pazarlama programlarının geliştirilmesi. Pazarlama faaliyetlerinin kontrolu. Örnek olay tartışmaları.
İŞL2006 İnsan kaynakları Yönetimi
DönemiBahar
Yarıyılı4. Yarıyıl
Kredisi3

İnsan kaynakları yönetimine giriş ,iş analizi ve iş tasarımı,ik planlaması, işgören bulma, seçme ve yerleştirme süreci, kariyer yönetimi,performans değerleme, eğitim ve geliştirme, ücret yönetimi, iş güvenliği ve işgören sağlığı, çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması
İŞL2008 İstatistiksel Analiz
DönemiBahar
Yarıyılı4. Yarıyıl
Kredisi3

İstatistiksel verilerin toplanması, verilerin düzenlenmesi, hipotez testlerine giriş, anakütle ortalamasının ve oranının hipotez testi, iki anakütle karşılaştırmasına ilişkin hipotez testleri, varyanslara ılişkin hipotez testleri ve uygulamaları.
İŞL2010 Şirketler Muhasebesi
DönemiBahar
Yarıyılı4. Yarıyıl
Kredisi3

Şirketler muhasebesi: anonim ve limited şirketlerin özellikleri; kuruluş, sermaye değişikliği, kâr-zarar dağıtımı ve tasfiye işlemleri. şirketlerde devir-birleşme ve tür değiştirme. İnşaat muhasebesi: özel inşaat muhasebesi, yıllara yaygın inşaat muhasebesi. Banka işlemleri ve muhasebesi. dış ticaret işlemleri ve muhasebesi
İŞL2012 Bilim Felsefesi
DönemiBahar
Yarıyılı4. Yarıyıl
Kredisi3

Francis Bacon’dan, Imre Lakatos’a kadar ortaya atılmış bilimsel yöntem önerileri değerlendirilecektir. Bu önerilerin eleştirileri incelenerek öğrencilerin; tümevarım, kuram yüklü olma gibi temel sorunları kavramaları amaçlanmaktadır. Ayrıca bilimsel ilerleme ve doğruya yaklaşma kavramlarına ilişkin tartışmalar aracılığı ile genel bilim felsefesinin güncel problemleri tanıtılacaktır
ORT2002 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
DönemiBahar
Yarıyılı4. Yarıyıl
Kredisi2

Yapılan reform hareketleri; osmanlı devletinin parçalanması ve ulusal mücadelenin başlaması; 1920-1922 arası askeri ve siyasal gelişmeler; devrimler ve karşı tepkiler; anayasal sistemin kurulması; cumhuriyet döneminde iç ve dış siyaset; türk devriminin temel özellikleri ve etkilendiği düşünce akımları; hukuk, eğitim, ekonomi ve toplumsal yaşayışta yapılan yenilikler; atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin genel nitelikleri; ideolojik açıdan atatürkçülüğün değerlendirilmesi.ORT2004 Türk Dili II
DönemiBahar
Yarıyılı4. Yarıyıl
Kredisi2

Konuşma becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, Türkçe'nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, diksiyon, metin ağrılıklı uygulamalar, diyalog, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, şiir okuma teknikleri, münazara,açık oturum, panal, forum, sempozyum, konferans üzerine çalışmalar, Anlama teknikleri, Okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okumayı etkileyen nedenler, okuma ve not alma, dinlemenin verimliliğini artırma.
İŞL3001 Örgütsel Davranış
DönemiGüz
Yarıyılı5. Yarıyıl
Kredisi3

örgütsel davranışa giriş, davranış bilimleri ve ilgili disiplinler, davranış düzlemi, sosyal statü ve rol davranış, algılama, kişilik ve örgüt ilişkisi, işletme yönetiminde gruplar ve örgüt kültürü, işletmelerde çatışma yönetimi, örgütlerde haberleşme, işletmelerde iş tatmini ve monotonluk sorunu, stres ve örgütsel boyutu, işletme yönetiminde motivasyon, örgütlerde tutumlar, örgüt geliştirme
İŞL3003 Uluslararası İktisat
DönemiGüz
Yarıyılı5.Yarıyılı
Kredisi3

Uluslararası ticaret teorileri analizi, döviz piyasaları, geleceğe dönük döviz piyasaları, ödemeler dengesi
İŞL3005 Uluslararası Pazarlama
DönemiGüz
Yarıyılı5. Yarıyıl
Kredisi3

Uluslararası pazarlamada ekonomik, politik yasal ve kültürel çevre, uluslararası pazarlama araştırması, uluslararası pazarlarda kalite odaklı bölümleme, pazar hedefleme ve konumlandırma, ürün, hizmet, fiyatlama, dağıtım ve tutundurma kararları ele alınacaktır.
İŞL3007 Maliyet Muhasebesi I
DönemiGüz
Yarıyılı5. Yarıyıl
Kredisi3

Maliyet muhasebesinde temel kavramlar. Doğrudan ilk madde ve malzeme maliyetleri. Doğrudan işçilik maliyetleri. Genel üretim maliyetleri. Tekdüzen hesap planında kayıt yöntemleri. Sipariş maliyetleme yöntemi. Safha maliyetleme yöntemi
İŞL3009 İşletme Finansmanı
Dönemi
Yarıyılı5. Yarıyıl
Kredisi3

Finans fonksiyonu, paranın zaman değeri, finansal analiz, oranlar ve rasyolar, finansal planlama, finansal denetim, fon kaynakları, optimal sermaye yapısı, risk dağıtımı, finansal piyasalar ve kuruluşlar, borsalar ve yatırım araçlarıİŞL3011 Sayısal Yöntemler
DönemiGüz
Yarıyılı5. Yarıyıl
Kredisi3

Üretimden, finansmana, muhasebeden, pazarlamaya kadar işletmeciliğin her alanında kullanım olanağı bulunan temel teknikler; Modelleme Kavramının Temelleri, Doğrusal Programlamaya Giriş, Doğrusal Programlama Modellerinin Grafik Çözümü, Doğrusal Programlamada Duyarlılık Analizi, Doğrusal Programlama Uygulamaları, Simpleks Çözüm Yöntemi, Tam Sayılı Programlama, Ağ Modelleri
İŞL3002 Stratejik Yönetim
DönemiBahar
Yarıyılı6. Yarıyıl
Kredisi3


Politika, strateji, stratejik bilinç, stratejik karar verme, stratejik planlama, stratejik bilinç
İŞL3004 Vergi Hukuku
DönemiBahar
Yarıyılı6. Yarıyıl
Kredisi3

Vergi hukukunun temel kavram ve ilkelerinin aktarılması ile bu kavram ve ilkelerin ışığında Türk Vergi sisteminde yer alan her bir verginin ayrı ayrı irdelenmesi ve çağdaş vergi sistemleri açısından değerlendirilmesi
İŞL3006Tedarik Zinciri Yönetimi
DönemiBahar
Yarıyılı6. Yarıyıl
Kredisi3

Tedarik zinciri nedir, tedarik zincirlerinin süreç bakış açısından incelenmesi, tedarik zincirlerinde ileri ve geri akışların yönetilmesi, rekabetin tedarik zinciri stratejileri üzerindeki etkileri, tedarik zincirinin bileşenleri, stok yönetimi, taşıma faaliyetlerinin yönetimi, bilgi yönetimi, tedarik zincirlerinde talep tahmini, tedarik zincirlerinde planlama, tedarik zincirlerinde arz ve talep yönetimi, tedarik zincirlerinde ölçek ekonomisi, tedarik zincirlerinde belirsizliklerin yönetilmesi, tedarik zincirlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı, tedarik zincirlerini etkileyen finansal faktörler
İŞL3008 Maliyet Muhasebesi II
DönemiBahar
Yarıyılı6. Yarıyıl
Kredisi3

Üretim safhalarında birden çok mamül üretilmesi durumunda maliyetleme sorunları. Birleşik ve yan mamüllerin maliyetlenmesi, muhasebe kayıtlarının yapılması. Standart maliyetleme sistemi ve muhasebe kayıtları. Maliyetlerin değişme biçimleri. Tam ve değişken maliyetleme. Yönetim kararlarında kullanılan maliyet kavramları.
İŞL3010 Finansal Yönetim
DönemiBahar
Yarıyılı6. Yarıyıl
Kredisi3

Firmanın yatırım politikası. Duran varlıkların yönetimi. Sermaye bütçelemesi yöntemleri: Ortalama verimlilik, geri ödeme süresi, net bugünkü değer, iç-verimlilik yöntemleri ve karlılık endeksi. Orta ve uzun vadeli finansman kaynakları. Riskli yatırım projelerinin değerlendirilmesi
İŞL3012 Sosyoloji
DönemiBahar
Yarıyılı6. Yarıyıl
Kredisi3

Sosyolojinin tanımı, doğuşu ve gelişimi, sosyoloji ve diğer bilim dalları arasındaki ilişkiler, sosyoloji biliminde metod, toplum, sosyal olay ve olgu, sosyal kurumlar, sosyo-kültürel yapı, sosyalleşme kavramları, sosyal değişme, sosyal gelişme, sosyal bütünleşme.
İŞL4001 İş Hukuku
DönemiGüz
Yarıyılı7. Yarıyıl
Kredisi3

İş hukukunun temel kavramları, bireysel iş hukuku, sendika hukuku, grev

İŞL4003Üretim Yönetimi
DönemiGüz
Yarıyılı7. Yarıyıl
Kredisi3

Üretim yönetiminde temel kavramlar, üretimin organizasyondaki rolü ve önemi, diğer disiplinlerle ve işletme fonksiyonları ile üretimin etkileşimi, üretimde karar verme, kalite verimlilik ve performans ölçütleri, işyeri seçimi, raporlama teknikleri, atama- tahsis problemlerine giriş, optimizasyon teknikleri ve özel problemler, işyeri düzenleme, iş etüdü, zaman etüdü.
İŞL4005 Mali Tablolar Analizi
DönemiGüz
Yarıyılı7.Yarıyıl
Kredisi3

Bilanço ve gelir tablosunun tanımı ve tahlili, nakit akışı tablosu, fon akım tablosu, özsermeye değişim tablosu, kar dağıtım tablosu tanımları, nakit akışı tablosu ve fon akım tablosunun düzenlenmesi ve tahlili tartışılmaktadır

İŞL4007 Pazarlama Araştırması
DönemiGüz
Yarıyılı7.Yarıyıl
Kredisi3

Pazarlama araştırması süreci: Pazarlama probleminin belirlenmesi, araştırma dizaynları, veri kaynakları, örnekleme, veri toplama yöntemleri ve araçları, ölçme ve ölçekleme, verilerin analizi ve yorumu. Araştırma raporunun hazırlanması
İŞL4009 Çağdaş Yönetim Teknikleri
DönemiGüz
Yarıyılı7. Yarıyıl
Kredisi3

işletmelerde zaman yönetimi, personel güçlendirme, dış kaynaklardan yararlanma, değişim mühendisliği, örgütsel kıyaslama, toplam kalite yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, öğrenen organizasyonlar, örgütsel küçülme ve yalın organizasyonlar, sanal organizasyonlar, şebeke organizasyonlar, dengeli başarı göstergesi (balanced scorecard) yöntemi, kurumsal yönetişim.
İŞL4002 Sermaye Piyasası Analizi
DönemiBahar
Yarıyılı8. Yarıyıl
Kredisi3

Sermaye Piyasası: Tasarruf-yatırım ilişkisi, sermaye piyasasının finans kesimindeki yeri, önemi ve ekonomik yararları. Sermaye piyasasının yatırım ve temel finansman araçları: Tahvil, hisse senedi ve diğer finansal varlıklar. Sermaye piyasasının yardımcı kuruluşları: Aracı kurumlar, yatırım fonları ve ortaklıkları. İMKB'nın fonksiyonları, yapısı ve işleyişi. Temel ve teknik analiz yöntemlerinin tanıtılması
İŞL4004 Yönetim Bilişim Sistemi
DönemiBahar
Yarıyılı8. Yarıyıl
Kredisi3

Yönetim bilişim sistemi kavramı, bilgi işlem kavramında geleneksel yaklaşım, örgütlerde bilişim sistemlerinin stratejik rolü, bilişim sistemlerinin önemi, gerekliliği, kurulması, aşamaları, bilgiye ulaşma, özetleme, saklama ve sunma, kullanım alanları, karar verme, işletme ve yönetim fonksiyonlarına etkisi, karşılıklı etkileşimi, bilişim sistemlerinde güvenlik ve kontrol, uluslararası iletişim sistemleri.
İŞL4006 Muhasebe Denetimi
DönemiBahar
Yarıyılı8. Yarıyıl
Kredisi3

Denetimin gelişimi ve işlevleri, genel kabul görmüş denetim standartları, denetim süreci ve plânlaması, denetim kanıtları ve teknikleri, çalışma kâğıtları, iç kontrol sistemi, denetim raporu, mali tablo hesaplarının denetimi
İŞL4008 Pazarlama İletişimi
DönemiBahar
Yarıyılı8. Yarıyıl
Kredisi3

Pazarlama ve iletişim ilişkileri; pazarlama iletişim kavramı ve özellikleri; temel bilgiler; kavramları ve günlük yaşamdan örnekler vererek açıklama; pazarlama iletişiminin özellikleri; pazarlama iletişim amaçları ve stratejileri; tutundurma karması ve yönetimi; reklam; halkla ilişkiler ve duyurum; kişisel satış; satış tutundurma; ürün, marka ve ambalajın boyutları; dağıtım ve fiyatın iletişim boyutu
İŞL4010 Girişimcilik ve Küçük İşletmeler
DönemiBahar
Yarıyılı8. Yarıyıl
Kredisi3

Girişimciliğin tanımı, girişimcinin özellikleri, 21. yüzyılda girişimsel zihin yapısı, kurumsal girişimcilik, sosyal girişimcilik, girişim başlatma, yenilik, girişim başlatmada yasal zorluklar, sermaye kaynakları, girişim planının hazırlanması, fırsatların değerlendirilmesi, pazarlamaya ilişkin konular, girişime yönelik finansal hazırlık, etkili iş planı hazırlama, stratejik girişimsel büyüme
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,230
Mesajlar
134,042
Kullanıcılar
90,424
Son üye
Ece10
Üst