Kültür Sosyolojisi Kendimizi Sınayalım Ünite 01-02-03-04-05-06 Test Soruları

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,976
Tepkime puanı
22
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
Kültür Sosyolojisi Kendimizi Sınayalım Ünite 01-02-03-04-05-06 Test Soruları


ÜNİTE 01


1. Kültürün, insanın simge üretme etkinliği olarak adlandırılması ile kast edilmek istenen nedir?
a. Düşünen insanın kendi doğal çevresini dönüştürmek için eylemlilik içine girmesi
b. Kapitalist artı-ürünün simgesel bir üretim olması
c. Kültürün hayvanlarda ve insanlarda ortak bir üretim olması
d. Kültür ve insanın birbirinden bağımsız düşünülemeyeceği
e. Tarım toplumundan kapitalist topluma geçilmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi yazının icadını tetikleyen unsurlardan biridir?
a. Kralların tarihte kalıcı olma isteği
b. Farklı uygarlıklarla haberleşme gerekliliği
c. Tarım ürünlerinin hesabını tutma zorunluluğu
d. Rahiplerin dinsel iktidarı ellerinde bulundurmak istemeleri
e. Sanat eserlerinin yazıdan yararlanılarak oluşturulmak istenmesi

3. René Descartes’in düşünceleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. Toplum, yalnızca bireylerin bir araya gelmesinden oluşmaz.
b. Katolik Kilisesi yozlaşmıştır ve dinin reform sürecine girmesi gerekir.
c. Var olmanın ön-koşulu, var olmanın bilincine varmaktır.
d. Dünya bir tepsi gibi düz değil, yuvarlaktır.
e. Bilimsel bilgi yanlışlanamaz.

4. Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal bir varlık olan insanı etkileşim üzerinden tanımlayan düşünürler arasında yer almaz?
a. George Herbert Mead
b. Erving Goffman
c. Howard Becker
d. Herbert Blumer
e. Georg Simmel

5. Aşağıdakilerden hangisi kültürün bileşenleri arasında yer almaz?
a. Teknoloji
b. Normlar
c. Değerler
d. Kurallar
e. inançlar

6. Aşağıdakilerden hangisi artı-ürünün inanç sistemi üzerine etkisine bir örnek olur?
a. Toplumun örgütlenme biçimini oluşturması
b. Toplumun ekonomisine olan etkisi
c. Yazının icadında önemli bir rol oynaması
d. Maddi koşuların toplumsal ilişkileri etkilemesi
e. Matematik biliminin gelişmesi

7. Kültür ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Kültür, insanı diğer türlerden ayıran bir olgudur.
b. Ekonomik olgular ile kültür olguları arasında önemli bir ilişki vardır.
c. Bir toplumun kültürü değişmez, sabittir.
d. Kültür inanç, değer, teknoloji, simge, norm gibi bileşenlerden oluşur.
e. Kültürün, insanın simge üretme etkinliğinin bir sonucudur.

8. Aşağıdakilerden hangisi günümüz toplumlarında yasalar ve normlar arasındaki ilişkiyi açıklar?
a. Normlar yasalardan daha esnektir.
b. Normlar toplumun bir bölümü için geçerli iken, yasalar herkes için geçerlidir.
c. Normun yaptırım gücünün önemli bir bölümünü günümüze yasalar temsil eder.
d. Normların ömrü yasalara göre daha uzundur.
e. Yasalar, normlara kıyasla adaleti sağlamada daha başarılıdır.

9. Teknolojiyi tanımlayan aşağıdaki unsurlardan hangisi yanlıştır?
a. Bilgi
b. Yordam
c. Araçlar
d. ideoloji
e. Kültür

10. Enformasyon ve bilgi arasındaki farkı en iyi anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Enformasyon bilginin bir türüdür.
b. Enformasyona ulaşım ne kadar artarsa, birey o kadar bilgili olur.
c. Bilgi, enformasyondan bağımsız, öznenin süzgecinden geçerek kurulan bir şeydir.
d. Enformasyon teknolojileri bilgiye erişimi kolaylaştırmış.
e. Bilgi ve enformasyon aynı kavramın farklı dilde ifadeleridir.

6. Aşağıdakilerden hangisi artı-ürünün inanç sistemi üzerine etkisine bir örnek olur?
a. Toplumun örgütlenme biçimini oluşturması
b. Toplumun ekonomisine olan etkisi
c. Yazının icadında önemli bir rol oynaması
d. Maddi koşulların toplumsal ilişkileri etkilemesi
e. Matematik biliminin gelişmesi

7. Kültür ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Kültür, insanı diğer türlerden ayıran bir olgudur.
b. Ekonomik olgular ile kültür olguları arasında önemli bir ilişki vardır.
c. Bir toplumun kültürü değişmez, sabittir.
d. Kültür inanç, değer, teknoloji, simge, norm gibi bileşenlerden oluşur.
e. Kültürün, insanın simge üretme etkinliğinin bir sonucudur.

8. Aşağıdakilerden hangisi günümüz toplumlarında yasalar ve normlar arasındaki ilişkiyi açıklar?
a. Normlar yasalardan daha esnektir.
b. Normlar toplumun bir bölümü için geçerli iken, yasalar herkes için geçerlidir.
c. Normun yaptırım gücünün önemli bir bölümünü günümüze yasalar temsil eder.
d. Normların ömrü yasalara göre daha uzundur.
e. Yasalar, normlara kıyasla adaleti sağlamada daha başarılıdır.

9. Teknolojiyi tanımlayan aşağıdaki unsurlardan hangisi yanlıştır?
a. Bilgi
b. Yordam
c. Araçlar
d. ideoloji
e. Kültür

10. Enformasyon ve bilgi arasındaki farkı en iyi anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Enformasyon bilginin bir türüdür.
b. Enformasyona ulaşım ne kadar artarsa, birey o kadar bilgili olur.
c. Bilgi, enformasyondan bağımsız, öznenin süzgecinden geçerek kurulan bir fleydir.
d. Enformasyon teknolojileri bilgiye erişimi kolaylaştırmış.
e. Bilgi ve enformasyon aynı kavramın farklı dilde ifadeleridir.

CEVAPLAR 1. a 2. c 3. c 4. e 5. d 6. a 7. c 8. c 9. e 10. c
ÜNİTE 02

1. Kültürün 164 ayrı tanımı olduğunu belirtmiş olan antropologlar aşağıdakilerden hangileridir?
a. Leslie White ve Julian Steward
b. Edward B. Tylor ve Lewis H. Morgan
c. Alfred L. Kroeber ve Clyde Kluckhohn
d. Lévi-Strauss ve Radcliffe-Brown
e. Franz Boas ve Margaret Mead

2. Sosyal antropolojinin kurucusu kabul edilen Edward B. Tylor antropolojide hangi yaklaşımın ilk ve en önemli temsilcisidir?
a. İşlevselci yaklaşım
b. Evrimci yaklaşım
c. Tarihsel tikelci yaklaşım
d. Yapısal-işlevselci yaklaşım
e. Yapısalcı yaklaşım

3. Ortaya çıkmasında müzeciliğin etkili olduğu yayılmacı okul tam da bu nedenle müzeciliğin en çok geliştiği hangi ülkede öncelikle gelişmiştir?
a. Almanya
b. Fransa
c. İspanya
d. Hollanda
e. Kanada

4. Bireyin kendi kültürel değerlerini ön plana alarak başka kültürleri kendi kültürünün değer sisteminden değerlendirerek yargılamasına ne ad verilir?
a. Kültürel belirlenimcilik
b. Kültürel etkileşim
c. Kültürel görecilik
d. Etnik-merkezcilik
e. Kültürel çeşitlik

5. Aşağıdaki antropologlardan hangisi tarihsel tikelci/özgücü yaklaşımın mimarıdır?
a. Ruth Benedict
b. Leslie White
c. Marvin Harris
d. Gordon Childe
e. Franz Boas

6. Aşağıdaki antropolojik yaklaşımlardan hangisi psikoloji yönelimlidir?
a. Kültür-Kişilik yaklaşımı
b. İşlevselci yaklaşım
c. Evrimci yaklaşım
d. Tarihsel tikelci yaklaşım
e. Yapısal-İşlevselci yaklaşım


7. İşlevselci yaklaşımın en önemli temsilcisi olarak bütün kültürlerin karşılamak zorunda olduğu üç temel gereksinim olduğunu belirten antropolog aşağıdakilerden hangidir?
a. Julian Steward
b. Alfred L. Kroeber
c. Lévi-Strauss
d. Bronislaw Malinowski
e. Edward B. Tylor

8. Antropologların toplumları ve kültürlerini sistemler olarak çözümlemelerine ve çeşitli parçaları arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemelerine yol açmış olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
a. Marksist yaklaşım
b. Yapısal-İşlevselci yaklaşım
c. Evrimci yaklaşım
d. Tarihsel tikelci yaklaşım
e. Feminist yaklaşım

9. Simgeci veya yorumsamacı antropoloji olarak adlandırılan yaklaşımını Geertz ilk kez hangi kitabında ortaya koymuştur?
a. Kültürlerin Yorumlanması
b. Yaban Düşünce
c. Irk, Kültür ve Tarih
d. Somoa’da Ergenleşme
e. Kendini Yaratan insan

10. Toplumsal örgütlenmede erkeği ve onun toplumsal rollerini merkeze alarak davranma ve tutum geliştirme eğilimine ne ad verilir?
a. Toplumsal cinsiyet
b. Cinsiyetçilik
c. Eril-merkezcilik
d. Etnik-merkezcilik
e. Homofobi

CEVAPLAR : 1. c 2. b 3. a 4. d 5. e 6. a 7. d 8. b 9. a 10. cÜNİTE 03

1. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin kurucularından Emile Durkheim’ın, bir toplumda kültüre işaret eden “ortak değer ve düşünceler” anlamına gelen kavramını ifade eder?
a. Toplumsal İşbölümü
b. Kolektif Bilinç
c. Anomi
d. İntihar
e. Organik Dayanışma

2. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal öğeleri bir arada tutan, toplumsal düzen ve sürekliliği sağlayan bir unsur olarak kültür kavramını değerlendiren düşünürlerden değildir?
a. Emile Durkheim
b. Karl Marx
c. Frédéric Le Play
d. Talcott Parsons
e. Robert Merton

3. Aşağıdakilerden hangisi kültür ile dili birbirine benzeyen paralel kavramlar olarak ele alan “post-yapısalcı” düşünürlerin etkilendiği isimlerden değildir?
a. Ferdinand de Saussure
b. Roland Barthes
c. Claude Lévi-Strauss
d. Michel Foucault
e. Raymond Williams

4. Aşağıdakilerden hangisi kültür olgusuna Marksist bakış açısıyla yaklaşımlardan biri değildir?
a. Kültür burjuvazinin görüşünü yansıtmaktadır.
b. Sanayi toplumlarında kültür egemen ideoloji olarak işler.
c. Kültür, toplumsal düzen, uyum ve eşitliği sağlamaktadır.
d. Kültür, sınıf çatışmasında etkin rol oynayan unsurlardandır.
e. Kültürün, otoriteyi meşrulaştıran bir işlevi bulunmaktadır.

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Frankfurt Okulu kuramsal çerçevesinde yer almaz?
a. Kültür bir mücadele alanıdır.
b. Kitle kültürü pasif ve tek tip tüketicilerden oluşan bir toplum yaratır.
c. Kültür endüstrileri standartlaşmış ürünler sunarlar.
d. Kaydedilmiş ve çoğaltılmış kültür ürünleri, özgün ve yenilikçidirler.
e. Kültürün ideolojik kontrolü, bireyin ihtiyaçlarının yönlendirilmesiyle gerçekleştirilir.

6. Aşağıdakilerden hangisi “Habitus” kavramını tanımlamaz?
a. Belirli bir dünya görüşü ve yaşam tarzı anlamına gelir.
b. Sanat, siyaset vb. alanlarda eğilimleri ifade eder.
c. Ekonomik, sosyal ve kültürel sermayeden oluşur.
d. Bireyin, yetenek, bilgi ve beğeni düzeyi ile oluşturulan yapılanmış yapılardır.
e. Sahte ihtiyaçların tatmin edilmesi anlamına gelmektedir.

7. Aşağıdakilerden hangisi Birmingham Kültürel Çalışmalar Okulu perspektiflerinden biri değildir?
a. Kültür, “Toplumsal işbölümü” ile toplumda uzlaşma ve bütünlük sağlar.
b. Kültür, iktidar ve direniş alanlarından biridir.
c. Kültür özerk bir alandır.
d. Kültür analizlerinde, kitle iletişim araçlarının rolü de incelenmelidir.
e. Yeni iletişim teknolojileri kitlelerin düşünme biçimi üzerinde etkilidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal tabakalaşma olgusu kültür ekseninde incelendiğinde ortaya çıkan kavramlardan biri değildir?
a. Yüksek kültür ve popüler kültür gerilimi
b. Farklı kültür ürünleri ve bu ürünleri tüketen gruplar
c. Devletin Baskı Aygıtları
d. Habitus kavramı
e. Farklı alt-kültürler

9. Aşağıdakilerden hangisi tüketim kültürünün özelliklerinden değildir?
a. Kültür ürünleri arzu nesnesi haline getirilmektedir.
b. Geniş kitleler hedef alınmaktadır.
c. Kaydedilmiş ve çoğaltılmış kültür ürünleri kâr amacı güdülerek piyasaya pazarlanmaktadır.
d. Bir dizi entelektüel ve sanatsal faaliyetten oluşmaktadır.
e. Yarattığı değerler sistemi ile kimlik oluşturma sürecine etki eder.

10. Aşağıdakilerden hangisi kültür olgusunun toplumsal yaşamın dinamizmi içindeki ikili kullanımlarından biri değildir?
a. Ana-akım kültürler - alt-kültürler
b. Yüksek kültür - popüler kültür
c. Ciddi müzik - hafif müzik
d. Küresel kültür - yerel kültür
e. Disipliner iktidar - biyoiktidar

CEVAPLAR 1. b 2. b 3. e 4. c 5. d 6. e 7. a 8. c 9. d 10. e


ÜNİTE 04


1. Aşağıdakilerden hangisi farklı alanlarda kültür sözcüğünün tanımlarından biri değildir?
a. Toplumların birikimi olarak uygarlık
b. Estetik alanda güzel sanatlar
c. Eğitim anlamında düşünme, seçme ve eleştiri gücü
d. Felsefi, politik ya da dinsel sistematik fikir bütünü
e. İnanç, gelenek, görenek ve alışkanlıklar bütünü


2. Aşağıdakilerden hangisi Marksist bakış açısıyla, kültür ve ideoloji kavramlarının değerlendirilmesine örnek teşkil etmez?
a. Kültür, sanayi toplumlarında egemen ideoloji olarak işler.
b. Kültür, burjuvazi ve proleterya ilişkisinden temellenen ideolojik gerilimlerin yansıdığı bir alandır.
c. Küresel pazar, kültür ve ideolojiyi evrenselleştirerek tüm dünyada eşitlik sağlar.
d. Baskın ideoloji, yönetici kapitalist sınıfın ideolojisidir.
e. Devletin ideolojik Aygıtları, kavramların yeniden üretimini devletin işleyişine bağlayan kültürel aygıtlardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi ulus-devletlerde, kültür ve ideoloji kullanımlarını gösteren ifadelerden biri değildir?
a. Toplumun homojen bir bütünlük olduğu kabülüne dayanır.
b. Her türlü çoğulculuk, farklılık ve yerellikten yanadır.
c. Kültürel doku, hâkim ulusa göre kurulmuştur. d. Ortak kültür söylemine dayalıdır.
e. Tarihsel ve toplumsal ortak davranış ve değerler kümesine vurgu yapmaktadır.

4. Aşağıdakilerden hangisi ideolojik gerilimleri açıklamada Samuel Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” kavramı ile ilişkili değildir?
a. Uluslararası ittifakların kurulmasında medeniyetlerin belirleyici oluşu
b. Medeniyetin, özellikle din, dil ve tarih ekseninde sınırları belirlenmiş bir kavrama işaret etmesi
c. 1920’li yılların dünya ekonomi politiğinin kolonileşme ile şekillmesi
d. Küresel kültüre karşı yerel kültürlerin daha güçlü olması
e. Soğuk Savaş döneminde, iki kutuplu dünya düzeninin, Sovyetler Birliği ile ABD ideolojileri çevresinde konumlanması

5. Aşağıdakilerden hangisi, kültür ve ideoloji kavramlarına postmodern bakış açısıyla yaklaşımlardan biri değildir?
a. Sanayileşme ve ilerlemeyi destekleme
b. Modernizmin yarattığı ideolojiye karşı olma
c. Kesinlik, birlik, evrensellik görüşlerini eleştirme
d. Sentez ve bütünleşme yerine parçalanma ve süreksizliği benimseme
e. Sorgulayıcı ve kuşkucu tavırla yaklaşma

6. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin kültürel ve ideolojik kapsamına örnek teşkil eden kurumlardan biri değildir?
a. Dünya Ticaret Örgütü
b. Birleşmiş Milletler
c. NATO
d. Avrupa Birliği
e. Birinci Enternasyonal

7. Aşağıdaki kavramlardan hangisi küresel ve yerel ideolojilerin karşılaşmasına örnek teşkil etmez?
a. Glokalizasyon
b. Melezlik
c. Ulus-devlet
d. Ulusaşırılık
e. Kültürlerarasılık

8. Aşağıdakilerden hangisi eleştirilen popüler kültür ideolojilerinden biri değildir?
a. Tüketim toplumu oluşturma çabası
b. Özgün, yenilikçi ve yaratıcı eserler oluşturma
c. Sözde farklılık ve ayrıcalıklara dayalı kimlik inşası
d. Sahte-ihtiyaçlar üzerine inşa edilen reklâm söylemleri
e. Ortak beğeni ve kanaatler yaratmak

9. Aşağıdakilerden hangisi Frankfurt Okulu düşünürlerinden Theodor Adorno ve Marx Horkheimer tarafından literatüre kazandırılmış kültür endüstrisi kavramınının özelliklerinden değildir?
a. Kültürel ürün üretimi ve dağıtımı yapan medya şirketlerini kapsamaktadır.
b. Kaydedilmiş ve çoğaltılmış olarak bulunan sinema, müzik vb. kültürel ürünleri içermektedir.
c. Yarattığı metâ fetişizmi ile bireyleri sahte ihtiyaçlarını doyurma çabasına itmektedir.
d. Göçmenler, turistler, mülteciler, işçiler gibi hareket halindeki bireylerden oluşan grupları ifade etmektedir.
e. Bireyleri daha çok şey satın alma ve daha çok şeye sahip olmaya itmektedir.

10. Aşağıdakilerden hangisi devletin ve yönetici sınıfın, sivil toplum içinde inançları düzenleme yetisini belirten, Antonio Gramsci’nin kültürle ilişkilendirilen egemen ideoloji eleştirisini ifade eden kavramdır?
a. Kültür endüstrisi
b. Burjuvazi
c. Hegemonya
d. Küreselleşme
e. Etno-mekan
CEVAPLAR 1. d 2. c 3. b 4. d 5. a 6. e 7. c 8. b 9. d 10. cÜNİTE 05

1. Aşağıdakilerden hangisi geleneğin özelliklerinden biri değildir?
a. Kuşaktan kuşağa aktarılan âdet ve inançlar
b. Âdet haline gelmiş düşünme, eylem veya davranış örüntüleri
c. Eskiden kalan, değişmeyen âdet, inanç ve alışkanlıklar
d. Belirli bir toplumdaki toplumsal tutum, âdetler ve kültürel süreklilikler
e. Bir topluluk içinde toplumsallaşma yoluyla aktarılan değer, davranış, bilgi ve uzmanlık örüntüleri

2. Gross’a göre, bir olgunun “gelenek” olarak nitelenebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin olma zorunluluğu yoktur?
a. En az üç kuşak boyunca sürüyor/tekrar ediyor olması
b. Açık bir biçimde olmasa da bir değer yargısını taşıması
c. Yaptırımcı ve kural koyucu olması
d. Geçmişle şimdiki zaman arasında devamlılık duygusunu vermesi
e. Sözlü olarak ya da yazılı kayıtlarla kuşaktan kuşağa aktarılması

3. Aşağıdakilerden hangisi, geleneğin modernlikle karşıtlık içinde kullanılması sonucunda ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?
a. Geleneğin değişebilmesi ve aynı zamanda kimi kez modern olabilmesi
b. Geleneğin sadece eskiye ait bir olgu olarak görülmesi
c. Geleneğin günümüzde değeri, önemi ve hükmü olmayan bir şey olarak düşünülmesi
d. Geleneğin kalıntı olarak görülmesi
e. Geleneğin değişmeden kaldığı izlenimi vermesi

4. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimlerde “geleneksel toplum” olarak düşünülen toplumların özelliklerinden biri değildir?
a. Geleneksel toplumların kentleşmemiş olması
b. Yüz yüze ilişkilerin ön planda olması
c. Geleneksel düşünce ve değerlerin egemen olması
d. Belirgin bir uzmanlaşmanın görüldüğü toplumlar olması
e. Esas olarak iş bölümünde cinsiyet ve yaşa dayanan toplumlar olması

5. Bu ünitede “bir mücadele alanı olarak gelenekten” aşağıdakilerden hangisi kastedilmemektedir?
a. Geleneğin belli bir zamanda ve yerde kendiliğinden ortaya çıkan yansız bir olgu olması
b. Geleneğin yaratıcılarının insanlar olması ve bu nedenle geleneğin özne sayılamaması
c. Geleneğin sürekli olarak dönüştürülmesi ve yeniden yaratılması
d. Tek bir geleneğin değil, pek çok geleneğin olması
e. Geleneğin farklı kesim ve sınırların mücadelelerini içeren bir alanı olması

6. Özbudun’a göre aşağıdakilerden hangisi geleneği âdetten ayıran özelliklerden biri değildir?
a. Geleneğin, âdetten yaptırımcı ve kural koyucu özelliğiyle ayırt edilebilmesi
b. Geleneğin âdetten daha fazla değer yüklü olması
c. Geleneğin göreli olarak âdetten daha önemli toplumsal pratikler olarak görülmesi
d. Geleneğin âdetten farklı olarak süreğenlik duygusu yaratması
e. Geleneğin âdete göre daha etkin bir benimseme ve aktarım sürecini içermesi

7. Gelenekçilik kavramı belli bir tavır ve yaklaşım olarak düşünüldüğünde aşağıdaki görüşlerden hangisini içermez?
a. Gelenekler yoluyla aktarılan âdet ve düşünce tarzlarına bağlılık
b. Geleneksel olan kimi uygulamaların aynı zamanda modern olabileceğini savunun görüş
c. Geleneksel ve yerleşik veya kurumsallaşmış olanı tercih etme tutumu
d. Geleneksel değerlerin korunup yaşatılması gerektiğini savunan yaklaşım
e. Geleneği doğruluğun temel referansı olarak benimseyen düşünce akımı

8. Geleneğin icadı kavramıyla toplumların uzun bir geçmişe dayandıklarını sandıkları pek çok geleneğin aslında yakın dönemlere ait “icatlar” olduğuna işaret eden kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Williams
b. Gross
c. Horkheimer
d. Hobsbawm
e. Hall

9. Uzun bir zaman boyunca tekrar edilen, kurumsallaşmış toplumsal alışkanlıklara ne ad verilir?
a. Gelenek
b. Kanun
c. Âdet
d. Örf
e. Kural

10. Doğu toplumlarının ve kültürlerinin incelendiği Batı kökenli ve Batı merkezli araştırma alanlarına genel olarak ne ad verilir?
a. Oksidentalizm
b. Kolonyalizm
c. Obskürantizm
d. Oryantalizm
e. Emperyalizm

CEVAPLAR 1. c 2. e 3. a 4. d 5. a 6. d 7. b 8. b 9. c 10. d
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ÜNİTE 06

1. Aşağıdakilerden hangisi ilkçağın bilgi anlayışları arasında sayılamaz?
a. insan-merkezci olup, tamamen pratik yaşam becerileri üzerine kuruludur.
b. Genel-geçer ve mutlak değildir.
c. Evrensel, mutlak ve ideal olup hatırlamaya dayalıdır.
d. İlk nedenleri veren, tikel olmayan, tümeli veren bilgidir.
e. İmana, inanca dayalı bir bilgidir.

2. Yeniçağın doğabilimci bilgi anlayışı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilemez?
a. Bilgi öznesi, salt akıl varlığı; nesnesiyse doğadır.
b. Bacon ile başlayıp, Descartes, Locke ve Kant ile devam eder.
c. Bilgi öznelliğini koruyarak, kişiden kişiye deği- şebilir.
d. Tarihsel ve toplumsal bilgiyi bilimin konusu yapmaz.
e. Rasyonel olarak ulaşıldığı gibi, doğanın gözlemlenmesi ve deneyselleştirilmesiyle de bilgiye ulaşılabilir.

3. Dilthey “Locke, Hume ve Kant’ın tasarladıkları bilen öznenin damarlarında, katıksız bir düşünme etkinliği olarak hiç de gerçek kan dolaşmaz.” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisini eleştirmektedir?
a. Bilen öznenin yeterince rasyonel davranmadığını
b. Bilen öznenin yaşamsallıktan, toplumsallıktan, kültürden kopararak bilgiye ulaşmaya çalışmasını
c. Locke, Hume ve Kant’ın bilen özneyi tam olarak tanımlayamamasını
d. Bilgiyle düşünmenin aynı olarak görülmesini
e. Bilen öznenin ön plana çıkarılıp, nesnenin unutulmasını

4. Tin bilimleriyle doğa bilimleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tin insanın tenine, bedenine dair bilgi olup, daha çok biyoloji ve tıbbın alanına girerken, doğa bilimleri, fizik, matematik, astronomi olarak ifade edilebilir.
b. Tin bilimleri, insani ve toplumsal olan herşeyi içerirken, doğa bilimleri, sadece doğayı kendisine konu edinir.
c. Tin bilimleri yeniçağın ürünüyken doğa bilimleri, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılın ürünüdür.
d. Tin bilimleri insanın yapıp ettikleri olup, doğa bilimi üzerine temellenir.
e. İkisi de bilginin sosyal yönüyle ilgilenir.

5. N.Hartmann’a göre aşağıdakilerden hangisi kültür katmanlarından biri değildir?
a. Tinsel katman
b. Ruhlu varlıkların oluşturduğu katman
c. Toplumsal örnek katmanı
d. Organik katman
e. Anorganik katman

6. Kültür öğelerinden olan dil ile nüfus, toplumsal gerçeklik katmanlarından hangisine tekabül eder?
a. Toplumsal simge-Toplumsal örnek
b. Toplumsal simge-Ekolojik ve morfolojik katman
c. Toplumsal roller-Ekolojik ve morfolojik katman
d. Toplumsal fikir ve değerler
e. Toplumsal örnek-demografik taban

7. Milli maç galibiyeti sonrası yapılan sevinç gösterileri Gurvitch’in belirtmiş olduğu toplumsal gerçek tabakalarından hangisine bir örnektir?
a. Toplumsal tutum
b. Toplumsal örnek
c. Toplumsal rollerin atkıları
d. Toplumsal simge
e. Toplumsal fikir

8. Uyku problemi çeken birinin melisa çayını kaynatıp içtikten sonra uyuyabilmesi üzerine sahip olduğu melisa çayının uykusuzluğa iyi geldiği bilgisi ne tür bilgidir?
a. Bilimsel Bilgi
b. Teknik Bilgi
c. Gündelik Bilgi
d. Sağduyu Bilgisi
e. Dış dünyanın algısal bilgisi

9. Aşağıdakilerden hangisi dış dünyanın algısal birliğini nitelemez?
a. Ampiriktir.
b. Tikeldir.
c. Kronolojik açıdan birinci dereceden bir bilgidir.
d. Kapitalist toplumlarda ilk sırada yer alır.
e. Teolojik toplumlarda teknik bilgiden sonra gelir.

10. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin antik sitelerde diğer bilgi sistemlerinden üstün görülmesinin nedenlerinden biri değildir?
a. O dönemde felsefi bilginin, bilimsel bilgiyle iç içe olması
b. Evrenin ilk oluşum nedenlerinden sözetmesi
c. Felsefi ve politik tartışmaların yapıldığı agora kültürüne sahip olması
d. Felsefi bilginin kendinden önce yerleşmiş olan mitosların cevap veremediği sorulara rasyonel yanıtlar bulabilmesi
e. Dış dünyanın algısal birliğine dayanması

CEVAPLAR 1. e 2. c 3. b 4. b 5. c 6. b 7. a 8. c 9. d 10. e
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
17,308
Mesajlar
134,153
Kullanıcılar
90,478
Son üye
seraptastan
Üst