Medeni Usul Hukuku 1-2-3-4. Ünite Özetleri

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,012
Tepkime puanı
24
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
Medeni Usul Hukuku 1-2-3-4. Ünite Özetleri


1.ÜNİTE
..İnsan doğası gereği ancak toplum içinde yaşayan bir varlıktır.
Müeyyide: bir hukuk kuralının ihalesine tepki olarak gösterilen ve hukuk düzeni tarafından öngörülen cebirdir.

ÖZEL HUKUK:kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini irade serbestisi esasına göre düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür.
KAMU HUKUKU: develetin teşkilatını devlet ile bir başka devlet ve ya devlet ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının bütünüdür.
MADDİ HUKUK:hakların gercek ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk borçlar hukuku ticaret hukuku gibi hukuk dallarını oluşturan kuralların bütünüdür.
UYUŞMAZLIK: bir hakkın varlığı kapsamı ve sonuçları hakkında meydana gelen ve taraflarca sulh olmak suretiyle veya diğer barışcıl yollarla çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlıklardır
BİZZAT İHHAKİ HAK:Hakları ihlal edilen kişilerin bu hakları ihlal edilen kişilerin bu haklarını bizzat zor kullanarak elde etmeleri veya korumaları
NİHAİ KARAR:hakim davayı yürütmek ve sonlandırmak amacıyla ceşitli kararlar ile davadan el çekmiyor ve uyuşmazlık çözme faaliyetine devam ediyorsa bu tür kararlara ara karar denir buna karşılık işten el cekmiyor.ve uyuşmazlık çözme faaliyetine devam ediyorsa bu tür kararlara ara karar denir buna karşılık işten el çekiyor davayı görmeye devam ediyorsa bu tür kararlara ara karar denir buna karşılık işten el cekiyor ve davayı görmeye devam ediyorsa bu tür kararlara nihai karar denir.
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESI: Adli yargı kolunda ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kesinleşmemiş karar ve hükümlerin iptal edilmesi veya değiştirilmesi amacıyla yapılan istinaf başvurularıni inceleyen bir üst mahkemedir ikinci derece ikici derece mahkemesi olup ilk dere ve mahkemesinin kararlarını hem hukuka uygunluk hem de vakıa tespitlerini doğru olup olmadığı açısından denetler.
KANUN YOLU:Bir davanın taraflarına veya çekişmesiz yargı işleri bakımından ilgili olan herkese tanınmış olan ve dava sonunda mahkeme tarafından verilen karara yanlış olduğu gerekcesiyle karşı çıkacak kararların inçelenmeşini ve değiştirilmesini sağlamaya yönelik bir hukuki çaredir.
GECİCİ HUKUKİ KORUMA: bir dava sürecinin başlatılması yürütülmesi ve sona ermesi belirli bir zaman kesinti icinde gerceklerleştiğinden bir zaman dilimi içinde karşı tarafın veya üçüncü kişilerin kötü niyetli davranışları nedeniyle yada diğer başka sebeplerde dava ile ulaşılmak istenen sonucun telafisi mümkün olmayacak şekilde zarar görmesini engellenmek amacıyla kesin hukuki korunma saglayıncaya kadar uygulanabilecek ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi tedbirlerin genel adıdır.
TASARRUF YETKİSİ: Medeni usul hukuku bakımından tasarruf yetkisi hak sahibi olan kişinin uyuşmazlık konusu olan hakkını talep edip etmemekte dava açıp açmamakta dava açılmışsa davaya devam edip etmemekte karşı taraf ile sulh olmak veya uzlaşmak suretiyle yada hakkından feragat ederek davayı sonlandırmak konusunda serbest ollması anlamına gelir.

DERSE GİRİŞ
Roma hukukundan itibaren yapılan özel hukumu kamu hukuku ayrımında özel hukuk alanına dahil maddi hukuk normlarını özgürlükleri haklara riayetle yükümlü olanların bunu kendiliklerinden yerine getirmeleri halinde güç kullanma tekelini elinde bulunduran devletin buna müdahale etmeye karar vermek üzere kurduğu kurumların söz konusu müeyyideye karar verme süresini düzenleyen kurallar bütününe Medeni Usul Hukuku adı verilir. Söz konusu süreç sonucunda verilen kanun zorla yerine getirilmesini düzenleyen kurallar bütünü ne ifade eden İcra İflas Hukuku da esas itibariyle medeni usul hukukunun devamı niteliğinde olmakla birlikte türk hukukunda ayrı bir kanunla düzenleyişinin de etkisiyle bağımsız bir hukuk dalı haline gelmiştir.

GENEL OLARAK YARGI KAVRAMI
Hakkın temelinde var olan menfaatın kışısel olması durumunda özel hukuktan buna karşılık söz konusu menfaatin toplumsal olması durumunda ise genel olarak kamu hukukudan söz edilir. Bu çevrede yargı kavramı soyut hukuk kurallarının bagımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından somut bir uyuşmazlığın giderilmesi amacıyla yargısal usullere uyularak tatbik edilmesi olarak tanımlamak mümkündür.

YARGI KOLLARI
ANAYASA İDARİ ADLİ HESAP UYUŞMAZLIK ASKERİ SEÇİM
YARGI YARGI YARGI YARGISI YARGISI YARGISI YARGISI

Genel olarak ifade etmek gerekirse kamu hukuku özel hukuk ayrımında özel hukuk alanına giren hukuk dallarında düzenlenmiş olan hukuki ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlikların hukuk mahkemelerince medeni usul hukuku tarafından ön görülen yöntemler dahilinde çözümlenmesi adli yargının medeni yargı kolu olarak adlandırılmaktadr Medeni usul hukuku aslında yargılama hukukunun alt dalıdır
YARGI ÖRGÜTÜ
Anayasaya göre yüksek mahkemeler şunlardır. Anayasa mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, askeri Yargıtay , askeri yüksek idari mahkemesi uyuşmazlık mahkemesi. Adli yargının medeni yarğı alanında ilk derecede görev yapan mahkemeler hukuk mahkemeleri adı verilir onlerine dava yoluyla gelen uyuşmazlıklara ilk önce bakan bu mahkemeler de genel mahkemeler ve özel mahkemeler şeklinde iki guruba ayrılır. Medeni yargı alanında ilk derecede görev yapan özel mahkemeler şunlardır: aile mah, denizcilik ve ihtisas mah, fikri ve sınai haklar mah, icra mah, iş mah, kadastro mah, tüketici mah .

İLK DERECE HUKUK MAHKEMELERİ
GENEL HAHKEMELER ÖZEL MAHKEMELER
Sulh Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi Tüketici Mahkemesi
Asliye Hukuk Mahkemesi Fikri ve sınai haklar H İş Mahkemesi
Asliye Ticaret Mahkemesi Asliye Ticaret ihtisas m Kadastro Mahkemesi
İcra mahkemesi
MEDENİ USUL HUKUKUNUN KONUSU AMACI VE KAYNAKLARI
KONUSU: Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların adli yargı kolunun medeni yargı alanında görev yapmak üzere kurulmuşbulunan mahkemelerce hangi usul ve esaslar çerçevesinde çözümleneceğini düzenleyen kuralların bütününe medeni usul hukuku oluşturmaktadır . bir karar vermesi için mahkeme önüne gelen hususun maddi hukukun tanıdığı bir hak veya getirdiği bir yükümlülüge ilişkin bir uyuşmazlık olması durmunda ortaya çıkan durumda ortada bir dava söz konusu olur. Buna karşılık karar vermesi için mahkeme önüne getirilen diğer hususlara yönelik başvurular ise Talep olarak adlandırılır. İşte medeni usul hukukunun konusunun bir dava veya talebin mahkeme önünde getirilişinden bunun mahkemelerce karara bağlanmasına kadar olan sürecin yöntem açısından düzenlenmesine verilen kararın kesinleşmesine verilen kararın kesinleşmesi ile doğurduğu sonuçların ortaya konmasına dair kuralların oluşturduğu söylenebilir.
AMACI: Esas itibariyle mahkeme önüne gelen dava ve taleplerin hukuka uygun ve akılcı bir yöntemle karara bağlanmasıdır bu sayede sağlanan hukuki güvenlik ve barış ile bunların hizmet ettiği sosyal barış ise ikincil amaçlar daha doğrusu dolaylı sonuçlardır.

2.ÜNİTE
YARGIDA İNSAN KAYNAĞI MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞI
YARGILAMA FAALİYETLERİNİN NİTELİGİ VE SUJELRİ
YARGILAMA FAALİYETLERİNİ NİTELİĞİ
USULİ İLİŞKİNİN SUJELERİ Taraflar veya talebin taraflari ile mahkemeler hakim belki …
USULİ İLİŞKİNİN KONUSU Usuli talebin kanuna bağlanmasi oluşturmakla usuli ilişkinin tabii olduğu kurallari ise usul ve hükümler belirlemektedir. Usuli ilişkinin karara bağlanmasi süreci usul hük çercevesinde yapılan usul islemleri aracılığıyla yürütülmektedir
sujeler: hakim zabit katibi yazı işleri müdürü

HAKİMLER
Hakimler ve savcıların nitelikleri atanmaları hakları ve ödenekleri aylık ve ödenekleri meslekte ilerlemeleri görevlerini ve görev yerlerini gecici veya sürekli olarak degistirilmesi haklarında disiplin kovusturmasıe acılması disihlin cezası verilmesi görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında islerdikleri suçlardan dolayı sorusturma yapılması yargılanması karar verilmesi meslekten cıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diger özlük isleri mahkemeler bağımsızlığı ve hakimlik teminati esaslarına göre kanunla düzenlenir..

ZABIT KATIHLERİ
Bu kişilerin en önemli görevi mahkemede ve mahkeme dısında hakim huzuruyla yapılacak bütün işlemlerde hazır bulunmak tahkikat ve yarğılama islemlerini icrasıyla iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamasını hakimin dikte ettırmesiyle tutanağa geçırmek ile yargılamadan evvel ve gerektiği hallerde dava dosyasını incelemek için hakime vermek ve zamanında eksiksiz olarak almaktır……

YAZI İŞLERİ MUDÜRÜNÜN GÖREVLERİ
Yargılama faaliyetleri ile ilgili kayıt dosya tutma yazısma arşiv ve benzeri daha pek çok isin yerine getirmesi gerekir noterlik ve icra ile de uğrasabilirler eleman olmadığı yerde.

MAHKEMELERİN BAĞIMSİZLIĞI
Yargı yetkisinin kimin tarafından kullanılacağını düzenlerken acıkca bağımsiz mahkemelerden söz etmesine karsılık yasama yetkisi acısından devredilmezlige yürütme yetkisi açısından ise anayasa ve kanunlara uyğun olarak kullanılmasına vurgu yapmasıdr…..
Hukuka uygun davranma zorunlulukları anlamındaki hukukun üstünlüğü ilkesi de hukuk devleti olmanın önemli bir koşuludur. Hukuk devleti olabilmeni yanında mahkemeleri bagımsizliği ile yasama ve yürütmenin islemlerini yargısal denetimi kacınılmazdır denetimi yapan organın denetlenen organdan bağımsızlığı ise esyanın doğası geregidir…..

HAKİMLİK TEMİNATI
Hakimler ve savcılar azlonulamazlar maddeleri….

HAKİMLERİN TARAFSIZLIĞI
Hakimler vicdanı karar verebilmeleri için bağımsız olmak zorundadırlar…hakimlerin tarafsızlığı hakimlik meslegi ile ilgili değil kanunlarla deil yargılama usulune ilişkin kanunlarda düzenlenmistir.

HAKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLILIK
kendisine ail olan davalarda, evlilik bağı olan davalarda alt soy ve üst soy yakınlığo olan davalarda, nişanlısının davasında, iki taraftan bilirin vasi kayımı veya yasal danışmanı sıfateıyla hareket ettigi davada…

Cekilme kararını hakkında yasaklılık sebebi bulunan hakimin bizzat kendisi verir

HAKİMİN REDDİ
davada taraflardan birine öğut vermis yol göstermis olması görüs asıklamıs olması yansoy hısımlarının bulunması aralarında düsmanlık bulunması …

Red talebi kendisine gelen mahkeme merci incelemesini dosya üzerinden gerekliyse duruşmalı olarak yapar. Red sebepleri hakkında yemin teklifi olunmaz red sebebinin mevcudiyetinin tam olarak ispatlanması aranmaz red sebebinin muhtemel görülmesi yaklaşık ispat halinde merci red talebini kabul eder..


3.ÜNİTE
MAHKEMELERİN GÖREV VE YETKİSİ
Eğer uyuşmazlık özel hukuku ilgilendiriyorsa çözüm için kendisine başvuracağımız mahkeme adli yargı mahkemesi
kolu için ön görülmüş bulunan yargı mercileri arasında aramamız gerekir.
birinci gruba giren mahkemeler ilk önce kendilerine ilk derece mah yada hüküm mahkemeleri olarak adlandırılmaktadır ikinci gruba ise kanan yolu mah adı verilir

İLK DERECE MAH genel ve özel olarak ikiye ayrılır
Genel mahkemeler sulh hukuk aslıye hukuk aslıyı tıcared hukuku olarak ikiye ayrılır
Kanun yolu mahkemeleri istınaf incelemesinin yaptığı bölge adlıye mahkemeleri ile temyiz merci olarak yargıtaydır
Bölge adliye mahkemeleri bölgenin coğrafi durumu ve iş yogunluğu göz önüne alınarak belirlenen yerlerde hakimler ve savcılar yüksek kurulunun onayı alınarak Adalet bakanlığınca kurulur.
Yargıtay ise medeni yargının da içinde yer aldığı adli yargının en yüksek mahkemesi oluh ve 23 hukuk ve 15 ceza yargısından oluşur
görev ve yetki kavramları……

MEDENİ YARGIDA YETKİ KAVRAMI
GENEL MAHKEMELERİN GÖREVİ
medeni yargı alanındaki genel mahkemeler olan sulh ve aslıye hukuk mahkemelerini görevi 5235 sayılı kanunun Altıncı maddesi ile tayin edilmiştir. Buna göre sulh mahkemeleri hukuk mahkemeleri kanunu ile diger kanunlarla belirlenen kanunlari yerine getirir. Buna karşılık asliye hukuk mahkemeleri ise sulh hukuk mahkemelerini görevleri dışında kalan kanunen özel mah bırakılmayan her türlü dava ve işlere bakar.

SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ
kiralanan taşınmazlarda, taşınır taşınmaz mal ve hakkın paylaşılmasına ve ortaklığın giderilmesine yönelik olan davalar. Taşınır taşınmaz mallarda sadece zilliyetliliğin korunmasına yönelik olan davalar. Bu kanun yolu ile diğer kanunların sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hakiminin görevlendirildiği davalar.

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİ GÖREVİ
Açık bir kanun hükmüne gerek bulunmayıp başka bir mahkeme açık bir düzenlemeyle görevli kılınmış olmadıkça görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir çekişmesiz yargı işleri için durum farklıdır sulh hukuk mah görülür.

ÖZEL MAHKEMELER
Aile mahkemeleri
Denizcilik ve ihtisas mahkemeleri
Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi
icra mahkemesi
iş mahkemesi
kadastro mah
tüketici mah

GÖREVE İLİŞKİN KURALLARIN MAHKEMECE RESEN GÖZETİLMESİ
Görev kuralllari kamu düzenine ilişkin sayilmadıkları ve dava şartları arasında yer aldıkları için taraflarca itirazda bulunmasa bile davanın her aşamasında mahkeme tarafından resen dikkate alınmalıdır. Görev kurallarına aykırılık istinafa bakımından mutlak istinaf sebepleri temyiz bakımından ise mutlak bozma sebepleri arasında yer alır.
Dava kendisine açılmış mahkeme gerek taraflardan birinin itirazı üzerine verecegı görevsızlık kararı usule ilişkin nihai karadır.

GÖREVSİZLİK KARARI VE BU KARAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER
Mahkemenin taraflardan birinin itirazını dikkate alarak ve gerekse resen gözeterek yapacağı işleme sonucunda görevsiz olduğu kanaatine varması üzerine vereceği görevsizlik kararı. Kararın kesinleştiği tarihten kunun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararını tebliğ tarihden itibaren iki hafta içerisinde karar veren mahkemeye başvurarak dava dosyasının görevli mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir.

MEDENİ YARGIDA MAHKEMELERİN YETKİSİ
YETKİ KAVRAMI
Medeni yargıya dahil bir uyuşmazlığın neredeki görevli ilk derece mah çözülmesi gerektiği belirmek üzre kullanilır. Aksıne bir yargı bulunmadıkça bütün davaların görüleceği mahkemeye geneli yetkili mahkeme bu mahkemeyi belirleyen kurala genel yetki kuralı denir.

GENEL YETKİ KURALI
Yukarda da belirtildiği üzere genel yetkili mahkeme düzenleme olmadıkça bir kişi aleyhine açılacak bütün davaların görüleceği mahkemeyi ifade etmektedir.

Yerleşim yerinin belirlenmesi bakımından türk medeni kanunu gerçek kişiler bakımından sürekli kalmak niyetiyle oturduklari yeri tüzel kişiler açısından ise sürekli işlerin yürütüldüğü yer onların yerleşim yeri sayılır. Davanın yerleşim yerinin belirlenmesinde esas alınacak olan zaman ise davanın açıldığı tarihtir.

- davalı birden fazla ise dava bulardan birilni yerleşim yeri mahkemeside açılabilir ancak dava sebebine göre kanunda davalını tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirlenmişse davayı o yer mahkemesinde bakılır.

-türkiyede yerleşim yeri bulunmayanlıar hakkında genel yetkili mahkeme davalını türkiyedeki mutat meskenini bulunduğu yer mahkemesidir.

-türkiyede yerleşim yeri bulunmayan yabancılar hakkında vesayet kayımlık kısıtlılık gaiplik ve ölmüş sayılma kararı ilgilinin türkiyede sakin oldugu yer yada mallarının bulunduğu yer mah.

-boşanma ve evlilik davalarında yetkili mahkeme eslerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturduklari yer mahkemesidir.

ÖZEL YETKİ KURALLARI
GECİCİ OLARAK OTURULAN YER MAHKEMESİ
SÖZLEŞMENİN İFA OLACAĞI YER MAHKEMESİ
MİRASDAN DOĞAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME
TAŞINMAZIN AYNINDAN DOĞAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME
KARŞI DAVARA YETKİLİ MAHKEME
ŞUBELER VE TÜZEL KİŞİLERLE İLGİLİ DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME
SİGORTA SÖZLEŞMESİDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN DAVALARDA YETKİLİ MAHKEME
YETKİLİ MAHKEMENİN TARAFLARCA KARARLAŞTIRILMASI YETKİ SÖZLEŞMESİ

-Yazılı olması
-Uyuşmaslığın kaynaklandığı hukuki ilişkini belirli veya belirlenebilir olması
yetkili kılınan mahkeme veya mahkemelerin yetki sözleşmesinde açıkca gösterilmesi yetki sözleşmesi için gererlilik koşullarındandır.

DAVANIN YETKİSİZ MAHKEMEDE AÇILMASI
Uyuşmazık için kanunen yetkili kılınmış olan mahkemenin yetisini kesin olmasına rağmen dava bir başka yer mahkemesinde açılmışsa hakim bu durumu resen ve yargılamanın her asamasında gözeterek yetkisizlik kararı verir. Taraflarda herhangibir bir ili bağlı olmamaksın mahkeme yetisizliğini ileri sürebiilr

YETKİSİZLİK KARARI
Davanı yetkisiz bir mahkemede açılması üzerine mahkemece kesin yetki hallerinde resen kesin
olmayan yetki hallerinde ise bunun ilk itirası olarak ileri sürülebilir.


4.ÜNİTE

DAVADA TARAFLAR VE ARAYA KATILAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
MEDENİ YARGIDA TARAF KAVRAMI
Maddi hukuk tarafından tanınan haklarn bir kişinin hakkın sahibi ile belli bir hukuki ilişki içinde yer alan kişilere karşı ileri sürülebilir. Böyle nispi haktan sözedilir.bu kişilere borçlu denir.
mutlak haklar herkese karşı ileri sürülebilir. Herkes tarafından ihlal edilebilir.
dava şartını düzenleyen hmk m114 te açıkça zikredilmesi bir de dava davacı ve davalı olarak iki taraf bulunması şart.

TARAF EHLİYETİ
Hakka sahip ve borce ehil olmama şeklinde belirlenirken dava ehliyetinin eksekliğinin müeyyidesi bunun geregince dava şartı dolayısıyla davanın usulden reddi şeklinde ortaya çıkmaktadır.

DAVA EHLİYETİ
Medeni hukuktaki fiil ehliyetinin medeni usul hukukunda büründüğü şekil olan dava ehliyeti kişinin kendisini veya yetkili kılacağı bir iradi temsilci aracılığıyla bir davayı davacı veya davalı olarak takip edilme ve usul işlemlerini yapabilme yetisini ifade eder hmk 52 geregince dava ehliyeti hakları kullanma fiil ehliyetine göre belirlenir buna göre fiil ehliyetine sahip gerçek ve tüzel kişiler aynı zamanda dava ehliyetine sahiptir.

DAVA TAKİP YETİSİ
Dava takip yetisinin gerçek hak sahiqliğinde ayrılması sadece usuli gereklerin bir yansıması olduğundan ve özellikle hukmun her halikarda gercek taraflara izafen verilmesi karşısında dava takıp yetısı maddi hukuka ilişkin olmayıp bir usul hukuku müessesesidir bun nedenledirki hukuk mah kanununda bu müeeseyi açıkca bir dava şartı olarak kabul etmiş ve düzenlemiştir.

SIFAT HUSUMET
Sıfatınn davaca ve davalı açısından ayrı ayrı incelemesi gerekir davacı açısından bakıldığında eda tespit davalarında sadece bu davaların konusunu teşkil eden hakkın sahibi tesbit davalarında ise sadece hukuki ilişkinin gerçek tarafı davada davacı sıfatına aktif husumete sahip olabilirler
davalının davalı sıfatın pasif husumete sahip olup olmadiğına eda olup olmadığına göre belirlenir.

DAVA ARKADAŞLIĞI
maddi hukuka göre bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden fazla kişiye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken davalarda mecburi dava arkadaşlığı vardır.

İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI
-davacılar ile davalılar arasında dava konusu olan hak veya borcun elbirliği ile mülkiyeti dışındaki bir sebeple ortak olması
-ortak bir işlemle hepsinin yararına bir hak doğmuş olması veya kendilerinin bu şekilde yükümlülük altına girmesi
-davalıların temelini oluşturan vakıaların ve hukuki sebeplerin aynı veya birbirine benzer olması.

DAVAYA FERRİ MUDEHALE
3. Kişi davayı kavanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla tahkikat sona erinceye kadar feri müdahil olarak yer alabilir.koşullar:
ilk derece mahkemelerinde görülmekte olan ve henüz tahkikat aşaması tamamlanmamış bir davanın bulunması
3. Kişinin bu davanın taraflari arasında yer almaması
3. Kişinin taraf ve dava ehliyetine haiz olması
hukuki yarar

DAVAYA ASLİ MUDEHALE
Görülmekte olan bir davanın taraflari veya çekişmesiz yarğı işinin ilgilineri dışında bir başka kişinin yargılamanın konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen veya tamamen hak idda ederek yargılamanın taraflarına karşı mahkemende dava açmasıdır

DAVANIN İHBARI
Tarafı olmadığı bir dava sonunda verilecek olan hükümden kendi hukuki durumu dolaylı şekilde itkilenecek olan 3. Kişinin bu davadan haberdar olsa bile özellikle mudehale itkisinin ortaya çıkmasına sebebiyet vermemek için davayı katılmayı istemeyebilir. Zira müdehale etkisi feri mudehale hem lehine hem aleyhine olarak ortaya çıkabilir.

DAVADA TARAFLARIN TEMSİLİ
Temsil bir işlemin hukuki sonuclarının kendisin hakkinda doğacak kişi adına bir başka kişi tarafından yapılmasıdır.
Kanuni Temsil
işlemin hukuki sonuçlarının kendisi hakkında doğacağı kişinin o işleni yapabile yetisini bulunmalması duruma göre veli vasi kuyım tarafında yerine getirilir

İradi Temsil
işlemin hukuki sonuçları hakkında doğacağı kişi yahut onun kanuni temsilcisinin herhangi bir nedenle işlemin yapılmasını bir başka kişiye bırakılmasıdır.
temsilin iki türü hukuki işlemlerde olduğu gibi usuli işlemlerde de söz konusu olur.
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Son mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
17,349
Mesajlar
134,207
Kullanıcılar
90,584
Son üye
Rmysclks
Üst