Ticaret Hukuku Deneme Sınavı Vize

ROSEŞAH

Özel Üye
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
454
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Kayseri
1.Ticari işletmenin gelir sağlamayı hedef tutma unsuru ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ticari işletmelerde ekonomik yarar sağlama,daha açık bir ifadeyle,gelir elde edilmesi amacı şarttır.
B) Gelir elde etmek amacıyla açılan kitapçının sürekli zarar etmesi, işyerinin işletme niteliğinin kaybolması sonucunu doğurur
C) Fakirlere yardım amacıyla kurulan derneğin işlettiği lokanta dükkanı bir işletmedir
D) İşletmeyi işleten kişinin hukuki statüsü de, işletme kavramının tayininde önem arz etmez
E) Üyelerinin çeşitli amaçlarını ucuz şekilde, karşılamak amacıyla kurulan müesseselerin bir işletmesi vardır


2. Ticari işletmenin devamlılık ve bağımsızlık unsuru ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tek sefere mahsus, tesadüfi nitelikteki faaliyetler, bir işletmenin varlığı için yeterli değildir
B) Sadece okulların açık olduğu dönemde öğrencilere hizmet veren bir lokantanın işletme niteliği yoktur
C) Bir işletmenin şubeleri de işletme sayılır
D) Acente işletme sayılır
E) Yazlık sinemalar veya plajlar işletme sayılırlar


3. Aşağıdaki işletmelerden hangisi ticari işletme sayılmaz?
A) Ayakkabı tamircisi
B) Madencilik işletmeleri
C) Özel hastane işletmesi
D) Bankacılık
E) Menkul kıymetler borsası


4. Aşağıdakilerden hangisi bir ticari işletmenin malvarlığına dahil olan unsurlardan biri değildir?
A) İşletmenin ticaret unvanı
B) Markalar
C) İşletmenin kiraladığı gayrımenkul
D) İşletmenin üretilmiş mal stoğu
E) İşletme adı


5. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin devri ile ilgili söylenemez?
A) Her tür işletmenin aktif ve pasifiyle devri mümkündür
B) Ticari işletme devredilirken sadece aktif unsurları devri yeterli olur ayrıca pasif unsurların devrine gerek yoktur
C) Ticari işletme içindeki gayrimenkullerin devri özel şekle tabidir
D) Ticari işletmesini devreden kişi, tacir sıfatını kaybeder
E) Bazı unsurlar devir sözleşmesinde belirtilerek devrin dışında tutulabilir


6. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme rehni kapsamına alınamaz?
A) Ticaret unvanı
B) Ticari işletmenin müşteri çevresi üzerindeki hakkı
C) İşletmenin faaliyetine tahsis edilmiş motorlu nakil araçları
D) Sınai haklardan olan patent ve markalar
E) İşletmede stoklanmış ham madde


7. Aşağıdaki işlerden hangisi ticari iş sayılamaz?
A) İki memurun kendi aralarında bono düzenlemesi
B) Bir tacirin ticari işletmesinde kullanılmak üzere makineler satın alması
C) Tacirin evini badana ettirmesi
D) Ticari işletmeyi ilgilendiren bir uyuşmazlık nedeniyle avukata vekalet verilmesi
E) Ticari işletmede çalışan işçilerle hizmet sözleşmesi yapılması


8. Aşağıdakilerden hangisi müteselsil borçluluk için doğru bir bilgi değildir?
A) İki veya daha fazla kişinin, alacaklıya karşı her biri borcun tamamını için asıl borçlu sıfatıyla sorumlu tutulmaları sonucunda ortaya çıkar
B) Birlikte ticari borç üstlenen kişiler müteselsil sorumludurlar
C) Ticari bir iş nedeniyle müteselsil sorumluluğun olmaması için sözleşmede bu tür sorumluluğun kabul edilmediğine dair açık bir hüküm olmalıdır
D) Ticari bir borca kefalet halinde sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa kefil borçluyla birlikte müteselsilen sorumlu tutulur
E) Müteselsil borçlulardan birinin borcu ödemesi borcu sona erdirmez


9.Aşağıdakilerden hangisi işletmenin maddi unsuruna dahil değildir?
A) Marka
B) Yatırım mal varlığı
C) İşletmeye ait gayrimenkuller
D) İşletmenin üretimde kullandığı hammaddeler
E) İşletmenin üretim aşamasında kullandığı makineler


10.Aşağıdakilerden hangisi ticari dava sayılmaz?
A) TTK’da düzenlenen hususlardan doğan hukuk davaları, tarafların sıfatına,uyuşmazlığın ticari işletmeyle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın, ticari sayılır
B) Bir tacirin 3. kişilere karşı açacağı manevi tazminat davaları
C) Rehin karşılığı ödünç para verme işiyle uğraşanlarla yapılacak işlemleri düzenleyen davalar
D) Hizmet sözleşmesi ile ilgili olarak düzenlenen rekabet yasağından doğan davalar
E) Her iki taraf için ticari sayılan hususlardan doğan davalar


11.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) TTK’da yapılan düzenleme esas itibariyle ticari işletme üzerine kurulmuştur
B) TTK 21/1’deki ticari iş karinesi hükme bağlanırken tacirin yaptığı ticari iş esas alınmıştır
C) Başka bir kişinin iznine veya resmi bir makamın ruhsatına gerek olup da izin veya ruhsatname almadan bir ticari işletmeyi işleten kimse tacir sayılır
D) TTK’da tacir sıfatı, gerçek ve tüzel kişiler bakımından iki şekilde incelenmemiştir
E) Tacir sıfatının kazanılması için ticari işletmenin mevcudiyeti aranır


12.Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılması ile ilgili söylenemez?
A) Gerçek kişinin tacir sıfatını kazanabilmesi için ticari işletmenin varlığı zorunludur
B) Gerçek kişinin ticari bir işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletmesi gereklidir
C) Bir ticari işletme sahibi olan ve bu işletmeyi kısmen dahi kendi adına işleten kişi işletmesi ticaret siciline kayıtlı olmasa dahi tacir sıfatını kazanır
D) Bir ticari işletmeyi işletmekle beraber, bu uğraşı kendi adlarına yapmayanlar, tacir sıfatını kazanamazlar
E) Ticari işletme bir küçük veya kısıtlıya ait ise tacir sıfatı veli veya vasiye cezai sorumluluk küçük veya kısıtlıya aittir


13.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir ticari işletme açmışcasına işlemlerde bulunan kişi üçüncü kişilere karşı sorumlu değildir
B) İstisnai durumlar dışında bir kişinin üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumluluğunun doğması üçüncü kişilerin iyi niyetli olmasına bağlıdır
C) Ticari işletme açmış gibi işlem yapan kişi tacirlere tanınan haklardan yararlanamaz
D) Ticari işletme açmış gibi işlem yapan kişi tacirlere yüklenen yükümlülüklere tabi olur
E) Ticari işletme açmış gibi işlem yapan kişinin iflası istenebilir


14.Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme açmış gibi işlem yapan kişi hakkında söylenemez?
A) Ticari işletme açmış gibi işlem yapan kişinin iflası istenebilir
B) Üstlendiği cezai şartın fahiş olduğu iddiasıyla indirilmesini mahkemeden talep edemez
C) Ticari örf ve adet bu kişiler hakkında onlar tarafından bilinip bilinmediğine bakılmaksızın uygulanır
D) Bu kişilerin düzenlediği faturaya 8 iş günü içinde itiraz edilmemesi halinde faturanın içeriğinin kabul edildiği varsayılır
E) Tacir gibi sorumlu tutulanlar tacir sıfatının külfetlerine katlanır ve nimetlerinden yararlanabilirler


15.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ticari işletme, kişinin müşteri çevresi ile ilişkiye girerek ticari işletmeyi ilgilendiren işlere başlandığı anda işletiliyor demektir
B) Bir fabrika binasının satın alınması için işlemlere başlanması tacir sıfatının doğumuna neden olur
C) Ticari işletme vekil aracılığıyla işletiliyorsa tacir sıfatı müvekkile ait değildir
D) Tacir, ticari işletmesi ile ilgili bir iş görmesi halinde önceden kararlaştırılmamış olsa da ücret talep edebilir
E) Bir kişinin, tacir sıfatını kazanması halinde katlanacağı külfetlere örnek olarak basiretli bir iş adamı gibi hareket etme zorunluluğunu gösterebiliriz


16.Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından biri değildir?
A) Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidirler
B) Tacirler ticaret unvanı seçmeye ve kullanmaya mecbur değillerdir
C) Tacirler işletmelerini ticaret siciline kayıt ettirmek zorundadırlar
D) Tacirler ticari defter tutmalıdırlar
E) Her tacir, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmelidir


17.Aşağıdaki ifadelerden hangisi tüzel kişi tacirler hakkında söylenemez?
A) Ticaret şirketleri tüzel kişilik kazandıkları andan itibaren tacir sıfatına sahip olurlar
B) Ticaret şirketleri ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar
C) Yoksullara yardım amacıyla kurulan dernek gerekli mali kaynağı sağlamak için lüks bir restoran işletebilir
D) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma kurumu tacirdir
E) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları işletmesi genel müdürlüğünün tacir sıfatı yoktur


18.Aşağıdakilerden hangisi amaçlarına ulaşmak için bir ticari işletme işleten dernekler için söylendiğinde yanlış olur?
A) Bir derneğin tacir sayılabilmesi için bazı koşulların olması gereklidir
B) Bir derneğin tacir sayılabilmesi için derneğin kamu yararına çalışan bir dernek olmaması gereklidir
C) Amaçlarına ulaşmak için bir ticari işletme işleten derneğin faaliyetlerin ülke çapında yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması gereklidir
D) Kızılay, Afyonkarahisar maden suyu işletmesini işlettiği halde tacir sıfatını kazanamaz
E) Amaçlarına ulaşmak için bir ticari işletme işleten derneğin ticari işletmesinin ticaret siciline kaydı gereklidir


19.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tacir, ticari işletmesiyle ilgili gerçekleştirdiği işler için ücret isteyebilir
B) Tacir verdiği avanslar veya yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır
C) Ticari işletmesi gereği bir mal satmış tacirden diğer taraf fatura isteyebilir
D) Tacirden faturayı alan kimse süresi içinde faturaya itiraz etmezse içeriğini kabul etmiş sayılır
E) Telefonla yapılan sözleşmelerin içeriğini doğrulayan bir yazı alan kimse, aldığı tarihten itibaren 8 gün içinde itirazda bulunma hakkına sahip değildir


20.Aşağıdaki ifadelerden hangisi ticari iş karinesi hakkında söylenemez?
A) Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır
B) Gerçek şahıs tacir işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa bildirirse iş ticari iş sayılmaz
C) Tacirin yaptığı işin ticari sayılmasına halin icabı uygun değilse borç adi borç sayılır
D) Taraflardan sadece biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler kanunda aksine hüküm olmadıkça diğer taraf için de ticari iş sayılır
E) Gerçek kişi tacirin evi için halı satın alması ticari bir iştir


21.Ticaret yeri olarak bizzat işletmeyi tanıtmaya ve benzer işletemelerden ayırmaya yarıyan ticari ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşletme adı
B) Marka
C) Coğrafi işaret
D) Ticaret unvanı
E) Menşe işareti


22.”İznik Çinisi” aşağıdaki ticari adlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Coğrafi işaret
B) Mahreç
D) Marka
E) İşletme adı


23.Gerçek kişi tacirler ile kollektif ve komandit ortaklık türünde ticaret unvanına ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Komandit ortaklıklarda ticaret unvanının çekirdeği komandite ve komanditer ortaklardan en az birisinin ad ve soyadı ile ortaklığı ve türünü gösterir ibareden oluşur
B) Kollektif ortaklıkların ticaret unvanlarının çekirdeği, ortaklardan en az birisinin adı ve soyadı ile ortaklığı ve türünü gösterir ibareden oluşur
C) Gerçek kişi tacirin unvanı, kendi ad ve soyadından ibaret bir çekirdek ile TTK.m.43 uyarınca yapmaya zorunlu olduğu veya TTK.m.48 uyarınca yapabileceği eklerden oluşur
D) Gerçek kişi tacir, çekirdekten oluşan ticaret unvanına, zorunlu ek koymak durumu olmasa dahi, kendi isteği ile ek koyabilir
E) Gerçek kişi tacirlerin unvanında, Ticaret Kanunu, ad ve soyadı demiş olduğu için ad ve soyadı aynen yazılmalıdır, kısaltılamaz


24.Aşağıdakilerden hangisi, doğru oluşturulmuş bir ticaret unvanıdır?
A) Yasin Yanık Anonim Ortaklığı
B) Hüseyin Konmaz Reklam Hizmetleri A.O
C) Yakomoz Ev Yemekleri A.O
D) Karizma Danışmanlık Hizmetleri Ortaklığı
E) Dünyada Tek Dicle Parke Hizmetleri Anonim Ortaklığı


25.İşletme konusunun gösterilmesinin zorunlu olduğu ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anonim ve limited ortaklıklar
B) Adi ortaklıklar
C) Donatma İştiraki
D) Komandit ortaklıklar
E) Kolektif ortaklıklar


26.Aşağıda yer alan ticaret unvanlarından hangisi doğru değildir?
A) Ali Günay Anonim Ortaklığı
B) Rıfkı Koçan ve Ortakları İletişim Kolektif Ortaklığı
C) Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu İşletmesi
D) Rahmi Kaplan Pazarlama
E) Tunalı Bilişim Hizmetleri Limited Ortaklığı


27.Ortaklık tarafından düzenlenecek mektup ve belgelerde ortaklığın unvanıyla birlikte esas sermaye miktarının da gösterildiği ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Limited ortaklık
B) Anonim ortaklık
C) Kolektif ortaklık
D) Komandit ortaklık
E) Adi ortaklık


28.Aşağıdaki ticaret unvanlarından hangisi doğrudur?
A) Güneş Taşımacılık Anonim Ortaklığı
B) F.Kamil Uzuner
C) Reşat Yıldız A.O
D) Koçaklı Donatma İştiraki
E) Veli Göçer ve Ortakları Anonim Ortaklığı


29.Ticaret unvanının kullanımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ticaret ortaklıkları fesih ve tasfiyeye girmemişlerse unvanlarına Tasfiye Halinde ibaresi eklenir
B) Ticaret unvanı tek başına devredilemez.Ancak ticari işletme ile birlikte devri olanaklıdır
C) Kanuna usulüne uygun olarak tescil ve ilan ettirilmiş olan unvanı kullanma hakkı yalnızca sahibine aittir.Bu tekel hakkının uygulama sınırı gerçek ve tüzel kişilerde bütün Türkiye’dir
D) Tacirler ticari işletmelerinin giriş cephesine herkes tarafından görülebilecek bir yerine, okunaklı bir şekilde ticaret unvanlarını yazmak zorundadırlar
E) Tacirler,ticari işletmeleri ile ilgili iş ve işlemlerinde ticaret unvanlarını kullanmak zorundadırlar


30.Ticaret unvanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Gerçek kişi tacirin ticaret unvanının çekirdeği kendi ad ve soyadıdır
B) Anonim ortaklıklarda unvanın çekirdeği, ortaklardan birinin ad ve soyadı ile ortaklık ve türünü gösterir ibareden oluşur
C) Unvana ek olarak Türk,Türkiye,Cumhuriyet,Milli kelimeleri ancak Bakanlar Kurulu kararı ile konulabilir
D) Komandit ortaklıklarda ticaret unvanının çekirdeği komandite ortaklardan en az birisinin ad ve soyadı ile ortaklığı ve türünü gösterir ibareden oluşur
E) Ticari işletme işleten dernek ve diğer tüzel kişilerin unvanları adlarının aynıdır.Bunların zorunlu ek kullanması söz konusu olmadığı gibi, isteğe bağlı ek de kullanamazlar


1.Ticaret sicili ülkemize ilk defa hangi düzenleme ile girmiştir?
A) 1926 tarihli Ticaret Kanunu
B) 1862 tarihli Usul-ü Muhakeme-i Ticarete Dair Nizamname
C) 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret
D) 1957 tarihli Türk Ticaret Kanunu
E) 1995 tarihli 559 sayılı KHK


2.Ticari işletme ile ilgili konuların, tacirin ve üçüncü kişilerin çıkarları yönünden açıklanmasına hizmet eden sicil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marka sicili
B) Tapu sicil
C) Dernekler sicili
D) İşletme sicili
E) Ticaret sicili


3.Aşağıdakilerden hangisi, Ticaret Kanunu açısından her tacirin ticaret siciline kaydettirmesi gereken hususlardan birisi değildir?
A) Ticari işletmesini
B) Ticaret unvanını
C) İşletme adını
D) İşletmede çalışan sayısını
E) Ticari işletmesinin şubesini


4.Tescili gerekli işlem,oluşumundan itibaren kaç gün içinde tescil edilmelidir?
A) Yedi gün
B) Sekiz gün
C) On beş gün
D) On gün
E) Otuz gün


5.Ticaret sicili ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ticaret sicilini, ancak ticari işletme ile ilgili kişiler inceleyebilir
B) Ticaret sicillerinin kaynağını eskiden lonca üyelerinin kaydı için tutulan defterler oluşturur
C) Ticaret sicilinin yönetimi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınarak ilgili oda meclisi tarafından atanan bir sicil memuruna aittir
D) Tescil, ilgili ticari işletmenin bulunduğu yer ticaret siciline yapılır
E) Ticaret sicili ülkemize ilk olarak 1926 tarihli Ticaret Kanunumuz ile girmiştir


6.Ticari işletme sayılmayan işletmelerde ( esnaf işletmesi) ticari mümessil, ancak ticaret siciline kayıt suretiyle atanabilir.Bu duruma ilişkin olarak, ticaret sicili nasıl bir rol oynamış olabilir?
A) Açıklayıcı
B) Yenilik doğurucu
C) Olumlu
D) Geçici
E) Yaratıcı


7.Atanan ticari mümessilin azledildiği ticaret siciline tescil ve ilan olunmuşsa,bundan sonra üçüncü kişilerin azlonulan ticari mümessile yapacağı sözleşmeler müvekkili bağlamaz.Bu husus ticaret sicilinin hangi etkisinden kaynaklanır?
A) Olumsuz
B) Yaratıcı
D) Açıklayıcı
D) Yenilik doğurucu
E) Olumlu


8.Ticaret sicili ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlan, Ankara’da yayımlanan bütün Türkiye’deki sicil kayıtlarını ilana özgü Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılır
B) Tescil ve ilanı gerekip de sadece tescil edilmiş bulunan bir konu, tüm Türkiye’de üçüncü kişilerin iyi niyetini ortadan kaldırır
C) Tescil edilen konular, kural olarak sicil memurluğunun bağlı bulunduğu Ticaret Odasının yetki çevresinde hüküm ifade ettiği halde,ilan edilen konular bütün Türkiye’de etkindir
D) Bir konunun tescili zorunlu olmakla beraber, o konu tescilinden önce de doğmuş ve hüküm ifade etmişse, ticaret sicilinin açıklayıcı bir rol oynadığından söz edilir
E) Tescili gerekmediği halde bir konu her nasılsa tescil, ilanı gerekmediği halde her nasılsa ilan edilmiş ise, bu durum üçüncü kişilerin iyi niyetini ortadan kaldırmaz


9.Ticaret sicili ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İlgililer bizzat talepte bulunabilecekleri gibi, yetkili temsilcileri veya hukuki halefleri de tescili talep edebilirler
B) Tescil talebi, yazılı şekilde, dilekçe ile yapılır, dilekçeye gerekli belgeler eklenir
C) Sicil memurunun tescil talebini reddetmesi halinde, ilgililer red kararına karşı, on beş gün içinde temyiz yoluna başvurabilirler
D) Bir konunun tescili veya var olan bir kaydın değiştirilmesi veya silinmesi söz konusu olunca, sicil memuru bu işlemler için kanuni koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemekle yükümlüdür
E) Çözümü mahkeme hükmüne bağlı olan veya sicil memuru tarafından tescilinde duraksanan konular, ilgililerin talebi üzerine sicile geçici olarak kayıt olunur


10.Haksız rekabetin unsurları göz önüne alındığında, haksız rekabetin kullanılmasında Medeni Kanunda yer alan hangi hükümden faydalanılmaktadır?
A) Medeni Kanun 2. madde hükmü
B) Medeni Kanun 48. madde hükmü
C) Medeni Kanun 3. madde hükmü
D) Medeni Kanun 56. madde hükmü
E) Medeni Kanun 348. madde hükmü


11.Türk hukukunda haksız rekabete ilişkin düzenlemeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Borçlar Kanunu 48. madde hükmü
B) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
C) Ticaret Kanunu 56. madde hükmü
D) 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
E) Ticaret Kanunu 57. madde hükmü


12.Sıvı gaz bayiliği yapan bir tacirin, aynı işle uğraşan rakibinin tüplerden gaz çalarak eksik gaz sattığı ve iflasın eşiğinde olduğu yolunda söylentiler çıkararak onun itibarını zedelemesi,TTK anlamında aşağıda yer alan özel haksız rekabet hallerinden hangisine girer?
A) Başkasının malları,iş ürünleri,faaliyeti veya işletmesi ile karışıklık oluşturmaya çalışmak veya buna uygun önlemlere başvurmak,özellikle başkasının kullandığı ad,unvan,marka,işaret gibi tanıtma araçları ile karışıklığa neden olan malları,durumu bilerek veya bilmeyerek satışa sunmak veya kişisel ihtiyaçları başka her ne sebeple olursa olsun elinde bulundurmak
B) Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini yahut ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici beyanlarla kötülemek
C) Kendi kişisel durumu,malları,iş ürünleri veya ticari işleri hakkında yanlış veya yanıltıcı bilgi vermek veyahut üçüncü kişiler hakkında aynı şekilde hareket etmek sureti ile rakiplerine oranla onları üstün hale getirmek
D) İyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde elde ettiği veya öğrendiği imalat veya ticaret sırlarından haksız yere faydalanmak
E) Üçüncü kişilerin yardımcılarına,vekillerine,onları görevlerini ihlale yönlendirmek suretiyle,kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacı ile veya bu gibi çıkarları sağlamaya uygun olacak surette,hak etmedikleri çıkarlar sağlamak veya vaad etmek


13.”Rakipleri hakkında uygulanan kanun, tüzük, sözleşme yahut mesleki veya yerel adetlere göre belirlenmiş bulunan iş hayatı koşullarına uymamak.”Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen,TTK m.57/10’da düzenlenmiş olan özel haksız rekabet halini oluşturmaktadır?
A) Yüksek mühendis olmayan kişinin bu unvanı kullanması
B) Yanında çalışan işçisi için, gerçeğe aykırı olarak “iyi ahlaklı namuslu kişidir” diye bonservis verilmesi
C) Rakip firmanın üretim sırlarını ele geçirmek için ustabaşısının kandırılması
D) Bir eleştirmenin bir sanat ürününü eleştirmesi
E) Bir işletmenin sigortasız işçi çalıştırması


14.Aşağıdakilerden hangisi, Ticaret Kanununda düzenlenen özel haksız rekabet hallerinden biri değildir?
A) Piyasasında hakim durumda bulunan bir sağlayıcının, diğer firmalardan farklı olarak x firmasına indirimli hammadde vermesi
B) Bir firmanın kendi işletmesi hakkında aldatıcı reklam vererek, rakiplerine oranla üstün duruma geçmesi
C) Bir bankanın, zimmetine para geçiren veznedar için iyi hal şahadetnamesi vermesi
D) X firmasının, üretim sırlarını ele geçirmek için rakip firmanın çalışanlarını kandırması
E) Bir işletmenin ilgili Bakanlıktan izin alınmaksızın bilgisayar kursu açması


15.Haksız rekabete neden olan failin kusurunun bulunmaması halinde, haksız rekabet nedeni ile faile karşı hangi hukuk davaları açılabilir?
A) Tespit davası – Maddi giderim davası – Manevi giderim davası
B) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması davası – Men davası – Maddi giderim davası
C) Tespit davası – Men davası – Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması davası
D) Men davası – Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması davası – Manevi giderim davası
E) Tespit davası – Men davası – Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması davası – Maddi giderim davası – Manevi giderim davası


16.Haksız rekabet fiili, hizmet veya işlerini gördükleri esnada işçiler tarafından işlenirse haksız rekabet davaları kime karşı açılır?
A) Haksız rekabeti yapan işçiye karşı
B) İşverene karşı
C) İşçi sendikasına karşı
D) Türk İş Kurumu’na karşı
E) İşverenin sendikasına karşı17.Haksız rekabet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Haksız rekabet ile koruma altına alınan rakip değil, bireyin rekabet hakkıdır
B) Haksız rekabet davalarını bireylerin açabilmeleri için, fiilen zarar görmüş olmaları gerekir
C) Haksız rekabet davaları, davaya hakkı olan tarafın bunu öğrendiği andan itibaren bir yıl ve her halde bunların doğumundan itibaren 3 yıl geçmekle zaman aşımına uğrar
D) Ticaret Kanununa göre, haksız rekabete ilişkin hükümlere aykırılık, ilgili maddede öngörülen hallerde, tabiki şikayete bağlı veya re’sen takip edilecek suçları da oluşturabilir
E) Haksız rekabetin özel halleri Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda düzenleme altına alınmıştır


18.Haksız rekabet ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Haksız rekabet davası sonucu elde edilen hüküm sadece taraflar arasında geçerlidir
B) Haksız rekabet sonucu verilen hüküm, davayı kazanan tarafın isteği üzerine gideri davalıya ait olmak üzere ilan da ettirilebilir
C) Haksız rekabet davalarında davalı, ilk önce haksız rekabette bulunan rakiptir.Dava haksız rekabet eylemine dolaylı veya dolaysız katılan üçüncü kişilere karşı da açılabilir
D) Haksız rekabet davalarını müşteriler de açabilirler.Ancak müşterilerin dava açabilme koşulu fiilen zarar görmüş olmalarıdır
E) Haksız rekabete uğrayanın dahil olduğu mesleki birlikler üyelerinin karşılaştığı haksız rekabet nedeniyle tesbit, önleme ve haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun düzeltilmesi davalarını açabilirler


19.Aşağıdakilerden hangisi ticari defterlerin tacirlere sağladığı imkanlardan biri değildir?
A) Vergi yükümlülüğüne ilişkin olarak işletmenin durumunu ve ödemeleri tespit etmek
B) Tacirin taraf olduğu her tür uyuşmazlıkta lehine delil olarak kullanmak
C) İşletmenin her iş yılı içinde elde ettiği ekonomik ve mali sonuçları belirlemek
D) Ticari uyuşmazlıklarda tacir lehine delil olarak kullanmak
E) Geçmişte yapılan işlemleri saptamak


20.Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişi tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları defterlerden biri değildir?
A) Yevmiye defteri
B) Karar defteri
C) Beyana tabi defterler
D) Envanter defteri
E) Defteri kebir


21.Aşağıdakilerden hangisi onamaya tabi defterlerden değildir?
A) Büyük defter
B) Yevmiye defteri
C) Karar defteri
D) Stok defteri
E) Envanter defteri


22.Aşağıdaki şıklardan hangisinde kapanış onaması yapılmasına gerek olmayan defterler doğru olarak sayılmıştır?
A) Günlük defter, envanter defteri
B) Günlük defter, envanter defteri, büyük defter
C) Büyük defter, karar defteri
D) Karar defteri, büyük defter, envanter defteri, günlük defter
E) Karar defteri, envanter defteri, stok defteri


23.Aşağıdaki defterlerden hangisine geçirilecek işlemlerin on gün içinde kaydedilmesi gerekir?
A) Envanter defteri
B) Yevmiye defteri
C) Büyük defter
D) Karar defteri
E) Stok defteri


24.Aşağıdaki defterlerden hangisi sadece tüzel kişi tacirler tarafından tutulması gereken onamaya tabi ticari defterlerdendir?
A) Günlük defter
B) Yevmiye defteri
C) Karar defteri
D) Envanter defteri
E) Kanunda ismen sayılmayan defterler


25.Tacirler arasında doğan hukuki uyuşmazlıklarda usulüne uygun tutulmuş ticari defterler nasıl bir delil oluşturur?
A) Yazılı delil
B) Sözlü delil
C) Vicdani kanaat
D) Bilirkişi raporu
E) Tanık beyanı


26.Ticari defterlerin delil değerine ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Ticari defterler yazılı kanıt olarak değerlendirilirler
B) Usulüne uygun tutulmuş ticari defterler yalnız başına mahkeme kararına esas alınabilir
C) Ticari defterler ancak tacirler arasındaki ve ticari iş niteliğindeki hukuki uyuşmazlıklarda delil olabilirler
D) Ticari defterlerin usulüne uygun tutulmamış olmasının hukuki yaptırımı sahibi lehine delil olma niteliğini kaybetmesidir
E) Usulüne uygun tutulmamış ticari defterler sadece sahipleri aleyhine delil olabilirler


27.Defterlerin saklanması yükümlülüğü bakımından aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tacirler ticari defterleri son kayıt tarihinden itibaren on yıl saklamakla yükümlüdürler
B) Tacir saklamakla yükümlü olduğu defteri beklenmeyen bir durum nedeniyle kaybederse on beş gün içinde ticaret mahkemesinden zayi belgesi almalıdır
C) Tacir ticareti terk edince ticari defterlerini saklama yükümlülüğü sona erer
D) Zayi belgesi almayan tacir, ticari defterlerinin ibrazından kaçınmış sayılır


28.Usulüne uygun tutulmuş ticari defterlerdeki kayıtlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Delil olarak kullanılamazlar
B) Tacirin sadece lehine delil olurlar
C) Tacirin sadece aleyhine delil olurlar
D) Hakimin takdirine göre deli niteliği kazanırlar
E) Tacirin hem lehine hem de aleyhine delil olurlar


29.Bağımlı tüccar yardımcılarına ilişkin hukuki düzenleme hangi kanunda yer alır?
A) Borçlar Kanunu
B) Ticaret Kanunu
C) Medeni Kanun
D) Bankalar Kanunu


30.İşletme sahibi ile ticari mümessil arasındaki ilişki bakımından aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ticari mümessil tacirin gözetim ve denetimi altındadır
B) Ticari mümessil işletme sahibinin emir ve talimatlarına uymak zorundadır
C) Ticari mümessil işletme sahibine karşı rekabet yasağı içindedir
D) Ticari mümessil ve işletme sahibi arasındaki ilişki eser sözleşmesinden kaynaklanır
 

ROSEŞAH

Özel Üye
Katılım
7 Kas 2009
Mesajlar
454
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Şehir:
Kayseri
Cevap Anahtarı

1-a
2-e
3-d
4-c
5-a
6-e
7-e
8-b
9-c
10-a
11-b
12-b
13-e
14-a
15-c
16-b
17-e
18-a
19-b
20-b
21-d
22-c
23-b
24-c
25-a
26-b
27-c
28-e
29-a
30-e
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
19,400
Mesajlar
150,212
Kullanıcılar
90,394
Son üye
gece_yolcusu
Üst