Türkiye ekonomisi 6. ünite çalişma sorulari

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
6,041
Tepkime puanı
25
Puanları
48
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
TÜRKİYE EKONOMİSİ (VİZE)
6. ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI
BU SORULAR (M.YAYINLARI,KARACAN VE ANA KİTAP) GİBİ ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN DERLENMİŞTİR

1.
Osmanlıların esaslarını Selçuklulardan aldıkları mir-i arazi rejiminde,toprakların çıplak mülkiyeti kime aittir?
A) Devlete
B) Toprağı işleyene
C) Mültezimlere
D) Yabancılara
E) Askerlere

Cevap: A


2. Osmanlıda topraklar büyüklüklerine göre kaça ayrılmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Cevap: C


3. Köylünün devlete vermekle yükümlü olduğu vergileri,devlet adına toplama hakkına sahip memur statüsündeki kişilere ne ad verilir?
A) Sahib-i arz
B) Sahibi celi
C) Memur
D) Defterdar
E) Vali

Cevap: A4. Aşağıdakilerden hangisi mir-i arz rejiminin özelliklerinden biri değildir?
A) Köylüyü güvence altına alıyordu
B) Köylülerin hürriyetini kısıtlıyordu
C) Köylü toprağını terk edemezdi
D) Köylü öldüğünde toprağı belli bir öncelik sırasına göre devlete kalıyordu
E) Çiftlik hiçbir zaman, belirli bir ölçeğin altına düşmüyordu

Cevap: D


5. Mir-i arazi rejimi hangi yıldan sonra bozulmaya başlamıştır?
A) 1500
B) 1550
C) 1600
D) 1650
E) 1700

Cevap: B6. Osmanlı geri kalmışlığının da başlangıcı olan toprak mülkiyet rejiminin bozulmasını hazırlayan nedenlerin başında aşağıdakilerden hangisi gelmektedir
A) Gayrimüslim vatandaşların isyanı
B) Yolsuzluğun tüm ülkeye yayılması
C) Kaybedilen savaşlar
D) Savaş ganimetlerinin azalması
E) Osmanlı topraklarının çok genişlemiş olması

Cevap: E banko soru


7. Hangi olaydan sonra mültezim uygulanmasına son verilmiş ve vergilerin bizzat devlet memurları tarafından alınması esas alınmıştır?
A) Islahat fermanı
B) Tanzimat fermanı
C) 1876 anayasası
D) Kanun-i esasi
E) I. meşrutiyet

Cevap: B


8. Mültezim uygulamasına son verilmesinden sonra vergileri toplayan devlet memurlarına ne ad veriliyordu?
A) Yeniçeri
B) Defterdar
C) Muhassıl
D) Mültezim
E) İltizam

Cevap: C


9. Osmanlı imparatorluğunda ilk ayrıntılı ve ciddi,138 maddelerden oluşan kanunname aşağıdakilerden hangidir?
A) Toprak kanunnamesi
B) Yasal kanunname
C) Özel mülkiyet kanunnamesi
D) Arazi kanunnamesi
E) Tapu kanunnamesi

Cevap: D


10. 1858 arazi kanunnamesi ile Osmanlı toprakları kaça ayırmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Cevap: 5


11. Osmanlıda tapu örgütü aşağıdaki yıllardan hangisinde kurulmuştur?
A) 1800
B) 1854
C) 1874
D) 1884
E) 1900

Cevap: C


12. 1927 yılında 13,4 milyon olan Türkiye nüfusunun yüzde kaçı köyde yaşamaktaydı?
A) 50
B) 64
C) 75
D) 85
E) 90

Cevap: D


13. Ekonominin gelişmesi için neler yapılması gerektiği konusunu görüşmek üzere 17 şubat 1925 te hangi kongre yapılmıştır?
A) Amasya tamimi
B) İzmir iktisat kongresi
C) Sivas kongresi
D) Erzurum kongresi
E) Ankara iktisat kongresi

Cevap: B banko olabilir


14. Memleketimiz ziraat memleketidir” Bu itibarla halkımızın ekseriyeti çiftçidir,çobandır. Binaenaleyh en büyük kuvveti,kudret, bu sahada gösterebiliriz” Mustafa Kemal Atatürk,tarım sektörünün ülke ekonomisindeki
Önemini vurgulayan bu görüşü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 29 ekim 1928 de cumhuriyetin kuruluşunun 5. Yıl töreninde
B) 13 şubat 1923 İzmir iktisat kongresinde
C) 17 şubat 1923 te İzmir iktisat kongresinin açılış konuşmasında
D) 24 nisan 1920 de TBMM nin açılış konuşmasında
E) 13 ağustos 1923 TBMM açılış konuşmasında

Cevap: C % 100 BANKO SORU


15. 1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması sonucu oluşan vergi kaybı aşağıdakilerden hangisi ile telafi edilmiştir?
A) KDV
B) Emlak vergisi oranlarının % 5 artırılmasıyla
C) Gelir vergisi oranlarının % 10 artırılmasıyla
D) ÖTV
E) Ticarete konu olan malların şatışlarına % 8-10 vergi konması

Cevap: E


16. 1923-1938 yılları arasında devlet köylüye ne kadar toprak dağıtmıştır?
A) 1.2 milyon dönüm
B) 2,2 milyon dönüm
C) 3,7 milyon dönüm
D) 4,3 milyon dönüm
E) 5,6 milyon dönüm

Cevap: C


17. Türkiye'de toprak reformu çabaları, ikinci dünya savaşı bittikten sonra yeniden gündeme gelmiş ve bu amaçla 1945 yılında hangi kanun çıkarılmıştır?
A) Aşar vergisi kanunu
B) Çiftçiyi topraklandırma kanunu
C) Türk lirasının kıymetini koruma kanunu
D) İktisat kanunu
E) Zirai kredi kooperatifleri kanunu

Cevap: B


18. Bugünkü anlamda Tarım kredi kooperatiflerinin kuruluşu 1935 yılında Atatürk emriyle çıkarılan hangi yasayla gerçekleşmiştir?
A) Zirai kombinalar kanunu
B) Zirai kredi kooperatifleri kanunu
C) İtibari zirai birlikleri kanunu
D) Tarım kredi kooperatifleri kanunu
E) Aşar vergisi kanunu

Cevap: D


19. 1932 yılında çıkarılan buğday kanunu ile piyasadan buğday satın alma görevi hangi bankaya verilmiştir?
A) Ziraat bankası
B) Akbank
C) Osmanlı bankası
D) Sanayi ve maden bankası
E) İller bankası

Cevap: A


20. Aşağıdaki anayasalardan hangisinde hem toprak reformuna ait hemde reformun yapılabilmesi için dağıtılacak toprakların kamulaştırılmasına ait açık hükümler bulunmaktadır?
A) 1921 anayasası
B) 1924 anayasası
C) 1961 anayasası
D) 1967 anayasası
E) 1982 anayasası

Cevap: C21. GAP projelerinin uygulandığı alanda,sulama nedeniyle ortaya çıkaracak değer artışından kaynaklanabilecek adaletsizliğin önüne geçmek için aşağıdakilerden hangisi çıkarılmıştır?
A) Toprak ve tarım reformu kanunu
B) Sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu kanunu
C) Zirai kredi kooperatifleri kanunu
D) İtibari zirai birlikler kanunu
E) Tarım kredi kooperatifleri kanunu

Cevap: B


22. Türkiye'de genel tarım sayımı son kez hangi yılda yapılmıştır?
A) 2000
B) 2001
C) 2006
D) 2008
E) 2009

Cevap: B23. Günümüzde tarımsal istihdamın toplam istihdam içerisindeki payı yüzde kaçtır?
A) 7,8 B) 9 C) 22 D) 24 E) 56


Cevap: D banko gibi

24. 2001 yılı verilerine göre Türkiye'de ortalama işletme büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) 85 dekar
B) 59,1 dekar
C) 69,1 dekar
D) 73 dekar
E) 79,9 dekar

Cevap: D


25. Aşağıdakilerden hangisi “kalkınma sürecine giren bir ülkede tarım kesiminin başlangıçtaki yüksek payı giderek azalmakta,sanayi kesiminin payı artmaktadır,ancak ülke gelişmiş ekonomi düzeyine erişince hizmetler kesiminin payı daha büyük olmaktadır”diye görüş bildiren teoridir?
A) Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi
B) İktisat teorisi
C) Üç sektör teorisi
D) Üretim olanakları teorisi
E) Emek-değer teorisi

Cevap: C BANKO


26.
Ülkemizde cumhuriyetten günümüze kadar tarımın milli gelir içindeki payı 1939 ve 2009 yılları için sırasıyla yüzde kaç olarak gerçekleşmiştir?
A) 15-65
B) 40-30
C) 47-8,3
D) 12,5-44
E) 35,7-50

Cevap: C


27. 2009 yılında ihracatın ithalatı karşılaştırma oranı,tüm tarımsal ürünler için yüzde kaçtır?
A) 116,2
B) 108,6
C) 102,3
D) 98,6
E) 95,0

Cevap: A


28. Tarım reformu uygulama projesi kaç ana bileşkeden oluşmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Cevap: D


29. 1957 roma antlaşmasıyla öngörülen AB ortak tarım politikasının kaç temel ilkesi vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Cevap: C


30. AB ortak tarın politikasında tüm tarım harcamalarının üye ülkeler tarafından ortaklaşa üstlenilmesi,elde edilen tüm tarım vergi gelirlerinin topluluğun ortaklaşa giderlerin kullanılması hangi temel ilkedir?
A) Topluluk tercihi ilkesi
B) Mali dayanışma ilkesi
C) Birlik ilkesi
D) Tek Pazar ilkesi
E) Müzakere ilkesi

Cevap: B % 50 banko


31. Avrupa tarımsal yön verme ve garanti fonunun tarımsal destekleme alımlarının yürütülmesi ve ihracatlara verilecek primleri karşılamaya yönelik bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Garanti bölümü
B) Yön verme bölümü
C) Prim bölümü
D) Maliye bölümü
E) Tarım bölümü

Cevap: B


32. Türkiye'de AB ye tam üyelik başvurusu hangi yılda yapmıştır?
A) 1981
B) 1987
C) 1990
D) 1995
E) 2000

Cevap: B


33. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ülkemizde tarımın GSYG içindeki payı AB üyesi ülkelerden fazladır
B) Türk tarım işletmeleri AB tarım işletmelerine göre hem küçük hemde parçalıdır
C) Tarımsal üretim/verimlilik yönünden Türkiye'nin AB nin çok gerisinde olduğu görülmektedir
D) Domates verimliliğinde Türkiye AB nin daha önündedir
E) Türkiye domatesinin verimli olmasının nedeni üretimde kullanılan yeni teknolojilerdir

Cevap: E


34. AB nin aşağıdkai tarımsal ürünlerden hangisi haricinde Türkiye'nin tarımsal ürünlerine ihtiyacı yoktur?
A) Muz
B) Kahve
C) Turunçgiller
D) Baklagiller
E) Kivi

Cevap: C


35. 2008 yılı verilerine göre Türkiye kaç üründe dünya üretiminde birinci sıradadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

Cevap: D


36. Türkiye'de tarım dahil tüm üretim kollarında devletin korumacılığının kaldırıldığı tarımında serbest piyasa kapsamına alındığı ve KİT lerin özelleşme kararıyla birlikte tarımsal kitlerinde özelleştirildiği tarih nedir?
A) 2001
B) 2009
C) 24 ocak 1980
D) 5 nisan kararları
E) Hiçbiri

Cevap: sanırım C


37. Aşağıdakilerden hangisi 1923 te İzmir'de toplanan 1. İktisat kongresinde alınan kararlardan biridir?
A) Karar yolları yapımına öncelik verilmesi
B) Kamu girişimciği desteklenmeli
C) Reji idaresinin güçlendirilmesi
D) Osmanlı dış borçlarının ödenmemesi
E) Aşarın kaldırılmasının hükümete tavsiye edilmesi

Cevap: E


38. Türkiye'de ilk tarım sayımı ne zaman yapıldı?
A) 1919
B) 1927
C) 1931
D) 1949
E) 2001

Cevap: B bankolar arasında


39. 2009 yılı sonu itibariyle,en yüksek paya sahip tarım destekleme arası hangisidir?
A) Doğrudan gelir destekli ödemeleri
B) Hayvancılık destek ödemeleri
C) Fark ödemesi destekleme hizmetleri
D) Tarım sigortası destekleme hizmetleri
E) Kırsal kalkınma amaçlı tarımsal destekler

Cevap: C


40. Aşağıdakilerden hangisi 2009 yılı tarımsal destekleme araçları arasında yer almaz?
A) Doğrudan gelir desteği ödemeleri
B) Telafi edici ödemeler
C) Fark ödemesi destekleme hizmetleri
D) Kırsal kalkınma amaçlı tarımsal destekler
E) GAP eylem planı kırsal kalkınma ve hayvancılık destekleri

Cevap: A


41. Türkiye'de 2009 yılında kırsal nüfus ve toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yaklaşık olarak aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve birlikte verilmiştir?
A) % 31 ve % 22,7
B) 33,2 -20,9
C) 34,1 -25,2
D) 35 ve 34
E) 40 ve 30

Cevap : A


42. 2008 yılı verilerine göre Türkiye'nin dünya üretiminde birinci sırada olduğu ürünler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fındık,kuru incir,kiraz,kuru kayısı
B) Fındık,vişne,kiraz,haşhaş
C) Fındık,kuru incir,antep fıstığı,bal
D) Fındık,bal,kiraz nohut
E) Fındık,karpuz,kiraz,bal

Cevap: A banko


43. Devlet adına vergi toplama yetkisi verilen ve bu yetkiyi ihale ile elde eden kişilere ne ad verilir?
A) Mültezim
B) Ayan
C) Yençeri
D) Sipahi
E) Mütekaidi

Cevap: A


44. Türkiye' de 2009 yılında uygulanan alan bazlı tarımsal desteklemelerde kaç adet destek kalemi bulunmaktadır?
A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

Cevap: C45. AB tarım ürünlerinin üye ülkeler arasında gümrük vergileri,kotalar ve benzeri engellerle kısıtlama olmaksızın serbest dolaşımı ifade eden ortak tarım politikası ilkesi hangidir?
A) Topluluk tercihi ilkesi
B) Mali dayanışma ilkesi
C) Birlik ilkesi
D) Tek Pazar ilkesi
E) Müzakere ilkesi

Cevap: D banko soru yada benzeri


46. Osmanlıda sahib-i arzların topladıkları vergiler karşılında yerine getirmesi gereken en öneli yükümlülük hangisidir?
A) Dirlik ve düzeni sağlamak
B) Silahlı askerler yetiştirmek
C) Bölgelerindeki anlaşmazlıklarda hakimlik yapmak
D) Bölgenin altyapısına katkıda bulunmak
E) Tarım dışı işçilerin tedavi,giyim gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak

Cevap: B


47. Aşağıdakilerden hangisi 1858 arazi kanunnamesi sonucunda Osmanlı topraklarına verilen isimlerden biri değildir?
A) Mülk topraklar
B) Ölü topraklar
C) İltizam topraklar
D) Mir-i topraklar
E) Vakıf topraklar

Cevap: C


48. Aşağıdakilerden hangisi 5 nisan 1994 kararları ile destekleme kapsamından çıkarılan ürünlerdendir?
A) Tütün
B) Şeker pancarı
C) Buğday
D) Fındık
E) Haşhaş kapsülü

Cevap: D


49. Aşağıdakilerden hangisi “tarım kredi kooperatifleri kanunu” çerçevesinde TMO ne verilen görevlerden değildir?
A) Buğday piyasasının korunması ve düzenlenmesi
B) Dünya buğday üretimi ve hareketlerini takip etmek
C) Buğday ithalatını kontrol altına alarak ithalat miktarını azaltmak
D) Uyuşturucu maddelerle ilgili devlet tekelinin yürütülmesi
E) Gerekli görülecek yerlerde un ve ekmek fabrikası kurması

Cevap. C


50. 2010 yılı programına göre tarım destekleme bütçesinde en yüksek payı alan ilk üç destek hangisidir?
A) Alan bazlı destekler,çiftçi muhasebe veri ağı desteği,hayvancılık destekleri
B) Hayvancılık destekleri,prim desteği,sertifikalı tohum ve fidan destekleri
C) Alan bazlı destekler,fark ödemesi,hayvancılık
D) Sertifikalı tohum ve fidan destekleri,çiftlik muhasebe veri ağı desteği,ihracat destekleri
E) İhracat destekleri,hayvancılık destekleri,kırsal kalkınma ve hibe destekleri

Cevap: C


51. Hangisi 2006 yılında yürürlüğe giren ORTAK TARIM POLİTİKASI reformlarından biri değildir?
A) Gıda kalitesi ve hayvan refahı güçlendirilmesi
B) Tarım alanı üzerindeki tek ödeme yapılmasına başlanması ve böylece aşırı üretim önüne geçilmesi
C) Çevre, gıda güvenliği,hayvan refahı,iş sağlığı ve güvencesi standartlarına uyulması
D) Büyük tarım arazilerine yapılan doğrudan ödemeler,kırsal kalkınma ek fon yaratılması amacıyla arrtılması
E) Çiftçilere topluluk üretim standartlarına uymaları için yardım edilmesi ilişkin yeni öenlemler alınması

Cevap: D


52. Hangisi 1933 yılından itibaren ekonomik kalkınmada devletçiğin esas alınmasının tarımdaki yansımalarından değildir?
A) Tarımsal işletmeler oluşturulmuştur
B) Sulama alnında arazi düzenlemesi yapılmıştır
C) 1937 yılında zirai kombinalar idaresi oluşturulmuştur
D) Zirai aletler ve makinalar alınmıştır
E) 1,7 milyon dönümlük 13 devlet çiftliği oluşturulmuştur

Cevap: B


53. Türkiye'nin hayvancılık sektörünün AB ye katılım sonrası AB içinde rekabet edilebilmesi için hayvancılığın destekleme bütçesindeki payı 2009 yılında yüzde kaç olarak belirlemiştir?
A) % 22
B) %7
C) %28
D) %10
E) %5

Cevap: A


54. Türkiye ekonomisinde tarım sektörünün özellikleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1930 yılında sanayi sektörünün milli gelir içindeki payı ile sanayi sektörünün payı payı birbirine çok yaklaşmıştır
B) 1933 yılında başlayan devletçilik uygulanmasıyla birlikte kırdan kente göç başlamıştır
C) 2009 yılında tarımın milli gelir içindeki payı % 31,1 e gerilemiştir
D) Cumhuriyetin kuruluş yıllarında tarım sektörü milli gelir içinde en yüksek paya sahiptir
E) Cumhuriyetin kuruluş yıllarında hizmet sektörü milli gelir içinde en büyük paya sahiptir

Cevap: DSınavlarda Hepinize Başarılar Diliyoruz..
 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Son mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
17,407
Mesajlar
134,301
Kullanıcılar
90,691
Son üye
Aycan
Üst