Yönetimde Güncel Yaklaşımlar Ünite 1 Test Soruları

AOFDESTEK

ADMİN
Yönetici
Admin
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
5,888
Tepkime puanı
22
Puanları
38
Bölüm:
İşletme
Şehir:
Bursa
YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR ÜNİTE 1 TEST SORULARI

1. Bilimsel gelişmenin başlangıcıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) I. Dünya Savaşı'ndan sonra başlamıştır.
B) Fransız ihtilaliyle birlikte başlamıştır.
C) Endüstri Devrimi'yle birlikte başlamıştır.
D) Batı uygarlığının başlamasıyla birlikte
başlamıştır.
E) İnsanlıkla birlikte var olmaya başlamıştır.

2. Aşağıdakilerden hangisi ilkel Komünal
Toplulukların olduğu dönemde gözlemlenen
olgulardan birisi değildir?

A) Anaerkil toplum yapısı vardır.
B) Yönetici sınıf bulunmamaktadır.
C) Egemen dünya görüşleri doğayla uyumludur.
D) Kabile ve klan için yaşamaya çalışmaktadırlar.
E) Ataerkil toplum yapısı vardır.

3. Aşağıdakilerden hangisi hayvancılık, tarımcılık
ve barbarlık döneminde gözlemlenen
durumlardan birisidir?

A) Kabile ve klan için yaşamaktadırlar.
B) Toplayıcılıkla geçinmektedirler.
C) Anaerkil toplum yapısı vardır.
D) Askeri sınıf oluşturmuşlardır.
E) Zanaatkarlar ortaya çıkmıştır.

4. Aşağıdakilerden hangisi köleci devlet döneminde
gözlemlenen durumlardan birisi
değildir?

A) Ticarette parayı kullanmışlardır.
B) Emek kıymetlenmiştir.
C) Burjuva kesimi ortaya çıkmıştır.
D) Toplum köle sahipleri ve köleler olarak ikiye
ayrılmıştır.
E) Zanaatkarlar ortaya çıkmıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi köleci devlet döneminde
gözlemlenen egemen dünya görüşüdür?

A) Kapitalizm
B) Sosyalizm
C) Materyalizm
D) Pozitivizm
E) İdealizm

6. Aşağıdakilerden hangisi feodal devlet döneminin
özelliklerinden biri değildir?

A) Köleler serbest bırakılmışlardır.
B) Zanaatkarlar ortaya çıkmıştır.
C) Köleler köylü sınıfa dönüşmüştür.
D) Köylüler kısmen kendileri İçin üretmeye
başlamışlardır.
E) Ticaretle uğraşan burjuva kesimi ortaya
çıkmıştır.

7. Aşağıdakilerden hangisi feodal devlet
dönemindeki egemen dünya görüşlerinden
birisi değildir?

A) Pragmatizm
B) Rasyonalizm
C) Pozitivizm
D) Materyalizm
E) Ampirizm

8. Endüstri devrimi ve ulus devlet döneminde
aşağıdaki olgulardan hangisi meydana
gelmemiştir ?

A) Fabrikalaşma ortaya çıkmıştır.
B) Zanaatkarlar etkinliklerini artırmışlardır.
C) Köyden kente göç olmuştur.
D) Köylü sınıfı işçi sınıfına dönüşmüştür.
E) İşçiler sermayedar İçin üretim yapmışlardır.

9. Aşağıdakilerden hangisi endüstri devriminin
temellerini oluşturan gelişmelerden birisi değildir?

A) II. Dünya Savaşı
B) Buhar makinesinin bulunması
C) Adam Smith'in Ulusların Zenginliği adlı
eserinin yayınlanması
D) Ulus devlet modelinin ortaya çıkması
E) Demokrasi kavramının ortaya çıkması

10. Buhar makinesi hangi yılda bulunmuştur?

A) 1776
B) 1930
C) 1765
D) 1936
E) 1948

11. Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim
uygulamaları içinde yer alan Taylor'un
yaklaşımlarından birisidir?

A) Bilimsel yönetim yaklaşımı
B) Bürokrasi yaklaşımı
C) Yönetim süreci yaklaşımı
D) Yönetsel sistemler yaklaşımı
E) Sosyal taraflar yaklaşımı

12. Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yönetim
Yaklaşımı, Yönetim Süreci Yaklaşımı ve Bürokrasi
Yaklaşımının ortak özelliklerinden birisi değildir?

A) Katma değerin (kârın) artırılması üzerinde
odaklanılmıştır.
B) Çalışanları zorlayıcı nitelik taşır.
C) Otoriter ve merkeziyetçi bir örgüt yapısına
inanılmaktadır.
D) Örgüt ve çevresi arasında Önemli bir etkileşim
olmadığına inanılmakladır.
E) Örgüt yapısı ile İnsan davranışı arasındaki
ilişkileri irdelemişlerdir.

13. Aşağıdakilerden hangisi Taylor'un yönetim
uygulamaları ile ilgili görüşlerinden birisi değildir?

A) Bilimsel metot benimsenmelidir.
B) Uzmanlaşmaya gidilmelidir.
C) İşe uygun personel seçilmeli ve eğitilmelidir.
D) Teşvikli ücret sistemi uygulanmalıdır.
E) İnsana değer verilmelidir.

14. Aşağıdakilerden hangisi Foyol'un yönetim
sürecinde yer almamaktadır?

A) Tahmin etmek planlamak
B) Örgütlenmek ve yöneltmek
C) Koordine etmek
D) Denetlemek
E) Sendikalaşmak

15. Aşağıdakilerden hangisi Foyol'un yönetim
süreciyle ilgili yanlış bir ifadedir?

A) İşletmede gelecek görülüp eylem planı
hazırlanmalıdır.
B) İşletmenin eşya ve insan yapısı oluşturulmalıdır.
C) Çalışanlar faaliyete geçirilmelidir.
D) İşletmedeki tüm faaliyet ve çabalar birbirinden
ayrıştırılmalıdır.
E) Her şeyin belirlenmiş davranış standartlarına
uygun yapılıp yapılmadığı saptanmalıdır.

16. Aşağıdakilerden hangisi Foyol'un "Genel
Yönetim İlkeleri" nden biri değildir?

A) işbölümü
B) Yönetim birliği
C) Yetki ve sorumluluk
D) Kişisel çıkarların işletmenin çıkarlarına üstünlüğü
E) Ödüllendirme

17. Aşağıdakilerden hangisi Foyol'un "Genel
Yönetim İlkeleri" nden birisi değildir?

A) Disiplin
B) Sık görev değişimi
C) Eşitlik
D) İnisiyatif
E) Ekip ruhu

18. Aşağıdakilerden hangisi Weber'in Bürokrasi
modeliyle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Bürokrasi kırtasiye işi gerektiren işleri yerine
getirebilmek için verimli ve etkili bir uygulamadır.
B) Bürokrasi üzerinde düşünülmüş kurallar
nedeniyle uygulamalar öngörülebilirdir.
C) Bürokrasi yönergeler prosedürler gibi insansız
teknolojiler yardımıyla çalışanları denetleme
eğilimindedir.
D) Üretilen hizmetten yararlananların hizmeti ne
zaman alacaklarını bilmesi uygulamaya olan güveni
artırır.
E) Yöneticilerin başarılarının sübjektif olarak
değerlendirmesine olanak verir.

19. Havrthorne araştırmalarına göre sosyal taraflar
arasındaki çatışmaların temeli aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Duygusal davranışlar
B) Agresif davranışlar
C) Hoşgörüsüz davranışlar
D) Sakin davranışlar
E) Saldırgan davranışlar

20. Neo-Klasik yönetim kuramı aynı zamanda
hangi adla da adlandırılmaktadır?

A) Davranışsal yönetim
B) Sistemsel yönetim
C) Klasik yönetim
D) Sosyalist yönetim
E) Yapıcı yönetim

21. Analiz ve sentezin birbirlerinin tamamlayıcısı
oldukları ve birbirlerinden ayrılmayacakları
görüşüne dayanan kuram aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Klasik yönetim kuramı
B) Neo-Klasik yönetim kuramı
C) Post modern yönetim kuramı
D) Modern yönetim kuramı
E) Örgütlenme kuramı

22. Bütünü anlayabilmek için tek tek süreçleri ele
almanın yetersiz olduğunu, parçaların ve süreçlerin
arasındaki etkileşimin incelenmesi gerektiğini ileri
süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sistem yaklaşımı
B) Davranışsal yaklaşımı
C) Durumsallık yaklaşımı
D) Yönetim süreci yaklaşımı
E) Bilimsel yönetim yaklaşımı

23. Sistem yaklaşımıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A) Sistem bir bütünü oluşturan unsurların uyumlu
şekilde faaliyette bulunmasını sağlayan işlemler
bütünüdür.
B) Sistemi inceleyebilmek için tek tek alt sistemlerini ve
bu alt sistemlerin sistemin tümüyle etkileşimi incelemek
gereklidir.
C) İşletmede yer alan alt sistemlerin işletmenin dış
çevresiyle olan ilişkileri incelenmelidir.
D) Sistem yaklaşımı biyolog Ludvvig Von Bertalanffy
tarafından öne sürülen bir yaklaşımdır.
E) Alt sistemler birbirinden bağımsızdır.

24. Aşağıdakilerden hangisi sistemi tanımlayan
unsurlardan biri değildir?

A) Girdi
B) Süreç
C) Çıktı
D) Geri bildirim
E) Entropi

25. Doğadaki tüm sistemlerin sonunda kendilerini
yok etmelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Sinerji
B) Sistematik
C) Durumsallık
D) Entropi
E) Sonuçsallık

26. İşletmenin dış çevresindeki diğer sistemlerle
etkileşimde bulunduğunu düşünen görüşe ne ad
verilir?

A) Kapalı sistem
B) Açık sistem
C) Yönetsel sistem
D) Etkili sistem
E) Etkisiz sistem

27. İşletmenin dış çevresindeki diğer sistemlerle
etkileşimin olmadığını düşünen anlayışa ne ad
verilir?

A) Açık sistem
B) Sistematik sistem
C) Varoluşsal sistem
D) Kapalı sistem
E) Teknolojik sistem

28. Bütünün parçalarının toplamından daha fazla
değer yarattığı ve daha büyük olduğunu ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sinerji
B) Varoluş
C) Pragmatizm
D) Rasyonalizm
E)Pozitivizm

29. Durumsallık yaklaşımına göre yönetim
uygulamaları ve Örgüt yapısını belirleyen unsurlar
aşağıdakilerden hangisinde tam ve doğru olarak
verilmiştir?

A) Teknoloji ve kaynak
B) Teknoloji ve sinerji
C) Teknoloji ve çevre
D) Çevre ve kaynak
E) Çevre ve sinerji

30. Joon Woodward araştırmasıyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Üretim şekli - kullanılan teknoloji – yönetim
uygulamaları - örgüt yapısı arasındaki ilişki
araştırılmalıdır.
B) Bu araştırmanın amacı kurumsal performansı
en çok artıracak yönetim uygulamalarını
saptayabilmektir.
C) Bu araştırmayla örgüt yapısını üretimde
kullanılan teknolojiye bağlayan önemli bir
durumsallık saptanmıştır.
D) Birim üretimde teknoloji çıktı özelliklidir ve
müşterinin talebi doğrultusunda tek defalık
kullanılmaktadır.
E) Standartlaşma söz konusudur.

31. işletmelerde kutlanılan teknolojileri
sınıflandıran ve kullanılan teknolojiler
doğrultusunda gerçekleştirilen yönetim
uygulamalarının örgütün yapısını belirleyen en
önemli unsur olduğunu ileri süren kuramcı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) James Watt
B) Joon Woodward
C) James Thompson
D) MaxWeber
E) Elton Maya

32. James Thompson'un teknoloji
sınıflandırmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) İşletme de birbirinden bağımsız çalışan kişiler ve
bölümler teknolojinin kullanılması doğrultusunda
birbirine bağlanabilmektedir.
B) Gerçekleştirilen uygulamalar teknoloji vasıtasıyla bile
birbirlerine bağlanamazlar.
C) Bir birimde çıktı elde edilmeden, diğer birimde
üretime başlanabilmesi mümkün değildir.
D) Kullanılan teknolojiyle birlikte işletmelerde üretimde
standartlaşma söz konusu olur.
E) Teknoloji doğrultusunda, gerçekleştirilen tüm
uygulamaların karşılıklı olarak birbirleriyle ilişkisi olması
gereklidir.

33. Çevreyle yönetim uygulamaları ve örgüt yapısı
arasındaki durumsallık ilişkisi doğrultusunda
aşağıdaki bilim adamlarından hangisi herhangi bir
araştırma yapmamıştır?

A) Burns
B) Stalker
C) Thompson
D) Emery
E) Trist

34. Aşağıdakilerden hangisi Burns ve Stalker' in
yaptıkları araştırmayla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Örgüt yapısını mekanik ve organik olarak iki grupta
sınıflandırmışlardır.
B) Mekanik örgüt yapısına göre işletmede çalışanlar
sürekli aynı işi yaptıkları için yaptıkları işte
uzmanlaşmışlardır.
C) Denetim alanı, her yöneticinin belli bir sayıda
çalışanı yöneteceği doğrultusunda geniş değildir.
D) Yetki ve sorumluluk örgütün üst düzey yönetiminde
toplanmıştır.
E) Yetki yukarıdan aşağıya doğru inildikçe artmaktadır.

35. Burns ve Stalker'e göre organik örgüt yapısıyla
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Örgütte kurallar genellikle yazılıdır.
B) Örgütte kurallara uyulmaması durumunda yaptırım
uygulanır.
C) Çalışanların görev tanımlarında hiç bir değişim
yapılmamaktadır.
D) İş ünitesinin çalışanları tek bir işten sorumludur.
E) Yetki ve sorumluluk örgütün tüm çalışanlarına
dağıtılmıştır.

36. Örgütsel çevreyi karmaşıklık derecesine göre
durgun çevre ve çalkantılı çevre olarak sınıflandıran
kuramcılar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emery ve Trist
B) Burns ve Stalker
C) Weber ve Marx
D) Thompson ve Taylor
E) Foyol ve Smith

37. Emery ve Trist'in çalışmalarıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Örgütsel çevreyi durgun çevre ve çalkantılı
çevre olarak sınıflandırmışlardır.
B) Çevre koşullarındaki değişikliğe uyum
sağlayabilmek için yönetim uygulamaları
doğrultusunda örgüt yapısının değiştiğini
söylemişlerdir.
C) Durgun çevre yapısının tam rekabet piyasası
gibi hiç bir zaman gerçekleşmeyecek bir ütopya
olduğunu söylemişlerdir.
D) İşletmelerin birbirleriyle rekabet etmelerinin yanı
sıra, rekabet alanının özelliklerinin de çevreyi
etkilediğini ileri sürmüşlerdir.
E) Sistem yaklaşımına büyük katkıları
bulunmuştur.

38. Dijital Çağ ya da bilgi çağı olarak adlandırılan
yüzyıl kaçıncı yüzyılı ifade etmektedir?

A) 17. Yy
B) 18. Yy
C) 19. Yy
D) 20. Yy
E) 21. yy

39. Toplam kalite yönetimi ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Müşteri grubunun belirlenmesinden sonra
müşterilerin beklentilerini karşılayabilecek mal
veya hizmetlerin üretilmesi gerekmektedir.
B) Üretilen mal ve hizmetlerin kalitesi artırılarak
örgütün kalitesinin artırılmasına gerek yoktur.
C) Toplam kalite yönetiminin temelinde
standartlara uygunluk bulunmaktadır.
D) Üretilen mal ve hizmetlerle birlikte örgütünde
kalitesi artırılmalıdır.
E) Çalışanların motivasyonu ve ödüllendirilmesine
kadar her alanda kalitenin artırılması gerektiğini
ileri sürmektedir.

40. Aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin
temel ilkelerinden birisi değildir?

A) Yönetici odaklılık
B) Sürekli eğitim
C) Katılımcı yönetim
D) Etkin liderlik
E) Sürekli geliştirme ve iyileştirme

41. İşletmenin tüm çalışanlarının sorumlu tutulduğu
sürekli geliştirme ve iyileştirme
uygulamalarına ne ad verilir?

A) Verimli İşletme
B) Otoriter İşletme
C) Kaizyen işletme
D) Denetimli işletme
E) Gelişen işletme

42. Aşağıdakilerden hangisi "Altı Sigma"
uygulamalarıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Kaynakların doğru ve optimal kullanılmasını
destekleyen bir yönetim anlayışıdır.
B) Müşteri memnuniyetini dikkate almaz.
C) Operasyonel iş süreçleriyle birlikte, yönetimde
de iyileştirmeler öngörmektedir.
D) Altı sigma uygulamasının en önemli özelliği
maddi getirişinin yüksek olmasıdır.
E) Kurumsal performans ve kârlılığı artıran bir
uygulamadır.

43. Dengeli ölçüm kartı uygulamasının işletme
yönetimine sağlayacağı yararlarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İşletmenin uzun dönemli stratejilerini
çalışanların gözünde netleştirmek.
B) Kurumsal performansın sübjektif
değerlendirmesini yapmak.
C) İşletmenin taşınmaz değerlerinin güncel
değerlendirmesini yapmak.
D) Stratejik planların geliştirilmesi doğrultusunda
bilgi toplamak.
E) Bölüm hedeflerinin bölüm çalışanlarına
davranış standardı olarak yüklenmesini
kolaylaştırmak.

44. Kendi sektörünün en iyisi olan İşletmelerin iş
süreçlerinin incelenmesi ve bu inceleme sonucunda
belirlenen farkın kapatılması için en iyisi olarak
kabul edilen uygulamaların bilinçli olarak
ayarlanması yoluyla işletmenin kurumsal
performansının artırılmasını sağlayabilecek
sistematik sürece ne ad verilir?

A) Temel yetenekleri
B) Toplam kalite
C) Altı sigma
D) Kıyaslama
E) Dengeli ölçüm kartı

45. Kıyaslama uygulamasının süreçleriyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kıyaslamaya konu olacak İş süreci ve bilgi toplama
yöntemleri belirlenmelidir.
B) Elde edilen bilgiler analiz edilmelidir.
C) Yeniden düzenlenen iş sürecinin hayata geçirilmesi
gerekmektedir.
D) Geri bildirim çerçevesinde iş süreci gözden
geçirilmelidir.
E) Müşteri beklentileri karşılanmalıdır.

46. Bir örgütü diğerlerinden farklı kılan ve rekabet
üstünlüğü sağlayan, rakipleri tarafından anlaşılması
ve taklit edilmesi zor olan bilgi, beceri ve
yeteneklerini ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Temel yetenek
B) Toplam kalite
C) Kıyaslama
D) Dengeli ölçüm
E) Altı sigma

47. Aşağıdakilerden hangisi İşletmelerin giderek
daha yaygın bir biçimde dış kaynaklardan
yararlanmasının nedenlerinden birisi değildir?

A) Uzmanlaşma
B) Esnekiik kazanabilme
C) Yavaş karar alabilme
D) Riski azaltabilme
E) Maliyetleri

48. İşgücü maliyetinde gerçekleştirilecek azalma
doğrultusunda verimlilikte artış sağlama
düşüncesine dayanan yönetim anlayışına ne ad
verilmektedir?

A) Büyüme
B) Küçülme
C) Ortalama ölçek
D) Kıyaslama
E) Toplam kalite

49. Çalışanların karar verme yetkilerini artırarak
onları "işin sahibi" haline getiren uygulamaya ne ad
verilir?

A) Kademe azaltma
B) Doğru ölçeği bulma
C) Ortalama ölçeği bulma
D) Personel güçlendirme
E) Toplam kalite

50. Örgütlerdeki süreçlerin kurumsal performans
doğrultusunda yeniden tasarlanması, hatta
gerekiyorsa değiştirilmesi uygulamasına ne ad
verilir?

A) Değişim mühendisliği
B) Sinerji
C) Sibernetik
D) Karşılaştırma
E) kıyaslama

51. Aşağıdakilerden hangisi yalın
organizasyonlarla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Örgüt gerek duymadığı her şeyden kurtulur.
B) Sıfır hiyerarşi örgütün önemli hedeflerinden birisidir.
C) Takımda yer alan kimse mükemmel değildir.
D) İşletmenin stratejik planları doğrultusunda her takım
kendi amaçlarını belirler.
E) Temel amaç müşteri beklentilerini karşılayabilmektir.

52. Değişen çevre koşullarına uyumu sağlayabilmek
için geçmiş uygulamalardan ders çıkartan
sürekli olarak kendini yenileyen, değişen ve gelişen
Örgüt yapısına ne ad verilir?

A) Bilen örgütler
B) Öğreten örgütler
C) Öğrenen örgütler
D) Yenilikçi örgütler
E) Güçlü örgütler

53. Yaratıcı düşüncenin ürün veya hizmet olarak
ticari değere dönüştürülmesine ne ad verilir?

A) Yenilik
B) Öğrenen örgütler
C) Sanal organizasyonlar
D) Kıyaslama
E) Kademe azaltma

54. Yapılan yazılı bir anlaşma ile çevresinde üretim
pazarlama, satış dağıtım gibi faaliyetlerin başka
işletmeler tarafından gerçekleştirildiği merkezi
işletmeye ne ad verilir?

A) Sanal organizasyonlar
B) Şebeke organizasyonlar
C) Stratejik ortaklıklar
D) Öğrenen örgütler
E) Yalın organizasyonlar

55. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin
çalışanlarına yönelik sorumluluklarından birisi
değildir?

A) İş yasalarına uymak
B) Çalışanlar arasında din ve sosyal sınıf farklılıklarını
gözetmemek
C) Çalışanların sosyal haklarını gözetmek
D) Ücret ve işe alımlarda adil olmak
E) Kâr payı dağıtmamak amacıyla kârlılık oranlarını
gizlememek

56. Aşağıdakilerden hangisi "Güncel Yönetim
Yaklaşımları" ndan birisi değildir?

A) Kaynak bağımlılığı kuramı
B) Örgütsel strateji kuramı
C) Vekalet kuramı
D) işlem maliyeti kuramı
E) Vesayet kuramı

57. Aşağıda kilerden hangisi kaynak temininde
yaşanan sorunların yaratabileceği tehlikeler için
alınabilecek yönetim uygulamalarından birisi
değildir?

A) Konsorsiyumlar
B) Stratejik ortaklıklar
C) İşbirlikleri
D) Yasal anlaşmalar
E) Gizli anlaşmalar

58. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinin temel
amacı işletmenin güçlü yönlerinin fırsat olarak nasıl
değerlendirilebileceği, zayıf yönlerinin piyasadaki
tehlikelerden etkilenmeyecek şeklide nasıl
güçlendirileceği konusunda yöneticileri
bilinçlendiren yaklaşımlardan birisidir?

A) Örgütsel strateji kuramı
B) Vekalet kuramı
C) Kurumsallık kuramı
D) Örgütsel ekoloji kuramı
E) Kaynak bağımlılığı kuramı

59. Aş ağıdakilerden hangisi amaçları ve çıkarları
farklı sosyal tarafların çıkarlarının birbiriyle
çatışması durumunda ortaya çıkan sorunları
inceleyen yaklaşımdır?

A) Kurumsallık kuramı
B) Örgütsel ekoloji kuramı
C) Örgütsel strateji kuramı
D) Vekalet kuramı
E) Kaynak bağımlılığı kuramı

60. "Örgütler ürettikleri mal veya hizmetlerin
değişim işlemlerinin maliyetlerini minimize
edebilecek şekilde organize olmalıdır." Diyen kuram
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vekalet kuramı
B) Kurumsal kuramı
C) İşlem maliyeti kuramı
D) Kaynak bağımlılık kuramı
E) Örgütsel strateji kuramı

61. Kurumsal kuram hangi yılda ortaya çıkmıştır?

A) 1922
B) 1933
C) 1944
D) 1966
E) 1977

62. Hizmetkarlık Yaklaşımı, Yönetim Hegomanyası
Yaklaşımı, Paydaşlık Yaklaşımı gibi birden fazla
yaklaşımı içeren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vekalet kuramı
B) Kurumsal kuram
C) İşlem maliyeti kuramı
D) Örgütsel strateji kuramı
E) Kaynak bağımlılığı kuramı

63. Örgütleri gruplandırarak ele alan ve belirli bir
çevrede faaliyette bulunan örgütler topluluğuna
sosyolojik açıdan analiz gerçekleştiren kurama ne
ad verilir?
A) Yönetim hegomanyası kuramı
B) Paydaşlık kuramı
C) Hizmetkarlık kuramı
D) Örgütsel ekoloji kuramı
E) Kuramsal kuram

Sınavlarda Hepinize Başarılar Diliyoruz..

 

Çevrimiçi üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

REKLAMLAR

Forum istatistikleri

Konular
19,442
Mesajlar
150,259
Kullanıcılar
90,417
Son üye
Aleyna Ertürk
Üst